Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/128

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

120 INDJIL LOEKAS VIII.

batoe laloe toemboeh, tĕtapi lajoelah ija sĕbab tiada ajarnja.

  7. Dan satengah djatoh di-antara doeri-doeri; maka doeri-doeri itoepon toemboehlah bĕrsama-sama, laloe dilĕmaskannja bĕnih itoe.

  8. Dan satengah poela djatoh dalam tanah jang baik , maka ija-itoe toemboehlah laloe bĕrboewah saratoes ganda. Hata satelah dikatakannja ini maka bĕrsĕroelah Isa, katanja: Barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnĕngar, hendaklah didĕngarnja.

  9. Maka moerid-moeridnja bĕrtanjakan dia, katanja: Apakah ĕrtinja peroepamaan ini?

  10. Maka kata Isa: Kapada kamoe djoega tĕlah dikaroeniakan mĕngĕtahoei rahasia karadjaan Allah, tĕtapi kapada orang lain itoe akoe mĕngatakan pĕroepamaan, soepaja dalam melihat djangan mareka-itoe nampak dan dalam mĕnĕngar pon djangan mĕngĕrti.

  11. Maka akan pĕroepamaan itoe inilah ĕrtinja: Adapon bĕnih itoe, ija-itoelah firman Allah.

  12. Dan jang ditepi djalan itoe, ija-itoe orang jang menĕngarnja, kĕmoedian datanglah iblis mĕngambil pĕrkataan itoe dari dalam hatinja, soepaja djangan marekaitoe pĕrtjaja dan mendjadi salamat.

  13. Maka jang di-atas batoe itoe, ija-itoelah orang apabila ija mĕnengar, ditĕrimanja pĕrkataan itoe dĕngan soeka-tjita hatinja, maka tiada mareka-itoe bĕrakar, mĕlainkan pĕrtjaja mareka-itoe semantara sĕhadja, dan pada masa pĕrtjobaan oendoerlah mareka-itoe.

  14. Maka jang tĕlah djatoh diantara doeri-doeri itoe, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar, laloe pĕrgi, maka mareka-itoe dilĕmaskan ohh sĕgala kasoesahan dan kakajaan dan kasoekaan doenia ini, maka tiada sampai ija bĕrboewah.

  15. Maka jang ditanah jang baik itoe, ija-itoelah orang, apabila ija mĕnĕngar pĕrkataan itoe, ditarohnja dalam hati jang toeloes dan baik, maka bĕrboewahlah ija sĕlaloe.

  16. Bahwa sa'orang pon tiada, apabila ija mĕmasang dijan, laloe ditoedoenginja dĕngan soeatoe bekas ataw ditarohnja dibawah pĕntas, mĕlainkan dilĕtakkannja diatas kaki-dijan djoega , soepaja orang jang masoek boUh mĕlihat tĕrangnja.

  17. Karĕna soeatoepon tiada rahasia, jang tiada akan dinjatakan, ataw barang pĕrkara jang tĕrsĕmboeni jang tiada akan dikĕtahoei dan termasjhoer adanja.

  18. Maka sebab itoe ingatlah baik-baik bagaimana kamoe dĕngar, karĕna barang-siapa jangada padanja, kapadanja pon akan diberi; dan daripada barang-siapa jang tiada padanja, akan di-ambil kĕlak, djikalau barang jang disangkakannja ada padanja sakalipon.

  19. Kĕmoedian datanglah kapada Isa iboenja dan saoedara-saoedaranja, tĕtapi tiada bolih mareka-itoe mĕnghampiri dia olih sĕbab orang t)aniak itoe.

  20. Maka dibĕri tahoe oranglah kapada Isa, katanja: Bahwa iboemoe dĕngan segala saoedaramoe ada bĕrdiri diloewar hendak bĕrdjoempa dengan dikau.

  21. Tĕtapi sahoetnja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa iboekoe dan saoedarakoe inilah , jang mĕnĕngar akan firman AUah sĕrta jang mĕnoeroet akan dia.

  22. Maka pada sakali pĕristewa, pada soeatoe hari itoe masoeklah Isa kadalam saboewah perahoe sĕrta dĕtigan moerid-moeridnja, maka katanja kapada mareka-itoe: Mari kita mĕnjabĕrang kasabĕlah sana tasik ini. Hata mareka-itoe pon bĕrlajarlah.

  23. Maka tĕngah mareka-itoe bĕrlajar tertidoerlah Isa; maka