Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/118

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

410 INDJIL LOEKAS IV.

soeratan ini kapada tĕlingamoe.

  22. Maka samoea orang itoe hairan dan mĕmbenarkan segala pĕrkataan manis, jang kaloewar daii moeloetiija. Maka kata mareka-itoe: Boekankah ija-ini anak Joesoet?

  23. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Tĕcitoe kamoe hendak mĕngatakan kapadakoe pĕroepamaan ini: Hai tabib! sĕmboehkanlah dirimoe sĕndiri; barang jang tĕlah kami dĕngar soedah djadi di-Kapernaoem, perboewatlah dĕmikian djoega disini dalam nĕgarimoe.

  24. Maka kata Isa: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe : Tiada sa'orang nabi jang ditĕrima dalam nĕgarinja sĕndiri.

  25. Tĕtapi akoe berkata kapadamoe dĕngan sabĕnarnja, bahwa pada zaman Elia, tatkala langit tĕrkoentji tiga tahoen enam boelan lamanja, sahingga djadi bela kalaparan besar dalam saloeroeh nĕgari, maka pada masa itoe adalah banjak pĕrampoean djanda dalam Israil;

  26. Tĕtapi kapada sa'orang djoea pon tiada Elia itoe disoeroehkan, mĕlainkan ka-Sarepta, saboewah nĕgari Sidoni, kapada sa'orang pĕrampoean djanda.

  27. Maka pada zaman nabi Eliza pon adalah banjak orang bĕrkoesta dalam Israil, maka dari pada mareka-itoe sa'orang pon tiada disoetjikan , melainkan Naaman , orang Sjam itoe.

  28. Hata, demi didĕngarnja ini maka samoea orang jang dalam masdjid itoe pĕnoehlah hatinja dĕngan marah;

  29. Maka mareka-itoe pon bangkitlah bĕrdiri laloe ditoelakkannja Isa kaloewar dari nĕgarinja, dibawanja akan dia ka-atas kĕmoentjak boekit, tĕmpat negari marekaitoe dibangoenkan, hendak ditĕrdjoenkannja dari atas kabawah.

  30. Tĕtapi ijapon bĕrdjalanlah dari tĕngah-tĕngah mareka-itoe, laloe pĕrgi.

  31. Maka datanglah ija kaKapernaoem, saboewah nĕgari diGalilea, laloe di-adjarnja mareka-itoe pada hari sabat.

  32. Maka tĕrtjengang-tjĕnganglah mareka-itoe sĕbab pĕngadjarannja, karena pĕrkataannja itoe adalah dĕngan koewasa.

  33. Maka adalah dalam masdjid itoe sa'orang jang dirasoek sjaitan, maka bĕrsĕroelah ija dĕngan njaring soewaranja,

  34. Katanja: Biarkanlah kami; apakah pĕrkara kami dengan dikau, hai Isa, orang Nazaret; engkau datang ini hĕndak raĕmbinasakan kamikah? bahwa akoe tahoe siapa ĕngkau ini: ija-itoe kasoetjian Allah.

  35. Maka digoesarlah olih Isa akandia, katanja: Diamlah engkau ; kaloewarlah daripadanja. Maka olih sjaitan dirĕbahkan orang itoe ditĕi»gah-tĕngah, laloe kaloewarlah ija daripadanja dĕngan tiada menjakiti dia.

  36. Maka mareka-itoe sakalian tĕttjĕngang-tjĕnganglah sĕrta bĕrkata sama sendirinja, katanja: Apa matjam kata ini, maka dĕngan koewat-koewasa disoeroehnja sjaitan sahingga kaloewarlah ija.

  37. Maka warta akan halnja pon bĕrpĕtjah-pĕtjahlah kapada sĕgala tĕmpat djadjahan itoe.

  38. Maka Isa pon bangkitlah bĕrdiri kaloewar dari masdjid, laloe masoek kadalam roemah Simon. Maka mĕntoewa pĕrampoean Simon tĕlah kĕna dĕmam, maka dipinta toeloeng olih mareka-itoe kapada Isa akan pĕrampoean itoe.

  39. Maka Isa pon toendoeklah kapada pĕrampoean itoe laloe digoesarnja akan demamnja , maka dĕmam itoepon meninggalkan dia, dan sabĕntar djoega bangoenlah ija laloe mĕlajani mareka-itoe.