Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/120

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

112 INDJIL LOEKAS V.

nĕgari itoe, sasoenggoehnja adalah disana sa'oi'ang pĕnoeh dĕngan pĕnjakit koesta; dĕmi dilihatnja Isa maka soedjoedlah ija serta mĕminta kapadanja, katanja: ja Toehan , djikalau Toehan maoe , maka Toehan djoega bĕrkoewasa mĕnjoetjikan sĕhaja.

  13. Maka Isa pon menghoeloerkan tangannja, didjamahnja akandia, katanja: Bahwa maoe akoe, djadilah soetji engkau. Maka sabĕntar djoega pĕnjakit koesta itoepon tĕrbanglah daripadanja.

  14. Maka olih Isa pon dipĕsan kapadanja: Djangan katakan kapada sa'orang djoeapon, mĕlainkan pĕrgilah mĕnoendjoekkan dirimoe kapada imam dan bawalah korban karĕna kasoetjianmoe sapĕrti pĕsan Moesa, akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe.

  15. Tĕtapi warta dari halnja itoe makin lĕbih pĕtjah berkoeliling, dan banjak orang bĕrkaroemoen hĕndak mĕnĕngar dan soepaja sĕgala pĕnjakitnja disĕmboehkan olih Isa.

  16. Tĕtapi Isa pon oendoerlah katĕmpat jang soenji, laloe mĕminta-doa.

  17. tSABĕRMOELA, maka pada soeatoe hari, sĕdang ija mengadjar, adalah doedoek disana bĕbĕrapa orang Farisi dan pandita torat, jang" tĕlah kaloewar daripada sĕgala doesoen Galilea dan Joedea dan dari Jeroezalim; maka koewasa Toehan pon adalah hadlir akan mĕnjĕmboehkan mareka-itoe.

  18. Maka sasoenggoehnja dibawa oranglah akan sa'orang jang tepoek bĕrbaring di-atas katilnja, maka olih mareka-itoe ditjehari djalan hĕndak mĕmbawa akandia masoek dan mĕlĕtakkan dia dihadapan Isa.

  19. Maka tĕgal tiada marekaitoe mĕndapat djalan , jang bolih dibawa masoek akan dia olih sĕbab kabanjakan orang itoe, maka naiklah mareka-itoe ka-atas soetoeh roemah, laloe dihoeloerkannja ija dĕngan katilnja tĕroes dari oebin sampai ditĕngah-tĕngah dihadapan Jsa.

  20. Dĕmi dilihat Isa iman mareka-itoe, maka katanja kapadanja: Hai orang, bahwa dosamoe tĕlah di-ampoeni.

  21. Maka chatib-chatib danorang Farisi pon moelai mĕnjangkanjangka, katanja: Siapa garangan ini, jang bĕrkata hoedjat? Siapa bolih mĕngampoeni dosa, mĕlainkan Allah?

  22. Maka sĕbab diketahoei Isa akan kapikiran mareka-itoe, disahoetnja kapada mareka-itoe: Apa sĕbab maka kamoe mĕnaroh sangka dalam hatimoe?

  23. Manakah jang sĕnang dikatakan: Dosamoe soedah di-ampoeni, ataw dikatakan: Bangoenlah sĕrta bĕrdjalan ?

  24. Tĕtapi soepaja dikĕtahoei olihmoe bahwa Anak-manoesia bĕrkoewasa di-atas boemi akan mĕngampoeni dosa (laloe katanja kapada orang jang sakit tepoek itoe:) Bahwa akoe bĕrkata kapadamoe: Bangoenlah , angkatlah katilmoe , poelanglah karoemahmoe.

  25. Maka dĕngan sabĕntar djoega bangoenlah ija dihadapan marekaitoe sakalian, sĕrta mengangkat bĕkas baringnja itoe, laloe poelanglah ija karoemahnja sambil mĕmoeliakan Allah.

  26. Maka mareka-itoe sakalian pon tĕitjĕngang-tjĕnganglah sĕrta mĕmoehakan Allah, dan pĕnoehlah mareka-itoe dengan takoet, katanja: Bahwa pada hari ini tĕlah kita mĕlihat pĕrkara jang adjaib.

  27. Kĕmoedian daripada itoe pĕrgilah Isa berdjalan, maka dilihatnja sa'orang pĕmoengoet tjoekai, bĕrnama Lewi, doedoek dalam pĕtjoekaian , maka katanja kapadanja: Ikoetlah akoe.

  28. Maka ditinggalkannja sakalian itoe, laloe di-ikoetnja Isa.