Tao Teh King/Bab 53

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 53

LIII.

BERTAMBAHNJA KASAKSIAN.

  1. Ah, djikaloe kiranja akoe tjoekoep pande aken mengikoetin itoe Tao jang maha besar!
  2. Pengoeroesan negri ada satoë pakerdja'an jang berat.
  3. Itoe Tao jang maha besar ada sanget saderhana, tapi orang-orang lebih soeka mengikoeti tjara-tjara jang roewet.
  4. Dimana itoe astana-astana ada sanget indah, tanah-tanah ladang boleh djadi penoeh dengen gombolan, dan loemboeng-loemboeng sanget kosong.
  5. Memake djoebah tersoelam jang goemilang, menjorèn pedang-pedang tadjem. makan dan minoem jang serba sedep, dan koempoelin kakaja'an besar, — inilah akoe namaken mentjoeri dengen tjara aloes dan model baroe.
  6. Jang ini tjara ada bertentangan pada Tao itoelah soedah pasti.

Dalem ini fatsal kaliatan Lao Tze toedjoeken perhatiannja pada tjara memerentah negri, jang ia bilang ada satoe pakerdja'an berat. Ini kaberatan ada dari lantaran orang menggoenaken atoeran jang roewet dan melibet. sabaliknja dari mengikoetin tjara dari Tao jang sanget saderhana. Disini kaliatan Lao Tze menjindir dengen mengeloeh dirinja tida tjoekoep pande aken mengikoetin Tao jang maha besar; kaliatannja seperti ia maoe bilang, kaloe sadja ia maoe, atawa ada radja jang soeka toeroet atoerannja aken djalanken pamerentahan negri menoeroet Tao, nistjaja kaberesan dan kamamoeran aken berwoedjoet. Tapi Lao Tze, sabagi pendjaga dari bibliotheek karadja'an, tjoemah mengawasi itoe kakaloetan dengen tida maoe tjampoer tangan, bersetoedjoe dengen iapoenja atoeran aken tida bergerak atawa Wu-wei. (Ajat 1-3).

Tanda-tanda jang dalem pamerentahan negri orang tida perdoeliken pada Tao itoelah bisa disaksiken dari penghidoepannja radja-radja dan pembesar-pembesar dalem itoe djeman, jang tinggal di astana-astana besar dan indah, memake djoebah jang tersoelam dan bergoemilang, dengen sorèn pedang-pedang tadjem soepaja kaliatan angkêr dan kêrèn di pemandangan oemoem, dan koempoelken kakaja'an sabanjak-banjaknja. Ini karojalan biasanja selaloe dibarengin dengen kamelaratan rahajat, jang mem­bikin tanah-tanah ladang penoeh gombolan lan­taran tida dioesahaken, loemboeng-loemboeng mendjadi kosong lantaran rahajat dikenaken padjek dan tjoekè jang berat. Inilah Lao Tze bi­lang ada sama djoega mentjoeri, jaitoe pentjoerian jang dilakoeken satjara aloes dan model baroe.

Ini tjara bikin kritiek atas pamerentahan ne­gri jang kliroe ada saroepa betoel seperti tjaranja Khong Tjoe — boleh djadi Khong Tjoe mengikoeti tjaranja Lao Tze dan laen-laen poedjonggo toea — demikan poen dalem soeal mengatoer kaberesan negri ini doea goeroe poenja atoeran ampir tida berbeda. Khong Tjoe. se­perti djoega Lao Tze pertjaja betoel pada pengaroehnja toeladan, hingga kapan satoe radja berlakoe bedjik, rahajatnja poen nanti mendjadi baek hingga kaberesan dan kamamoeran aken tertjipta. Dimana Lao Tze dan Khong Tjoe poenja pikiran ada berbeda, jaitoelah Khong Tjoe maoe berdaja aken kasih peladjaran moraal dan atoeran dari kaadaban (Lee) pada rahajat, se­deng Lao Tze ingin marika dibiarkan tinggal bodo soepaja bisa merasa poeas aken hidoep dengen saderhana dan tida serakah seperti djoega anak-anak ketjil, sebab disitoe ada soembernja katentreman.

Tao Teh King (page 243 crop)
Tao Teh King (page 243 crop)