Halaman:Lamijoe Wakong.pdf/37

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

35

Te IJa lantes makie kata: loe tiada taoe atoeran! apa loe poenja kebisahan, loe branie poekoel Taij Tjoe? sekarang goewa kena tangkep apa loe maoe bitjara? Wakong poenja kakie tangan tiada bisa begerak, lantes menangis berkata: tetjoe boekannja sengadja bikin roesoe, sebab dari Teng Hoa maoe kenaija sama tetjoe, djadie apa bole boeat tetjoe djadie beginie, sekarang tetjoe minta la Siang Te IJa poenja kesijan, Siang Te IJa kata: kaloe loe maoe djadie goewa poenja orang dengen roba itoe adat, goewa nantie toeloeng sama loe, en Wakong kata: tetjoe tiada branie lagie bikin roesoe, Siang Te Ja lantes kloewarin 1 Tjoe kasie Wakong telen, en Wakong lantes telen itoe Tjoe, Siang Te IJa kata: loe soeda telen goewa poenja Tjoe, die blakang arie kaloe masie djoega begitoe nakal, goewa batja-batja loe bole lantes matie, sebab itoe Tjoe nantie bakar loepoenja petoet, Wakong kata: sekarang tetjoe maoe die tangkep pegimana? Siang Te Lla kata: loe larie die Lor Pakhong bakar itoe pintoe langit, loe bole larie die doenia, Siang Te Ila baijar kombalie dia poenja Popwe, en Wakong membrie hormat lantes pegie die pintoe langit die lor bakar itoe pintoe, larie toeroen die doenia djalan sampe die Goenoeng besar sekalie, tiada taoe itoe Goenoeng apa namanja, Wakong panggil Toapekkong Goenoeng Toutekong, tanja: ini Goenoeng apa namanja? Toutekong kata: ini Goenoeng nama Bi-ijong en ada 2 siloeman, saija tiada branie bilang namanja, Wakong kata: apa sebab tiada branie bilang namanja? menjaoet Toutekong kata: dia bole taoe apa kita kata, Wakong kata: kau bilang namanja, djangan takoet! abis Toutekong bilang kata ada 2 siloeman: 1 nama Tjian Ligan 1 nama Soen Hong Njie, itoe Tjian Ligan dia poenja mata bole liat