Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXV

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari  (1922)  oleh Jules Verne
Bab XXV
Bab Jang Kedoea Poeloeh Lima
Peri meriwajatkan betapa orang mengenal kota San-Francisco waktoe rapat besar.

Djam poekoel toedjoeh pagi maka Fogg, Aouda dan Passepar­tout toeroenlah dari kapal; itoelah pertama-tama meréka meng­indjak daratan tanah Amérika, itoepoen djikalau jang diindjak itoe boléh dinamakan daratan, karena sesoenggoehnja tanah itoe hanja sematjam djambatan jang terapoeng diatas air laoet. Apa­bila air naik atau toeroen, maka djambatan itoepoen toeroet djoega, maka keadaan jang sedemikian itoe amatlah memoedahkan pekerdjaan membongkar dan memoeat barang-barang ke­kapal. Maka dalam pelaboehan adalah beberapa boeah kapal besar ketjil, kapal lajar dan kapal api, kapal-kapal jang pel­bagai-bagai, jaïtoe jang dipergoenakan orang akan melajari soengai Sacramento dan tjabang-tjabangnja. Di pelaboehanpoen terdapatlah goedang-goedang besar tempat menjimpan barang­-barang dagangan jang hendak dikirim ke Mexiko, Peru, Chili, Brazilië, Éropah, Azia, dan sekalian poelau-poelau dalam Laoetan Tedoeh.

Maka Passepartout merasa amat soekalah hatinja telah sam­pai didaratan Amérika itoe ; akan menandakan kesoekaannja itoe, iapoen melontjatlah sekoeat-koeatnja dari sekotji kedjambatan pelaboehan jang terapoeng diatas air laoet itoe.

Akan tetapi tjelaka: ia djatoeh diatas seboeah papan jang telah boeroek, sehingga hampir-hampir ia djatoeh kedalam laoet, karena papan jang diindjaknja itoe patah.

Maka sebab amat terkedjoetnja Passepartoutpoen berteriak­lah, sehingga beberapa boeroeng laoet jang biasa bersarang di­atas djambatan pelaboehan itoe, terbanglah berhamboeran.

Fogg naiklah djoega kedarat, bertanjakan poekoel berapa ke­réta api berangkat ke New-York. Maka dapatlah ia chabar keréta api berangkat poekoel enam petang hari. Djadi ia boléh ber­henti sepandjang hari diiboe kota California. Ditjarinja kendaraan oentoeknja dengan Aouda. Passepartout doedoeklah dekat koesir, maka kendaraan jang séwanja tiga dollar sekali djalan itoepoen berdjalanlah menoedjoe International Hotel.

Dari tempat doedoeknja jang tinggi itoe, Passepartout dapat­lah melihat keadaan dalam kota jang besar itoe, jaitoe djalan jang lébar-lébar, roemah-roemah jang rendah-rendah tetapi ber­baris-baris dengan atoeran, gerédja-gerédja jang indah-indah, dok-dok jang amat loeas, goedang-goedang sebesar istana, ada jang diperboeat dari pada kajoe, ada poela jang dari pada batoe. Didjalan djalan raja penoehlah keréta-keréta, kendaraan dan trém ; ditepi-tepi djalan penoeh sesak orang Amérika berdjalan berdesak-­desakan, demikian djoega orang Eropah, Tjina dan Hindoestan; hal itoe tiada mengherankan kita, karena pendoedoek kota itoe lebih dari pada doea ratoes riboe orang banjaknja. Passepartout tertjengang-tjengang djoega melihat segala keadaan jang nampak oléhnja itoe. Moela-moela teringatlah oléhnja keadaan San-Fran­cisco itoe dalam tahoen 1849 hanja seboeah iboe kota tempat penjamoen dan pendjahat-pendjahat,jang gemar membakar romah orang dan memboenoeh sesama manoesia, jang datang me­ngoendjoengi tempat itoe dengan maksoed hendak mentjahari­ tambang emas, sehingga kota itoe mendjadi seboeah tempat perkoempoelan segala orang jang pada waktoe datangnja miskin, kemoedian mendjadi kaja, sehingga boléh dikatakan emas di­pakainja oentoek bermain-main; tetapi hendaklah meréka itoe memegang péstol pada sebelah tangannja dan sebilah pisau pada sebelah tangannja jang lain. Akan tetapi sekarang Passepartout telah menjaksikan dengan mata sendiri, bahwa jang sematjam itoe telah ta' ada lagi. Sekarang dilihatnja kota San-Francisco telah mendjadi seboeah kota perniagaan. Maka menara gedoeng bitjara jang amat tingginja ditoenggoei oléh beberapa orang pendjaga, karena dari menara itoe tampaklah sekalian tempat sekelilingnja; dari sitoe pendjaga-pendjaga itoe mengamat-amati segala djalan-djalan raja dan beberapa tanah-­tanah lapang jang ditedoehi pohon-pohonan. Tiada djaoeh dari tempat itoe adalah seboeah kota orang Tjina jang amat per­mainja. Penglihatan zaman poerbakala, seperti bangsa Indian jang berpakaian terhias dengan boeloe-boeloe dan badjoe mérah, sekarang tiada-tampak lagi, hanjalah toean-toean jang berbadjoe hitam dan bertopi soeteralah jang kelihatan oléh Passepartout berdjalan tergesa-gesa. Pada sisi djalan raja banjaklah toko-toko barang dagangan kehasilan seloeroeh doenia, jaïtoe sepandjang djalan raja jang dinamakan Montgommery-street, Regent-street van Londen, Boulevard des Italiens van Parijs, Broadway van New-York.

Ketika Passepartout masoek kedalam roemah makan Interna­tional-Hotel, ia merasa seperti ditanah Inggeris. Dalam roemah makan dilihatnja seboeah tempat jang dinamakan rezde chaussée, ja'ni tempat makan dengan tiada membajar. Disitoe orang boléh dapat djoega déndéng, sajoer, tiram, koeé, biskoeit dan kédjoe; minoem-minoeman hendaklah dibajar harganja seperti : porto, ale, atau sherry, djikalau orang berkehendak. Pikiran Passepartout: „Itoelah sesoenggoehnja tjara Amérika!"

Tempat makan di Hotel itoe amat baiknja. Fogg dan Aouda doedoeklah menghadapi seboeah médja, sesa'at lamanja datanglah beberapa orang hitam membawa makanan jang lazat-lazat.

Setelah habis makan, Fogg diikoet oléh Aouda pergi kekantor konsol Inggeris akan menjelesaikan pasnja. Dekat pintoe roemah makan berdjoempalah Fogg dengan boedjangnja; maka Passepar­tout bertanjalah kepada toeannja : Perloekah dibelinja agak seloesin senapang Enfield-karabijn atau péstol Colt, sebab didengarnja banjak bangsa Sioux dan Pawnies jang amat soeka merampas kereta api. Fogg menjahoet, bahwa itoe ta' perloe, tetapi tiada dilarang toeannja, apabila Passepartout berhati koeatir. Habis herkata itoe, Fogg melandjoetkan perdjalanannja kekantor konsol Inggeris.

Beloem doea ratoes langkah berdjalan, tiba-tiba Phileas Fogg berdjoempa dengan Fix. Inspecteur polisi itoe roepa-roepanja amat héran dalam hatinja. Ia dengan Fogg bersama-sama berlajar melaloei Laoetan Tedoeh sebelah selatan, tetapi barang sekalipoen ta' pernah meréka bersoea seorang dengan seorang. Kemoedian Fix amat soekatjitalah berdjoempa dengan Fogg jang terhormat itoe, sebab ia telah banjak mendapat pertolongan dari padanja ; Fix sekarang perloe sekali kembali ke Eropah, senanglah rasa hatinja akan bersama sama berlajar dengan Fogg poela.

Fogg menjahoet, bahwa ia bersoekatjita djoega hendak berlajar bersama-sama Fix. Maka sebab Fix hendak menjelidiki perdjalanan Fogg, maka dimintanja izin, soepaja boléh mengikoetnja melihat tamasja dikota San-Francisco ; Fogg mengaboelkan permintaannja itoe.

Maka oléh karena, itoe, ketiga orang : Aouda, Fix dan Fogg bersama-sama berdjalanlah keliling kota. Kemoedian sampailah meréka itoe ke Montgommery-street jang amat ramai didoedoeki orang. Dipinggir-pinggir djalan, didjalan tempat kendaraan, dian­tara rail keréta trém, banjak keréta dan kendaraan jang berdjalan; didepan depan toko, didjendéla-djendéla roemah, demikian djoega diatas roemah kelihatan orang amat banjaknja. Maka tampaklah beberapa orang laki-laki menjelisik[1] orang banjak itoe berdjalan membawa soerat-soerat sebaran. Bendéra besar ketjil berkibarlah. Kiri kanan terdengarlah orang berseroe :

„Selamatlah Kamerfield !"

„Selamatlah Mandiboy !"

Pada waktoe itoe adalah persidangan besar. Demikianlah pikiran Fix, laloe dikatakannja pikirannja itoe kepada Fogg, seraja oedjarnja:

„Djanganlah kita pergi dari sini dan djangan berdjalan ketempat meréka itoe, toean! Boléh djadi kita tjelaka mendapat poekoelan dari meréka itoe."

Djawab Fogg: „Benarlah perkataan toean, karena meski poe­koelan beralasan politik, tetapi itoe poekoelan djoega."

Fix tersenjoem mendengar perkataan Fogg itoe, kemoedian soepaja meréka itoe djangan tersesat kedalam madjelis jang ramai itoe, maka Aouda, Fogg dan Fixpoen naiklah keatas seboeah anak tangga batoe jang tiada djaoeh letaknja dari Montgommery-street. Didepan anak tangga itoe. jaïtoe disebelah djalan raja Montgommery-street, adalah seboeah kantor besar ditanah lapang, diantara seboeah goedang batoe bara dan goedang minjak tanah, kekantor itoelah toedjoenja djalan orang jang amat banjak itoe.

Apakah maksoed persidangan besar itoe? Apakah perloenja persidangan itoe diadakan? Phileas Fogg tiada mengetahoei hal itoe. Akan memilih seorang pegawai merdéka atau militérkah, seorang goebernoer atau seorang oetoesan ra'jatkah? Menilik ramainja gerakan orang seloeroeh kota itoe, tiadalah akan djaoeh persangkaan jang sedemikian itoe dari jang sebenarnja.

Sekonjong konjong terdjadilah hoeroe-hara. Kelihatan meréka itoe masing-masing mengangkat tangannja. Dalam beriboe-riboe tangan itoe adalah jang kelihatan sebagai menggenggam barang sesoeatoe, sambil menoeroen-naikkan tangannja setjepat-tjepatnja; sémentara itoe rioehlah soeara orang berteriak-teriak itoelah barangkali 'adat meréka itoe jang terpandang baik akan memilih orang jang dikehendaki. Atjap kali orang banjak itoe berkeroe­moen berdesak-desakan pada seboeah tempat. Bendéra-bendéra jang dibawanja sebentar lenjap, sebentar lagi tampaklah poela, tetapi telah soék-soék. Maka pergerakan itoe sampailah kepada anak tangga batoe jang terseboet tadi, sedang beriboe-riboe ke­pala orang kelihatan seolah-olah sebagai air jang bergelombang besar ditioep angin topan. Lama-kelamaan topi-topi hitam diatas kepala jang banjak itoepoen makin koeranglah, sehingga gelom­bang besar itoe seolah-olah toeroen dan tenang roepanja.

Maka kata Fix : „Ta' salah lagi, sesoenggoehnjalah ini soeatoe persidangan akan memoetoeskan sesoeatoe hal jang amat penting. Barangkali meréka bereboet dalam perkara Alabama, meski perkara itoe telah lama selesai."

Maka djawab Fogg: „Ja, barangkali."

Oedjar Fix poela: „Meski hal apapoen jaag diperkelahikan meréka itoe, tetapi ta'kan salah lagi pikirankoe : doea oranglah jang mendjadikan bereboet-reboetan itoe, jaitoe Kamerfield dap Mandiboy."

Sedang Aouda mengoendjoekkan tangannja kepada Fogg, maka amat héranlah ia melihat pergerakan beriboe-riboe meréka itoe. Selagi Fix bendak menanjakan hoeroe-hara itoe kepada ternan­nja, maka tiba-tiba bergeraklah meréka itoe lagi dan berdesak­-desaklah berdjoeta-djoeta orang banjaknja, bersorak-sorak, makin lama makin bertambah rioeh disertaï poela dengan tepoek tangan jang amat ramai. Sebagai kipas akan menolak panas, maka tangkai bendéra dipergoenakan mereka itoe akan menolak moe­soehnja. Tangan hampir tiada kelihatan lagi, hanja beriboe-riboe kepalalah jang tampak diseloeroeh tempat. Orang memoekoeli moesoehnja tiada hanja dibawah sahadja, tetapi djoega diatas keréta-keréta dan kendaraan jang terpaksa berhenti karena ter­tahan perdjalanannja. Barang apa sadja jang terdapat, dipergoenakannja sebagai sendjata. Sepatoe-sepatoe terbanglah kian ke­mari, bahkan terdengar djoega boenji péstol dengan njaringnja atas kebesaran martabat tanah kaoem merdéka itoe sekaliannja.

Lama-kelamaan maka meréka jang berdesak-desakan dan ber­poekoel-poekoelan itoe sampailah kepada anak tangga tempat Aouda, Fogg dan Fix itoe, kemoedian naiklah keatas. Maka njatalah sekarang bahwa satoe dari pada kedoea pihak jang bermoesoolian itoe alah dan moendoerlah ; tetapi orang jang tiada tjampoer dalam persidangan itoe tentoelah ta' dapat tahoe, manakah jang menang: kaoem Mandiboy atau kaoem Kamerfieldkah?

Tiba-tiba berkatalah Fix kepada kedoea temannja, oedjarnja: „Saja rasa baiklah kita segera pergi dari sini. Roepa-roepanja meréka bérkelahi tentang perkara tanah Inggeris; apabila me­réka tahoe, bahwa kiLa orang Inggeris tentoelah kita ta' moedah akan enjah dari sini." Fix berkata demikian itoe, karena ia takoet kalau-kalau Fogg toeroet tersangkoet dalam soeatoe perkara jang amat soesahnja.

Maka djawab Fogg: „Seorang bangsa Inggeris . . . . . . . . . ."

Tetapi Fogg ta' dapat menghabiskan. perkataannja, karena tiba-tiba terdengarlah dari tangga belakangnja soeara rioeh rendah bersorak-sorak: hoesé! hoesé! hoesé ! hip ! hip, hoesé ! selamat Mandiboy!" Itoelah sorak kaoem Mandiboy jang datang menje­rang kaoem Kamerfield. Fogg, Aouda dan Fix adalah berdiri diantara kedoea kaoem jang bermoosoehan itoe. Pada waktoe itoe meréka ketiga, soedah ta' dapat enjah dari bahaja lagi. Manoesia jang hendak berkelahi itoe gadoehlah dengan rioehnja ta' dapat diamankan lagi. Fogg dan Fix jang mendjaga kesela­matan Aoudapoen kena tendang dan poekoel djoega dari segenap pihak. Fogg tetap tinggal sabar serta menolak segala serangan itoe dengan tangannja jang koeat itoe. Akan tetapi pada soeatoe sa'at sia-sialah perboeatan Fogg itoe, karena pada waktoe itoe datanglah seorang jang amat besarnja dan koeatnja, dganggoetnja mérah dan moekanja mérah toea sebagai tembaga roepa-roepanja ia seorang kepala pergerakan, jang datang mendesak kedepan hendak memoekoel Fogg; akan tetapi tindjoenja diterima oléh Fix jang soeka dengan réla mengoerbankan dirinja akan melindoengi Fogg sebagai seorang wali menolong anaknja jang ditjintaïnja, soepaja djangan sampai mendapat tjelaka. Maka poekoelan orang jang besar itoe, djatoehlah kekepala Fix, hingga topinja seolah-olah mendjadi pétjak, kemoedian kelihatanlah dikepalanja soeatoe loeka bengkak seroepa bisoel.

Dengan warna moeka jang seolah-olah amat menghinakannja, Fogg berkatalah dengan amarahnja, katanja : „Jankee[2]!" Djawab jang memoekoel: „Inggeris bangsat!"

„Nanti kita berdjoempa lagi akan memoetoeskan perselisihan ini!"

„Baiklah! Siapakah namamoe?"

„Namakoe Phelias Fogg. Namamoe?"

„Namakoe Kolonel Stamp Proctor."

Kemoedian orang banjak madjoelah. Waktoe itoe Fix masih telentang ditanah; maka berdirilah ia, pakaiannja kojak, tetapi ia tiada loeka parah. Badjoenja belah doea jang ta' sama besarnja, tjelananja seolah-olah tjelana Hindoe jang biasanja dipotong sebagian. Akan tetapi hal itoe semoeanja tiada dipedoelikannja asal Aouda selamat. Fix hanja sekali sadja kena poekoel.

Setelah meréka ketiga lepas dari bahaja itoe, maka berka­talah Fogg kepada Fix, oedjarnja: „Terima kasih banjak, toean Inspecteur!"

Maka djawab Fix: „Terima kasili kembali, toean Fogg; sebenarnja ta' oesah kita bitjara pandjang lagi tentang hal jang telah kita peroléh ini. Mari toean, ikoet dakoe."

„Kemana?"

„Ketempat toekang mendjahit,"

Sesoenggoehnja benarlah perkataan Fix itoe, karena pakaian meréka itoe telah robak-rabik, seloh-olah Fogg dan Fix telah berkelahi mereboetkan Kamerfield dan Mandiboy. Sedjam anta­ranja kemoedian, setelah meréka kedoea itoe berganti pakaian, poelanglah meréka ke International Hotel. Didapati meréka itoe Passepartout telah menanti toeannja dengan bersendjata pisau setengah loesin dan péstol-péstol jang enam matanja. Ketika boedak itoe melihat toeannja bersama-sama dengan Fix, asamlah moeka Passepartout itoe. Akan tetapi setelah Aouda mentjeri­terakan dengan singkat kepadanja barang apa jang telah terdjadi itoe, sabarlah hati Passepartout poela. Kemoedian iapoen berpikir: Roepa-roepanja Fix sekarang boekan lawan lagi, tetapi ia soedah mendjadi kawan. Ingatkah ia kepada perdjandjiannja agaknja?

Setelah selesai makan, datanglah seboeah keréta jang hendak membawa meréka kestation. Sebeloem Fogg naik, Maka berta­njalah ia kepada Fix, katanja:

„Tidak akan toean temoei lagi kolonel Proctor?"

Maka djawab Fix: „Tidak, toean."

Maka oedjar Fogg poela: „Kemoedian hari saja akan kembali lagi ke Amérika hendak berdjoempa dengan dia, ta' patoet bangsa Inggeris dihinakan orang demikian itoe."

Mendengar kata Fogg, tersenjoemlah Inspecteur, tetapi tiada ia berkata sepatahpoen. Maka soenggoeh njatalah bahwa Fogg itoe seorang bangsa Inggeris jang soeka djoega berkelahi, apa­bila ia dihinakan orang.

Djam poekoel enam koerang seperempat, maka sampailah ke­empat meréka itoe kestation, dan keréta apipoen siaplah akan berangkat.

Sebeloem Fogg naik, pergilah ia kepada conducteur, seraja katanja :

„Sahabat, ada hoeroe-harakah sekarang di San-Fransisco?" Maka djawab jang ditanja: „Tiada, toean, disini hanja ada soeatoe rapat akan memilih seorang oetoesan ra`jat."

Fogg bertanja poela: „Barangkali pemilihan seorang panglima perang, boekan?"

„Boekan, toean, pemilihan seorang hakim akan mengoesahakan perdamaian."

Habis bertjakap-tjakap itoe Foggpoen naiklah, dan keréta api­poen berangkatlah.

Catatan kaki[sunting]

  1. sic?
  2. Inilah soeatoe nama jang atjap kali dipakai akan menghinakan Bangsa Amérika.