Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/129

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS VIII.

toeroenlah soeatoe riboet pada tasik itoe dan perahoe itoepon pĕnoehlah dĕngan ajar, hampir akan binasa.

  24. Maka datanglah mareka-itoe mĕndapatkan Isa sĕrta dibangoenkannja, katanja: ja Goeroe, Goeroe! bahwa binasalah kami. Maka satĕlah ija bangoen ditĕgornja akan angin dan gĕloembang itoe, laloe bĕrhĕntilah sĕrta mendjadi tedoeh.

  25. Maka katanja kapada mareka-itoe: Dimana imanmoe? Maka hairanlah mareka-itoe serta dengan katakoetannja kata sa'orang kapada sa'orang: Siapa garangan orang ini, maka angin dan ajar pon dipĕrentahkannja, laloe ija-itoe menoeroet pĕrentahnja?

  26. Maka berlajarlah mareka-itoe kanĕgari orang Gadara, ija-itoe bĕrsabĕrangan dĕngan Galilea.

  27. Satĕlah iia naik kadarat maka bĕrtĕmoelah dĕngan dia sa'orang anoe dari nĕgari itoe, jang dirasoek sjaitan soedah lama, maka tiada ija bĕrkain dan tiada diam dalam barang roemah , mĕlainkan dalam koeboer-koeboer sĕhadja.

  28. I)ĕmi dilihatnja Isa maka bĕrtareaklah ija sangat, laloe rebah dihadapannja sambil bĕrsĕroe dĕngan njaring soearanja, katanja: Apakah perkarakoe dĕngan dikau, hai Isa Anak Allah taala? Bahwa pintakoe kapadamoe, djangan akoe kausangsarakan.

  29. Maka ija-itoe sĕbab telah disoeroehkan Isa sjaitan itoe kaloewar daripada orang itoe. Karĕna lamalah soedah sjaitan itoe mĕrasoek dia, maka dirantai dan dipasoeng oranglah akandia, hĕndak mĕnaroh akandia, tĕtapi dipoetoeskannja sĕgala ikatannja, dan dilarikan olih sjaitan akan dia kagoeron.

  30. Maka olih Isa ditanja akandia, katanja: Siapakah namamoe? Maka sahoetnja: Legio; karĕna banjaklah sĕgala sjaitan jang mĕrasoek dia.

  31. Maka olih sĕgala sjaitan itoe dipinta kapadanja, djangan kiranja disoeroehkannja mareka-itoe masoek kadalam loeboek.

  32. Maka adalah disana sakawan babi banjak mĕntjehari makan diatas boekit, maka dipinta olih sjaitan itoe, soepaja dibiarkannja mareka-itoe masoek kadalamnja. Maka dibiarkannjalah.

  33. Maka segala sjaitan itoepon kaloewarlah daripada orang itoe, laloe masoek kadalam babi itoe, maka babi sakawan itoe pon tĕrdjoenlah dari atas tempat tjoeram kadalam tasik laloe mati lĕmas.

  34. Dĕmi dilihat olih sĕgala gombalanja akan perkara jang telah djadi itoe, maka larilah marekaitoe pĕrgi membĕri tahoe hal ini kadalam nĕgari dan didesa pon.

  35. Satĕlah itoe maka kaloewarlah sĕgala orang itoe, hendak mĕlihat pĕrkara jang tĕlah djadi itoe, laloe datanglah mareka-itoe kapada Isa, didapatinja akan orang jang soedah kaloewar sjaitan daripadanja itoe ada doedoek pada kaki Isa dĕngan bĕrpakaijan dan bĕtoel ingatannja; maka marekaitoe sakalian pon kadatangan takoet.

  36. Lagipon sĕgala orang, jang tĕlah mĕlihat perkara itoe, mĕntjaritĕrakan kapada mareka-itoe bagaimana orang jang dirasoek itoe tĕlah djadi sĕmboeh.

  37. Maka sĕgala orang jang dari djadjahan nĕgari Gadara itoepon mĕminta kapada Isa, soepaja ija oendoer daripada mareka-itoe; karĕna mareka-itoe sakalian tĕlah kadatangan takoet jang bĕsar; maka Isa pon toeroenlah kapĕrahoe laloe balik kĕmbali.

  38. Adapon orang jang soedah kaloewar sjaitan daripadanja itoe mĕminta kapada Isa soepaja bolih ija tinggal sĕrtanja, tĕtapi disoeroehkan olih Isa akan dia pĕrgi, katanja:

  39. Poelanglah ĕngkau karoe