Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXXI

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari  (1922)  oleh Jules Verne
Bab XXXI
Bab Jang Ketiga Poeloeh Satoe
Peri meriwajatkan betapa inspecteur Fix sangat mengoesahakan diri bagi keselamatan Phileas Fogg.


Phileas Fogg terlambat dalam perdjalanannja doea poeloeh djam lamánja, disebabkan oléh Passepartout, meski tiada dengan senga­djanja. Passepartoutpoen amat sedihlah dalam hatinja, memikirkan toeannja akan alah nanti dalam pertaroehannja.

Fix mendekati dan memandang Fogg, seraja katanja: „Toean, benarkah toean berharap hendak melandjoetkan perdjalanan toean dengan segera?"

Djawab Fogg: „Benarlah demikian."

Kata Fix poela: „Djangan marah, toean, saja bertanjakan jang sedemikian itoe. Toean tahoe, bahwa kapal jang hendak berlajar ke Liverpool berangkat dari New-York pada tanggal 11 djam poekoel sembilan malam, djadi toean haroeslah sampai ke New-York sebeloem waktoe itoe, soepaja boléh menoempang dengan kapal jang terseboet."

Djawab Fogg: „Benar, toean Fix, seboléh-boléhnja saja sampai kesana doea belas djam sebeloem kapal membongkar saoeh."

„Baiklah. Kata toean kelambatan doea poeloeh djam dalam perdjalanan toean. Béda doea poeloeh dengan doea belas djam adalah delapan djam, djadi dalam delapan djam hendaklah toean sampai ke New-York. Maoekah toean berdjalan dalam waktoe delapan djam itoe dahòeloe?"

Fogg bertanja, katanja: „Berdjalan kakikah?"

Djawab Fix: „Tidak toean, tetapi kita boléh berdjalan dengan seboeah slede[1] jang pakai lajar. Adalah nsorang-orang jang maoe menjéwakan kendaraan itoe kepadakoe."

Orang jang dikatakan oléh Fix itoe, ja`ni orang laki-laki jang bertanja kepadanja, waktoe ia doedoek termenoeng semalam.

Phileas Fogg tiada mendjawab perkataan Fix itoe, akan tetapi setelah Fix menoendjoekkan orang itoe kepadanja, jang kebetoelan berdjalan-djalan distation, maka Foggpoen laloe berdjalan menoedjoe kepada orang jang ditoendjoekkan itoe. Beberapa saat kemoedian pergilah Fogg dengan Mudge, ja`ni nama orang Amérika itoe kepada seboeah roemah ketjil dibawah bénténg.

Dalam roemah itoe ditoendjoekkan orang seboeah kendaraan matjam slede jang gandjil roepanja, diperboeat dari pada beberapa papan diatas doea boeah balok, jang béngkok sebelah depan; diatas papan itoe adalah tempat bagi lima atau enam orang. Ditengah-tengah kendaraan itoe kedepan sedikit, adalah sebatang tiang jang amat tinggi. Tiang itoe diikatkan pada kendaraan itoe dengan kawat besar, pada kawat itoe diikatkan poela sebatang besi tempat memasang lajar. Dibelakang kendaraan itoe adalah seboeah kemoedi. Slede itoe adalah alatnja sebagai perahoe. Pada moesim sedjoek, jaïtoe apabila air mendjadi bekoe atau saldjoe amat banjak, maka kendaraan itoe berdjalanlah dengan kentjangnja ditioep angin. Lajar-lajar kendaraan itoe lebih banjak dari pada lajar-lajar perahoe jang biasa dipakai orang bermain­-main atau berloemba-loemba dilaoet, sedang diatas kendaraan itoe orangpoen ta' koeatir akan djatoeh tergoeling. Apabila angin bertioep dari belakang, maka deras perdjalanan kendaraan itoe sama dengan kentjang sneltrein[2], kadang-kadang lebih kentjang dari pada itoe.

Sebentar antaranja maka Fogg dengan djoeroe moedi kendaraan itoe moepakatlah tentang séwanja. Maka anginpoen baik, sebab bertioep dari sebelah barat. Saldjoepoen amat kerasnja. Mudge memestikan boléh membawa Fogg dengan teman-temannja ke Omaha dalam beberapa djam sahadja. Dari Omaha adalah beberapa djalan keréta api dan djalan lain-lain jang menoedjoe ke Chicago dan dari tempat itoe ke New-York. Maka jakinlah meréka itoe akan dapat memboeroekan perdjalanan dalam waktoe jang diharapnja itoe. Dengan segera Foggpoen bersiaplah hendak berangkat. Sedikitpoen ta' waswasnja lagi hendak berlajar dengan kendaraan itoe. Akan tetapi Fogg minta Aouda tidak toeroet naik kendaraan itoe, karena ta' sampai hatinja melihat Aouda toeroet mendapat soesah didjalan atau dapat sakit karena amat sedjoek, lebih-lebih kalau ia doedoek dikendaraan jang terboeka dan amat deras djalannja itoe. Sebab itde Fogg minta djoega kepada Aouda, soedilah ia ditemani Passepartout tinggal sementara di Kearney ; boedaknja itoe disoeroehnja mengantarkan Aouda ke Éropah menoeroet djalan jang moedah dan tiada mengoeatirkan.

Akan tetapi Aouda segan berpisah dari pada Fogg. Passepartout amat soekalah dalam hatinja mendengar djawab Aouda itoe, karena ia sendiri tiada djoega soeka tertjerai dengan toeannja, karena ia koeatir Fix sadja hendak berdjalan bersama-sama dengan toeannja itoe.

Betapa inspecteur polisi memikirkan hal itoe, ta’ dapat diketahoei. beroebahkah perasaan hati Fix kepada Fogg, jang disangkanja melarikan diri itoe sekarang soedah kembali, atau dipandangnjakah Phileas Fogg itoe sebagai pendjahat jang amat tjerdik dan harap akan boléh poelang ketanah Inggeris dengan selamatnja, setelah ia melarikan diri keliling doenia itoe? Barangkali perasaan hati Fix tentang Fogg itoe beroebah djoega sedikit. Akan tetapi maksoed dalam hatinja tetap djoega hendak menangkap Fogg kelak.

Djam poekoel delapan maka slede siaplah hendak berangkat. Penoempang-penoempang doedoeklah sambil berselimoet tebal-tebal. Doea goeloeng lajarnja dihéla dan dipasangkan; setelah angin bertioep dari belakang, kendaraan itoepoen melantjarlah diatas saldjoe itoe dengan kentjang empat poeloeh mijl dalam sedjam.

Djalan keréta api dari Kearney ke Omaha itoe arahnja loeroes dan pandjangnja ta’ lebih dari doea ratoes mijl. Djikalau angin tetap kentjangnja, boléh diharap sampai ditempat jang ditoedjoe dalam lima djam. Djadi kalau ta’ ada alangan didjalan, boléh sampai ke Omaha djam poekoel satoe siang.

Sesoenggoehnja ta’ moedah perdjalanan Fogg dengan teman-temannja itoe. Meréka doedoek dalam kendaraan itoe berdesak-desakan dan tiada mengeloearkan sepatah katapoen. Sedjoeknja hawa makin bertambah-tambah djoega; karena amat derasnja djalan kendaraan itoe, ta’ boléhlah meréka bertjakap. Djalan slede ditanah jang lapang itoe sebagai perahoe diatas air; hanja bédanja kendaraan itoe tiada bergoentjang-goentjang. Djikalau angin bertioep dimoeka tanah, maka perasaan penoempang-penoempang seolah-olah kendaraan itoe diangkat-angkat oléh lajar-lajarnja.

Mudge memegang kemoedi dengan tetap, soepaja kendaraannja loeroes djalannja; dengan ketjakapannja ia boléh mendjalankanb slede itoe dengan baik. Lajar-lajarnja dipasangnja semoeanja.

Maka kata Mudge: „Apabila ta’ ada alat-alat jang patah karena angin, kita boléh sampai ketempat jang ditoedjoei pada waktoe jang ditentoekan.”

Mémang Mudge harap akan sampai ditempat itoe dalam waktoe jang telah ditentoekan itoe, karena hendak menepati perkataan Fogg jang telah berdjandji hendak memberi hadiah kepadanja, apabila ia selamat dalam perdjalanannja.

Tanah lapang jang dilaloei kendaraan slede itoe rata seloeroehnja sebagai moeka air, seolah-olah danau jang soedah djadi bekoe laiknja. Djalan keréta api jang melintas disitoe, arahnja dari barat daja ketimoer laoet, melaloei Grant Isle dan Columbus, jaïtoe seboeah kota di Nebraska, melaloei Schuyler, Fremont sampai ke Omaha. Djalan keréta api menjoesoer sepandjang tepi soengai Platte. Akan tetapi slede kendaraan Mudge mengambil djalan jang terloeroes dan péndék. Kendaraan itoe pada soeatoe tempat menjeberang soengai Platte, akan tetapi Mudge ta' koeatir sedikit djoeapoen, karena soengai itoe airnja mendjadi bekoe. Djadi djalan jang dilaloei itoe, ta' ada alangannja; Fogg hanja koeatir atas doea matjam hal, jaïtoe: pertama kalau-kalau ada keroesakan atas kendaraan, dan kedoea angin jang menioepnja itoe beroebah arahnja atau berhenti sama sekali. Akan tetapi oentoenglah angin ta' beroebah. Terlebih beroentoeng lagi anginpoen makin lama makin bertambah kentjangnja, sehingga tiang seolah-olah hendak patahlah roepanja, hanja kawat jang mengikat tiang itoelah jang boléh menahan kekoeatan angin jang hendak meroesakkannja.

8elama naik kendaraan itoe tiadalah seorang djoega jang ber­kata sepatah katapoen. Fogg menjelimoeti badan Aouda djoega, soepaja djangan terlampau kedinginan.

Passepartout dengan moeka jang mérah warnanja doedoek dengan énaknja, seolah-olah tiada mempedoelikan hawa jang amat dinginnja itoe. Pengharapannja jang hampir-hampir hilang lenjap itoe timboellah kembali dalam hatinja. Karena djika meréka itoe berangkat dengan keréta api maka meréka ta' kan boléh sampai ke New-York pada pagi-pagi hari sebagaimana jang diharapnja, hanjalah pada petang harinja; tetapi dengan slede itoe kalau ada oentoeng boléhlah diharap akan tiba sebeloem kapal berangkat ke Liverpool. Dari senangnja perasaan hati Passepartout, maka serasa hendak berdjabat tanganlah ia dengan Fix, karena ia ta' meloepakan bahasa Fixlah jang mentjaharikan kendaraan itoe, soepaja boléh melandjoetkan perdjalanan itoe sampai ke Omaha dengan selamatnja. Akan tetapi kemoedian seperti adalah orang jang mentjegahnja; maka Passepartoutpoen ta' berani doedoek dekat-dekat pada Fix.

Dalam tiap-tiap hal Passepartout ta' akan loepa selama-lamanja mengingatkan keberanian Fogg mengoerbankan diri dan membi­ajakan hartanja akan mengeloearkannja dari genggaman bangsa Sioux itoe. Selama Passepartout hidoep akan diingatnja djoegalah kebadjikan toeannja itoe.

Sedang masing-masing doedoek termenoeng, maka kendaraan sledepoen berdjalanlah sekentjang-kentjangnja. Akan kendaraan itoe melaloei soengai-soengai; penoempang tiada menjangka, bah­wa soengai-soengai dan ladang-ladang semoeanja tertoetoep dengan saldjoe, berwarna poetih semoeanja seloeroeh tempat jang dilaloei kendaraan itoe. Ditanah-tanah lapang seantéronja ta' ada keli­hatan toemboeh-toemboehan. Tanah jang dibatasi djalan keréta api Union-Pacific-road dan tjabang soengai, jang memperhoeboengkan Kearney dan Sint Joze itoe, soolah-olah seboeah poelau besar jang tiada didiami orang. Ditempat itoe tiadalah tampak seboeah doesoen, station atau bénténg. Terkadang-kadang kendaraan itoe berdjalanlah sekentjang-kentjangnja sebagai anak panah jang dilepaskan dari boesoernja, melaloei pohon-pohon kajoe jang seolah­olah hendak patahlah roepanja ditioep angin. Terkadang-kadang tampaklah beratoes-ratoes boeroeng terkedjoet oléh kendaraan itoe, laloe terbanglah kian kemari. Ada kalanja slede itoe dikedjar oléh beberapa ékor serigala jang koeroes-koeroes dan kelihatan amat lapar hendak menjerang penoempang-penoempang itoe. Passepartout menjediakan péstolnja hendak menémbak serigala jang datang dekat kepadanja. Sesoenggoehnjalah, apabila ada keroesakan pada slede, sehingga kendaraan itoe ta' boléh berdjalan, barang pastilah penoempang-penoempang akan diserang oléh serigala-serigala itoe; betapa kedjadian oléh karena serangan jang sematjam itoe, tiadalah dapat dikirakan. Tetapi oentoenglah kendaraan tiada mendapat keroesakan sedikitpoen; serigala-serigala itoe senantiasa tertinggal, dan ta' lama kemoedian soeara-soeara binatang itoepoen tiada kedengaran lagi karena djaoehnja.

Mendjelang hari siang njatalah kepada Mudge bahasa kendaraan telah melaloei soengai Platte. Ia ta' berkata sepatahpoen, tetapi ia tahoe, bahwa stasion Omaha dari tempat itoe ada djaoehnja doea poeloeh mijl lagi. Maka benarlah kiraan Mudge itoe, pada djam poekoel satoe ia melepaskan kemoedinja dan menoeroenkan lajar; oléh karena. kekoeatan mendorongnja, maka slede itoe teroes djoea berdjalan hingga setengah mijl djaoehnja dengan tiada memakai lajar. Kemoedian berhentilah kendaraan. itoe. Mudge menoendjoekkan kepada penoempang-penoempang beberapa atap roemah jang tertoetoep oléh saldjoe, seraja katanja:

„Kita soedah sampai."

Maka benarlah meréka telah sampai distasion jang diperhoeboengkan djalan keréta api dengan bahagian sebelah timoer tanah Amérika; setiap hari beberapa keréta api berangkat dan datang kestasion itoe.

Passepartout dan Fix melompatlah dari kendaraan itoe ketanah dan menggerakkan anggotanja jang merasa sakit-sakit karena lama doedoek itoe; kedoeanja menarik tangan Fogg dan Aouda toeroen dari kendaraan slede itoe. Fogg laloe membajar séwa kendaraan amat banjak kepada Mudge; Passepartout memberi tabik kepada djoeroemoedi itoe seperti orang jang soedah bersahabat lama, kemoedian meréka itoe berdjalanlah semoeanja dengan segera menoedjoe kestasion Omaha.

Maka Omaha itoelah seboeah kota jang besar di Nibraska[3], ja’ni tempat penghabisan djalan keréta api Pacific jang memperhoeboengkan iboe negeri Mississippi dengan laoetan Atlantika. Perdjalanan keréta api jang dinamakan Chicago-Rock-Island Road dari Omaha ke Chicago arahnja ketimoer, melaloei lima poeloeh boeah stasion. Pada waktoe itoe distasion Omaha keréta api telah siaplah hendak berangkat. Fogg dengan teman-temannjapoen segeralah naik kekeréta. Meréka tiada melihat keadaan apa-apapoen dikota Omaha itoe, tetapi Passepartout tiada menjesal sebab ia tahoe, bahwa disitoe ta' ada penglihatan jang baik-baik.

Keréta apipoen berdjalanlah dengan amat kentjangnja menempoeh djadjahan negeri Jowa[4], melaloei Council-Bluffs, Des Moines dan Jowa-City[5]. Pada malam hari kerétapoen melaloei soengai Mississippi jang di Davenport dan di Rock-Island tertjapailah oléhnja kota Illinois; pads tanggal 10 poekoel sebelas malam sampailah di Chicago, jaïtoe iboe kota besar ditepi danau Michigan jang amat ramai dan permainja.

Djaoehnja dari Chicago ke New-York adalah sembilan ratoes mijl. Di Chicago tiada djoega koerang keréta-keréta api, sehingga Fogg boléh dengan segera masoek dan keloear keréta.

Maka keréta api jang dinaiki Fogg, jaïtoe keréta jang melaloei Pittsburg-Fort-Wayne-Chicago-rail-road; locomotief keréta api itoe jang seolah-olah tahoe bahasa toean Fogg jang terhormat itoe tergesa-gesa dalam perdjalanannja, berdjalanlah sekentjang-kentjangnja. Seperti kilat keréta itoe melaloei Indiana, Ohio, Pensylvanië, Nieuw Jersey ; lain dari pada itoe dilaloeinja djoega tempat­tempat jang soedah ada djalan-djalan raja dan djalan tram, akan tetapi beloem ada roemah-roemahnja. Kemoedian pada tanggal 11 December poekoel sebelas koerang seperempat tampaklah pelaboehan New-York jang diseboet djoega Hudson; maka keréta api berhentilah pada seboeah stasion jang terletak ditepi soengai Hudson sebelah kanan, tiada berapa djaoehnja dari tempat kapal-kapal kepoenjaan Noord Amerikaansche Koninklijke Stoompakket Maatschappij berlaboeh. Tetapi waktoe itoe kapal „China" telah berangkatlah ke Liverpool[6] empat poeloeh lima menit sebeloem keréta api datang.

Catatan kaki[sunting]

  1. Jang dinamakan slede, jaïtoe seboeah kendaraan jang dipakai orang dimoesim sedjoek, apabila saldjoe djatoeh banjak-banjak, atau air disoengai­-soengai mendjadi bekoe; karena saldjoe dan air bekoe amat litjin, kendaraan itoe tiada pakai roda.
  2. Keréta api tjepat.
  3. sic
  4. sic
  5. sic
  6. Ditanah Inggeris