Halaman:Sorga Ka Toedjoe novelisation.pdf/32

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi


Sang koesir jang mendapat lihat orang sedang kedjar Rasminah, laloe petjoet koedanja, hingga larinja itoe binatang djadi semangkin keras. Rasminah djadi moelai ketakoetan. Dengan bingoeng ia menengok kekanan dan kiri akan mentjari djalan akan meloloskan diri.

Mendadak itoe sado berhenti, karena salah satoe rodanja terdjeblos di satoe lobang jang sedikit dalam. Dengan goegoep Rasminah lompat toeroen dari kendaraan itoe dan melarikan diri masoek kedalam satoe djalanan ketjil. Dengan sepenoehnja tenaga ia berlari.

Parta dan Doel jang dapat lihat itoe sado berhenti djadi sangat girang. Mereka menampak djoega jang Rasminah soedah toeroen dari itoe kendara’an dan masoek keitoe djalanan ketjil. Mereka keloearkan seantero tenaganja akan mengedjar teroes, dengan berlari semangkin tjepat. Semangkin dekat mereka mendatangi pada korban marika. Rasminah djadi moelai goegoep ... ia dapat lihat satoe grombolan poehoen-poehoen dan masoek kedalam itoe. Parta dan Doel liwati itoe grombolan !

Rasminah menarik napas legah ! Satoe bahaja soedah liwat !

Tapi sebentar lagi Parta dan Doel kelihatan djalan mendatangi keitoe gombolan, sembari melihat ke kanan dan kiri dengan teliti. Kembali mereka liwati itoe gombolan !

Sesoedah berselang sesa’at dan mengira jang mereka soedah berlaloe djaoeh, Rasminah keloear dari tempat semboenjinja. Ia melihat ke kanan-kiri, tapi tidak dapat lihat Parta dan Doel. Rasminah moelai menarik napas legah......

Baroe sadja Rasminah berdjalan beberapa tindak, dengan sedikit bingoeng, karena tidak tahoe djoeroesan mana jang ia haroes ambil, ketika ia dapat soeara treakannja Parta pada Doel !

Dengan tidak menengok lagi Rasminah lantas moelai berlari ! Parta dan Doel kedjar padanja dari belakang !

30