Tao Teh King/Bab 66

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 66

LXVI.

KABELAKANGIN DIRI.

  1. Sebabnja kenapa soengei-soengei besar dan laoetan-laoetan terima oepeti dari samoea soengei-soengei jang ketjilan, itoelah lantaran kadoedoekannja selaloe lebih rendah dari marika; itoelah jang membikin kakoeasa'annja lebih besar.
  2. Demikianlah itoe Orang Boediman jang ingin memerentah rahajat, sekoet dirinja sabagi berӓda di sabelah bawah dari marika, dan kapan hendak memimpin pada rahajat, pernahken dirinja di belakang dari marika.
  3. Dengen ini tjara, salagi ia berida di atasnja rahajat, marika tida rasain iapoenja berat maski bertempat di depan dari rahajat, ia tida dipandang sabagi halangan jang menjoesahken atawa meroegiken.
  4. Lantaran begitoe samoea orang memoeliaken padanja, dan tida ada jang merasa djengkel atawa gemes.
  5. Dan dari sebab ia tida soeka bergoelet, maka tida ada orang jang mendjadi iapoenja moesoeh.

Disini, boeat kasakean kalihnja, kombali Lao Tze poedjiken kaoetama'annja merendahken diri, dengen memberi tjonto-tjonto jang sanget djitoe dan menarik, seperti itoe laoetan-laoetan dan soengei-soengei besar jang, kapan letaknja lebih tinggi dari soengei-soengei ketjil di pagoenoengan, soedah pasti tida bisa terima bingkisan dari koeliling tempat. Tjoemah lantaran letaknja lebih rendah dari tanah-tanah di sapoeternja maka itoe laoeatan, telaga atawa soengei besar, bisa koempoel aer begitoe banjak dari samoea soengei-soengei jang ketjilan, antara mana ada jang mengalir djaoe sekalih dari soembernja aken tjari padanja.

Sikep dari orang-orang boediman di djeman koeno poen begitoe djoega. Maski ia memerentah rahajat, ia menjataken dirinja ada lebih bawah dari laen-laen orang; sedeng ia djadi pemimpin, ia tida pernah tondjolin diri ka moeka, hanja lebih soeka berdiam di belakang. Lantaran ia pernahken diri lebih rendah, rahajat tida merasa tertindes oleh iapoenja kakoeasain; lantaran berdiam di belakang, tida ada orang jang merasa dihalangin atawa dibikin roegi dalem gerakannja. (Ajat 1-3).

Disini kaliatan Lao Tze boekan tjelah pada orang-orang jang hendak memerentah atawa mendjadi pemimpin rahajat, hanja oendjoek keliroenja marika poenja methode atawa tjara bekerdja, jang seringkalih memberi kasoedahan sabaliknja dari apa jang marika ingin. Itoe pamerentahan dan pimpinan aken djadi lebih beres dan berhatsil kapan orang berlakoe rendah dan tida terlaloe kamoekaken diri, kerna siapa berada di atas, bisa bikin orang-orang jang di sabelah bawah merasa djeloes atawa anggep dirinja direndahin; siapa tempatken diri di depannja laen-laen orang sabagi pemimpin, ada banjak kans nanti membangkitken orang poenja koerang senang, lantaran merasa gerakannja sendiri dipegat dan dihalangin. Pendeknja, sasoeatoe pertjoba'an aken pernahken diri di atas atawa dimoeka dari laen-laen orang, seringkalih mendatengken moesoeh atawa menimboelken hal-hal tida enak, sedeng saorang pande jang bisa merendahin diri achirnja aken dihormat dan dimoeliain oleh orang banjak jang tida poenja lantaran aken merasa dengki, mengiri atawa dendem hati padanja. (Ajat 4-5).

Boeat di djeman sekarang ini, di mana dalem segala tjabang pergaoelan hidoep, dari oeroesan negri jang besar sampe pada pakoempoelan ketjil, selaloe ada terdapet orang-orang jang mendjadi pemimpin dan pemoeka, kaliatannja Lao Tze poenja pengadjaran ini soedah terlaloe koeno boeat bisa dipake. Di ini masa seringkalih orang bergoelet boeat saling mereboet itoe kadoedoekan sabagi pamoeka atawa pemimpin rahajat, pakoempoelan, pergerakan dan sabaginja. Tetapi siapa berӓnggepan begitoe teranglah belon mengenal baek toedjoean dari ini peladjaran. Memang betoel Lao Tze tida membenerin boeat pernahken diri di atas atawa di moeka laen-laen orang, tetapi itoe Goeroe Toea mengandjoerin soepaja orang bikin dirinja djadi bergoena boeat rahajat zonder koedoe berlakoe seperti pemoeka atawa pemimpin. Orang begitoe, jang berboeat kabaekan zonder minta dibales dan lakoeken perboeatan berfaedah zonder minta digandjar, pastilah oleh rahajat lebih didjoengdjoeng dan di-endahin dari-pada pemimpin-pemimpin jang banggain kapandean dan pahalanja, dan ingin publiek inget pada boedi dan djasanja, kerna ini sikep pastilah mendatengken reactie atawa pembalesan jang beroepa tjelahan dan permoesoehan. Kakaloetan dari segala pergerakan di doenja dari djeman sekarang adalah lantaran banjak pemimpin dan pemoeka rahajat tjoemah oetamain kaoentoengan dan kapoedjian, sedeng orang jang bekerdja dengen djoedjoer zonder mentjari nama atawa kadoedoekan tinggi, ada amat sedikit,