Halaman:PDIKM 691-07 Majalah Aboean Goeroe-Goeroe Juli 1927.pdf/11

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

A.G.G

89


berpadanan dengan kepandaiannja. Asal dapat hekerdja dengan memakai pakaian netjis, soedah tjoekoep. Setengahnja terdjeroemoes memimpin pergerakan jang meroesakkan keamanan negeri. Ia loepa apa maksoed Onderwijs jang dipelajarinja; disangkanja Onderwijs jang didapatnja itoe, teroentoek bagi makan gadji sadja. Salah benar fikiran pemoeda jang begini. Maksoed Onderwijs itoe, semata-mata melebarkan pemandangan, soepaja dapat bekerdja sendiri. Apabila tjoekoep pengetahoean, terpelihara kita dari kesengsaraan. Moedah kita mengatoer pekerdjaan sendiri, seperti: berniaga, bersawah ladang dan bertoekang.

Orang kampoeng dengan Onderwijs.

Orang2 kampoeng, moelanja tertarik hatinja akan menjerahkan anaknja kesekolah jang lebih tinggi. Ia harap, anaknja akan mendapat gadji besar. Setelah dipandangnja, kesoedahan pemoeda-pemoeda jang telah menammatkan sekolah menengah, tidak dapat makan gadji lagi, patahlah hatinja akan meneroeskan peladjaran anaknja. Boekan kesekolah menengah sadja, hingga kesekolah rendah, menoelar penjakit patah hati itoe.

Pikirnja: „Ta' goena anak kita disekolahkan, biarlah diadjar bersawah ladang dan berniaga sadja. Karena, setelah anak itoe mendapat pengadjaran dari sekolah, ta' ada goenanja kepandaian jang ditoentoetnja itoe. Djadi kita meroegi-roegi sadja." Orang kampoeng itoe, ta' tahoe, apa benar maksoed Onderwijs. Disangkanja oentoek makan gadji sadja. Ta' sadar ia, bahasa Onderwijs itoe soeatoe djalan akan pemoedahkan oeroesan roemah tangganja. Dengan sehabis tenaganja, goeroe goeroe memberi nasihat iboe bapa jang berfikiran begini, tetapi tetap djoega hatinja, ta' hendak memasoek kan anak kemanakannja kesekolah. Setengahnja, oleh karena maloe kepada goeroe jang atjap kali mengoendjoengi bapa itoe, dimasoekkannja djoega anaknja kesekolah. Sehari doea hari atau sepekan doea pekan, setelah anak itoe masoek beladjar, maka oleh orang toeanja disoeroehnja tempoh berhari-harian, perloenja akan menolongnja, kesawah keladang dan mendjaga barang peniagaannja. Bapa itoe ta' mengingat, kalau anaknja atjap kali meninggalkan sekolah, boleh membodohkan anaknja itoe. Apabila goeroe ta' mengizinkan anak itoe tempoh, dikatakannja goeroe itoe djahat bermatjam-matjam fitnah diperboeatnja, akan menjiksa goeroe itoe. Ada kalanja iboe bapa ta' mengatjoehkan peratoeran sekolah; kalau anaknja ta' diberi permisi meninggalkan sekolah, dipaksanja djoega anaknja mesti tempoh. Oleh sianak, karena, takoet kepada bapa, teroes menoeroet.

Kebanjakan sifat anak-anak, apabila telah dirasanja meninggalkan sekolah sehari doea hari, hatinja ta' hendak lagi masoek beladjar. Ia lebih soeka bermain-main diroemah atau pergi kesana kemari menantikan hari petang. Kelakoean anak itoe dibiarkan sadja oleh bapanja. Goeroe anak