Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXVI

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari  (1922)  oleh Jules Verne
Bab XXVI
Bab Jang Kedoea Poeloeh Enam
Peri meriwajatkan orang naiik keréta expres sepandjang Stille Zuid-zee-spoorweg (djalan keréta api Laoetan Tedoeh sebelah selatan).


Maka djoeroesan keréta api jang melaloei bahagian tanah Amérika jang amat lébar itoe biasanja diseboetkan oléh bangsa Amérika dengan perkataan „dari laoetan sampai kelaoetan". Akan tetapi sesoenggoehnja djoeroesan Stille zuid-zee-spoorweg itoe terbahagi atas doen bahagian jang besar, jaïtoe: djalan keréta api jang dinamakan Central-Pacific dari San-Francisco sampai ke Ogden, dan Union-Pacific dari Ogden ke Omaha. Maka di Omaha djalan keréta api itoe bertjabang lima, jang selaloe menghoeboengkan tempat itoe dengan „New-York".

New-York dengan San-Francisco itoe dihoeboengkan oléh djalan keréta api jang pandjangnja tiga riboe toedjoeh ratoes delapan poeloeh enam mijl. Maka djalan keréta api itoe diantara Omaha dan Laoetan Tedoeh sebelah selatan melaloei tanah, jang sebaha­giannja didiami bangsa Indian dan bangsa jang masih biadab, tanah loeas itoelah jang moela-moela didoedoeki oléh bangsa Mormoon dalam tahoen 1845, jaïtoe sebelah meréka dienjahkan dari tanah Illinois.

Dahoeloe kala orang berdjalan dari New-York ke San-Francisco setjepat-tjepatnja enam boelan lamanja. Maka sekarang perdjalanan itoe hanjalah toedjoeh hari sahadja lamanja.

Dalam tahoen 1862 diperboeat oranglah djalan keréta api, jang letaknja antara paralel jang ke 41 dan 42, meskipoen waktoe itoe oetoesan-oetoesan dari negeri-negeri sebelah selatan tanah Amérika mentjegah keras memboeat djoeroesan djalan keréta api jang terseboet, karena meréka minta diadakan keréta api disebelah selatan. President Lincoln -jang telah meninggal doenia, hingga sekarang masih djoega ditjintaï oléh ra`jat — dengan tangan sendiri telah memasang rail jang pertama didaérah Nebraska, dekat kota Omaha. Setelah rail jang pertama itoe dipasang, maka dengan ketjepatan setjara Amérika, jaïtoe soeatoe ketjepatan jang ta' terganggoe oléh keperloean lain-lain, pekerdjaan itoe dilandjoetkan oranglah. Ketjepatan itoepoen tiadalah menjebabkan koerang baik pekerdjaan itoe. Ditanah praien[1] orang boléh menjelesaikan djalan keréta api setengah mijl pandjangnja sehari. Seboeah locomotief jang berdjalan diatas rail jang dipasang sehari lebih dahoeloe membawa rail-rail jang bendak dipasangkan ésok harinja, demikianlah selandjoetnja locomotief itoe berdjalan diatas rail jang habis dipasangnja.

Djalan keréta api Pacific-rail-road itoe banjaklah tjabang-tjabangnja dinegeri negeri Iowa, Kansas, Colorado dan Oregon. Keloear dari Omaha, keréta api itoe menjoesoer tepi soengai Platte sampai kemoeara tjabang soengai itoe jang sebelah oetara; kemoedian melaloei tjabang soengai jang sebelah selatan, masoek kedaérah Laramie naik keboekit-boekit Wahsatch, laloe melingkoeng menoedjoe danau Zoutmeer (danau Garam), maka sampailah ke Salt-Lake-City, jaïtoe iboe negeri bangsa Mormoon; dari sana menoeroenlah ketanah rendah Tuilla, melaloei hoetan­-hoetan, boekit-boekit Cedar dan Humboldt, menoeroet tepi soengai Humboldt dan naik boekit Sierra-Nevada; soedah itoe menoe­roenlah poela ketanah Sacramento sampai ke Laoetan Tedoeh, sedang djalan keréta api itoe toeroennja ta' lebih dari pada empat poeloeh éla dalam tiap-tiap mijl; demikian djoega diboekit Rotsgebergte[2].

Maka djalan keréta api itoelah jang terpandjang, jaïtoe toedjoeh hari berkeréta lamanja. Maka Phileas Fogg berharap pada tanggal 11 akan sampai ke New-York dan dari sana berangkat dengan kapal menoedjoe Liverpool. Adapoen keréta api jang dinaiki oléh Phileas Fogg itoe adalah beberapa keréta jang tersamboeng-­samboeng dan bahagiannja masing masing beroda empat boeah, sehingga segala lingkoengan djalanpoen boléh ditoeroetnja dengan moedahnja. Keréta api itoe tiada dibahagi-bahagi mendjadi beberapa bilik, banjalah doea djoeroes tempat doedoek sepandjang kedoea sisinja, sedang diantaranja itoe adalah disediakan tempat orang berdjalan kekamar pakaian dan ketempat-tempat keperloean lain. Keréta-keréta jang sematjam itoe dipersamboeng-samboengkan soeatoe dengan jang lain dengan titian; maka dengan pertolongan titian itoe, penoempangpoen boléhlah keloear masoek dari keréta jang seboeah kepada jang lain. Maka oléh karena itoe penoem­pangpoen boléh datang kekeréta tempat orang bertjakap-tjakap, keréta tempat makan dan tempat minoem kahwa. Hanja keréta tempat komidilah jang ta' ada disitoe, tetapi kemoedian hari barangkali akan diadakan djoega. Maka sepandjang djalan keloear masoeklah toekang djoeal kitab-kitab dan soerat-soerat kabar jang menawarkan djoealannja kepada penoempang-penoempang, demi­kianlah djoega toekang djoeal minoeman, makanan dan seroetoe; orang jang soeka membelipoen ta' koerang.

Djam poekoel enam petang keréta apipoen berangkat meninggalkan station Oakland. Malam hari amat dinginnja dan gelap goelita, langit, tertoetoep oléh awan jang hampir-hampir mendja­toehkan saldjoe.

Keréta api tiada terlampau tjepat benar. Terhitoeng dengan berhenti-hentinja, perdjalanan keréta api itoe ta' lebih dari doea poeloeh mijl dalam sedjam, jaïtoe ketjepatan jang boléh menjam­paikan maksoed akan menoedjoe satoe oedjoeng tanah Amérika dari oedjoengnja jáng lain. Pada waktoe itoe penoempang-penoem­pang boléh dikatakan tinggal doedoek termenoeng, orang bertjakap ta' banjak. Lain dari pada itoe meréka banjak jang tidoer. Passepartout doedoek berdekatan dengan Fix, tetapi tiada berkata-kata dengan dia. Semendjak kedjadian-kedjadian jang dahoeloe itoe, persahabatan antara kedoea meréka itoe mendjadi koeranglah. Seorang dengan jang lain koerang menaroeh kepertjajaan. Sesoeng­goehnja Fix ta' beroebah `adat-isti`adatnja, tetapi Passepartout senantiasa menaroeh dendam.

Setelah keréta api berdjalan sedjam lamanja, maka toeroenlah hoedjan saldjoe rintik-rintik, tetapi oentoenglah ta' mengganggoe perdjalanan keréta api itoe. Dari djendéla orangpoen ta' lain kerdjanja hanja melihat saldjoe seloeas pemandangan.

Djam poekoel delapan maka datanglah seorang Steward jang memberi tahoekan kepada penoempang-penoempang, bahwa sa'at itoelah waktoe tidoer. Keréta jang dinaiki oléh Fogg dengan teman-temdnnja itoe, ialah seboeah keréta tempat orang tidoer, dengan sebentar keréta itoepoen didjadikan oranglah seboeah tempat tidoer; bangkoe-bangkoe dibalikkan oléh alat-alat jang baik peratoerannja, laloe beroebah mendjadi sematjam balai-balai tempat tidoer jang tertoetoep dengan kelamboe. Alas tilamnja poetih bersih dan bantalnja amat loenaknja. Apabila penoempang telentang sebentar sahadja, maka tidoer njenjaklah ia, seolah-olah ia tidoer dalam bilik dikapal — sementara itoe maka keréta api teroeslah djoea berdjalan melaloei tanah California.

Maka bahagian tanah California itoe, jaïtoe terletak antara San-Francisco dan Sacramento, tanahnja tiada banjak berboekit; disitoelah djalan keréta api dinamaï Centraal-Pacific-road; djoe­roesan keréta api itoe moelaï dari Sacramento, membélok ketimoer menoedjoe djoeroesan keréta api jang dari Omaha. Dari San-Fran­cisco keiboe kota California, maka djalan keréta api menoedjoe ketimoer-laoet, menjoesoer pantai soengai Amérika jang bermoeara dilaoet pada seboeah tempat jang bernama San-Plabo. Djaoehnja antara kedoea kota itoe seratoes doea poeloeh mijl, jang didjalani oléh keréta api dalam tiga djam lamanja; kira-kira poekoel sem­bilan keréta apipoen lepaslah dari Sacramento, sedang penoem­pang-penoempang masih njenjak tidoer. Sebab itoe merékapoen tiada mengetahoei iboe kota itoe, ja`ni tempat kedoedoekan madjelis pemerintah di California, dan tiada melihat pelaboehan jang amat permainja, djalan-djalan raja jang amat élok, roemah-roemah makan jang indah-indah dan gerédja-gerédja jang bagoes.

Setelah keréta api meninggalkan Sacramento dan melaloei Junction, Roclin, Auburn dan Colifax, sampailah keréta itoe kebahagian hoetan jang lebat di Sierra-Nevada. Poekoel sembilan pagi maka dilaloeinjalah Cisco. Sedjam kemoedian dari pada itoe keréta tempat tidoer didjadikan sebagai biasa kembali ; maka penoempang-penoempang dapat menéngok dari djendéla keloear, melihat tamasja jang indah-indah dipegoenoengan kiri kanan. Keréta api senantiasa menoeroet lengkoengan-lengkoengan goe­noeng; pada tempat jang tjoeram djalan keréta api digali pada sisi goenoeng, ditempat lain djalan itoe seolah-olah tergantoeng diatas djoerang-djoerang jang amat dalam; pada tempat-tempat jang lengkoeng, keréta api membélok kian kemari sebagai oelar, kemoedian berdjalanlah keréta api didalam djoerang-djoerang jang seakan-akan ta' dapat didjalani. Locomotief jang berkilat dengan lentéra-lentéranja jang bersinar amat terang, lontjéngnja jang tjemerlang sebagai selaka dan alat penangkap kerbau jang didepan locomotief itoe, semoeanja mendjadikan keréta api itoe amat hébatlah kelihatannja; soelingnja jang amat njaring dan soeara perdjalanannja jang sebagai petir djaoeh-djaoeh itoe, bersahoet-sa­hoetan dengan soeara gelora pasang naik dan boenji air-air mantjoer sepandjang djalan, dan asapnjapoen menoetoepi daoen­daoenan seloeroeh hoetan jang dilaloeinja.

Sedikit sahadja atau hampir-hampir ta' ada temboesan tem­boesan dan djambatan-djambatan jang dilaloei. Djalan keréta api berbélok-bélok mengelilingi boekit-boekit, tiada memintas me­laloei djalan jang péndék.

Dengan melaloei tanah rendah Corson maka hampir-hampir poekoel sembilan sampailah karéta api didaérah Navada, dan djoeroesan djalan keréta api masih ketimoer laoet djoega. Pada poekoel doea belas keréta ápi itoe sampai ke Reno; maka penoempang-penoempangpoen berhentilah disana dóea poeloeh menit lamanja akan makan.

Moelaï dari tempat itoe karéta ápi berdjalan menjoesoer tepi soengai Humboldt, beberapa mijl keoetara. Kemoedian maka djalan keréta api itoe membélok ketimoer dan meninggalkan soengai itoe setelah sampai pada anak-anak boekit Humboldt jang berbandjar-bandjar sampai kebatas Nevada di­sebelah timoer.

Setelah Fogg, Aouda dan teman-temannja selesai makan, kem­balilah poela meréka kekeréta. Maka doedoeklah meréka keempat itoe dengan senang hati, melihat tamasja jang tampak dari ke­réta api, jaïtoe : padang roempoet jang amat loeas, boekit-boekit jang kelihatan djaoeh-djaoeh dan soengai-soengai jang bésar-besar gelombangnja.

Terkadang-kadang kelihatanlah bison, jaïtoe sebangsa lemboe liar, berkeroemoen djaoeh-djaoeh, seolah-olah tanah hitam jang bergerak-gerak roepanja. Dari sebab amat banjaknja binatang itoe, atjap kalilah pergerakan bison itoe merintangi perdjalanan keréta api. Kerap kali orang melihat bison beriboe-riboe ékor berdjalan sepandjang djalan keréta api, oléh karena itoelah loco­motief terpaksa berhenti sementara, hingga terlepas dari pada bahaja itoe.

Pada waktoe itoe keréta api jang dinaiki Fogg dan tenian­temannja terpaksa djoega berhenti karena bahaja itoe. Mendje­lang poekoel tiga malam adalah kira-kira sepoeloeh sampai doea belas riboe bison jang mengalang-alangi perdjalanan keréta api. Setelah keréta api dilambatkan djalannja, machinist mentjoba melandjoetkan perdjalanannja, tetapi sia-sialah maksoednja, dan terpaksalah menantikan terlepas dahoeloe dari pada bahaja itoe.

Penoempang-penoempang boléh mengamat-amati binatang itoe dengan seterang-terangnja bagaimana ia berdjalan dengan perlahan-lahan dan sebentar-sebentar ke­dengaran soearanja jang amat hébat; binatang itoe dinamakan oléh orang Amérika buffalo poenggoengnja tinggi, tandoeknja lébar dibawah, sedang kepala dan kodoknja beramboet pandjang. Barang apapoen djoega ta' boléh melanggar perdja­lanan binatang-binatang itoe. Apabila bison itoe telah berdjalan, dengan daja apapoen orang ta' boléh mengoebahkan toedjoe perdjalanannja. Keadaan jang sedemikian itoe dikatakan bandjir daging hidoep jang ta' boléh dilawan dengan alangan apa djoeapoen.

Sekalian penoempang jang berdiri dititian antara keréta-keréta melihat dengan njata keadaan jang 'adjaib itoe. Phileas Fogg tinggal doedoek diatas bangkoenja; meskipoen ia tengah dalam perdjalanan jang tergesa-gesa, dengan sabar djoega ia menantikan hingga binatang-binatang itoe njah dari tempat itoe. Passepartout amat marahnja karena lambat perdjalanannja itoe; maoelah ia menémbakkan péstolnja kepada binatang-binatang itoe.

Maka berkatalah Passepartout sama sendirinja: „Tanah apa ini! Sekalian keréta api boléh tertahan oléh binatang-binatang tjelaka itoe! Penjakit bison roepanja. bersimeradjaléla sadja, se­kali-kali ta' mempedoelikan apa-apa. Tahoekah soedah toean Fogg akan rintanggan ini, bermoela ia hendak mengelilingi doenia? Apakah gerangan sebabnja maka machinist ta' berani mema­djoekan locomotiefnja soepaja hantjoer loeloeh binatang-binatang chianat itoe?"

Sesoenggochnja machinist tahoe benar, bahwa ia ta' boléh melakoekan seperti jang dikehendaki oléh Passepartout itoe. Ia pertjaja babwa bison seékor doea ékor akan binasa oléh perkakas penangkap jang ada pada Locomotief, tetapi sebab binatang itoe beriboe-riboe banjaknja nistjaja binasalah perkakas penangkap itoe kelak, dan locomotiefnja terpaksa berhenti, sedang keréta-kerétapoen akan djatoehlah dari rail, sehingga roesak binasalah kelak, ta' boléh melandjoetkan perdjalanannja lagi. Oesaha jang amat baik, jaïtoe menantikan sahadja sampai loepoet dahoeloe dari pada bahaja itoe, soedah itoe perdjalanan keréta api dikentjangkan akan memperoléh waktoe jang hilang kembali.

Perdjalanan binatang-binantang itoe tiga djam lamanja, baharoelah soenji pada waktoe terbenam matahari. Pada sa'at itoe bison-bison jang terbelakang laloelah melintas rail, sedang jang didepan soedah djaoeh ta' kelihatan lagi. Ketika keréta api melaloei boekit-boekit Humboldt, hari soedah poekoel delapan malam; djam poekoel setengah sepoeloeh sampailah keréta api kedaérah Utah, jaïtoe tanah jang berdanau garam jang 'adjaib, jang didiami oléh bangsa Mormoon.

Catatan kaki[sunting]

  1. Soeatoe tanah lapang roempoet-roempoetan jang asnat loeas.
  2. boekit batoe.