Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/36

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

34

maoe die toembak lantes dia larie kedalem semboenie die blakang katja, itoe katja nama Tjoen Po Khia, en Wakong boeroe masoek die dalem, tiada keliattan Taij Tjoe, tjoema ada 2 siloeman, en Wakong tanja sama itoe 2 siloeman: die mana itoe Taij Tjoe pegie? itoe 2 siloeman kata: ini Taij Tjoe semboenie die blakang katja, en Wakong mara timpoek itoe katja sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, itoe katja sampe petja, en lepas itoe 2 siloeman, 1 nama Kim Tjeng Pek Gankwie, 1 nama Kittjito Sengbo, ini 2 siloeman larie koeliling die awan, en Taij Tjoe liat itoe katja soeda petja, dia roesoe kata Wakong Soeda naek die langit bikin roesoe, bole pangil 4 pendjoeroe Tian Tjiang boeat tangkep sama Wakong, en orang njang die langit semoeanja maoe tangkep dengen kepoeng sama Wakong, en Wakong die keroeboettin rame-rame, dia tiada bole tahan orang begitoe banjak, dia larie die Wetan en Koelon Kidoel banjak orang djaga, dia larie die Lor tiada bole larie, 4 pintoe langit ada njang djaga, dia larie djoega die Lor nama Pakhong, ini pintoe langit die Lor, Siang Te IJa njang poenja djagahan, en Wakong liat ada Siang Te IJa djaga, dia lantes timpoek sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, Siang Te IJa liat dia timpoek sama dia poenja Kim Tjoei, Siang Te IJa hoeka dia poenja mendera item en itoe Kim Tjoei lantes terboengkos die dalem menderanja, en Wakong liat dia poenja Kimtjoei kena die ambil, en dia kloewarin lagie Popwe apie maoe bakar, en kombalie lagie itoe bendera item goeloeng itoe apie, en djadie Wakong bingoeng, lantes Siang Te IJa kloewarin aer boeat tenggelemin sama Wakong, en baroe kena die tangkep, sebab Wakong asalnja apie, djadie Siang Te IJa kena in aer djadie tiada bisa larie, Siang