Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/121

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL LOEKAS V, VI.

  29. Maka Lewi pon mĕmboewatlah soeatoe pĕrdjamoean besar dalam roemahnja karĕna sĕbab Isa, maka disana adalah bĕrhimpoen banjak orang pĕmoengoet tjoekai dan orang lain-lain pon, jang makan sahidangan dengan marekaitoe.

  30. Maka sĕgala chatib dan orang Farisi pon bĕrsoengoet-soengoetlah akan moerid-moeridnja, katanja: Mĕngapa maka kanioe makan minoem dengan pĕmoengoet tjoekai dan orang berdosa?

  31. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa tiada bĕrgoena tabib kapada orang sehhat, mĕlainkan kapada orang sakit.

  32. Bahwa boekan akoe datang mĕmanggil orang bĕnar akan bĕrtobat, mĕlainkan orang berdosa.

  33. Maka kata mareka-itoe kapadanja: Mengapa maka moeridmoerid Jahja itoe berpoewasa sĕlaloe dan mengerdjakan sembahjang, demikian pon sĕgala moerid orang Farisi, akan tĕtapi moerid-moeridmoe itoe makanminoem djoega?

  34. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Manakan bolih kamoe soeroeh bĕrpoewasa sĕgala kawan mampilai, sĕlagi ada mampilai itoe sĕrta dĕngan mareka-itoe.

  35. Tĕtapi harinja akan datang kĕlak mampilai itoe di-ambil daripadanja, maka pada masa itoelah mareka-itoe akan berpoewasa.

  36. Hata maka dikatakannja poela soeatoe pĕroepamaan kapada mareka-itoe: Bahwa sa'orang djoea pdn tiada mĕntjarikkan sakĕping kain daripada pakaijan bĕharoe, hĕndak ditampalkan pada pakaijan lama, karĕna djikalau dĕmikian, kojaklah jang bĕharoe itoe dan lagi tampalan kain bĕharoe tiada satoedjoe dĕngan jane lama itoe.

  37. Dan lagi sa'orang djoea pon tiada mĕngisi kirbat jang lama dĕngan ajar-anggoer bĕharoe; karĕna djikalau dĕmikian, nistjaja ajar-anggoer beharoe itoe mĕletoepkan kirbat itoe, laloe toempahlah dan kirbatnja pon binasalah.

  38. Mĕlainkan patoet ajar-anggoer bĕharoe ditaroh dalam kirbat jang bĕharoe, maka doewa-doewa tĕrpĕliharalah.

  39. Bahwa sa'orang djoea pon tiada, satĕlah soedah diminoemnja ajar-anggoer jang lama, maka pada sasaat djoega dikahendakinja jang bĕharoe, karĕna katanja : Baik jang lama itoe.

Fasal VI.


  Maka pada sakali pĕristewa, ija-itoe pada hari sabat jang kadoewa, kĕmoedian daripada jang pĕrtama itoe, bĕrdjalanlah Isa mĕlaloei bĕndang-bĕndang gandoem, maka moerid-moeridnja pon mĕmĕtiklah majang-majang gandoem, laloe dimakannja, sĕrta diramas-ramasnja dalam tangannja.

  2. Maka adalah bĕbĕrapa orang Farisi jang bĕrkata kapadanja dĕmikian: Mĕngapa maka kamoe mĕmboewat barang, jang tiada halal diboewat pada hari sabat?

  3. Maka sahoet Isa kapada mareka-itoe, katanja: Belomkah kamoe mĕmbatja ini pon, ija-itoe jang diboewat oUh Da'oed tatkala laparlah ija dan sĕgala orang jang sertanja?

  4. Bagaimana ija telah masoek kadalam Bait-Oellah, dan di-ambihija roti toendjoekan, laloe dimakannja dan dibĕrikannja poela kapada segala orang jangsĕrtanja; maka ija-itoe tiada halal dimakan mĕlainkan bagai imam-imam sĕhadja.

  5. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Adapon akan Anakmanoesia, ijalah Toehan atas hari sabat pon.