Tao Teh King/Bab 30

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 30

XXX.

MENDJAOEHKEN PERKLAIAN.

 1. Siapa jang dengen bekerdja boeat satoe Radja berlakoe tjotjok kapada Tao tida nanti menaloekin pada rahajat dengen kakoeatan sendjata. Sikep begitoe tida nanti membawa pembalesan jang tida enak di blakang hari.
 2. Dimana bala tentara ditempatken, disitoe tanah aken terlipoet oleh gombolan dan poehoen-poehoen berdoeri.
 3. Gerakannja bala tentara aken di-ikoetin oleh taon-taon patjeklik, jang membikin rahajat hidoep sangsara.
 4. Saorang militair jang baek selaloe oendjoek kegagahan apabila perloe, tetapi ia tida mace bergoelet teroes boeat dapetken kakwasaän.
 5. Djikaloe perloe ia aken oendjoek kaberanian, tapi boekan boeat menindes.
 6. Djikaloe perloe ia aken oendjoek kaberanian, tapi tida berlakoe sombong.
 7. Djikaloe perloe ia aken oendjoek kaberanian, tapi tida berlakoe angkoe.
 8. Djikaloe perloe ia aken oendjoek kaberanian, tapi tida berlakoe ketjiwa.
 9. Djikaloe perloe ia aken oendjoek kaberanian, tapi tida oendjoek sikep brangasan.
 10. Ia menang sebab itoe kamenangan soedah moesti djadi bagiannja; sasoedah menang ia tida sedikit poen merasa bangga.
 11. Benda mendjadi bedjad lantaran dipaker djaken meliwat wates. Inilah jang dinamaken Boekan-Tao; dan apa jang Boekan-Tao nistjaja

lekas mendjadi moesna!

Menoeroet katerangannja W. Oorn Old, ini fatsal ada satoe pengadjaran boeat itoe com­mandant, nama Yin Hsi, jang mendjaga tjèla goenoeng Kwan Yin pada wates negri Tjhioe sabelah Barat, dengen siapa Lao Tze telah menoempang sabelon teroesken perdjalanannja, dan siapa telah minta soepaja itoe Goeroe Toea tinggalkan sedikit peladjaran sabelon pergi ka Barat aken tida kombali poelah. Dari sebab itoe moerid ada saorang militair, maka Lao Tze telah beriken katerangan tentang kawadjiban dari satoe satrija, katerangan mana dalem srinja ada mirip seperti pengadjarannja Sri Krishna pada Prins Ardjuna dalem medan pe­rang Kurukshetra, aken andjoerin soepaja itoe Panglima dari tentara Pandawa djangan bersangsi aken bertempoer pada moesoeh kerna itoe ada djadi kawadjibannja.

Dalem ini fatsal orang bisa dapet liat, bahoea Lao Tze poen tida menentangin aken satoe panglima oendjoek kagagahan di medan perang, kerna itoe memang ada kawadjibannja, kaloe sadja ia berboeat begitoe boekan dengen maksoed kouwkati, aken tjari kabesaran atawa kaoentoengan bagi diri sendiri, hanja sakedar aken penoehken apa jang djadi kawadjibannja seperti saorang militair. Tetapi Lao Tze poenja adjaran ini ada madjoe lebih djaoe dari-pada Krishna dengen mengoendjoek djoega bagimana djahatnja peperangan, dan ia peringetken bahoea pada tempat-tempat dimana ada ditaro bala tentara, disitoe moesti moentjoel gombolan dan beloekar jang penoeh doeri, kerna rahajat banjak jang menjingkir kalaen tempat atawa binasa hingga tida ada jang oesahaken itoe tanah. Saban kalih tentara ber­gerak, pasti aken diberikoetken oleh taon-taon patjeklik, rahajat hidoep sangsara lantaran kakoerangan makan dan laen-laen kasoekeran lagi. Peperangan besar di taon 1914-1918 telah membawa kasoedahan heibat jang masih dirasaken teroes di seloeroeh doenia maski soedah liwat bebrapa bias taon sadari itoe peperangan besar dibrentiken.

Maka itoe Lao Tze poedjiken, djalan jang paling baek boeat bekerdja goena satoe Radja atawa Pamerentah, orang berlakoe biar tjotjok dengen Tao dan djangan tjoba pentang itoe kakwasa'an dengen menggoenaken kakoeatan sendjata, sebab sasoeatoe kakerasan aken mem­bawa reactie atawa pembalasan jang beroepa kakerasan djoega. Kabenerannja ini pengadjaran. poen bisa diboektiken dengen ka'ada'an doenia pada waktoe sekarang (taon 1936), dimana permoesoehan. katjoeriga'an dan persaingan boeat loeasken sendjata dan bereboet tanah-tanah dan djadjahan soedah bergolak dan mendjalar loeas hingga bisa moentjoel poelah Perang Doenia kadoea jang lebih heibat dari doeloean. (Ajat 1-4). Saorang jang kawadjibannja djadi pembela negri seperti satoe militair, memang haroes madjoe di medan perang, tetapi ia bisa bikin kadjahatan dari peperangan mendjadi banjak koerang kapan ia tida genggam maksoed aken menindas pada moesoeh jang kalah, oendjoak kasombongan, ka'angkoean atawa kabangga'an, dan laen-laen sikep ketjiwa jang berten­tangan dengen tabeat satrija. Dalem pertempoeran ia tida perloe oendjoek kabrangasan atawa kandoeng hawa nafsoe amarah jang terbit dari lantaran membentji pada moesoeh, kerna salaennja nafsoe kagoesaran bisa melinjapken pertimbangan jang sehat hingga meroesak kapentingan sendiri, djoega sikep begitoe ada bertentangan dengen prilakoenja saorang jang rnendjalanken Tao, jang kerdjaken segala apa tjoemah aken sampeken kawadjiban, boekan mengenaken kapentingan diri sendiri. Dan de­ngen pernaken dirinja di loear dari itoe oeroesan, ia poen tida aken merasa bangga kapan dapet kamenangan, dan mendjadi maloe atawa terhina kapan alamken kakalahan, hanja merasa poeas soedah penoehken kamoestiannja. Maka itoe sekalihpoen koetika lagi bertempoer, sedeng asik mengadoe djiwa, tida haroes orang toeroetin nafsoe, kerna sikep begitoe Boekan-Tao namanja. Zonder terdjoeroeng oleh hawa nafsoe orang poen tida nanti maoe paksa diri aken bekerdja meliwatin dari wates kamampoeannja, hanja tantes insjaf kapan dateng tempo aken brenti dan mengaso. Dengen begitoe iapoenja jtenaga bisa dipelihara teroes, dan tida bisa lekas lemah atawa moesna. (Ajat 5-11).