Tao Teh King/Bab 64

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 64

 1. Apa jang diam gampang dipegang.
 2. Apa jang soedah ditoeiiggoe datengnja gampang dioeroes.
 3. Apa jang lemah gampang dipatahin.
 4. Apa jang ketjil gampang dioesir.
 5. Atoerlah persedia'an sabelonnja kasoekeran moentjoel.
 6. Atoerlah segala apa sabelonnja moelaitimboel kakaloetan.
 7. Poehoen jang sabesar pelokan manoesia soedah toemboe dari semi jang paling ketjil.
 8. Menara jang tingginja sembilan tingkat soedah moentjoel dari sedikit toempoekan tanah.
 9. Perdjlanan jang sariboe pai djaoenja dimoelai dengen satoe tindak.
 10. Siapa mengatoer apa-apa, aken djadi toekang meroesak.
 11. Siapa memegang, ia aken kailangan.
 12. Orang Boediman tida bekerdja aken mengatoer, maka ia tida meroesakin apa-apa.
 13. Ia tida memegang, maka ia tida perna kailangan.
 14. Orang-orang biasa, kapan mengoeroes pakerdja'annja, selaloe gagal pada koelika soedah ampir mendapet hatsil.
 15. Djikaloe marika berlakoe hati-hati di achirnja seperti koetika di permoela'an bekerdja, marika traoesah moesti alamken kagagalan.
 16. Maka orang boediman tjoemah ingin lakoeken apa jang laen-laen orang tida soeka taro perhatian, dan ia tida maoe hargaken pada barang jang soeker didapet.
 1. Ia mempoenjai pengataoean jang boekannja rendah, tetapi jang ditoedjoe hanja apa jang orang banjak tida perdoeliken.
 2. Tjara begitoe ia taro perhatiannja pada kamadjoean jang saderhana atas segala apa, dan bekerdja dengen tida mengandoeng maksoed goena kapentingan sendiri.

Sabagian dari oedjar-oedjar di atas, dari ajat 1 sampe 9, ada pertambahan boeat memberi katerangan lebih djelas atas apa jang soedah dibitjaraken dalem fatsal jang laloe, tapi masih ada apa-apa jang berharga boeat diroendingken lebih djaoe.

Oedjar „apa jang diam gampang dipegang“ kaliatannja ada dimaksoedken teroetama boeat oeroesan negri, maski djoega bisa dipake dalem laen-laen hal. Kapan doenia lagi tentrem, ada lebih gampang aken orang ambil tindakan menoeroet apa jang ada dalem angenangennja, hal mana amat soeker didjalanken pada waktoe seloeroeli negri sedeng alamken kakaloetan heibat seperti ka'ada'annja Tiongkok di djeman koetika L a c Tze dan Khong Tjoe masih hidoep. Tetapi biarpoen orang moesti hadepken banjak kasoekeran, djikaloe soedah bersedia dari djaoe hari, tida terlaioe soesah aken dilawan. Oontjangan dan poekoelan heibat biasa didapet oleh marika jang lantaran bodonja soedah kira segala apa nanti berdjalan baek dan beres, dengen tida ambil poesing boeat atoer persedia'an jang perloe sabelonnja kasoekeran moentjoel. Kabanjakan dari itoe ka'ada'an djelek soedah timboel lantaran marika sering alpaken oeroesan-oeroesan ketjil jang tadinja dipandang ringan dan baroe kekroepoekan kapan itoe kasoekeran dan bahaja heibat soedah beräda di depan mata. (Ajat 1-9).

Saorang pande, jang mengenal baek tjara bekerdjanja Natuur atawa Tao, boleh serahken segala apa di dalem pengatoerannja itoe wetkekel jang tida bisa dirobah dan dibikin lebih baek, kerna samoea jang perloe soedah disediaken, sasoeatoe kakaloetan ada terdapet bahan boeat memberesken, dan sasoeatoe kadjahatan ada di-ikoetin oleh hoekoeman jang tida bisa disingkirken atawa mendapet ampoen, seperti bisa diliat dari bekerdjanja wet karma. Maka itoe Lao Tze anggep siapa maoe tjoba atoer apa-apa boeat tjiptaken ka'ada'an lebih baek dari-pada apa jang Natuur soedah tetepken, boekan sadja tida memberi faedah, hanja malah djadi toekang meroesak, kerna bertentangan sama tjara bekerdjanja Natuur jang serba rapih. Oepama, satoe achli economie maoe berdaja soepaja rahajat dalem negrinja mendjadi djaja dan dapet banjak hatsil, hingga bisa kasih naek tingkatan dari kahidoepannja. Tetapi itoe hatsil jang besar boekan membikin moraal dan priboedi manoesia mendjadi naek, hanja jang kabanjakan semingkin merosot toeroen lantaran terlaloe toeroetin hawa nafsoe boeat kedjer kasenangan rendah jang bisa didapet atas perantara'an oewang. Kasoedahan dari itoe kamamoeran bikinan, menjebabken doenia djadi semingkin kaloet, jang berachir dengen kabintjana'an besar, apalagi dari sebab soedah ternjata dengen terang sekalih, segala kakaja'an atawa kasenangan doenia sifatnja tida kekel, hingga siapa poenjaken itoe, bakal lekas kailangan kombali. Maka orang Boediman tida maoe djadi toekang mengatoer aken memperbaeki apa jang Natuur soedah tetepken; djoega tida maoe memegang atawa mempoenjai, kerna siapa ada poenja gedong, aken alamken kadjengkelan djikaloe itoe gedong terpaksa didjoeal, atawa djadi roesak lantaran gempah boemi atawa terba­kar; siapa mempoenjai kekasih, djoega aken alamken kadoeka'an heibat djikaloe itoe orang jang ditjinta meninggal doenia atawa balikin belakang padanja. Maka tida maoe mempoenjai dan tida maoe mengatoer, ada sikep paling selamet boeat terbebas dari segala gontjangan dan kadoeka'an. (Ajat 10-13).

Dalem kalangan kabatinan ada banjak sekalih orang jang lagi tjoba tjari katentreman dan kasampoerna'an, sasoedah bergoelet sakean lama terpaksa lepasken kombali maksoednja, jang dianggep terlaloe soeker boeat disampeken. Begitoepoen dalem penghidoepan doenia, tiada koerang orang jang gagal satengah djalan. Ini kagagalan, menoeroet pendapelan Lao Tze, ada dari lantaran itoe orang koerang sabar dan tetep hati aken melawan kasoekeran dan rintangan, hingga djoestroe koetika pakerdja'annja ampir berhatsil, ia soedah keboeroe bosen atawa ilang nafsoe boeat landjoetken. Maka aken sampeken saroepa maksoed — lahir atawa batin — boekan sadja orang moesti berlakoe giat dan bergoembirah pada permoela'annja, hanja moesti tinggal tetep bekerdja keras sampe pada achirnja, kerna dimana ada kamaoean jang keras dan soedjoet, disitoe tida nanti ada kagagalan. (Ajat 14-15).

Tjaranja orang Boediman bekerdja atawa mentjari apa-apa, tida selaloe mengikoeti aliran oemoem dari orang banjak, hanja memilih djalan sendiri dan lebih soeka lakoeken apa jang laen-laen orang tida taro perhatian. Djoega ia tida menaro harga pada barang jang soeker didapet, oepama emas, perak dan batoe permata, boeat mana orang haroes bergoelet keras terkadang dengen goenaken kakedjeman, sabelon maksoednja — aken koempoel kakaja'an — bisa berhatsil; dan soedah begitoe moesti didjaga keras soepaja tida terlepas kombali, tapi toch kapan soedah sampe temponja aken linjap atawa moesna itoe samoea milik dan kabesaran doenia aken sirna dengen tida bisa ditjegah lagi. Inilah, dalem pemandangan Lao Tze, ada djaoe lebih soeker dari-pada mendapetken Tao jang pada saban saӓt ada tersedia di mana-mana — teritoeng djoega dalem orang poenja diri sendiri — hingga tjoemah tinggal didjoempoet dan digoenaken, kaloe sadja orang soedah mengarti pada toedjoean hidoep dan menindes nafsoe kaserakahannja jang sia-sia. Maka itoe maskipoen orang-orang boediman mempoenjai ilmoe pengataoean tinggi serta kapandean dan katadjeman pikiran loear biasa, marika tida perna berdaja aken poenjaken apa jang doenia atawa orang banjak pandang moelia dan berharga, hanja lebih soeka toedjoeken perhatiannja pada apa jang oemoemnja manoesia tida maoe perdoeliken.

Ini pengoendjoekan ada berhoeboeng sama ka'ada'an di djeman koetika Lao Tze hidoep. Pada itoe masa, ilmoe kabatinan di Tiongkok kasarnja ada terpetjah doea: bagian jang pertama ada penganoetnja peladjaran koeno dari djeman dijnastie Siang dan lebih doeloe lagi, jang didasarken atas penghidoepan saderhana dan tida menggretjok, seperti diloekisken dalem Taoisme, bagian kadoea ada penganoet dari peladjaran jang berlakoe di djeman dijnastie Tjhioe aken perbaeki priboedi dan kasopanan rahajat, dan berlakoe moerah hati dan saling menoeloeng pada tetangga seperti ada dipoedjiken oleh Khong Tjoe. Betoel Khong Tjoe dan moerid moeridnja ada ambil djoega sabagian dari peladjaran jang diloekisken dalem Taoisme, seperti menaro kapentingan besar atas toeladan baek jang bisa menjiptaken kaberesan maski zonder bekerdja, tetapi kaoem Khong Kauw tida lepasken toedjoeannja aken bekerdja oentoek kabaekan orang banjak dengen djalan toeroet ambil bagian dalem pamerentahan negri, jang sifatnja mirip seperti pemimpin-pemimpin politiek atawa kong-ek dari djeman sekarang. Dan ini daja dari Khong Tjoe tambah lama semingkin disoekain oleh rahajat, kerna dipandang sabagi penawar satoe-satoenja boeat perbaeki kakaloetan dari itoe djeman. Maka itoe Lao Tze, jang masih tetep hargain Taoisme, itoe peladjaran koeno, menjataken bahoea orang boediman ingin lakoeken apa jang laen-laen orang tida taro perhatian, dan toedjoeannja ada boeat dapetken apa jang orang banjak tida perdoeli, kerna pada itoe djeman poen banjak pamoeka-pamoeka kabatinan soedah loepaken pada Too Kauw, jang mengadjar aken djangan menggretjok dan pertjajaken sadja pada bekerdjanja Natuur boecat adaken kaberesan dalem doenia.

Maski loekisan dari oedjar-oedjar di atas hanja ditoedjoeken pada ka'ada'an di djeman koeno, koetika Taoisme semingkin koerang dapet perhatian, tapi kabenerannja bisa diboektiken djoega pada masa sekarang, dimana orang jang soeka perhatiken pada peladjaran batin bersih ada sedikit sekalih. Boekan sadja golongan jang mengedjer kadoenia'an ada djaoe lebih besar hanja malah antara kaoem kabatinan sendiri poen kabanjakan jang menganoet agama atawa peladjaran soetji dan gaib tjoemah boeat tarik kahatsilan dan kaoentoengan oentoek diri sendiri, seperti boeat dapet itoe kaselametan dan kaberkahan jang didjandjiken, boeat mendapet sorga atawa firdaoes, boeat disemboehken dari penjakit, boeat dapet kapandean moedjidjat jang membikin dirinja terpandang tinggi dan berpengaroeh, dan laen-laen sabaginja. Djarang sekalih kadapetan achli-achli kabatinan jang merasa poeas dengen mentjari ilmoe pengataoean aken berlakoe saderhana dalem segala apa, dari bekerdja dengen tida mengandoeng maksoed goena kapentingan sendiri. Dan djoestroe inilah jang mendjadi halangan aken orang-orang pande dan pinter dapet mengenal pada Tao, maskipoen ini kabeneran oetama ada tersedia dimana-mana dan bisa didapet dengen gampang. (Ajat 16-18).