Tao Teh King/Bab 27

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Tao Teh King diterjemahkan oleh Kwee Tek Hoay
Bab 27

XXVII.

KAGOENAANNJA KAPANDEAN.

  1. Saorang jang pande berdjalan tida meninggalken bakas atawa mengeboelken deboe.
  2. Seorang jang pande bitjara tida menimboelken perbantahan
  3. Saorang jang pande mengitoeng tida perloe dengen soei-phoa.
  4. Saorang jang pande menjimpen tida perloe goenaken slot atawa palangan.
  5. Saorang jang pande mengiket tida perloe dengen tali, dan tida ada jang bisa memboeka.
  6. Saorang boediman selaloe bersetia dan djadi penoeloeng jang pande dari iapoenja sesama kaw.n. la tida perna tolak satoe manoesia.
  7. la selaloe djadi toekang memelihara segala apa; tida satoe barang jang ia djidji atawa bentji.
  8. Inilah jang dibilang pengartian sampoerna, melipoeti semoea jang ada.
  9. Orang-orang jang baek mengadjar satoe pada laen, dan orang-orang djahat ada djadi bahan di atas mana itoe orang-orang baek lakoeken pakerdjaännja.
  10. Djikaloe fihak jang satoe (si orang djahat) tida menghargaken goeroenja, dan jang laen (sang goeroe) tida tjinta pada itoe bahan dari pakerdjaännja (moeridnja), kapan begitoe, biar poen teritoeng pande ia masih bisa menjasar. Inilah ada resia jang sanget penting.

Jang dibilang „berdjalan" boekan tjoemah bertindak sambil mengindjek tanah, hanja dalem artian loeas ada dimaksoedken djoega sasoeatoe toedjoean atawa pakerdja'an jang orang lakoeken dalem penghidoepannja. Ada banjak orang jang, kapan mendapet satoe pikiran baek atawa kandoeng saroepa angen-angen jang ia rasa berfaedah, lantes poekoel gembrèng aken minta orang banjak bantoe menoendjang, dengen tida loepa djoega boeat menjomel dan menjelah pada orang-orang jang tinggal adem, tida mengarti atawa tida soeka perdoeliken pada itoe maksoed jang moelja. Sabaliknja dari bertindak aken madjoe sendiri dengen diam-diam ka itoe toedjoean baek, ia liwatken temponja dengen boedjoek, kasih mengarti dan andjoerin laen orang aken lakoeken apa jang ia pikir ada baek, hingga membikin publiek djadi djemoe seperti djoega orang mengikoeti satoe vrachtauto di sapandjang straat jang penoeh deboe, jang senantiasa mengeboel begitoe tebel hingga bikin marika kelilipan atawa tida bisa bernapas kerna tenggorokannja terdjedjel oleh itoe deboe.

Ada djoega orang bodo jang, zonder mengartika mana moesti menoedjoe, tjoemah bisa ikoetin sadja bekas tapak kakinja itoe pemimpin jang bertindak paling doeloe, hingga achirnja mogok satengah djalan lantaran tida mempoenjai kakoeatan tjoekoep boeat ikoetin perdjalanan jang djaoe dan soeker. Begitoelah pemimpin-pemimpin kabatinan jang radjin mengadjar manoesia seringkalih soedah bikin penganoet-penganoetnja djadi menjasar atawa tersesat lantaran salah mengarti maksoednja itoe peladjaran hingga achirnja timboel peperangan agama, permoesoehan dengen diberikoetin segala matjem kakedjeman jang dilakoeken menoeroet oedjar dari kitab-kitab soetji jang marika kliroe fahamken.

Maka itoe Lao Tze poedjiken soepaja orang „berdjalan" dengen begitoe hati-hati hingga tida meninggalken tapak, bekas atawa mengeboelken deboe — tegesnja : bekerdja diam-diam, djangan maoe paksa laen-laen orang aken toeroet itoe toeladan, kerna kainginan aken berboeat baek nanti timboel sendiri dari batin manoesia kapan marika soedah sampe mateng boeat mengarti kafaedahannja itoe toedjoean. Ia poen tida ingin mempoenjai penganoet-penganoet, jang kabanjakan tjoemah mengikoeti segala oepatjara zonder mengarti maksoednja, atawa oelangken oedjar-oedjar dari kitab-kitab soetji satjara boeroeng bejo jang mendjadiken boeah tertawa'an. Maka berdjalan dengen tida tinggalken bekas ada satoe kapandean jang tida sembarang orang mampoeh lakoeken. (Ajat 1).

Kapan orang lahirken satoe pikiran, kabanjakan ada dengen mengandoeng maksoed boeat bikin laen-laen orang setoedjoe atawa pertjaja pada apa jang ia bilang atawa lakoeken apa jang ia ingin. Ini matjem pernjataän-pikiran selaloe mengondang perbantahan, sebab pengartian dan kapandean manoesia ada bertingkat-tingkat, hingga biarpoen bagimana betoel iapoenja alesan atawa tjingli, masih terdapet banjak orang jang tida bisa mengarti atawa tida maoe hargaken, hingga achirnja timboel perbantahan. Maka saorang jang pande bitjara selaloe menaro harga pada pikirannja laen orang, membri kasempetan pada laen-laen golongan boeat mengikoeti pikiran dan anggepannja sendiri, tida maoe berkoekoeh soepaja orang toeroet dan moefakat pada apa jang ia bilang, hingga sasoeatoe fihak bisa merasa poeas. (Ajat 2).

Soeal mengitoeng, boekan tjoemah mengenaken angka dan djoemblah, hanja dalem artian loeas ada dimaksoedken oentoeng dan roegi, berhatsil dan gagal, dan laen-laen pasangan jang bertentangan, jang orang selaloe pikirin baek-baek kapan hendak melakoeken satoe perboeatan. Tapi saorang jang pande tida perdoeliken pada ini semoea. la tjoemah taoe satoe hal sadja : berboeat baek goena kabaekan, tida perdoeli bagimana kasoedahannja, apa berhatsil atawa gagal, dapet poedjian atawa tjelahan, kerna ia sampe insjaf bahoea segala apa dalem doenia ada mendjadi Satoe, dan itoe berbagi-bagi sifat atawa kaädaän jang bertentangan semoea termasoek dalem lingkoengan dari jang Satoe, hingga tida bisa ada koerang dan lebih, potong dan tambah, bagian dan kalihan, jang orang biasa goenaken dalem ilmoe itoengan. Semingkin itoe orang goenaken katjerdikannja boeat menaksir dan mengitoeng lebih doeloe, semingkin pertjoba'annja mendjadi roesak dan gagal, sebab hatinja selaloe takoet, tjoeriga dan sangsi aken lakoeken apa jang baek, lantaran koeatir nanti dapet tjela'an, hina'an, karoegian dan laen-laen sabaginja lagi. (Ajat 3).

Satoe penjimpen jang pande tida perloe goenaken slot atawa palangan, sebab apa jang ia koempoel dan poenjaken boekan barang doenia jang, seperti Jesus bilang, gampang djadi karatan, dimakan koetoe atawa digondol pentjoeri. Sekalih poen ada poenja barang doenia, ia tida hendak pegangin sabagi miliknja, hanja bersedia aken kasihken itoe pada laen orang. Dengen toeladan dan perboeatan baek ia bisa bikin djoega orang-orang djahat djadi ilang nafsoenja boeat merampas dan mentjoeri, hingga biar poen tida didjaga ia tida oesah koeatir nanti kailangan apa-apa. Pengartian batin dan kakaja'an rohani, dan begitoe poen Karma baek jang la koempoel, tida perloe didjaga dan diperlindoengken, kerna tida saorang bisa rampas atawa tjoeri. (Ajat 4).

Dengen goenaken kabaekan, ka'adilan dan katjinta'an, satoe Radja bisa „iket" hati dari ponggawa-ponggawa dan rahajatnja, satoe tauwkee (madjikan) pada pegawenja, dan sebaginja lagi. Tali atawa rante jang bagimana tegoeh satoe waktoe bisa dibikin poetoes, tapi „tali" dari katjinta'an satoe kalih soedah mengiket, tida ada tenaga jang bisa bikin terlepas. (Ajat 5).

Kabiasa'an boeat memilih dan membeda-bedaken boekan sadja tida selamanja ada baek hanja, menoeroet Lao Tze, tida moesti dilakoeken oleh saorang boediman, jang haroes menoeloeng pada sesama manoesia dengen tida pilih boeloe, hanja perlakoeken semoea satoe roepa, tida ada jang diasingken, dibentji atawa dipandang djidji dan rendah, jaitoe lantaran berdasar atas pengartian bahoea segala apa di ini alam ada bersifat Satoe. Biar poen orang jang bagimana djahat, kaloe perloe ia selaloe bersedia aken menoeloeng, kerna dengen ini tjara baroelah bisa diharep si djahat tadi bisa dipimpin ka djoeroesan jang bener. Dalem fatsal XLIX Lao Tze poen ada bilang: „Pada orang jang baek akoe nanti berboeat baek ; pada jang tida baek poen akoe aken berboeat baek, soepaja bisa bikin marika djadi baek."

Disini orang bisa liat bagimana tingginja Lao Tze poenja peladjaran, jang berbeda djaoe dengen anggepan, „kapan orang deketin tinta me­rah nanti dapet noda merah dan deketin tinta item nanti dapet noda item." Ini pepatah tida salah, tetapi tjoemah bergoena bagi orang biasa jang masih rendah priboedinja, kerna saorang boediman jang soedah tinggi batinnja tida nanti bisa kena dipengaroehin oleh orang atawa sifat-sifat jang djahat, maka ia tida takoet aken bergaoel dengen golongan rendah dan djahat soepaja bisa bikin marika djadi baek. (Ajat 7 8).

Hal orang-orang dari golongan baek saling mengadjarin satoe sama laen itoelah ada kabiasa'an loemrah dalem doenia ; tapi kawadjiban jang teroetama dari orang baek jaitoe mengadjar pada orang-orang djahat, jang masih bodo dan tersesat perdjalanannja, jang ada djadi sabagi bahan oentoek orang-orang baek bekerdja. Inilah ada kawadjiban dari sasoeatoe orang jang merasa dirinja „baek", boekan moesti radjin menjelah, memaki dan mengoetoek pada itoe orang-orang djahat, sebab pokonja kadjahatan ada dari kabodoan, maka saorang jang merasa dirinja „baek" haroes berdaja aken linjapken si djahat poenja kabodoan. (Ajat 9).

Itoe kakliroean jang menimboelken kakaloetan doenia boekan tjoemah si djahat tida menghargain pada si baek jang mendjadi goeroenja, hanja djoega lantaran sang goeroe tida menjinta pada itoe orang-orang djahat jang djadi ba­han dari pakerdja'annja, hingga lantaran tida. adanja katjinta'an jang djadi tali pengiket, pakerdja'annja itoe goeroe seringkalih gagal atawa menjasar. Inilah ada resia penting jang Lao Tze maoe oendjoek, jaitoe kakoeatannja katjinta'an, jang bisa bikin orang djahat mendjadi baek, dan jang liar mendjadi djinek dan menoeroet. (Ajat 10).