Halaman:Kokki Bitja 1864.pdf/172

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

159

kok aijer, rames baik-baik sampe kaloear santan kentel, saring taroh satoe tampat, ampasnja taroh lagi satoe mangkok aijer rames lagi, saring, ampasnja boeang, ambil tiga telor, merahnja, poekoel baik-baik, adoek sama itoe santan, taroh goela singgan sampe manis, taroh sedikit areroet, daon pandan sapottong, daon djeroek poeroet doea lembar, adoek sama sekali, taroh dalam satoe potji jang ada toetoep, toetoep baik-baik, boengkoes sama serbetta, djangan boleh masok aijer, ambil satoe kwali taroh sedikit aijer, taroh itoe pantji atau potji di dalamnja, masak barang satoe djam boleh boeka, lihat kaloe soedah kentel dan soedah matang.

Goela djae tepong Bras.

Ambil sapottong djae, koepas tjoetji bresih, pottong-pottong giling biar haloes, ambil tiga telor poetinja sadja, poekoel baik-baik sampe dia naik, satoe mangkok goela jang haloes, tepongnja sama djoega goela banjaknja, adoek sama sekali baik-baik, lantas poeloeng-poeloeng, bikin kembang-kembang atau pottong-pottong, ambil kertas siram sedikit tepong, atoer djaoh-djaoh, bakar api di atas dan di bawah, sampe matang taroh lagi lain, bakar bagitoe djoega sampe abis.

Lain roepa.

Ambil satoe klapa paroet, goreng sampe koe-