Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/127

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS VII, Ylll.

  40. Maka sahoet Isa kapadanja, katanja: Hai Simon! adalah soeatoe fasal , jang hĕndak koekatakan kapadamoe. Maka sahoet Simon : ja Toewan, katakanlah dia.

  41. Laloe kata Isa: Bahwa pada sa'orang toewan anoe adalah doewa orang jang bĕrhoetang, sa'orang bĕrlioetang lima ratoes dinar, sa'orang lima poeloeh.

  42. Maka sĕbab soeatoepon tiada pada mareka-itoe akan pembajarnja, maka di-ampoeninjalah kadoewanja. Maka sakarang katakanlah kapadakoe dalam kadoewa orang itoe mana jang akan mengasihi lĕbih akandia?

  43. Maka sahoet Simon, katanja: Pada kapikirankoe orang djoega jang lĕbih di-ampoeninja. Maka kata Jsa kapadanja: Bĕnarlah sangkamoe ini.

  44. Laloe bĕrpaUnglah ija kapada pĕrarapoean itoe sambil katanja kapada Simon : Adakah engkaii mĕlihat pĕrampoean ini? Bahwa akoe tĕlah masoek kadalam roemahmoe, maka tiada engkau membĕrikan ajar akan pĕmbasoeh kakikoe, tĕtapi orang ini mĕmbasoehkan kakikoe dengan ajarmatanja dan disapoekarmja dengan ramboetnja;

  45. Bahwa ĕngkau tiada mĕntjijoem akoe, tĕtapi pĕrampoean ini samĕndjak akoe datang tiada ija bĕrhĕnti daripada mentjioem kakikoe;

  46. Pada kapalakoe tiada ĕngkau boeboeh mirijak ; tetapi pada kakikoe djoega soedah diboeboeh mirijak baoe-baoewan olih pĕrampoean ini.

  47. Sĕbab itoe katakoe kapadamoe: Bahwa sĕgala dosanja jang banjak itoe tĕlah di-ampoeni, karĕna ija mĕnai^oh banjak kasih ; tĕtapi barang-siapa jang di-ampoeni sĕdikit, ijapon mĕiiaroh kasih sĕdikit.

  48. Laloe kata Isa kapada pĕi^ampoean itoe: Bahwa dosamoe soedah di-ampoeni.

  49. Maka sĕgala orang jang makan sahidangan dĕngan Isa itoepon moelai bĕrkata-kata sama sendirinja dĕmikian: Siapa garangan orang ini maka dosa pon di-ampoeniiija?

  50. Maka kata Isa kapada pĕrampoean itoe: Bahwa imanmoe tĕlah mĕmĕliharakan dikau; poelanglah engkau dengan salamat.

Fasal VIII.


  Maka sakali peristewa kĕmoedian daripada itoe berdjalaniah Isa bĕrkoeliling dalam segala negari dan doesoen itoe, sambil mĕngadjar orang dan mĕmasjhoerkan indjil karadjaan Allah; maka kadoewa-bĕlas orang moeridnja pon adalah sĕrtanja.

  2. Dan lagi bĕberapa orang pĕrampoean , jang tĕlah semboeh daripada dirasoek sjaitan dan daripada pĕlĕbagai pĕnjakitnja, ija-itoe Mĕiiam , jang tĕrsĕboet Magdalena , daripadanja djoega tĕlah kaloewar toedjoeh orang sjaitan ,

  3. Dan Johanna, istĕri Choeza, djoeroe-koentji radja Herodis, dan Soesanna, dan lagi banjak orang lain, jang bĕrchidmat kapadanja daripada harta-bendanja.

  4. Maka apabila bĕrkaroemoen banjak orang, jang tĕlah datang kapadanja daripada sĕgala negari, maka bĕrkatalah Isa dĕngan soeatoe pĕroepamaan :

  5. Bahwa kaloewarlah sa'orang pĕnaboer hendak mĕnaboer bĕnihnja ; maka dalam ija mĕnaboer itoe adalah satengah djatoh pada tĕpi djalan, laloe tĕrpidjak-pidjak dan (iimakan habis olih sĕgala boeroeng dari oedara

  6. Dan satengah djatoh pada