Lompat ke isi

Pimpinan Singkat Oentoek Membikin Karet/Pasal II

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas


Pasal II

BIKINAN SHEET

Djikalau memakai kentalan soesoe karet dalam pantji², kadang² soedah tjoekoep akan saring dengan doea saringan jang paling kasar dan kemoedian akan takoeng sisanja ampas dari lateks jang telah dientjerkan, tetapi seringkali ada perloe akan saring soesoe karet jang beloem dientjer dengan tiga saringan.

Tidak ada soeatoe keberatan djika tamba air sedang waktoenja menjaring lateks jang beloem dientjerkan atau bilas saringan² dengan sedikit air. Bila soesoe karet soedah sedikit entjer maka itoe lebih gampang akan menjaring. Adapoen dilarang sekali akan gosok dan menetok-tok atas saringan karena demikianlah seresah kotoran akan dipidjitkan keloear lobang² ketjil. Bila pekerdjaan menjaring mendjadi soesah maka saringan kotor haroes digantikan dengan saringan bersih. Oleh sebab itoe saringan² bersih mesti selamanja ada dalam tempat dëkat. Saringan kotor haroes dibersihkan baik sekali. Boeat maksoed itoe mesti semprotkan air jang datang atas saringan dengan arah berbalik dari toempahan soesoe karet jang lebih dahoeloe.

Bila menjaring soedah soesah sebab ada kapaskapasan (soesoe karet jang soedah disaring) baiklah mengingat akan memakai obat tahan-kentalan (anti-coagulant).

Djoega baik sekali diingatkan soepaja djangan kosong sama sekali dalam saringan² gentong jang akan terkoempoel atau ankat lateks. Ketinggalan pengabisan dari lateks bersama dengan kotorannja jang telah ditakoeng, akan ditambakan pada air-bilas soepaja kemoedian, bila semoea ampas soedah toeroen, ini boleh di pakaikan seperti air-penentjer boeat lateks jang akan datang penghabisan.

Menjampoer dan menentjer.

Pada membikin sheet lateksnja akan ditrima dalam bak tjampoer dengan perkakas² saringan. Bak-trima jang loearbiasa dipakai sadja sekali². Akan menahan tjampoeran dengan hawa dan berdjadian moesa, maka lateksnja haroes dititikan baik sekali kalauh soedah disaring. Tidak boleh toeang lateks dengan soeatoe djatoan, tetapi boeat angkatnja haroes memakai saloerang² jang berdjalan lebih keras.(onder zwak verval). Djikalau menamba air, itoe air haroes datang dibawah atasan lateks, kalauh mentjerat dengan tjerat ialah mesti hati-hati. Lain² hal dari pekerdjaannja akan diseboet kemoedian Tentoelah bagoes sekali djika koempoel semoea lateks dalam satoe bak-tjampoer soepaja semoea hasil sama. Karena dalam pembikinan sheet perloe sekali akan mengerdjakan soesoe karet dengan lekas habis terima, maka dengan begitoe boleh tahankan segala kesalahan² sebeloem mendapat kehabisan karet. Seringkali tidak bisah tjampoerkan segenap hasil karena besar.

Karena itoe haroes dipakai tidak sadja satoe bak-tjampoer, melainkan banjak-banjak bak jang ketjil²,soepaja pekerdjaan semoeanja mendjalan dengan tertib.

Menentoe isinja dan bagiannja lateks.

Isinja soesoe karet ditentoekan dengan timbangan jang tetap dalam tank-Ijampoer, dengan papan-oekoer atau dengan timboelan(vlotter). Timbangan tetap itoe boleh ditarohkan dalam bak² semenbatoe jang ditenggelamkan dibelakang gelas atau boleh pakai oebin² jang loear biasa dengan blok² ketjil hitam dan poetih. Papan-oekoer jang dari kajoe atau logam (wadja atau aloemin) selamanja haroes dipastikan dititik jang tentoe, jang berhoeboeng dengan miringnja bawaannja bak-semenbatoe. Karena itoe kedoea tjara pekerdjaan bagian timbangan haroes ditentoekan seperti toeroetan-tjobaan (empirisch) oleh mengoekoer dengan air.

Sebeloem ambil tjontoh oentoek menentoekan bagiannja soesoe karet, ialah ⅔ - ¾ dari soesoe karet haroes ditjampoerkan baik sekali dengan mengadoek keras, sehabisnja karet itoe diterima dalam tanki-tjampoer. Boeat tanki-tjampoer ketjil akan dipakai papan-adoek dari kajoe; boeat tanki besar akan dipakai satoe penggarok-lateks (latexhark) jang dibikin dari gala dengan papan aloemin jang tetap didalamnja. Itoe penggarok mesti koerang lebar dari pada tanki dan djoega mempoenjai lobang² pandjang pesagi kira-kira 5 cm lebar dan 5 cm antara satoe sama jang lain.

Djikalauh perloe boleh taroh pinggir² karet di penggarok aloemin itoe soepaja menangkis tjakarannja logam atas oebin².

Tjara pekerdjaan oentoek menentoekan bagian lateks telah ditjeritakan didalam Pasal I. Tetapi sekarang haroes berdjaga lebih baik, dan ambil 1 liter air boeat tjobaan-kentalan, jang kini dikentalkan dengan antjoeran dari 200 ml dari 1% tjoekah-mier (mierenzuur) atau 2% tjoekah-belanda (azijnzuur).

Tjaranja giling tjonto-tjobaan (proefmonster) haroes bertinggal sama tiap² hari.Maka itoe tjaranja giling haroes ditentoekan dengan berhoeboeng gilingan² jang ada. Tjontohnja habis digiling akan disekahkan dengan kain² (jang paling baik dan paling rata bila itoe digoeloeng dalam pangkoe) dan kemoedian akan ditimbang. Dari bagian basa bisah dihitoengkan bagian kering dengan pertolongan tabiat berkering (indrogingsfactor) jang dahoeloe telah ditentoekan.Tabiat berkering didapati djika membikin tjobaan-kentalan dengan tjara kerdjaan teroes, jang paling baik sepoeloeh hari, lantas giling kentalan itoe, tanda jang patoet sepotong crêpe itoe, dan nanti timbang bila soedah kering betoel. Djikalauh ambil dari sepoeloeh periksaan mi rata-ratanja berkeringan dari "basa" sampai "kering", demikianlah akan mendapat angkanja oentoek tabiat berkering. Tabiat ini haroes didjagai.

Kebiasannja tabiatberkering dihitoengkan dari bagian basa dengan membikin daftar dengan pertolongan tabiatberkering sebab bagiankering jang betoel berada sebelahnja bagianbasa.

Oentoek air-penentjer akan dipakai air soetji dan bening. Dalam air jang akan dipakai oentoek gilingan² akan dipidjin berloentoeran poetih (opalescentie) (tetapi djangan sekali sampa melajang, jang bisa dikeloearkan dengan saring), air jang dipakai oentoek menentjer lateks dan menantjoer obat mesti diperhatikan betoel². Maka itoe haroes dipakai air-soember soetji atau air soemberboor soetji atau air-kali jang soedah dibeningkan betoel. Air kotor kadang² menjebabkan toemboeban segala-gala micro (micro-örganismen) (noda² dalam lateks, d.l.l). Pada membikin sheet sampa haloes mesti didjagai betoel sebab amat soesah akan mengeloearkan itoe kemoedian, sebaliknja pada kotoran dalam crêpe. Seringkali air nampak bening tetapi djika ditoeang adapoen ampas dan loempoer tampil di pinggir -nja, sehingga itoe baik betoel akan tinggalkan air dalam tanki satoe hari dahoeloesoepaja semoea loempoer bisa toeroen. Sebeloem tamba air, itoe air haroes disaring sekali lagi atas kam rapat (kam rame atau kam menta; djangan kam tule).

Tentang menamba air-penentjer mesti djaga djangan datang boeih atau jang paling sedikit sadja. Bagoes betoel kalauh dioesakan oelaran (slang) jang dipegang atas ke bawah dari tanki-tjampoer. Boleh djoega pakai pijp jang berhabis sedikit dari atasnja bawaan tanki.

Bila ambil tjontoh tentoean-bagian lateks habis ⅔ - ¾ dari lateks jang soedah ditoeangkan dalam tanki-tjampoer, itoelah tentoean-bagian lateks dengan sebanjaknja air-penentjer (lihat dibawahmi) soedah siap, bila semoea lateks soedah diterima dalam tanki-tjampoer. Sehabisnja itoe boleh moelai dengan pekerdjaan menentjer. Seperti telah terseboet tadi, ialah lateksnja jang habis entjer dan adoek, haroes didiamkan kira-kira 15 minit. Akan menjendok boeih tidak akan perloe.

Menetapkan bagiannja lateks.

Menentjeran sampai satoebagian jang tetap akan dioeroes dengan perhitoengan seperti dibawah ini.

Akan dikirakan banjaknja liter lateks -L, bagian karet kering -c, sedang -g mennoendjoekkan bagian tetap jang dikenendaki. Djoemblahnja air jang haroes ditambakan ialah:

L (c-g)/g liter air.

Djikalauh ambil 20% oentoek bagiantetap, maka formule boeat banjaknja liter air jang haroes ditambakan ialah akan:

L c-20/-20 atau dengan lam perkataan:

Pada tiap² pereen bagian lateks jang ada lebih tinggi daripada 20 mesti ditambakan 1/20 liter (50 ml) air didalam satoe liter soesoe karet.

Demikianlah dalam permoelaan boleh ditetapkan bagian basanja koelit crêpe jang akan didapati oleh tjobahan-kentalan (proefcoagulatie). Dari bagian mi dan dengan pertolongan tabiat berkering akan dihitoengkan bagian-karet kering (droog rubber-gehalte) jang sebenarnja. Nanti kemoedian akan dilakoekan formule jang terseboet diatas oentoek mendapat banjaknja liter air.

Akan tetapi ini pekerdjaan perhitoengan boeat saban hari bolehpoen dikoerangkan dengan membikin satoe daftar.

Daftarnja itoe seperti berikoet:
Bagian tjontoh crêpe dari 1 liter lateks Bagian lateks kering Liter air ditambakan tiap² 100 liter lateks kebon soepaja mendapat bagian jang 20%
450 38 90
440 37.5 87.5
430 36.5 82.5
--- --- ---
--- --- ---
350 30 50
340 29 45

Tjontoh diatas mennoendjoekkan tabiatberkering jang 15% dan bagiantetapnja lateks jang 20%. Oentoek bagiantetap jang 20% dan tabiatberkering² jang 30 sampai 10%, itoe angka² boleh didapati dalam daftar enteran jang telah terseboet.

Kadang² itoe ditaroh belakang daftar jang terseboet diatas bersama sama dengan kolom² jang mennoendjoekkan banjaknja obat² jang haroes ditambakandalam tiap² 100 liter latekskebon.

Kentalan pada bikinan sheet.

Djikalau memakai kentalan dalam pantji² boleh ambil 20% oentoek bagiantetapnja lateks.

Pantji² kentalan.

Kebiasaannja akan dipakai sadja pantji² ketjil dari aloemin jang berpondjok boender dan berdinding miring.

Oekoeran tetap dari pantji² itoe seperti berikoet:
bagianatas bagianbawah tingginja
Oentoek 7½ - 6½ liter lateks liter lateks 65x25 cm (26" x 10") 60x20 cm (24" x 48")) 9 cm (3½")
Oentuk 5 liter lateks 45x25 cm (18" x 10") 40x20 cm (16" x 8") 9 cm (3½")

Mengisi pantji²

Pada mengisi haroes didjagai baik-baik soepaja tiap pantji mendapat bagian lateks menoeroet kesanggoepan, karena djika ini hal tidak diperhatikan maka sheetnja dikemoedian akan mendjadi berlainan satoe saa jang lain.

Boeat itoe boleh takar lateks jang telah dientjer dalam takeran jang bermoeat seperti moeatan pantji. Tetapi lebih moedah lagi akan oekoer tinggiannja lateks dalam pantji dengan papanoekoer jang pendek.

Djikalau mengisi dengan oelaran, maka kadang² ditaroh satoe benda seperti medja-podjok-tiga ketjil, dan nanti lateks berilang dari atas sehingga isian sampai betoel².

Djikalau mengisi dibawah pantjoeran maka baik sekali akan taroh medja² ketjil horizontaal dibawah pantjoeran², dan taroh pantji² diatas medja² itoe. Demikianlah, boleh oekoer lateks dalam pantji dengan lebih tertib.

Dan soepaja kentalan diseloeroebnja mendjadi sama-sama rata, maka perloe sekali akan memperdirikan pantji² itoe horizontaal sebeloemnja lateks akan berkental.

Kentalan.

Sebeloemnja tjoekah-belanda ditoeang maka perloe akan menjendohkan boeih dari pantji² hati-hati, dengan papan aloemin jang bengkok. lalah haroes dipakai kira² 370 ml tjoekah-mier (mierenzuur) dari 1% atau 370 ml tjoekah-belanda (azijnzuur) dari 2% boeat² tiap pantji dengan 5 liter isian lateks dari 20% D.R.G. Kalau soedah tamba tjoekah-belanda haroes adoek keras dengan papan-adoek aloemin jang poenjai lobang² ketjil, dan kemoediannja boeih disendohkandoeakali lagi. Djika hendak menhabiskan dalam besok pagi maka soedah tjoekoep akan memakai lebih sedikit tjoekah-belanda boeat kentalan. Tetapi, djika sebaliknja, djoega boleh mendapat boeletan² (gelemboeng²) gas (gasbelletjes) dalam sheet kering. Sehingga baik akan memakai natrium-sulfiet.

}Pantji² disoesoenkan atau ditaroh diatas rak-simpanan. Djika menjoesoen pantji² ditaroh seperti toelangikan dan baris pantji akan toeroet menjengkelangkan diatas mi dengan mendjaga betoel, bahwa bawaannja pantji2 soedah kering dan bersih, sebab tetesan air akan mendjelekkan moekahnja sheet jang kebawah.

Rak-simpanan diperdirikan seperti berikoet: disetingginja tiang2 ditarohkan papan2 jang bisah gelintjirkan serta pantji2 akan diletak atas itoe. Moela-moela papan2 ditetapkan diatas rak dan moelai taroh baris pantji ditanah; lantas itoe papan jang pertama akan dilorotkan, dan papan itoe ditegapkan diatas panti2 betoel2. Nanti pantji2 diletak atas papan ini, d.l.l.. Demikianlah, boleh taroh banjak baris-baris atas satoe sama lain.

Menggiling hasil.

Permoelaan.

Kebiasaannja sheets dibikin dari kentalan dalam sama hari, tetapi kadang 2 lebih gampang dan lebih bergoena djika mennoenggoe sampai harinja besok.

Oentoek membikin sheet dari kentalan ialah haroes dipakai soeatoe baterei (batterij) jang ada beberapa penggiling litjin, serta satoe pengtanda. Gilingan itoe didjalankan oleh tangan atau mesin. Biasanja gilingan-tangan dipakai pada hasil ketjil. Apatah jang akan dipakai, baik gilingan-tangan atau gilingan-mesin, ialah akan tergantong pada tabiatnja pekerdjaan. Dari oepa sedikit soedah tentoe akan matjamnja tabiat-pekerdjaan lain sekali daripada matjamnja oepa jang banjak.

Kentalan akan dipesetkan dalam gilingan dengan penggiling litjin sedang pengtanda tindis pada peta diatasnja. Peta ini menglebarkan atasan dan maka ini bisah mengkeringkan lebih baik.

Karena potongan peta ada banjak pengaroeh akan mengoeroeskan ketjepatannja waktoe akan berkering, maka potongan itoe djoega haroes dipilihkan dengan baik-baik. Dalam masa sekarang kami pikir bahwa peta-poetar (spiralpatroon) lebih banjak bergoena daripada petapesagi (ruitpatroon), karena peta-poetar akan memoedahkan toeroenan dari serum. Hanja dalam hal jang berketjoeali akan petapesagi dipakai lagi.

Oekoeran peta-tetap.

Oekoeran poetarannja peta-tetap oentoek sheet jang lebih tebal berlainan sekali dengan jaitoe jang oentoek sheet lebih tipis. Keterangan oekoeran seperti berikoet:

Peta-poeter tetap (tebalnja sheet 3-3.5 mm).

Lekoek2nja (groeven) podjok-pesagi, lebar dan dalam 3 mm. Djaohan antara lekoek2 dari pinggir sampai pinggir (dioekoer loeroes (loodrecht) 4 mm; djaohannja lekoek2 hati (hart) atas hati ialah 7 mm.

Miringja poeteran dengan poros kira2 65°.

Poeteran (poesar?) dari kedoea rol akan berdjalan kesama arah. Menggiling (uitrollen).

Djikalau pakai gilingan-tangan atau baterei ketjil jang jalankan dengan mesin, maka kentalan itoe banjak kali dikerd-jakan dengan handrol (rol-tangan).

Pekerdjaan akan menggiling haroes didjagai baik sekali. Sebab kalau oedjoeng2 dan pinggir2 tiada digiling dengan pantas, maka selamanja akan menninggal sedikit lebih ketebalan, dan djoega akan berkering lebih lama daripada lain diri kentalan.

Baterei-tangan.

Baik betoel djikalau pakai tjaranja akan mengadakan kentalan berliwat tiap2 gilingan akan satoe kali sadja soepaja semoea penggiling memberi tebalan tetap.

Pada bikinan sheet jang 3—3.5 mm besarnja, perloe sekoerang-koerangnja tiga gilingan dengan penggiling litjin dan pengtanda; asal dirolkan (uitrollen) dahoeloean.

Sedang menggiling mesti koemba selaloe. Djikalau air tiada bersih betoel, boleh taroh kain-kain (kain saringan atau kain menta) dibawah lobang tjerat soepaja air itoe boleh disaring.

Boeat keloearkan seresahnja obat (serum) jang telah dipres, bagoes taroh tanki2-air oentoek bilas sheet disebelahnja gilingan2.

Menjoetji dengan obat atau bilas.

Memang obat-tjoetji (loog) mengoerangkan lapoeh diatas sheet dan djoega menahankan boeletan2 hawa (luchtbellen) jang disebabkan oleh menragian. Djikalau tjoetji dengan obat memang haroes memakai banjak air soepaja tiap2 sheet boleh bergojang baik didalam air.

Maksoednja kami membikin sheet tipis soepaja koerangkan lapoeh dan boeletan2-hawa dari ragian, oleh karena demikian boleh kering lekas.

Sebab menoeroet tjaranja baharoe tidak banjak lagi dipakai tjoetjian dengan obat oentoek membikin sheet, melainkan sekarang sheetnja itoe dikoembakan dan disekahkan. Tanki-tjoetji diletak dibelakang mesin-sheet, dan mesti mendjaga soepaja ganti air saban kali. Kalau boleh perloe sekahkan bawaan dan atasan sheet dengan borstel dan lantaran itoe haroes dibilas.

Mentetes.

Sesoedahnja koemba sheet2 jang telah digiling itoe digantoeng diatas rak2 oentoek mentetes, maka perloe akan membawa hasil ke roemah-asap (rookhuis) 1—2 djam dahoeloean.

Djikalau menghabiskan pekerdjaannja besok pagi atau tjoetji dengan obat dalam malamnja, maka rak2 dengan sheet akan boleh didjemoerkan beberapa djam dibawah matahari, ialah ditempat jang berangin.

Memakai air. Oentoek membikin sheet dengan tjaranja baharoe, mestilah akan memakai banjak air. Djikalau akan memakai tanki2, maka saloer-angkatan kentalan, mesin-sheet, dan bak-tjoetji boeat koemba sheet, haroes ditaksirkan akan 20—40 liter air-penentjer dan air-penoetji oentoek membersihkan pabrik. Sedang djika kepingin akan rendam malam2 maka obat-tjoetji didalam bak2 jang patoet haroes digantikan air satoe atau doea kali, sedang air itoe haroes ditambakan sampai 100—200 liter.

Berasap hasil dalam roemah-asap.'

Maksoednja akan berasap.

Maksoed akan berasap sheet2 itoe ialah akan mengeringkan sheet2 dengan hawa jang lebih panas, dan djoega akan mendjagakan soepaja hasilan mengambil seresah-asap. Didalam seresah-asap jang diambil oleh hasil itoe ada seresah menahan-ratjoen (antiseptische) jang meringankan kedjadian lapoeh sedang tandanja lapoeh. Boeat maksoed itoe maka sheet2nja haroes digantoeng dalam kamar2 jang semoea mempoenjai hawa, tetapi berlainan dari satoe sama jang lain.

Atoeran hawa dan djalan-angin. (ventilatie)

Oentoek mengatoer hawa dan mengatoer djalan-angin dalam segenap pekerdjaannja mesti menoeroet betoel-betoel perintahan2 berikoet:

Hari jang pertama.

Hawanja haroes dioeroes dalam 35—45° C. Karena dimasa ini air jang paling banjak akan meroeap, maka itoe mesti mengatoer mempergoenakan baik segala peratoeran atas mendjalankan-angin.
Semoea sheet dalam sementara basah akan mengambil asap dengan moedah. Maka sebab itoe perloe banjak asap.

Hari kedoea. Dalam hari kedoea adapoen kepanasan hawa boleh dinaikkan sampai dengan 50°C., sedangkan perdjalan-angin boleh dikoerangkan.

Hari ketiga dan hari2 kemoedian.

Kemoedian hawa boleh dinaikkan sampai 55°—65° C. Sarok2-nja djalan angin dibagian-bawa boleh tinggal toetoep. Sehingga perloe sekali akan berdjaga hawa dengan baik. Ditengah tiap2 kamar mesti letak soeatoe thermometer jang mennoendjoekkan maximum-minimum. Hawanja haroes dibatjakan dalam tempo2 jang tetap, dan itoe keterangan haroes ditjatetkan dalam daftar jang akan digantoengkan sebelah loear pintoe kamar2.

Waktoe berkering.

Djikalau kami toeroet perintahan2 oentoek mendjalan angin dengan baik-baik, maka kami tetapkan waktoenja berkering seperti berikoet:

5—51/2 hari pada sheet2 jang 3-31/2 mm.

Oentoek pekerdjaan akan mengosong dan mengisi satoe kamar ada perloe setengah hari.

Memeriksa dan memilih.

Kebiasaannja boleh pilih dan boengkoes dalam satoe kamar. Tetapi itoe kamar tidak boleh terlampau ketjil.

Beratnja rata-rata sheet tidak boleh berlain daripada beratnja jang diseboet dalam tjara-peratoeran (theorie). Djikalau beratnja kedoea ini banjak berbeda tentoelah mesti ada kesalahan dalam pekerdjaan entjeran atau oekoeran lateks. Karena itoe memang perloe sekali akan menjelediki betoel2 akan rata-ratanja sheet dari hasilan saban hari. Dengan djoega perloe sekali menjelediki tebalnja sheet.

Djikalau memilih sheet2 maka mesti periksa soepaja djangan ada s.b. kotoran dan boeletan2-hawa. Artinja mesti berdjaga soepaja tak ada lagi sama sekali kotoran. Dalam pekerdjaan memilih djoega haroes menggoenting segala bahagian sheet jang beloem kering, asal berdjaga soepaja moekahnja sheet djangan mendjadi djelek. Kalau beloem kering haroes dikembalikan ke roemah-asap. Adapoen bahagian2 tebal dalam sheet, ialah berarti jang pekerdjaan sia-sia dan bahagian itu beloem pernah kering.

Sheet2 jang ada bersalah seperti jang terseboet diatas tadi ada bernama Sheet Nomor 2. Semoea sheet itoe haroes dipilih menoeroet warna, agar soepaja sheet yang sama warna akan dimasoekkan dalam satoe peti jang sama. Tetapi dalam sheet2 jang kwaliteit bagoes itoe tidak perloe.

Semoea off-sheet jang ada gelemboeng2 dengan sheet dari boeih dan ampas dan lain sheet kotor boleh bertjampoer atau berhitoeng dengan bahagian2 sheet jang tadi digoenting karena kotor dan poenja noda2 poetih. Daftarnja entjeran oentoek menentjer lateks sampai bagiantetapnja 20% dan oentoek lain-lain tabiat-berkering² dari tjobahankentalan.

Bagianbasa tjonto crêpe dari 1 liter lateks.

Liter aer akan tamba per 100 liter lateks-kebon oentoek tabiatberkering dari:

30% 28% 26% 24% 22% 20% 18% 16% 14% 12% 10%
450 57.5 62.0 66.5 71.0 75.5 80.0 84.5 89.0 93.5 98.0 102.5
440 54.0 58.4 62.8 67.2 71.6 76.0 80.4 84.8 89.2 93.6 98.0
430 50.5 54.8 59.1 63.4 67.7 72.0 76.3 80.6 84.9 89.2 93.5
420 47.0 51.2 55.4 59.6 63.8 68.0 72.2 76.4 80.6 84.8 89.0
410 43.5 47.6 51.7 55.8 59.9 64.0 68.1 72.2 75.3 80.4 84.5
400 40.0 44.0 48.0 52.0 56.0 60.0 64.0 68.0 72.0 76.0 80.0
390 36.5 40.4 44.3 48.2 52.1 56.0 59.9 63.8 67.7 71.6 75.5
380 33.0 36.8 40.6 44.4 48.2 52.0 55.8 59.6 63.4 67.2 71.0
370 29.5 33.2 36.9 40.6 44.3 48.0 51.7 55.4 59.1 62.8 66.5
360 26.0 29.6 33.2 36.8 40.4 44.0 47.6 51.2 54.8 58.4 62.0
350 22.5 26.0 29.5 33.0 36.5 40.0 43.5 47.0 50.5 54.0 57.5
340 19.0 22.4 25.8 29.2 32.6 36.0 39.4 42.8 46.2 49.6 53.0
330 15.5 18.8 22.1 25.4 28.7 32.0 35.3 38.6 41.9 45.2 48.5
320 12.0 15.2 18.4 21.6 24.8 28.0 31.2 34.4 37.6 40.8 44.0
310 8.5 11.6 14.7 17.8 20.9 24.0 27.1 30.2 33.3 36.4 39.5
300 5.0 8.0 11.0 14.0 17.0 20.0 23.0 26.0 29.0 32.0 35.0
290 1.5 4.4 7.3 10.2 13.1 16.0 18.9 21.8 24.7 27.6 30.5
280 0.8 3.6 6.4 9.2 12.0 14.8 17.6 20.4 23.2 26.0
270 2.6 5.3 8.0 10.7 13.4 16.1 18.8 21.5
260 1.4 4.0 6.6 9.2 11.8 14.4 17.0
250 2.5 5.0 7.5 10.0 12.5
240 0.8 3.2 5.6 8.0
230 1.0 3.5