Halaman:Boe Beng Hiap Kek.pdf/109

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini tervalidasi

— 105 —

pertama, itoe toengket besi teroes melengket dengen tida bergeming, hingga Tie Tjong Siansoe kaloearken iapoenja seantero tenaga boeat menarik samingkin keras sembari gerakin teroes iapoenja khikang. Koenjoeng koenjoeng kadengeran Boe Beng Hiap Kek berseroeh dengen keras, berbareng dengen itoe ke­liatan toengket besinja Tie Tjong Siansoe terlepas dari pedangnja iapoenja lawanan, hingga ia sendiri poen djadi mentjolot ka blakang sampe bebrapa belas tin­dak djaoehnja, kamoedian djadi sempojongan dan achirnja ia djato dengen terbanting ka moeka boemi.

Tapi dengen lantas Tie Tjong Siansoe berlompat bangoen dan berdiri di atas iapoenja kadoea kaki, tjoema iapoenja toengket besi, lebih siang soeda ter­lepas dari genggemannja dan djato di soeatoe tempat jang terpisa kira-kira lima atawa anem kaki dari tempat dimana baroesan ia djato, dimana itoe toengket besi melesak masoek ka dalem tanah sampe kira-kira doea kaki dalemnja. Itoe semoea disebabken oleh Boe Beng Hiap Kek poenja tenaga khikang jang menendang kaloear, sedeng Tie Tjong Siansoe djoestroe mengaloearken iapoenja seantero tenaga, hingga menambahken itoe tenaga khikang jang menendang djadi saming­kin keras. Malah Tie Tjong Siansoe djika ia sendiri tida paham ilmoe khikang nistjaja itoe waktoe soeda djadi pangsan lantaran terbanting begitoe poenja keras.

„Hahaha! Tie Tjong Siansoe, lantaran kaoe maoe mendengerin gosokannja Tjeng Sian Hweeshio, hingga dengen zonder alesan kaoe djadi bermoesoehan sama akoe; tapi ternjata kaoe poenja ilmoe kapandean tjoema sabegitoe sadja! Mari lekas bangoen, dan oleh kerna kaoe poenja sendjata soeda melesak ka dalem tanah, jang tentoe djadi kotor dan litjin, sekarang kita teroesken sadja ini pertempoeran dengen silat tangan kosong sadja.”