Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/134

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

426 INDJIL LOEKAS IX, X.

mĕlihat sa'orarig jang mĕmboewangkan sjaitan atas namamoe, maka karai larangkan dia, karĕna tiada ija mĕngikoet kita.

  50. Maka kata isa kapadanja: Djangan kamoe larangkan dia; karĕna orang jang tiada iawari kita ija-itoe kawan kita.

  51. Maka sakali pĕristewa tatkala hampirlaii genap hari jang patoet Isa dinaikkan, maka mĕrioedjoelah ija hendak pĕrgi kaJeroezalim.

  52. Maka disoeroehkannja orang dĕhoeloe; maka bĕrdjalanlah mareka-ini laloe masoek kadalam saboewah doesoen orang Samaritani, hĕndak mĕnjadiakan toempangan bagainja.

  53. Maka tiada diterima olih orang itoe akandia, karĕna ija bĕrdjalan mĕnoedjoe Jeroezalim.

  54. Maka dĕmi dilihat olih moerid-moeridnja, ija-itoe olih Jakoeb dan Jahja, akan hal jang

  55. dĕmikian, maka kata mareka-itoe: ja Toehan , maoekah ĕngkau kami soeroehkan api toeroen dari langit akan mĕnghangoeskan mareka-itoe, sĕbagaimana dĕhoeloe diboewat olih nabi Elia pon.

  56. Maka bĕrpalinglah Isa sĕrta digoesarnja akan mareka-itoe, katanja: Bahwa tiada kamoe tahoe akan hal bagaimana pĕrangaimoe;

  57. Karĕna Anak-manoesia datang boekannja hendak membinasakan njawa orang, mĕlainkan hĕndak memĕliharakan dia. Hata, maka mareka-itoe pon pĕrgilah kapada saboewah doesoen jang lain.

  58. Maka sakali pĕristewa tĕngah mareka-itoe bĕrdjalan, adalah sa'orang anoe berkata kapada Isa dĕmikian : Ja Toewan , sĕhaja hĕndak mĕngikoet toewan, barang kamana pon toewan pĕrgi.

  59. Maka kata isa kapadanja: Bahwa bagai sĕrigala ada lobang dan sĕgala oenggas jang di-oedara pon ada sarangnja, tetapi Anakmanoesia tiada bertĕmpat hĕndak mĕmbaringkan kapalanja.

  60. Maka kata Isa kapada sa'orang lain : Ikoetlah akoe. Maka kata orang itoe: Ja Toewan, biarlah hamba pĕrgi mĕngkoeboerkan bapa hamba dĕhoeloe.

  61. Maka kata Isa kapadanja: Biarlah orang mati mĕngkoeboerkan orangnja jang mati; mĕlainkan pĕrgilah ĕngkau mĕmasjhoerkan karadjaan Allah.

  62. Maka kata sa'orang lain poela: Ja Toewan, sĕhaja hendak mĕngikoet Toewan, tĕtapi biarlah sĕhaja pergi dĕhoeloe minta diri kapada orang isi roemah sĕhaja.

  63. Maka kata Isa kapadanja: Adapon akan orang jang mĕmboeboeh tangan pada tenggala, laloe mĕnolih , maka orang itoe tiada patoet akan karadjaan Allah.

Fasal X.


  Hata, kĕmoedian daripada itoe ditĕntoekan poela olih Toehan toedjoeh poeloeh orang lain, disoeroehkannja bĕrdoewa-doewa berdjalan dĕhoeloe daripadanja kapada tiap-tiap negari dan tĕmpat ija sĕndiri pon hendak kasana.

  2. Maka katanja kapada marekaitoe: Sasoenggoehnja pĕnjabitan itoe bĕsar adanja, tĕtapi orang mĕnjabit hanja sĕdikit; sĕbab itoe pintalah olihmoe kapada Toehan jang ĕmpoenja penjabitan, soepaja disoeroehkannja orang pĕnjabit kapada pĕrsabitannja.

  3. Pĕrgilah kamoe; bahwa-sanja akoe mĕnjoeroehkan kamoe saperti anak domba di-antara harimau.

  4. Djangan kamoe bawa akan poendi-poendi ataw bĕkal ataw kasoet, dan djangan bĕrsalamsalaman didjalan dĕngan barangsiapa pon baik.

  5. Maka djikalau kamoe masoek