Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/119

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS IV, V.

  40. Maka pada waktoe masoek matahari dibawa oranglah kapada Isa akan sĕgala orarig jang sakit di-antara mareka-itoe dĕngan djĕnis-djĕnis penjakitnja, maka ditoempangkannja tangannja pada masing-masing , disĕmboehkannjalah mareka-itoe.

  41. Maka sjaitan pon kaloewarlah daripada banjak orang sĕrta dĕngan djĕritnja, katanja: Bahwa ĕngkaulah Almasih, AnakAllah. Maka digoesarnja akan mareka-itoe, ditĕgahkannja marekaitoe bĕrkata-kata, karĕna telah dikĕtahoei olih mareka-itoe akan hal ijalah Almasih.

  42. Hata satĕlah soedah djadi siang hari maka kaloewarlah Isa, laloe pĕrgi kapada soeatoe tĕmpat jang soenji; maka orang banjak itoepon mĕntjĕhari dia sĕrta datang mĕndapatkan dia, laloe ditahankannja , soepaja djangan ija mĕninggalkan mareka-itoe.

  43. Tĕtapi kata isa kapada mareka-itoe: Ta'dapat tiada akoe mĕmbĕri tahoe indjil karadjaan Allah itoe kapada nĕgari lain-lain pon, karĕna sebab itoe djoega akoe disoeroehkan.

  44. Maka di-adjarnja dalam masdjid-masdjid ditanah Galilea.

Fasal V.


  Hata, maka pada sakali peristewa, apabila orang banjak itoe mĕndĕsakkan Isa hĕndak mĕnĕngar hrman Allah, maka bĕrdirilah ija dĕkat tasik Genĕsaret.

  2. Maka dilihatnja doewa boewah pĕrahoe hampir tepi tasik itoe, tĕtapi orangnja soedah kaloewar daripadanja, adalah marelca-itoe mĕmbasoehkan poekatnja.

  3. Maka Isa pon masoeklah kadalam pĕrahoe saboewah , ija-itoe Simon poenja, maka dipintanja kapadanja toelakkan pĕrahoe itoe sĕdikit daripada darat. Maka doedoeklah ija, laloe di-adjarnja orang banjak dari atas pĕrahoe itoe.

  4. Satĕlah soedah ija bĕrhĕnti daripada mĕngadjar orang itoe, laloe katan ja kapada Simon : Galahkanlah pĕiahoe ini katĕmpat jang dalam, laboehkanlah poekatmoe, tangkaplah ikan.

  5. Maka sahoet Simon kapadanja: ja Toehan! soedah kami berlĕlah samalam-malaman , soeatoe pon tiada kami dapat; kĕndatilah, sĕbab kata Toehan ini bolih djoega hamba melaboehkan poekat.

  6. Satĕlah soedah dilaboehkan maka dilengkoengnja tĕrlaloe banjak ikan, sahingga kojaklah poekat maieka-itoe.

  7. Maka dilambai-Iambainja akan sĕgala kawannja, jang dalam pĕrahoe satoenja itoe, soepaja marekaitoe datang mĕmbantoe. Maka mareka-itoe pon datanglah, diisinja kadoewa boewah pĕrahoe itoe pĕnoeh-pĕnoeh , hampir tenggĕlam.

  8. Dĕmi dilihat olih Simon Petroes akan hal itoe, maka soedjoedlah ija pada loetoet Isa, katanja: Ja Toehan, oendoerlah kiranja daripada sĕhaja, karĕna sĕhaja ini sa'orang jang bĕrdosa.

  9. Maka katanja dĕmikian, sĕbab dahsjatlah rasa hatinja dan sĕgala orang jang sertanja pon , sĕbab pĕrolehan ikan jang ditangkapnja itoe.

  10. Dĕmikian djoega Jakoeb dan Jahja, anak-anak Zabdi, jang bĕrakan dĕngan Simon. Maka kata isa kapada Simon: Djangan takoet; moelai daripada sakarang ini ĕngkau akan mĕnangkap orang.

  11. Satĕlah soedah disampaikan olih mareka-itoe perahoenja kadarat, maka ditinggalkannja samoeanja laloe mĕngikoet isa.

  12. Maka pada sakali pĕristewa tatkala ija dalam salah saboewah