Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari/Bab XXIV

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Mengelilingi Doenia Dalam 80 Hari  (1922)  oleh Jules Verne
Bab XXIV
Bab Jang Kedoea Poeloeh Empat
Peri meriwajatkan pelajaran di Laoetan Tedoeh sebelah selatan.

Dalam fasal jang lebih dahoeloe ditjeriterakan apa jang soedah kedjadian pada kapal „Tankadère" jang soedah hampir sampai di Sanghai itoe. Maka tanda-tanda bahaja kesoekaran jang diperboeat oléh kapal „Tankadère" menoeroet nasihat Fogg, dilihatlah oléh kapal api jang hendak berlajar ke Jokohama. Ketika kapitan kapal itoe melihat bendéra jang dikibarkan sebagai tanda minta pertolongan, maka, ditoedjoekannjalah kapalnja kekapal ketjil jang minta pertolongan itoe. Beberapa sa'at kemoedian Phileas Foggpoen membajar séwa kapal „Tankadère" seperti jang telah didjandjikannja dan diberinja hadiah kapada John Bunsby lima ratoes lima poeloeh pond banjaknja. Kemoedian Fogg, Aouda dan Fix naiklah kekapal api, laloe berlajarlah poela kapal itoe melandjoetkan pelajarannja ke Jokohama. Pagi itoe djoega pada tanggal 14 November sampailah kapal itoe di Yokohama pada djam jang telah ditentoekan. Maka Fix pergilah mengoeroes keperloeannja. Foggpoen segera pergi kekapal „Carnatic" menanjakan boedaknja, maka didengarnjalah dalam kapal itoe, bahasa malam jang laloe seorang Perantjis bernama Passepartout telah sampailah di Jokohama; Aouda amat berbesar hati mendengar chabar itoe, demikian djoega Fogg, biarpoen tiada kelihatan pada moekanja.

Pada malam itoe djoega Phileas Fogg hendak melandjoetkan pelajarannja ke San-Francisco, tetapi perloelah ia mentjahari Passepartout dahoeloe. Pertama kali ia menanjakan boedaknja jang hilang itoe dikantor konsol Inggeris dan Perantjis, tetapi sia-sialah oesahanja itoe; kemoedian poetoeslah pengharapannja, laloe berdjalanlah ia berkeliling seloeroeh kota itoe, maka tiba-­tiba, sampailah ia keroemah komidi Batulcar itoe laloe masoek kedalam. Fogg dan Aouda nistjajalah ta' kenal lagi akan Passepartout dengan pakaiannja jang amat gandjil itoe; akan tetapi Passepartout jang tidoer telentang itoe tiada menaroeh waswas lagi melihat toeannja dalam penonton-penonton jang banjak itoe. Maka terkedjoetlah ia demi dilihatnja toeannja itoe. Oléh karena bergerak badannja rebahlah tamboenan anak-anak komidi jang dipertoendjoekkan itoe, seperti jang soedah ditjeriterakan.

Kemoedian barang apa jang terdjadi atas diri Phileas Fogg dalam pelajaran dengan kapal „Tankadère" jang berlajar dari Hongkong ke Jokohama dan peri halnja bersama-sama dengan seorang toean jang bernama Fix itoe, ditjeriterakanlah oléh Aouda kepada Passepartout.

Passepartout mendengar nama Fix itoe sedikitpoen tiadalah terkedjoet. Ia merasa beloem masanja mentjeriterakan kepada toeannja barang apa jang telah terdjadi antara dia dengan Fix. Demikianlah djoega sementara ia meriwajatkan perdjalanannja jang sengsara itoe, Passepartoutpoen hanja menjalahkan dirinja sendiri, karena ia mengisap madat dalam seboeah roemah makan, hingga maboek.

Maka oléh Fogg segala tjeritera Passepartout itoe didengarnja dengan sabar; kemoedian maka diberinjalah akan boedaknja itoe wang setjoekoepnja akan membeli pakaian dalam kapal; beberapa sa'at kemoedian, setelah ia memboeka hidoeng pandjangnja dan menggoenting sajapnja itoe, sedikitpoen tiada ia beroepa seorang kekasih Batara Tingoe lagi.

Adapoen kapal api jang berlajar antara Jokohama dan San-Francisco itoe kepoenjaan Pacific Mail-Steam-Company; kapal itoe „General Grant" namanja, jaïtoe seboeah kapal besar, jang isinja doea riboe lima ratoes ton, tjoekoep alat-alatnja dan kentjang djalannja. Seboeah pompa asap jang amat besar kelihatan dari dék toeroen naik mendjalankan roda-roda mesin kapal itoe. Maka kapal „General Grant" itoe alat-alatnja sebagai kapal tiang tiga, amat banjak lajar-lajarnja, sehingga banjak menolong pekerdjaan mesin-mesin. Adapoen kekentjangan pelajarannja adalah doea belas mijl dalam sedjam. Djadi akan melajari laoetan antara Djepoen dan Amérika tjoekoeplah doea poeloeh satoe hari dengan kapal itoe. Phileas Fogg boléh menghitoeng, bahasa ia boléh sampai di San-Francisco pada tanggal 2 December, di New York tanggal 10 dan di London tanggal 20. Dengan hal jang demikian itoe boléhlah ia sampai lebih dahoeloe beberapa djam sebeloem waktoe jang ditentoekan, jaïtoe pada 21 December.

Maka dalam kapal itoe amat banjaklah penoempang, jaïtoe: bangsa Inggeris, Amérika, beratoes-ratoes koeli jang berangkat ke Amérika dan beberapa opsir tanah Hindia Inggeris jang poelang dan pergi verlof berdjalan keliling doenia. Dalam pelajaran itoe tiadalah terdjadi barang sesoeatoe hal jang penting. Karena kapal jang ditolak oléh mesin-mesinnja dan lajar-lajarnja, jang banjak itoe, oléh kentjang djalannja, hanja sedikit sadja oléngnja. Lain dari pada itoe dilaoetan antara Djepoen dan Amérika jang dina­makan orang Laoetan Tedoeh sebelah selatan mémang setoedjoe dengan namanja: hanja sedikit ganggoean angin. Fogg pada waktoe itoe amatlah berdiamkan diri hanja sedikit sahadjalah ia berkata. Maka Aouda makin sehari makin banjaklah perasaannja berhoeboeng dengan Fogg, tiada hanja karena kemoerahan hati toean itoe sadja, akan tetapi djoega karena perasaan lain. Seorang jang sekian sabar, jang ta' boléh tergoda oléh sesoeatoe apa djoeapoen, lama-kelamaan menarik hati Aouda, hampir-hampir ia ta' tahoe bagaimana moela-moela datangnja perasaan itoe, sedang tabi`at Fogg sekali-kali ta' beroebah sedikitpoen oléh karena kesetiaan dan ketjintaan Aouda itoe. Lain dari pada itoe Aoudapoen telah lama kiranja toeroet terpaoet dalam segala maksoed Fogg itoe, dari sebab itoe, Aouda kerap kali merasa tahoe dalam hatinja, kalau-kalau ada hal jang boléh mengalang-alangi perdjalanan Fogg keliling doenia itoe.

Atjap kali Aouda bertjakap dengan Passepartout tentang perasaannja jang mengoeatirkan itoe; Passepartoutpoen ma'loemlah djoega apa jang terkandoeng dalam hati Aouda itoe. Maka boedjang itoepoen amatlah memoeliakan toeannja, karena kebadjikannja, kesoetjiannja dan kemoerahannja. Senantiasa Passepartout menghiboerkan hati Aouda sambil berkata, bahwa Aoudapoen ta' oesah koeatir lagi atas kedjadian maksoed perdja­lanan itoe kelak, karena rintangan jang besar-besar jang boléh didapatinja telah laloelah, sebab tanah Tjina dan Djepoen jang koerang dikoendjoengi orang itoe telah dilaloeinja; sekarang meréka akan sampai poela ditanah-tanah jang banjak dikenal orang. Maka boléhlah diharap pelajaran jang dipandang amat soesah oléh orang banjak itoe akan langsoeng dalam waktoe jang di­tentoekan, dengan perdjalanan keréta api jang amat tjepat dari San-Francisco ke New York dan dengan kapal „transatlantic" jang amat kentjang dari New-York ke London adanja.

Sembilan hari setelah Phileas Fogg meninggalkan Jokohama, iapoen telah mengelilingi separoeh doenia. Kemoedian njatalah djoega pada hari 23 November kapal „General Grant" itoe mela­loei meridiaan[1] jang keseratoes delapan poeloeh, jaïtoe meridiaan jang menoedjoe kota London, ja`ni negeri jang bertoempoe tapak dengan baris meridiaan itoe. Dalam waktoe delapan poeloeh hari jang telah ditentoekan oléh Phileas Fogg akan mengelilingi doenia itoe telah laloe lima poeloeh doea hari; akan menjampaikan perdjalanan itoe masih ada ketinggalan waktoe doea poeloeh delapan hari. Perhitoengan jang sedemikian itoe, ja`ni apabila hanja diperhatikan djoemlah meridiaan jang telah dilaloei oléh Fogg, jaïtoe separoeh dari djoemlah meridiaan jang soedah dilaloeinja hingga sekarang; akan tetapi sebenarnja ia telah berdjalan doea pertiga dari djalan jang haroes dilajarinja. Adapoen sebabnja jang sedemikian itoe, ja'ni karena Phileas Fogg terpaksa melaloei djalan bersimpang jang amat pandjang: dari London lebih dahoeloe ke Aden, dari Aden ke Bombay, dari Bombay ke Calcutta, dari Calcutta ke Singapoera, dan dari Singapoera ke Jokohama! Sesoenggoehnja, apabila Phileas Fogg boléh menoeroet baris paralel[2] jang kelima poeloeh jaïtoe paralel jang djatoeh kekota London, maka pandjangnja antéro djalan jang haroes dilaloeinja kira-kira hanja doea belas riboe mijl, akan tetapi dari sebab arah pelajaran jang sematjam itoe ta' boléh ditoeroet benar karena ta' ada kendaraan, keréta api dan kapal jang akan dapat menjampaikan maksoed, maka terpaksalah Phileas Fogg mengam­bil djalan jang amat pandjangnja, jaïtoe doea poeloeh enam riboe mijl; maka djalan jang sepandjang itoe pada tanggal 23 No­vember telah dilaloeinja kira-kira toedjoeh belas riboe lima ratoes mijl. Lagi poela apabila Fogg boléh mengambil djalan jang singkat itoe, nistjajalah ia ta' kan berdjoempa dengan Fix jang senantiasa beroesaha akan membinasakan maksoed Fogg itoe.

Pada 23 November jang terseboet diatas Passepartout amat bersoekatjitalah, sebabnja ialah:

Dahoeloe telah diriwajatkan bahasa ia sekali-kali ta' soeka mengoebah djaroem arlodjinja, soepaja sama dengan djam-djam pada tempat-tempat jang dilaloeinja. Maka dikatakannja bahwa arlodjinja itoe benar djalannja, dan lontjéng-lontjéng sekeliling tempat itoelah jang ta' benar. Maka pada 23 November itoe samalah arlodjinja dengan djam dikapal, sedikitpoen tiada dioe­bahnja djaroem djamnja.

Maka dalam kesoekaan itoe Passelpartoutpoen ingatlah akan Fix, ia ingin tahoe apa kata Fix apabila Fix melihat arlodjinja jang benar djalannja itoe.

Maka berfikirlah Passepartout: „Si chianat itoe telah mentje­ritakan kepadakoe hal meridiaan, matahari dan boelan ; sekarang ia maoe kata apa lagi ! Ha, ha, ha, apabila kami dengarkan perkataan-perkataan orang jang sematjam itoe, tentoelah orang akan memboeat arlodji jang gandjil-gandjil roepanja. Selaloe saja ta' berwaswas lagi, ta' boléh tidak pada soeatoe hari mataharipoen akan berdjalan menoeroet arlodjikoe ini."

Sesoenggoehnja kalau oempamanja piring arlodji Passepartout itoe dibahagi mendjadi doea poeloeh empat djam seperti tjara Italia, nistjajalah diketahoeinja bahasa pikirannja itoe sesoeng­goehnja ta' benar, karena apabila pada arlodjinja poekoel sembilan pagi, maka pada waktoe itoe poekoel sembilan malamlah, jaïtoe poekoel jang kedoea poeloeh satoe hampir tengah malam; djadi demikianlah perbédaannja antara waktoe di London dengan waktoe pada tempat atas meridiaan jang keseratoes delapan poeloeh itoe.

Akan tetapi bagaimana djoega oesaha Fix akan mengertikan hal itoe kepada Passepartout, iapoen tiada akan mengerti djoega agaknja atau ta' maoe mengerti. Lain dari pada itoe, sebab Passepartout masih sakit hati kepada Fix, maka oempamanja tiba-tiba Fix kelihatan, nistjajalah Passepartout akan membitja­rakan hal jang lain dari pada hal waktoe itoe.

Dimanakah Fix pada waktoe itoe?

Maka Fix adalah dalam kapal „General Grant."

Tatkala inspecteur polisi itoe sampai di Jokohama dan me­ninggalkan Fogg, maka segeralah ia mendapatkan konsol Inggeris, karena ia harap akan bertemoe lagi dengan Fogg pada hari itoe djoega. Pada konsol itoe dilihatnjalah soerat perintah menangkap dari London jang dikirim dari Bombay, djadi soerat perintah itoe telah berdjalan empat poeloeh hari lamanja dan dikirim dari Hongkong dengan kapal „Carnatic", karena disangka orang bahwa Fogg dan Fix adalah dalam kapal itoe djoega. Pembatja­poen ma`loem alangkah ketjéwanja perasaan Fix karena soerat perintah itoe soedah ta' berharga lagi, sebab Fogg telah diloear djadjahan Inggeris. Akan menangkap dia haroeslah diterima soerat uitlevering[3] lebih dahoeloe.

Setelah Fix sadar akan dirinja, berfikirlah ia: „Tidak djadi apa! Pada tempat ini soerat perintah ini tiada berharga, tetapi dibelakang hari, apabila kami sampai ditanah Inggeris, nistjaja binasalah Fogg! Si djahanam roepa-roepanja hendak kembali ketanah Inggeris, setelah ia memperdajakan polisi sekian lamanja. Djaga baik-baik, sepandjang djalan sajapoen akan mengikoetkau djoega. Wang jang kautjoeri moedah-moedahan masih adalah sisanja. Tetapi oentoek matjam-matjam belandja, seperti: biaja perdjalanannja, hadiah-hadiah, belandja perkara, denda-denda, beli gadjah dan lain-lain, Phileas Fogg telah mengeloearkan sedjoemlah lima riboe pond lebih. Tetapi apatah perloenja koepikirkan lama-lama hal itoe, bankpoen amat kaja!"

Setelah Fix berpikir demikian itoe, laloe pergilah ia menoedjoe kapal „General Grant". Ketika Fogg dan Aouda naik kekapal itoe, maka Fix telah ada disana. Maka héranlah Fix melihat Passepartout dengan pakaian komidi jang amat gandjil itoe. Maka inspecteur polisi itoe laloe segera menjemboenjikan dirinja dida­lam bilik, soepaja djangan terpaksa memberi keterangan kepada Passepartout atas segala perboeatannja jang soedah, karena hal jang sedemikian itoelah akan boléh membinasakan segala maksoednja itoe kelak; maka oléh karena penoempang dalam kapal amat banjak, Fixpoen berharap boléh terlepas dari pada seteroenja itoe; akan tetapi pada soeatoe hari tiba-tiba Fix terlihat­lah oléh Passepartout. Maka Passepartoutpoen laloe mentjekik batang léhér Fix dengan tidak bertanja-tanja lagi, sangat men­djadikan kesoekaan kepada beberapa orang penoempang bangsa Amérika, sebingga meréka itoe dengan segera bertaroeh seorang dengan jang lain atas kemenangan Passepartout. Maka Passepar­toutpoen laloe memoekoel Fix dengan sekoeat-koeatnja. Setelah Passepartout memperboeat itoe, maka iapoen merasalah poeas hatinja dan lenjaplah marahnja. Dengan amat pajahnja maka Fixpoen laloe berbangkit, kemoedian ia memandang moesoehnja, seraja katanja : „Selesaikah?"

Djawab Passepartout: „Ja, sementara."

„Apabila soedah, saja hendak berbitjara sekadar kepadamoe."

„Tjeritera apakah . . . . .?"

„Tjeritera soeatoe hal jang bergoena bagi toeanmoe."

Maka kesabaran hati Fix itoe amat mengoerangkan nafsoe Passepartout, kemoedian Passepartout mengikoet Fix pergi ke­haloean kapal.

Setelah sampai kepada tempat jang ditoedjoeinja, maka kata Fix kepada Passepartout: ,,Engkau telah memoekoel akan dakoe, baiklah, sajapoen telah sedia akan menerima marahmoe itoe. Dengarkanlah perkataankoe ini. Hingga sekarang saja senantiasa beroesaha akan merintangi perdjalanan Fogg, akan tetapi dari waktoe ini saja akan menolong dia seboléh-boléhnja."

Maka kata Passepartout: „Djadi engkau sekarang pertjaja bahwa toeankoe itoe orang baik-baik?"

Maka djawab Fix dengan sabarnja: „Tidak, saja masih per­tjaja, bahwa Fogg seorang pentjoeri doerhaka . . . . . Sabar Passepartout, biarlah koelandjoetkan, perkataankoe. Selama Fogg mengindjak tanah djadjahan Inggeris, saja beroesaha akan meng­alang-alangi perdjalanannja, soepaja terlambat, sambil saja me­noenggoe kedatangan soerat perintah dari London. Dari Bombay saja soeroeh kedjar dia oléh 'oelama-'oelama jang telah terganggoe kepertjajaan meréka oléhmoe; di Hongkong engkau koeboeat maboek, soepaja engkau terpisah dari pada toeanmoe, kemoedian iapoen ketinggalan kapal jang pergi ke Jokohama."

Serta Passepartout mendengarkan perkataan Fix itoe, ia meng­genggam tindjoe sekoeat-koeatnja karena sangat amarahnja.

Fix menjamboeng tjeriteranja: „Fogg roepa-roepanja berke­hendak akan kembali ketanah Inggeris. Saja harap benarlah kiraankoe ini ta' salah, saja akan mengikoet dia hingga sampai ke Inggeris. Tetapi saja teroes akan menolong dia seboléh-boléhnja akan memoedahkan perdjalanannja. Seperti engkau mengerti, saja telah menoekar haloean dalam pertentangankoe dengan Fogg, karena hanja demikianlah maksoedkoe boléh sampai. Maksoed­moepoen demikian djoega, boekan? Sebab engkau boléh dapat tahoe mendjadi boedak seorang baik-baik atau chianatkah engkau, hanjalah bila toeanmoe itoe telah sampai ke Inggeris !"

Passepartout mendengarkan benar perkataan Fix itoe dan iapoen mengertilah, bahwa Fix itoe ta' berkata djoesta. Kemoedian kata Fix poela: „Djadi kita sekarang bersababat, boekan?"

Setelah sebelas hari lamanja maka pada 3 December, kapal „General Grant" itoepoen masoeklah kepelaboehan Pastod' Oro dan sampailah kapal itoe ke San-Francisco, seharipoen Fogg tiada beroentoeng atau roegi.

Catatan kaki[sunting]

  1. Nama jang terdapat dalam `ilmoe `alam, jaïtoe baris (cirkel) jang memperhoeboengkan kedoea koetoeb boemi
  2. Dalam `ilmoe 'alam, artinja: cirkel dilangit atau diatas boemi jang berdjadjar dan djalannja sama dengan djalan evenaar (cirkel atau baris perdjalanan matahari ditengah-tengah doenia).
  3. Soerat akan menangkap dari pemerintah tanah jang diindjak moeat izinan.