Lamijoe Wakong

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Lamijoe Wakong  (1884) 
oleh Anonim
 

TJERITA DAHOELOE KALA

LAMIJOE WAKONG,

JA ITOE

Wakong poenja mata ada bertamba lagi
satoe dimana tengah djidatnja, djadi
tiga matanja, maka dimana oedara
atawa boemi, djika ada beroepa
barang jang baik atawa jang tiada
baik dia bole dapet taoe.
Batawi,
H. M VAN DORP & Co.
1884.

 

Tjerita hal jang moela pertama.

——————

Doeloe sebelonnja ada doenia menoesia, tjoema ada 3 doenia sadja en die wetan tempat mata hari kloewar, itoe doenia namanja Tangsinsintjioe; en Dewa Sian njang tingalin die koelon (tempat mata hari masoek) namanja Saijhogotjioe, en Dewa Toea nama Djilaijlioet njang tingalin doenia die lor, namanja Pakkekhotjioe, itoe segala iebelis-iebelis en siloeman njang tingalin, en tingal die doenia kidoel namanja Lamtjianpotjioe belon djadie doenia menoesia. Itoe tempo ini doenia masie boender sepertie kaija Semangka.

Tjarita ini Dewa Toewa Djilaijhoet paling doeloe sekalie dia bertapa, en die blakang kalie baroe ada 4 Dewa Hoet ber­tapa sama-sama, djadie berlima die kota Ngohoet, ada kira beriboe taon, baroe banjak Dewa-Dewa boeat goeroe sama ini Dewa Toewa Djilaijboei. Ini Dewa Toewa paling saktie sekalie, tiada njang bole toeroet dia poenja kasaktian, den tempo itoe die kidoel Lamtjianpotjioe belon mendjadie doenia menoe­sia, en Dewa Toewa kata sama moerit-moeritnja: itoe doenia kesian sekalie, tanja moerit-moeritnja: njang mana maoe pegie boeka itoe doenia menoesia, ada 1 moerit nama Poan Kouw menjaoet: „tetjoe djoega bole pegi boeka”, lantes Dewa Toewa batja-batja ini Poan Kouw, sebentarran bole djadie laen roepa kepalanja kerbo, tangan kanannja pegang kampak en tangan kerenja pegang pahat en lantes dia pegie die kidoel Lamtjianpotjioe boeka itoe doenia beriboe taon, tiada taoe brapa lama, sebab tiada mata hari en dia pahat itoe doenia, aboenja naek ke-atas djadi Langit, njang kassar djato kebawa djadie boennie, ada kira beriboe taon baroe djadi doenia, abis dia poelang ketemoein Dewa Toewa, bilang soeda djadie doenia, den Dewa Toewa soeroe panggil mata hari den boelan en bintang soepaija bole terang doenia, itoe mata hari boelan laki bini ada die dalam Hamtie sepertie rawa biar dia berdoewa dateng naek kelangit djadie terang koelilingan ada malam ada si-ijang, semingkin lama semingkin banjak manoesia dengen laen-laen djoega binatang, en njang die aer njang die darat njang terbang segala soeda ada, itoe dari Dewa Toewa poenja toeloengan, ini Dewa Toewa poenja tempat di koelon (mata hari masoek) nama Saijhogotjioe, Goenoengnja nama Lengsan (Tiantekkok), itoe tempat bagoes sekalie, en hawannja ada 5 roepa seperti bi-ijang lala, piarahannja segala binatang njang di aer njang di darat, djangan kata Dewanja, segala binatang dengen prabotnja bole djadie saktie, den menoesia tiada bole sampe di itoe tempat, sebab kalinja pandjangnja 1000 pal aer tiada koewat, nama bolat, tjari boeloe aijam lempar tenggelem dengan 1000 pal batoe branie namanja „Hiaptjio” sepandjang kali, mangka menoesia tiada bole sampe. Lagi doeloe tjoema ada Tong Taij Tjoe jang bole pegi di Meka, itoe djoega ada bantoean mangka dia bole sampe.

Mangka sobat-sobat barangkali soeka batja Dewa Toewa poenja Hoetkeng, kaloe maoe batja mistie bikin bresi badan dengen pake atie njang sabar, soedjoet en hosim amal sama orang njang miskin en Tje-it-tjap-go makan saijoer (Tjiatjaij) soeda tentoe Dewa Toewa kasi keselamatan en semoeanja njang ada di dalem roema dengen deket redjakie, en apa djoega kita maoe dapat soesa atawa orang maoe keniaija sama kita, atie boesoek, en tentoe liwat, tiada bole kena die dirie kita. Itoe Hoetkeng poenja toeloengan djangan tiada die pertjaija, en kaloe kita pake atoeran njang terseboet die atas ini dengen soedjoet, kita sendiri bole dapet taoe ini keng poenja toeloengan.

Mangka saija brani tjaritain sebab saija pikir separo boeat ingatin sobat pake hati njang bae bole dapet segala keslamatan.

Sekarang saija tjaritain bermoela, 33 lapis langit tempat toewan Alla tingalin. Itoe satoe hari toewan Alla ada bikin 1 roema gedong boeat berkoempoelan segala Dewa-Dewa Hoet en Dewa Sian die oendang dateng die boelan 3 tangal 3, berkoempoel die itoe gedong, sekalian masing masing bawa dia poenja „Popwee”, sampe itoe waktoe boeka pintoe langit wetan, koelon, kidoel, lor, itoe 4 pintoe soepaija itoe Dewa-Dewa bole naek kelangit berkoempoel di itoe gedong.

Komendian sampe itoe waktoe, ini Dewa Toewa paling doeloe naek die langit doedoek bersama-sama Toewan, die blakangan baroe segala Dewa Hoet en Dewa Sian datang rame-rame berkoempoel die itoe gedong, membri hormat sama toewan, den Toewan berkata: dari doeloe kami doedoek belon taoe berkoempoelan, sekarang kami oendang-oendang semoeanja datang, ini gedong namanja Samkaij Tongbeng, sekarang Dewa-Dewa bole kloewarrin Dewa-Dewa poenja „Popwee” kasie kamie liat, en lantas ini Patsian mengadep paling doeloe, Tekkoaij sian, Han Tjiongnjie sian, Lie Tong Pin sian, Na Tjaijho sian, Tjokokkioe sian, Ho Siankouw, Han Tjeng Djie, Samsie sian, ini 8 sian masing-masing oendjoek dia poenja „Popwee” die depan Toewan, dengen bagoes saija tjaritain doeloe dari perkara sian sama hoet.

Kaloe dia bertapa masing-masing bawa dia poenja kesoekaän boeat djaga dirie atawa Honlou atawa Golok en Pokiam, atawa Toengkat, atawa Kipas en Talie, atawa laen, njang boeat arie arie dia pegang sekalian itoe pegangngannja dia isemmin djadie „Popwee”, tetapi ini 8 sian tiada bertjampoer sama njang laen sian, dia bertjampoer 8 sian dia poenja setrop, soeda oendjoek dia poenja „Popwee”, Toewan kata bagoes, en laen Dewa djoega masing masing keloewarin dia poenja „Popwee” kasi liat soeda abis, tingal ini Tang Haij Liong Ong mengadap kloewarin dia poenja 1 Bengtjoe, berkata: hamba poenja 1 Tjoe, kaloe malem die gantoeng terang sekalie dia bisa kloewar masoek, den Toewan kata bagoes. En ada 1 nama Manjisan Taij Ong mengadap kata: itoe Tjoe belon bagoes, hamba poenja 1 Tjoe lebie bagoes, dia kloewarin kasi Toewan liat, dia kata ini Tjoe djoega terang apa maoe dia bole bikin ada, atawa mas atawa perak apa djoega meniat dia kasie, mangka hamba kata bagoes, en abis Toewan kata: ija betoel ini Tjoe menangan dari Haij Liong Ong poenja Tjoe, en abis Toewan kasie persen masing-masing 5 tjangkir arak minoem die sitoe, soeda abis minoem masing masing memberi hormat lantas goebar djalan poelang.

Tjarita Tanghaij Liong Ong poelang, semingkin ingat semingkin mara en Manjisan Taij Ong kerdja goewa maloe begitoe banjak-banjak Dewa-Dewa; sekarang goewa nantie pegi di tempatnja, en lantas Liong Ong bawa orangnja njang die dalem laoet pegie die Goenoeng Manjiesan, sampe die sitoe Liong Ong lantas roesoe makie kata: „loe die depan Toewan bikin goewa maloe dengen banjak segala Sian Hoet, sekarang loe poenja Tjoe mistie kasie goewa en kapan tiada, sebentaran loe nantie matie!” — Manjisan Taij Ong saoetin kata: „loe poenja Tjoe kala bagoesnja sama goewa poenja Tjoe, en sekarang loe maoe ambil itoe Tjoe begitoe temaha lekas loe pegie dari sini, kapan tiada maoe pegie nantie loe matie die oedjoeng golok goewa en djangan menjasel”, en lantes dia berdoea perang, ada 10 djoeroes Liong Ong kena potong matie Manjisan Taij Ong, en Liong Ong lantes bawa orangnja djalan poelang. Ini Manjisan Taij Ong ada 1 anak lelakie nama Sangan Pekioe denger bapanja matie, dia maoe bawa serdadoe maoe perang sama Liong Ong boeat bales bapanja, en manja nama IJap Sie kata: „goewa lagie boenting loe djangan pegie perang doeloe, barangkalie goewa branak lelaki bole ada temen bantoe-in sama loe, en sekarang kita sabar doeloe djangan keboeroe napsoe”.

Tjarita die Goenoeng nama Leng Ousan, ada 1 radja setan nama Tokhwe Taij Ong, itoe satoe hari dia lagie doedoek berkata sama orangnja, dia kata: itoe tempo goewa ada tingal die Goenoeng Lengsan njang sekarang Dewa Toewa Djilaijhoet tingallin, abis Dewa Toewa nama Djilaijhoet djalan-djalan die itoe tempat liat bagoes, dia minta pindjem 1 taon lamanja; goewa pikir dia pindjem tjoema 1 taon sadja, kaloe goewa tiada kasie sebab dia hoet sebab djadi maloe atie goewa kasi dia pindjem 1 taon lamanja den goewa pinda die sini, komendian soeda goewa kasie pindjem, minta sepotong soerat berdjangdjie pindjem 1 taon itoe soerat poenja toelissan, den sampe 1 taon goewa pegi minta itoe tempat, en Dewa Toewa kata goewa kasi dia pindjem 10 taon, en goewa lantes ambil itoe soerat liat betoel tertoelis 10 taon, djadi goewa diam sadja, apa maoe kata. En sampe 10 taon kombali lagi goewa pegi minta, Dewa Toewa kata goewa soeka kasi pindjem 1000 taon, goewa djadi heran, abis goewa kata: „Soehoe pindjem 10 taon dengen ada soeratnja, kenapa die kata 1000 taon?” — abis Dewa kata: kapan loe tiada pertjaija bole liat itoe soerat perdjangdjian, en lantes goewa liat itoe soerat perdjangdjian tertoelis betoel 1000 taon, djadi goewa tiada bisa kata apa en goewa pikir kaloe goewa lawan dengen keras sebab dia hoet banjak kesaktiannja, kita tiada bole menang, djadi goewa diam sadja, dengen sekarang itoe Goenoeng selama Dewa Toewa tingalin djadi semingkin idoep dengen bagoes en banjak anak moeritnja segala apa binatang en laen-laen ada, en lagi goewa denger kaloe dia Liamkeng sama anak-anak moeritnja, en kaloe ada belatoeng atawa tjatjing atawa boeroeng koepoe-koepoe barang njang aloes, kaloe denger dia Liamkeng, itoe barang njang aloes bole pegi tjoetsie die peroet orang djadi manoesia, sekarang goewa maoe pegi djoega dengar dia Liamkeng, abis Liamkeng dia orang makan Tjaijkeng, goewa djoega maoe menoempang makan, en kapan dia hormat sama goewa, itoe perkara tingal diam soeda sadja, en kapan dia tiada hormatin, goewa bikin roesoe lantes bakar itoe tempat, loe liat ini tempat tiada lama goewa poelang en lantes dia terbang pegi die Lengsan.

Tjarita Dewa Toewa Djilaijhoet koempoelin dia poenja moerit-moerit batja Liamkeng, en belon brapa lama Liamkeng soeda datang ini Tokhwee Taij Ong die depan Dewa Toewa membri hormat, en Dewa Toewa soeroe doedoek, Dewa tanja kata: Taij Ong dateng die sini apa kabar? — Tokhwee Taij Ong kata saija denger die sini kasi orang makan, 1 perkara saija maoe denger Liamkeng, 2 perkara maoe menoempang makan Tjaijkeng, Dewa tanja sama moeritnja apa masi ada itoe Tjaijkeng, en moeritnja kata tiada lagi sebab soeda sampe masing-masing poenja doedoekkan, Soehoe bilang sama Taij Ong kapan dia maoe makan mistie siijang-siijang dateng bole die sediain 1 tempat, en Dewa Toewa lantes kata begitoe, en Taij Ong denger lantes mara dia pegi doeloean doedoek die itoe To, dia makan sadja itoe barang tiada toengoe lagi sama njang laen, kebetoellan ada Kong Tjiak kloewar bawa the maoe kasi, maka Dewa sama njang laen-laen Tjap-Pe-Lo-Hoan-Ong barang liat Tokhwee Taij Ong doedoek die tempat krosienja, dia mara, kata: loe kenapa brani doedoek die tempat doedoekan goewa en loe makan itoe Tjaijkeng, en lantes itoe the panas-panas dia timpoek moekanja Taij Ong en lantes pegi, Taij Ong lantes mara kloewarin 50 Gantang api boeroe sama Kong Tjiak lantes bakar ini Kong Tjiak, die bakar dia bekaok-kaok, en Dewa Toewa liat Kong Tjiak die bakar, dia lantes batja-batja (Liam) pake aer imboen boeat toeloengin Kong Tjiak, en Taij Ong liat die toeloengin ini Kong Tjiak sampe mendoesin, en Taij Ong mara sama Dewa, kenapa die toeloengin ini Kong Tjiak, en Taij Ong maoe bakar ini tempat Lengsan en Dewa Toewa dapet liat en batja-batja kloewar 500 Gokliong (naga) pegi semboer itoe api, en itoe api tiada bole menjala, en Taij Ong liat tiada bole bakar en apinja tiada bisa menjala, dia bikin roesoe, djalan pegi djalan dateng dengen memakie, ada moeritnja Dewa Toewa nama Biauw Kit Siang kata: goewa poenja roema hoet die sini loe tiada bole bikin roesoe en tiada taoe atoeran, lebi bae loe pegi dari sini! Taij Oiig kata: loe djangan kerdja goewa mara, nanti goewa bakar sama loe sampe mati, BIAUW KIT SIANG denger djadi tetawa berkata: en loe poenja api bole bakar sama laen orang, kaloe loe bole bakar sama goewa sampe mati, betoel loe bisa den saktie, — Taij Ong denger dia kata begitoe, atie panas en dia kloewarin 5 Gantang api bakar sama BIAUW KIT SIANG, en ini BIAUW KIT SIANG die bakar dia lantes tertawain en tiada bekiser lagi dia diam-diam itoe api bakar, dia kata: loe siloeman poenja api die mana bole bakar sama goewa , ini BIAUW KIT SIANG pikir ini siloeman kaloe tiada die mati'in, tentoe die blakang ari dia bikin roesoe lagi en tiada abisnja, lebi bae bakar sampe dia mati abis perkara, en lantes BIAUW KIT SIANG kloewarin 3 roepa api bakar sama ini Taij Ong, barang Dewa Toewa liat die bakar ini Taij Ong, Dewa kata djangan bakar, en ini Taij Ong soeda mati kebakar soeda ada die tana maitnja, en Dewa Toewa mara soeroe tangkep BIAUW KIT SIANG makie-makie kata: loe kredja goewa Poa Kaij en soengoe djoega dia sala en loe soeda djadi posat die bawa hoet mistie pake atie njang sabar dengen kesijan orang, begimana loe bakar sampe matie en sekarang tiada bole kasi ampoen, mistie boewang die Goenoeng Lengsan trima hoekoeman, en Koan Im hoetbo ada bedirie die samping kata: ini BIAUW KIT SIANG soengoe djoega dia ada sala djangan boewang die Goenoeng Lengsan, itoe tempo Manjisan Taij Ong ada dateng die ini Lengsan bekaoel boeat minta anak, sekarang bininja Manjisan Taij Ong lagi boenting, lebi bae soeroe BIAUW KIT SIANG pegie tjoetsie die pcroet binienja, kaloe soe­da sampe dia poenja melarat, bole ambil dia kombalie rawatin soehoe; begitoe apa bae atawa tiada njang tetjoe poenja ingatan? Dewa Toewa denger begitoe, dia toeroet dari Koan Im hoetbo poenja tjerita.

BIAUW KIT SIANG kata: „soehoe soeroe tetjoe pegi tjoetsie en tetjoe tiada poonja kebisahan, die blakang harie takoet orang keniaija tjilaka”, en Dewa Toewa kata: „goewa nanti kasi loe 5 roepa apie en lagie loe poenja djidat ada 1 mata bole liat koelilingan!” en soeroe Koan Im hoetbo anterin pegie tjoetsie die peroetnja Manjisan Taij Ong poenja bini.

Tjaritain ini BIAUW KIT SIANG asalnja Dewa Toewa poenja Lioe-Lie-Teng njang die gantoeng, saban malem terang sekalie, dia poenja lelatoe api djato die hawa semingken terang', djadie Dewa Toewa liat itoe lelatoe boender sekalie dengen terang en bagoes, ini Dewa Toewa saijang dari sebab bagoes en batja-batja djadie-in orang, kasie nama BIAUW KIT SIANG sampe die blakang ari 2 en 3 kalie tjoetsie, baroe toekar nama WAKONG. Sebab ini WAKONG memangnja asalnja apie, kaloe die bakar sama dianja tiada matie semingken koewat (api sama api djadie seminken djadie).

Tjarita die Goenoeng Manjisan Taij Ong poenja bini. Nio-nio lagie Boenting, saban malem dia pasang hio boeat minta dia branak lelakie, dapet liat ada 5 Ngotong-Hwee (5 roepa api berkoempoel dari alas terbang masoek die peroetnja), trada lama peroetnja ada sakiet, en Nio-nio lantes masoek die dalem kamar beranak lelakie, matanja 3, en pangil anaknja nama PEKIOE, Manja kala: „mi anak kaloe sooda besar bole bales Bapa loe poenja Wansioe.” PEKIOE liat ini soedaranja dia soeka ati, taro nama SAMGAN LENG KONG.

Tjarita Tang Haij Liong Ong, dia pociija ati masie kepengen dari itoe Tjoe jang dari Goenoeng Manjisan, sebab itoe Tjoe belon bole dapet, en bininja en anaknja ada djaga sadja dia tiada maoe kloewar, en Liong Ong adjak orangnja njang die dalem laoet dateng die Goenoeng Manjisan, Liong Ong poenja ingatan maoe itoe Tjoe dengen kapengen itoe Nio-nio boeat bini, en sampe die Goenoeng Manjisan die kiterin itoe Goenoeng sama orangnja dengen makie-makie ini Manjisan, Nio-nio iagie doedoek denger ada Liong Ong dateng memakie, en Nio-nio kaget, pangil 2 anaknja dateng, kata: „kapanhari loe poenja bapa kasie ini bangsat potong mati, sekarang belon bole bales, tiada taoo dia poenja ati temaba dateng lagie die sini bawa orangnja, sekarang pegimana?” — menjaoet anak njang besar nama Pekioe, kata: „ma djangan kesel, pegie tidoer sadja, en orang kata serdadoe moesoe dateng kita lawan, en aer dateng kita bendoeng sama tana, sekarang nantie anak panggil serdadoe boeat lawan sama dia, kita tangkep lantes potong boeat bales bapa poenja Wansioe,” en panggil serdadoenja koempoelin kloewar lawan perang. Tjarita ini soedaranja Samgan Leng Kong (3 hari soeda bisa mengomong), sekarang soeda oeraoernja 13 taon, dia liat soedaranja kloewar perang sama Liong Ong dia bilang manja, kata: „maoe liat soedara perang, kaloe inko kala saija nantie bantoein, saija potong itoe Liong Ong sampe matie!” en manja tiada maoe kasi, sebab loe masie ketjil, en Leng Kong tiada maoe denger, dia lantes kloewar liat inkonja perang sama Liong Ong, tiada lama dia liat inkonja kala perang lari masoek die dalem kota, en Samgan Leng Kong boeroe maoe kloewar perang, boedaknja pegangin, tiada maoe kasi kongtjoenja pegi perang, en kongtjoe Leng Kong djorokkin boedaknja sampe djato, dia lantes kloewar perang, sampe die peperangan masing-masing tanja nama, en lantes dia berdoewa perang, ada 10 djoeroes en Leng Kong potong sama Liong Ong djato die koeda sampo matie, serdadoenja liat toewannja matie, masing-masing larie poelang die dalem laoet, itoe Liong Ong poenja kepala lantes Leng Kong potong bawa poe­lang.

Tjarita ini Pekioe masoek die dalem kota, bilang sama manja: dia soeda perang kala sama Liong Ong en manja denger anaknja kata kala, dia berdoewa lagie kesel, en orangnja poelang bi­lang njonjanja dia kata: Kongtjoe liat inkonja perang kala dia maoe kloewar perang, saija tiada kasi, pegangin dia poenja badjoe en Kongtjoe lantes tolak saija sampe djato, dia lantes larie kloewar pegie perang, saija liat tiada begitoe njata denger ada orang menangis, belon abis berkata soeda ada serdadoe daten bilang kata Kongtjoe ketjil soeda potong kepalanja Liong Ong bawa dateng, en manja denger soeka atie berkata: „goewa poenja lakie poenja aloes ada balessan!” tiada lama Kongtjoe poelang teng-teng kepalanja Liong Ong, manja soeroe pandjerin tantjep die atas kota kasi orang liat itoe kepalanja Liong Ong, den ini Samgan Leng Kong die depan manja dia lantes koewie, kata:„anak denger die sini ada Goenoeng bagoes-bagoes, anak kepengen melantjong liat-liat tempat”, en manja kata: „loe pegie melantjong tida kenapa, kerna goewa takoet loe dapet perkara en kapan loe maoe pegie djoega bole adjak 1 boedak toewa ikoet sama loe en siang-siang pegie, mistie lekas poelang djangan soepaija ma djadie kwatir toenggoe die pintoe tengokkin sama loe,” en lantes Leng Kong membri hormat sama manja, dia djalan kloewar bersama sama boedak toewanja ikoet die Blakang, en Leng Kong djalan, tengok tempat njang bagoes, djalan belon ada 10 pal denger soearanja lotjeng, en Leng Kong tanja sama boedak toewanja, kata: „ada soeara lotjeng die mana tempat?” boedak toewanja kata: „ada 1 bio nama Lenghitan Samgoan Tianidong Soehok, itoe tempat Tjibie Taij Te poenja bio”. Leng Kong lantes pegi die itoe bio.

Tjarita ini Taij Te pegi naek kelangit, tiada die itoe bio belon poelang, ada 2 moeritnja njang djaga itoe bio nama Leng Hitian, nama Tjoe-Isian; 1 nama Ie Isian en Leng Kong dateng die itoe bio, ini 2 moerit tanja sama Leng Kong: dari mana? en Leng Kong kata: saija Manjisan Taij Ong poenja anak nama Samgan Leng

Kong, saija dateng die sini maoe liat-liat terapat njang bagoes” saija tjari-in ini 2 moerit kata: „bole masoek die dalem, nantie nasie kasi makan, tetapi Kongtjoe djangan pegie die blakang djalan djalan”, lantes ini 2 orang masoek ke-dalem tjari-in nasie, en Samgan Leng Kong atienja bertjeket: kenapa dia pesen djangan

djalan-djalan keblakang en tentoe ada apa dia takoet orang keblakang, en lantes Leng Kong djalan keblakang kepengen taoe ada apa, sampe die blakang liat itoe pintoe ketoetoep, dengen die moeka pintoenja die tempelin soerat, en Leng Kong lantes boeka itoe pintoe masock ke dalem liat ada 2 setan; ini 2 setan nama

Hwetjoe (si loeman api) die toetoep die dalem, sebab djabat, ini 2 setan dari Kanglam 81 kota poenja setan boeat bikin orang tjilaka, dari itoe Taij Te toetoep tiada kasi lepas, en ini 2 setan kenalin sama Leng Kong , dia berdoewa minta-minta die toeloengin, berkata: „lama-lama djoega hamba tiada loepa dari Tian Ong poenja

toeloengan”, — Leng Kong kata : „loe tiada orang pegang en djaga sama loe, kenapa loe tiada maoe larie en loe minta goewa toeloengin sama loe”, — ini 2 setan kata dia poenja soerat hoe die tempel, die mana hamba liole larie, en lautes Leng Kong kepe itoe soorat hoe, itoe 2 setan berkoewie kata: die blakang ari Kongtjoe bole pake sama hamba en lantes koewie bilang trima kasie dia berdoewa larie djalan die kolong langit bikin orang tjilaka. — Leng Kong liat itoe 2 setan soeda larie dia tiada loengoe die tjariin nasie en dia djoega lantes larie, ini 2 moerit ilenger die blakang ada soewàra kaija orang boeka itoe pintoe,dia boeroe keblakang tiada liat itoe Kongtjoe sama itoe 2 setan, liat itoe pintoe soeda terboeka, tiada lama Taij Te toeroen dari langit, tanja sama 2 moerit kata bilang dengen menangis kata itoe Kongtjoe die Manjisan dateng, tetjoe lagie maoe tjari-in dia nasie, dia keblakang boekain itoe pintoe kasie itoe 2 setan apie larie, en Taij Te denger moeritnja tjarita begitoe, en mara, makie kata: „itoe anak binatang! tiada taoe atoeran! boeka ini pintoe kasie lari itoe 2 setan, Taij Te kata: goewa ada poenja „Popwee” Imijang Tanuw sama goewa poenja Kioekiok Tjoe nantie tangkep sama dia, sekalian goewa poenja Kimto dia ambil, kapan dia tiada maoe baijar, goewa masoekkin dia die dalem Imijang Tauw biar dia matie!” Ini Leng Kong soeda lepas itoe 2 setan sekalian itoe Kimto dia ambil, takoet Taij Te mara, dia pangil boedak toewanja soeroe poelang doeloe bawa itoe Kimto, en Leng Kong djalan die blakang en Taij Te kloewarin dia poenja „Popwee” Imijang Tauw, djadie 2 Goenoeng, en ini Leng Kong djalan die selat Goenoeng, lantes masoek die dalem Imijang Tauw (Popwe Gantang), Taij Te bawa poelang die tempatnja Lengbitian, Taij Te makie kata: ”loo anak binatang en loe begitoe branie, tjolong goewa poenja Kimto en lepas kasie larie itoe 2 setan apie, en sekarang lebiebae loe baijar goewa poenja Kimto, kapan loe tiada maoe baijar, loe nantie matie die dalem goewa poenja Imijang Tauw!” — menjaoet Leng Kong kata : »die mana saija liat. Taij Te poenja Kimto, — Taij Te kata loe poenja boedak toewa soeda bawa lebie doeloe poelang itoe Kimto die roema loe en brani sangkal sama goewa! — en Leng Kong tiada maoe mengakoe djoega, — Taij Te mara lantes batja-batja (liam), itoe Leng Kong lantas matie die dalem Imijang Tauw, en ini Leng Kong poenja aloes terbang ke atas melaijang, tiada tempat boeat brentie, me­layang sampe die Patkeng Kiong Biauwlok Tian Tjoen poenja tempat, ini Biauwlok Tian Tjoen lagie doedoek liat die atas ada aloesnja Leng Kong kesana kesitoe, tiada tentoe, en Tian Tjoen pikir lebie bae goewa gapein aloesnja bawa die Tjoeikiong sama Tjia Siesioe Tian Ong biar dia tjoetjie die peroet binienja en lantes Tian Tjoen gapein itoe aloes simpen die tangan badjoenja en Tian Tjoen lantes naek die langit pegie sama Tjia Sisioe Tian Ong, lagie doedoek, Biauwlok Tian Tjoen sampe, Tjia Sisioe Tian Ong samboet adjak kedalem menbri hormat, Biauwlok Tian Tjoen kata: pinto ini hari dateng die sinie boekannja perkara apa en maoe kasie 1 anak, bae soeroe dia tjoetjie die dalem Tjia Sisioe Tian Ong poenja binie poenja peroet en ada tandanja, menjaoet Tjia Sisioe Tian Ong kata: apa bole die kenalin? Biauwlok Tian Tjoen kata: nantie sebentar dapet taoe kaloe be­ranak lelakie en tangan kanannja ada soerat („lengdjie”) en tangan kerenja ada soerat „soedjie” dengen matanja 3, itoe dari pinto njang bawa dateng aloesnja, kaloe tiada begitoe 3 roepa boekannja pinto njang bawa, Tjia Sisioe Tian Ong kata memang saija poenja bini ada boenting soeda sampe boelannja, tiada lama boedaknja dateng bilang kiongtjoe soeda beranak lelakie! ada 3 tandanja, en TJIA SISIOE Tian Ong denger boedaknja bilang terlaloe soeka atie dengen girang, en lantes membrie hormat sama Biauwlok Tian Tjoen serenta berkata banjak trima kasie njang Tian Tjoen soedah toeloeng kasi nama, Biauwlok Tian Tjoen kata kasi nama SAMGAN LENG IJAUW; die blakang aríe kaloe soeda besar nantie pinto dateng ambil ini anak boeat moerit, abis berkata, Biauwlok Tian Tjoen djalan poelang, en ada 12 taon Biauwlok Tian Tjoen dateng die Tjoei Kiong, TJA SISIOE adjak masoek die dalem, panggil anaknja soeroe koewie die depan Tian Tjoen, abis dia seraken itoe anak sama Tian Tjoen adjak poelang boeat moerit, arie-arie dia adjar kabisahan dengen adjar koentauw 18 roepa bocat perang dengen segala »phie" en obat apie (Hwetan). Itoe ari Biauwlok Tian Tjoen maoe naek di langit ada pesen sama moeritnja njang nama KIMTO TONG TJOE: goewa maoe naek die langit, loe simpen ini goewa poenja Kimto en djangan kasi LENG IJAUW liat; abis pesen, Tian Tjoen lantes naek kelangit. Ini LENG IJAUW liat sochoenja bebisiek sama KIMTO TONG TJOE, soehoenja soeda naek, dia lantes tanja sama KIMTO TONG TJOE, dia kata tadie soehoe maoe pegie ada bebisiek sama loe apa soehoe tjarita? KIMTO TONG TJOE tiada maoe bilang, sampe 3 kalie LENG LJAUW tanja melit, ini TONG TJOE awa kekeselan dia bilang: soehoe pesen djangan kasi loetaoe itoe Kimto, die soeroe goewa simpen, en LENG IJAUW pikir tiada maoe kasi goewa liat itoe Kimto, en goewa nantie akalin, en lantes LENG IJAUW „phie” djadie roepa sochoenja, minta itoe Kimto, en itoe KIMTO TONG TJOE kira soehoenja, dia lantes kasi itoe Kimto sama soehoenja, en LENG IJAUW dapet itoe Kimto, dia kloewarin apienja bikin itoe Kimto die djadie-in Shakak Kimtjoei (tiga pesegio Batoe mas boeat „Popwe”) boeat djaga dirienja, die simpen itoe Shakak Kimtjoei die dalen badannja. Itoe satoe arie Tian Tjoen poelang en Kimto Tong Tjoe tanja: soehoe bawa itoe Kimto kenapa tiada die bawa poelang, Tian Tjoen kata kapan goewa ambil itoe Kimto, Tong Tjoe kata kaloe boekannja soehoe njang ambil itoe Kimto? en teiitoe Leng Ijauw dia „phie” beroepa soehoe, manka tetjoe kasie, Tian Tjoen kata pegimana loe bole taoe? Tong Tjoe kata 3 harie die moeka Leng Ijauw ada tanja sama tetjoe meliet-meliet, djadie tetjoe awa kesel, tetjoe bilang, manka tetjoe doega tentoe dia njang ambil itoe Kimto, Tian Tjoen kata kaloe begitoe panggil Leng Ijauw dateng nantie goewa tanja, en Tong Tjoe lantos panggil Leng Ijauw kloewar ketemoe sama Tian Tjoen, en Tian Tjoen tanja apa betoel loe ambil itoe Kimto , Leng Ijauw mengakoe betoel njang tetjoe ambil itoe Kimto en tetjoe soeda poekoel bikin „Popwe” Shakak Kimtjoei boeat djaga tetjoe poenja dirie, die blakang arie kaloe ada moesoe, tetjoe bole pake, en Tian Tjoen kata: itoe „Popwe” bisa djadie djadi-an, kita maoe apa djoega dia toeroet, loe simpen bae-bae djangan kerdja ilang.

Tjarita toewan Alla lagie doedoek die kantornja darie koelon nama Saij Hong, Taij Pek Kira Tjo bilang sekarang ada siloeman nama Hong Hwe Djibong Khoa larie die doenia beroema die Goenoeng Hoei Liam Tong, djahat makan orang sadja tiada berentienja, lantes Toehan soeroe Tian Tjiang tangkep, djangan soepaija orang die doenia dapet tjilaka. Toehan poenja orang raenjaoet sekarang ada Leng Ijauw lagie begoeroe sama Dewa Hoet Biauwlok Tian Tjoen, saktie dengen bisa, dia bole tangkep itoe 2 siloeman, en lantes Toehan kasie soerat soeroe LENG IJAUW tangkep itoe 2 siloeman bawa serdadoe 5000 lekas mistie pegie tangkep, LENG IJAUW dapat soerat Toehan, dia bilang sama soehoenja dapet prenta sama Toehan boeat tangkep itoe 2 siloeman, en LENG IJAUW djalan mampir die Goenoeng Manjisan ketemoe sama manja njang doeloe-an. Manja liat anaknja dateng soeka atie, en manja tanja loe betaon taon die mana tempat soeda pegie en tiada keliatan loe poenja baijang-baijangan, ini arie loe baroe dateng, LENG IJAUw lantes koewie die depan manja berkata: anak soeda sala en ma sama inko djangan mara nantie anak tjaritain dari kepala sampe die boentoet, sekarang anak pegie tjoetsie lagie die peroetnja TJA SISIOE Tian Ong poenja bini die nama-in LENG IJAUw abis anak begoeroe sama Biauwlok Tian Tjoen, abis ada 2 siloeman Toehan soeroe anak pegie tangkep, djadie anak kangen sama ma en inko anak mampir die sini sekalian anak maoe minta itoe Taij Te poenja Kimto njang boedak toewa bawa poelang, manja lantes kasie itoe Kimto, LENG IJAUW lantes djalan die Goenoeng Hoei Liam Tong maoe tangkep itoe 2 siloeman.

Tjarita die Goenoeng Hoei Lium Tong, 2 siloeman Honghwe Djiheng Khoa dia berdoewa lagie doedoek minoem arak dengen soeka atie, en orangnja dateng bilang die langit soeroe SAMGAN LENG IJAUW bawa serdadoe dateng maoe tangkap sama Taij Ong, sekarang serdadoenja kiterin ini Goenoeng, ini 2 siloeman dengar orang bilang begitoe, dia lantas mara bawa dia poenja serdadoe segala siloeman-siloeman kloewar perang sama LENG IJAUW en ini 2 siloeman batja-batja en sebentaran kakinja indjak roda apie lantas perang, en LENG IJAUW kloewarin 3 roepa apie boeat djaga dia poenja roda apie, sekalian LENG IJAUW kloewarin Shakak Kim Tjoei timpoek sama ini 2 siloeman, en 2 siloeman kena die kepalanja berasa sakit dengen kloewar dara dia larie masoek die dalem toetoep pintoe, tiada branie kloewar lagie, en LENG IJAUW liat dia tiada branie kloewar, pegimana akal en lebie bae kita „Phie” djadie Gioklie (prampoean moeda), itoe dia poenja Hwetan djadie boea Sianto, lantas masoek die dalem berkata saija orangnja ONG BONIO, saija dengar soewara tamboer gembreng, en kepengen liat orang perang, djadie saija djalan kesasar masoek die sini, ini 2 siloeman kata itoe 2 boea Sianto kasie goewa makan, kapan loe tiada maoe kasie goewa makan nantie loe sekalian goewa makan, en ¡ni Gioklie belaga tiada maoe kasie en 2 siloeman soeroe orangaja rampok itoe 2 Sianto, dapet itoe 2 Sianto dia berdoewa saorang 1 makan, baroe maoe masoekkin die moeloet en itoc Sianto soeda berobos masoek die tengorokkannja teroes keperoet en ini 2 siloeman djadie heran dengan takoet, ini Gioklie lantas djadie LENG IJAUW makie sama ini 2 siloeman dia kata loe berdoewa binatang, sekarang loe berdoewa soeda makan goewa poenja Hwetan en lekas loe ikoet sama goewa, ini 2 siloeman maoe larie, LENG IJAUW liat dia maoe larie lantas batja-batja itoe Hwetan menjala bakar itoe siloeman poenja peroet, en itoe siloeman kesakitan dia minta ampoen en taloek, lantas LENG IJAUW bawa ini 2 siloeman kelangit kasie taoe sama Toehan, en Toehan denger soeka atie.

Komendian ini 2 siloeman die boewang die Hongtouw (akerat besar) trima hoekoeman berat, en LENG IJAUW die kasie pangkat besar Hwepou Pengbe Taij Goan Swe (kepala perang), LENG IJAUW bilang banjak trima kasie, menjaoet toewan poenja orang bedirie die samping nama TENG HOA kata LENG IJAUW poenja toeloengan begitoe ketjil die kasie pangkat begitoe besar, hamba minta itoe LENG IJAUW adoe sama hamba, kapan dia bole menang sama hamba bole día trima itoe pangkat, hamba lepas ini hamba poenja pangkat, en toewan lantes soeroe dia berdoewa adoe, siapa njang menang bole trima itoe pangkat, en lantes dia berdoewa lawan en tiada 10 djoeroes en TENG HOA kasie LENG IJAUW tangkep, en TENG HOA poenja moeka maloe sekalie, lantes poelang, LENG IJAUW die kasie itoe pangat Hwepou Taij Goan Swe (kepala perang).

Tjarita itoe satoe arie orangnja toewan bilang saban taon mistie panggil Haij Liong Ong dateng die sini kasie prenta die boelan 5 tangal 15 arie berkoempoel kasie plekat mistie toeroenin oedjan, soepaija die doenia orang-orang poenja sawa en tipar tanaman bole djadie bagoes, djangan liwat waktoe, en toewan kata siapa bole die soeroe pegie, Taij Pek Kim Tje bilang Pwepou Taij Goan Swe LENG IJAUW bole pegie bilangin, en lantes die soeroe LENG IJAUW pegie 4 tempat (Tang Haij Liong Ong), Si Haij Liong Ong en Pak Haij Liong Ong, Lam Haij Liong Ong sama die ho poenja Liong Ong, dan LENG IJAUW membrie hormat die depan toewan dia lantes pegie bilangin itoe Haij Liong Ong.

Tjarita ini Tang Haij Liong Ong dapet soerat mistie die tangal 15 boelan 5, naek die langit berkoempoel maoe die prenta atoer toeroenin oedjan, lantes tariek napas berkata ini taon goewa kaloe pegi bertjampoer sama njang laen dia poenja badjoe Liongpou semoeanja baroe en bagoes, en goewa poenja badjoe lama belon abis die bikin, goewa terlaloe maloe sama njang laen, ada anaknja TE TAU Taij Tjoe menjaoet kata bapa djangan kesel nantie saija djoega bole gantie-in sama bapa, sebab saija djadie anak pantes djoega bole gantie-in bapa poenja perkerdjahan, apal bole atawa tiada, en bapanja kata bole gantie-in, sebab loe soeka makan arak banjak sampe mabok tiada oeroessan djadie maloe, darie itoe goewa kesel, menjaoet anaknja kata kapan bapa selempang atia nantie saija soempa die depan bapa, lantes soempa berkata kapan saija minoem arak tiada toeroet bapa poenja pesennan saija tiada bisa poelang, en bapanja denger anakja soempa begitoe en bapanja kata sekarang loe ada poenja ingatan bae, en goewa tiada kesel goewa pesen kaloe berkoempoel loe mistie hormat panggil intjek atawa inko djangan tinka loe kaija anak ketjil, Taij Tjoe denger bapanja pesen, lantes dia djalan si-ijang malem sampe die kampoeng ada waroeng orang djoewal arak, Taij Tjoe pikir bapa pesen djangan minoem arak, sekarang goewa djalan tjape en goewa minoem arak sedikit sadja masa kenapa, en lantes dia masoek die waroeng arak, dia masoek die waroeng arak dia minta arak, abis minoem baijar oewangnja en kloewar sampe die watas dia naek die langit die kidoel nama Lamtian Po Tekkoan ketemoe Haij Liong Ong laen-laen, abis die sitoe bikin pesta, en Haij Liong Ong besaran berkata saija die prenta sama Tochan die djadiein kepala pesta, masing-masing doedoek die tempatnja djangan kesana kemarie pinda en djangan mengomong tiada keroewanan kaloe tiada denger ini atoeran, lantes toelak kloewar dari pintoe en tiada pake lagie, en masing-masing doedoek die tempatnja minoem arak, en ini TE TAU Taij Tjoe pikir ini pesta 1 taon sekalie lebie bae kita minoem banjakkan, lantes dia minoem sampe mabok en lantes bangoen dari tempat doedoek serenta berkata ini kepala pesta: tiada pantes, sebab taon njang soeda goewa poenja bapa kaloe doedoek paling atas, en sekarang goewa gantie-in bapa die kasie goewa doedoek die pinggir, apa atoeran en tiada pantes, en Leng Ijauw saoettin kata loe poenja bapa taon doeloe dateng die pesta, kenapa ini taon loe njang gantie-in, sebab loe masie moeda pantes doedoek die pinggir, njang djadie kepala masa branie soeroe loe doedoek die atas, kenapa loe branie kata tiada atoeran en loe soeda poesing mabok arak, berkata masa kerdja goewa mara, en lantes die toelak dia soeroe kloewar pintoe langit, en njang laen masing-masing trima dia poenja kerdjahan oedjan die pegangannja, lantes masing-masing djalan poelang, en ini Taij Tjoe die toelak kloewar pintoe langit dia pikir tiada branie poelang ketemoein sama bapanja, djadie dia goijang badannja phie djadie Ikan besar, pandjangnja 2 toembak, toeroen die kalie nama IJang Tjioe Kang memaen dia semboer aer bikin ombak djalan-djalan sampe die watas Sou Tjioe pegie dateng, kaget itoe aer soeroet tjetek tiada bisa larie, ada orang potong kaijoe rame-rame maoe poelang liat die kalie ada 1 Ikan besar kandas tiada bisa larie, en itoe toekang potong kaijoe rame-rame lantes toeroen die kalie dari sebab tjetek, dia rame-rame potong itoe Ikan poenja isie, ini Ikan kena die potong iesinja kesakitan matanja kloewar aer tiada bole tahan kesakitan dia lantes berontak bangoen dia poekoel itoe toekang potong kaijoe nama Touw Njie lantes matie, itoe njang laen temennja liat begitoe ini Ikan djadie orang dia masing-masing larie poelang, en Ikan soeda djadie Taij Tjoe dia lantes poelang kelaoet ketemoe bapanja berkata saija gantie-in bapa pegie die langit djadie saija loepa bapa poenja pesenan, saja minoem itoe arak sampe mabok abis die toelak saija kloewar die pintoe langit, saija tiada branie poelang ketemoe sama bapa, djadie saija phi djadie ikan besar toeroen die kalie IJang Tjioe Kang saija djalan-djalan sampe die watas kalie Soutjioe aernja soeroet, djadie saija tiada bisa djalan, ada toekang potong kaijoe rame-rame toeroen die kalie potong iesie saija, awa sakiet saija berontak larie poelang ketemoe sama bapa, sekarang bapa toeloeng bales die itoe kampoeng Llang Tjoekang, abis dia kata Taij Tjoe lantes matie, bapanja liat anaknja matie lantes menangis, pangil orangnja njang die dalem laoet koempoelin adjak pegie die IJang Tjioe kerdja aer besar, en orang-orang die itoe kota semoeanja pada matie aer besar sekalie.

Tjarita die IJang Tjioe ada 1 bio Tepekongnja Ouw Tou Sengbo Nio-nio, en itoe aer soeda sampe die depan bio, Nio-nio liat orang-orang dateng die bio dengen menangis sebilan djalan sebilan sodja berkoewie, sampe die depan bio dia orang pasang hio minta Nio-nio toeloeng ini aer bole lekas soeroet djangan dapet tjilaka, en ini Ou Touw Sengbo Nio-nio, kaget dengen takoet kenapa ini aer bole beginie hesar en Nio-nio lantes naek die atas awan liat ada Haij Liong Ong sama orangnja, en Nio-nio lantes nack die langit bilang toewan njang Haij Liong Ong soeda kerdja aer besar bikin orang banjak matie, die IJang Tjioe, Toehan kata keng poelang doeloe en lantes soeroe Soesoe Seng Koanté bawa serdadoe pegie die IJang Tjioe bikin itoe aer lekas soeroet, komendian ini Soesoe Seng Koanté lantes pegie die IJang Tjioe, lawan sama Liong Ong en Liong Ong liat orang die langit dia lantes poolang die laoet, en Seng Koante mampir die bio , Ou Touw Sengbo samboet adjak masoek kedalem bio, Nio-nio membri hormat soeroe doedoek minoem the, berkata kemaren aer besar sampe die depan bio, djadie heran ini poehoen Tjoekeng dari doeloe belon taoe kloewar kembang, en kenapa kena tenggelem die aer bole kloewar kembang dengen wangie sekale koelilingan aroem baoenja, saija maoo kasie sama Toehan apa bole tiada, menjaoet Seng Koante kata kaloe begitoe wangie kenapa tiada bole kasie sama Toehan, en dia berdoewa naek kelangit bawa itoe kembang maoe kasie sama Toehan.

Tjarita Toehan lagie doedoek, dateng Soesoe Seng Koante bersama Ou Touw Sengbo meinbri hormat, Seng Koante lapoer njang Haij Liong Ong liat hamba dia lantes larie poelang, itoe aer besar lantes soeroet djadie kering, Ou Touw Sengbo Nio-nio menjaoet kata hamba ada bawa kembang wangie boeat kasie sama kandjang Toehan, den Toehan trima dengen soeka atie, die persen kembang mas sama Sengbo bilang trima kasie, Toehan kata ini kembang djarang ada, sekarang kamie kasie nama kembang Keng Hoa, kaloe kamie poenja orang-orang ada poenja toeloengan en ijoekong bole tantjip ini kembang die kepalanja dengen minoem arak 3 tjangkir, prenta Kimto Taij Tjoe, boeat kepala pesta, Kimto Taij Tjoe soeroe orangnja boeka medja, orang- orang masing-masing doedoek die medja pesta, Kimto Taij Tjoe berkata saija die prenta dari saija poenja bapa toewan Alla, boeat djadie-in kepala pesta, en siapa njang IJoekong bole doedoek sekalian itoe kembang Keng Hoa bole tantjip die kepalanja dengen minoem arak 3 tjangkir, en kaloe tiada poenja IJoekong en tiada bole doedoek die pesta, njang laen-laen menjaoet kata saija tiada poenja konglo tiada branie doedoek die pesta, menjaoet Leng Ijauw kata saija djoega tiada poenja konglo, en Kimto Taij Tjoo liat orang-orang tiada branie tantjip itoe kembang Keng Hoa die kepalanja, en lantes Kimto Taij Tjoe ambil itoe kembang dia sendirie tantjip die kepalanja dengen minoem itoe arak betjangkir-tjangkir, en Leng Ijauw liat begitoe atienja djadie mara kata: Toehan soeroe loe djadie kepala pesta, en siapa njang ada konglo dia bole tantjip itoe kembang die ke­ palanja en minoem arak 3 Ijangkir en abis loe sendirie tantjip itoe kembang die kepala loe dengen minoem arak betjangkir-tjangkir apa bole djadie? menjaoet Taij Tjoe dia orang tiada kata ada poenja konglo, djadie goewa sendirie tantjip itoe kembang die kepala goewa apa tiada bole? Leng Ijauw kata goewa ada poenja konglo mistie goewa njang tantjip die kepala goewa itoe kembang, Taij Tjoe kata apa loe poenja konglo? Leng Ijauw kata loe maoe taoe goewa poenja konglo, en goewa ada tangkep 2 siloeman Hong Hwe Djiheng Khoa, ini apa boekannja konglo, en abis dia kata lantes ambil itoe kembang tantjip die kepalanja dengen minoem arak 3 tjangkir, en Taij Tjoe liat mara lantes makie, en Leng Ijauw die makie tiada saoettin dia kloewarin Shakak Kim Tjoei timpoek sama Taij Tjoe, en dia berdocwa saling poekoel, njang laen-laen ada die sitoe soeda'in, en Taij Tjoe lantes larie, ini Leng Ijauw pikir tentoe dia mengadoe sama Toean en goewa bole dapet hoekoeman, lebie bae pake akal kata mabok, njang laen-laen liat begitoe masing-masing takoet lantes goebar, Taij Tjoe niasoek mengadoe kata Leng Ijauw soeda bikin roesoe die tempat pesta dengen poekoel sama hamba, en sekarang dia pake nama lagie Wakong Tian Ong Hoe Ong toeloeng oeroesin dia koerang adjar, Toehan denger anaknja mengadoe begitoe lantes mara panggil sama Leng Ijauw dateng, Toehan kata loe goewa poenja orang, en Taij Tjoe sepertie Toehan, kenapa loe branie lawan en poekoel? Leng Ijauw menjaoet kata hamba sepertie boedak, Taij Tjoe Toehan, die mana hamba branie poekoel, en Taij Tjoe poekoel hamba betoel, hamba tiada branie balessin, kapan Toehan tiada pertjaija bole panggil itoe orang-orang njang ada die sitoe liat, Toehan lantes soeroe panggil tanja sama itoe orang-orang njang ada die sitoe tempat pesta, dia orang-orang menjaoet kata hamba liat dia berdoewa belon sampe saling poekoel, tjoema saling makie sadja, Toehan kata saling makie djoega tiada patoet branie begitoe, en kaloe tiada ini orang-orang minta'in loe tentoe hoekoeman matie, sekarang mistie boewang kwe die tempat mata harie nama Baudjit Kiong, die blakang harie kaloe kwe ada poenja toeloengan bole impas kwe poenja hoekoeman, en WAKONG membrie hormat lantes kloewar pegie die Baudjit Kiong (tempat mata harie).

Tjarita die Baudjit Kiong (tempat mata harie) sekarang djadie njang pegang itoe pekerdjahan mata harie Teng Hoa, sebab lagie doeloe soeda lawan Leng Ijauw kala, djadie Teng Hoa poenja pangkat Leng Ijauw dapet, en Teng Hoa die soeroe rawatin mata harie atienja terlaloe mara sama Leng Ijauw, apa lagie dia denger Leng Ijauw die hoekoem boewang die sini, djadie Teng Hoa poenja pegangan, en Teng Hoa soeka atienja soepaija nantie die kenaija sama Leng Ijauw, apa dia maoe bikin bole djadie, lantas panggil dia poenja orang pesen kaloe Leng Ijauw dia toekar nama Wakong dateng die sini loe orang mistie poekoel doeloe 40 toeija djangan lepas sama dianja, belon abis berkata, en Wakong soeda dateng, Teng Hoa soeroe masoek dia berdoewa ketemoe dengen hormat, en Teng Hoa belaga tiada taoe pekaranja Wakong, Teng Hoa tanja sama Wakong kata en Tian Ong Goan Swe dateng die sini apa kabar dengen pake badjoe tiada bresie, sebab Goan Swe ada pangkat? Wakong tjarita'in darie poekoel Kimto Taij Tjoe darie kepala sampe die boentoet, Teng Hoa dengar Wakong tjarita begitoe, en lantas mara kata kaloe begitoe goewa poenja pegangan sama kwe, en kwe kenapa ketemoe sama goewa, kwe tiada maoe koewie, en Wakong lantes koewie die depan Teng Hoa en Teng Hoa panggil orangnja soeroe poekoel 40 toeija, Wakong kata saija belon ada sala kenapa maoe die poekoel 40 toeija, itoe tiada patoet, en tiada bole poekoel sama saija, Teng Hoa kata bae, kaloe kwe kata goewa tiada patoet sekarang arie-arie goewa maoe atoerin djem kwe mistie arie-arie die kantor boeat toengoe atoer djem, kapan teledor sala, mistie poekoel 40 toeija, en ini mata arie djalan, kwe kaloe tiada mistie poekoel 40 toeija djoega, en Wakong dengar Teng Hoa pesen begitoe dia kloewar piker ini Teng Hoa kapan harie dia ada berbantahan sama goewa, en sekarang dia maoe bales, lebie bae goewa pake akal en goewa phie 1 badan roepa goewa boeat ikoet mata arie djalan, die mana dia bole kenaija sama goewa, en lantes dia Phie 1 badan beroepa dia ikoet itoe mata arie djalan arie-arie en tiada bole sala, en orangnja Teng Hoa ada die pesen kapan Wakong teledor kasie taoe, sekarang orangnja Teng Hoa liat dengen djaga ini Wakong tiada bole sala, djadie ini orang bikin akal soepaija Wakong bole sala, dia kata: Wakong! kita maoe poelang doeloe tengokkin kita poenja ma, en loe ikoet ini mata arie djalan, en Wakong denger dia pesen begitoe, Wakong soeda mendoesin dia maoe kenaija, en Wakong lantes toelis soerat kata: kita tiada bole ikoet inie mata arie, en kapan maoe djoega soeroe kita ikoet ini mata arie, bole lawan doeloe sama kita, en itoe soerat taro die boekoe mata arie, lantes Wakong larie sampe die pintoe langit die kidoel nama Lam Tian Potekkoan, en Teng Hoa liat itoe soerat, dia lantes soesoel, ketemoe die itoe pintoe langit, Teng Hoa makie kata: loe sisa oekoeman matie, Toehan soeda kasijan tjoema die boewang die tangan goewa, en loe poenja atie tiada bole roba, branie toelis soerat kata begitoe, sekarang loe maoe larie kemana? bae-an loe menjara, en kapan tiada sebentaran loe poenja djiwa tiada idoep! Wakong lantes makie lagie kata loe maoe bales njang doeloe loe poenja sakit atie, djadie sekarang loe maoe kenaija sama goewa, en loe djaga goewa poenja sala ikoet mata arie djalan, darie itoe goewa kaloe tiada larie, lama-lama nantie kena loe kenaija sama goewa, en dia berdoe wa lantas perang, Teng Hoa tiada bole menang, larie bilang sama Toehan, en Wakong liat Teng Hoa larie tentoe dia bilang sama Toehan, en Wakong lantes larie toeroen die doenia liat ada 1 Goenoeng nama Tiauw Tjin San Anggioksie Hwe IJam Ong Konghoet tingalin lagie doedoek bertapa, Wakong liat lantes masoek menbrie hormat, Konghoet liat Wakong, Konghoet kata soeda lama pinto denger Tian Ong die langit soeda dapet pangkat Goan Swe ada terlaloe senang sekalie, en ini arie dateng die sini kabar? apa Wakong tjarita'in dia poenja perkara darie kepala sampe die boentoet, Konghoet kata sekarang Tian Ong dateng die sinie maoe apa? Wakong kata: tetjoe denger lesoe poenja bisa, djadie tetjoe dateng maoe bergoeroe, apa die trima atawa tiada? en Konghoet denger soeka atie, lantes pesen kaloe die sinie tiada bole kaija njang soeda, mistie toeroet soehoe poenja atoeran.

Tjarita Liong Ong lagie shedjit bikin pesta rame-rame minoem arak die tempatnja Liong Kiong dengen soeka atie en Liong Ong minoem itoe arak sampe mabok, kaloe malem dia gantoeng 1 tjoe nama Tjipotjoe, terang sekalie sinarnja sampe teroes ke-langit, en Wakong liat begitoe terang dia boeka matanja njang die djidat, taoe itoe Liong Kiong ada gantoeng 1 Tjoe begitoe terang, en Wakong kepengen itoe Tjoe, Wakong lantes Phie djadie siloeman Oedang, dia masoek die dalem laoet teroes djalan sampe die Liong Kiong lantes dia tjolong itoe Tjoe njang die gantoeng, dia bawa poelang die tempatnja Anggiok Sie dia simpen bae-bae itoe Tjoe, en tiada kasie Soehoenja taoe, sampe Liong Ong ilang mabok barang mendoesin liat itoe Tjoe soeda tiada, Liong Ong atienja djadie takoet en kesel, tanja orang-orangnja kata tiada taoe en die tjarie koeliling tempat tiada bole dapet, Liong Ong pikir barang. kalie siloeman dateng die sinie tjolong itoe Tjoe, en Liong Ong lantes pegie die Lam Haij tanja sama Koan-Im Hoetbo, en Koan-Im Hoetbo boeka matanja, kata boekannja siapa njang tjolong, ini Wakong dia phie djadie siloeman Oedang masoek die Liong Kiong tjolong itoe Tjoe, sekarang itoe Wakong ada die Tiauw Tjinsan Anggioksie Hwe IJam Konghoet, ada lagie merknja Koansian Taijsoe poenja moerit, kaloe loe maoe ambil itoe Tjoe bole phie die sitoe, Liong Ong denger Koan-Im Hoetbo bilang begitoe, Liong Ong membrie hormat lantes dia poelang die dalem laoet, bawa serdadoenja njang die dalem laoet, Oedang, Kepiting, Kerang, Kidjing, Ikan, Tjoemie-Tjoemie segala njang die dalem laoet itoe siloeman, dateng die Goenoeng Tiauw Tjinsan Anggioksie kiterin itoe Goenoeng dengan memakie en roesoe, den inie Hwe IJam Konghoet lagie doedoek, denger die loewar begitoe roesoe maoe masoek die dalem Bio Konghoet, tanja sama Wakong: itoe Liong Ong roesoe dia maoe minta dia poenja Tjoe, apa betoel apa tiada loe ambil? menjaoet Wakong kata tetjoe tiada branie sangkal sama Soehoe, itoe Tjoe betoel tetjoe njang ambil, Konghoet kata ini arie Liong Ong dateng die sini, dia maoe ambil itoe Tjoe begimana? Wakong kata ini perkara Soehoe djangan kesel, nantie tetjoe lawan doeloe sama Liong Ong, Wakong lantes kloewar ketemoe-in sama Liong Ong kata loe branie tjolong goewa poenja Potjoe, en sekarang loe lekas baijar itoe Tjoe, kapan tiada maoe baijar loe poenja djiwa lantes matie, Wakong kata: siapa njang bilang kata goewa ambil loe poenja Potjoe? Liong Ong kata goewa mendoesin liat itoe Potjoe soeda tiada, en goewa lantes pegie die Lamhaij tanja sama Koan-Im-Hoetbo bilang loe njang ambil itoe Potjoe. Wakong kata Koan-Im-Hoetbo kata goewa njang ambil itoe Potjoe, en sekarang apa loe poenja maoe? Liong Ong denger Wakong poenja kata begitoe keres, dia mara, en Liong Ong lantes perang sama Wakong ada 30 djoeroes Liong Ong kala larie poelang, Wakong liat Liong Ong larie, dia lantes masoek ketemoe sama Soehoenja bilang Liong Ong soeda larie, en Soehoenja denger dia soeka atie, Soehoenja kata: goewa maoe naek kelangit sama Toehan, tetjoe liat die ini Bio djangan kemana-mana! Wakong denger Soehoenja maoe naek kelangit, Wakong ingat ma bapanja, lantes kloewar aer matanja. Soehoenja kata: goewa maoe naek die langit mengapa tetjoe bole kloewar aer mata? Wakong kata: tetjoe larie dari langit. toeroen kemarie ikoet Soehoe, djadie tetjoe arie-arie ingat tetjoe poenja ma bapa tiada bole ketemoe, sekarang Soehoe maoe naek die langit, tetjoe tiada bole ikoet ketemoe sama tetjoe poenja ma bapa dari itoe tetjoe sedie kloewar aer mata, Soehoenja kata kaloe loe ada poenja ingattan ma bapa en djadie anak oehauw, nantie Soehoe adjak tetjoe naek kelangit, tetapi djangan tjarie perkara kaloe sampe die langit! bole ketemoe loe poenja ma bapa, Wakong kata asal ketemoe sama ma bapa, masa tetjoe branie bikin perkara lagie, Soehoenja kata bae! kaloe begitoe goewa kasie loe gantoeng die leher goewa poenja Hoettjoe, en Soehoenja ambil itoe Hoettjoe gantoengin die lehernja batja-batja berkata loe ada poenja sala die langit, en sampe die langit, die atienja die katja-in dia tiada bole die kenalin sama loe, kaloe die tanja loe kata hoet poenja moerit, en soeda ketemoe sama ma bapa, bole ikoet goewa toeroen kombalie die doenia, Wakong Soeka atie, Konghoet adjak Wakong naek die langit.

Tjarita Tan Tjoet Kiong Tjia Sie Ijam Tian Ong, bapanja Wakong, lagie doedoek sama-sama binienja ingat anaknja nama Leng Ijauw ada lagie nama Wakong tiada taoe die mana dia, soeda lama tiada ketemoe rasanja kangen, lagie die seboet ber- doewa lakie binie, belon abis berkata, orangnja masoek bilang: Kongtjoe dateng! barang ma bapanja denger girang anaknja poelang, en lantes Wakong ketemoe ma bapanja dia lantes berkoewi die depan ma bapanja serenta membrie hormat, ma bapanja tanja: sekian lama loe pegie kemana, en goewa poenja atie boeat pikiran sama loe, en ini arie siapa njang adjak loe naek die langit? menjaoet Wakong kata: saija pegie dari sini, tiada tempat boeat tingal, diadie saija toeroen die doenia, sampe die Goenoeng nama Tiauw Tjinsan Anggioksie, saija bergoeroe sama Hwe IJam Ong Konghoet boeat moerit, abis Soehoe maoe naek die langit adjak sama saija, djadie saija bole dateng die sini ketemoe sama ma bapa, en ma bapanja kata: kapan arie loe berbantahan sama Teng Hoa en dia soeda mengadoe sama Toehan, Toehan soeda mara soeroe Kimto Taij Tjoe koempoelin orang-orangnja maoe tangkep sama loe sekarang, djangan kloewar, nantie Toehan dapet taoe, loe menginap 1 malem sadja, loe lantes toeroen lagie die doenia djangan soepaija Toehan dapet taoe loe ada die sini nantie djadie soesa, menjaoet Wakong kata: ma bapa djangan kwatir, saija taoe, en Wakong pikir itoe Taij Tjoe maoe koempoelin orang boeat tangkep sama kita, lebie bae kita doeloein phie djadie orang tingie besar masoek djadie dia poenja orang, kapan dia trima en kita lantes potong sama dianja, baroe kita toeroen lárie die doenia, en Wakong tiada kasie taoe sama ma bapanja ini perkara, en Wakong bilang sama bapanja dia kata maoe tjarie Soehoenja, Wakong lantes kloewar phie djadie 1 orang besar dan tingie, pegang toembak, pegie sama Kimto Taij Tjoe, maka die tanja: kau siapa nama? Wakong kata: hamba nama Tan Sam Long, Taij Tjoe liat ini Tan Sam Long beginie tingie den besar, Taij Tjoe soeka atie, Taij Tjoe kata: kau nantie laen arie goewa bilang sama Toehan bole naek pangkat, belon abis bitjara, ini Wakong soeda kloewarin dia poenja toembak maoe toembak ini Taij Tjoe, orang orangnja Taij Tjoe awa takoet, en ini Taij Tjoe liat dia Lamijoe Wakong. maoe die toembak lantes dia larie kedalem semboenie die blakang katja, itoe katja nama Tjoen Po Khia, en Wakong boeroe masoek die dalem, tiada keliattan Taij Tjoe, tjoema ada 2 siloeman, en Wakong tanja sama itoe 2 siloeman: die mana itoe Taij Tjoe pegie? itoe 2 siloeman kata: ini Taij Tjoe semboenie die blakang katja, en Wakong mara timpoek itoe katja sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, itoe katja sampe petja, en lepas itoe 2 siloeman, 1 nama Kim Tjeng Pek Gankwie, 1 nama Kittjito Sengbo, ini 2 siloeman larie koeliling die awan, en Taij Tjoe liat itoe katja soeda petja, dia roesoe kata Wakong Soeda naek die langit bikin roesoe, bole pangil 4 pendjoeroe Tian Tjiang boeat tangkep sama Wakong, en orang njang die langit semoeanja maoe tangkep dengen kepoeng sama Wakong, en Wakong die keroeboettin rame-rame, dia tiada bole tahan orang begitoe banjak, dia larie die Wetan en Koelon Kidoel banjak orang djaga, dia larie die Lor tiada bole larie, 4 pintoe langit ada njang djaga, dia larie djoega die Lor nama Pakhong, ini pintoe langit die Lor, Siang Te IJa njang poenja djagahan, en Wakong liat ada Siang Te IJa djaga, dia lantes timpoek sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, Siang Te IJa liat dia timpoek sama dia poenja Kim Tjoei, Siang Te IJa hoeka dia poenja mendera item en itoe Kim Tjoei lantes terboengkos die dalem menderanja, en Wakong liat dia poenja Kimtjoei kena die ambil, en dia kloewarin lagie Popwe apie maoe bakar, en kombalie lagie itoe bendera item goeloeng itoe apie, en djadie Wakong bingoeng, lantes Siang Te IJa kloewarin aer boeat tenggelemin sama Wakong, en baroe kena die tangkep, sebab Wakong asalnja apie, djadie Siang Te IJa kena in aer djadie tiada bisa larie, Siang Te IJa lantes makie kata: loe tiada taoe atoeran! apa loe poenja kebisahan, loe branie poekoel Taij Tjoe? sekarang goewa kena tangkep apa loe maoe bitjara? Wakong poenja kakie tangan tiada bisa begerak, lantes menangis berkata: tetjoe boekannja sengadja bikin roesoe, sebab dari Teng Hoa maoe kenaija sama tetjoe, djadie apa bole boeat tetjoe djadie beginie, sekarang tetjoe minta la Siang Te IJa poenja kesijan, Siang Te IJa kata: kaloe loe maoe djadie goewa poenja orang dengen roba itoe adat, goewa nantie toeloeng sama loe, en Wakong kata: tetjoe tiada branie lagie bikin roesoe, Siang Te Ja lantes kloewarin 1 Tjoe kasie Wakong telen, en Wakong lantes telen itoe Tjoe, Siang Te IJa kata: loe soeda telen goewa poenja Tjoe, die blakang arie kaloe masie djoega begitoe nakal, goewa batja-batja loe bole lantes matie, sebab itoe Tjoe nantie bakar loepoenja petoet, Wakong kata: sekarang tetjoe maoe die tangkep pegimana? Siang Te Lla kata: loe larie die Lor Pakhong bakar itoe pintoe langit, loe bole larie die doenia, Siang Te Ila baijar kombalie dia poenja Popwe, en Wakong membrie hormat lantes pegie die pintoe langit die lor bakar itoe pintoe, larie toeroen die doenia djalan sampe die Goenoeng besar sekalie, tiada taoe itoe Goenoeng apa namanja, Wakong panggil Toapekkong Goenoeng Toutekong, tanja: ini Goenoeng apa namanja? Toutekong kata: ini Goenoeng nama Bi-ijong en ada 2 siloeman, saija tiada branie bilang namanja, Wakong kata: apa sebab tiada branie bilang namanja? menjaoet Toutekong kata: dia bole taoe apa kita kata, Wakong kata: kau bilang namanja, djangan takoet! abis Toutekong bilang kata ada 2 siloeman: 1 nama Tjian Ligan 1 nama Soen Hong Njie, itoe Tjian Ligan dia poenja mata bole liat 1000 pal poenja djaoe, en itoe Soen Hong Njie koepingnja bole denger orang bitjara apa dia dapet taoe 1000 pal poenja djaoe, sakti sekalie, arie-arie makan orang, manka itoe saija tiada branie tjarita, en Wakong lantes pegie tjarie sama ini 2 siloeman, en ini 2 siloeman lagie doedoek, Tjian Ligan bitjara sama Soen Hong Njie dia kata: tiada patoet itoe Toapekkong bilangin sama Wakongnjang kita berdoewa poenja perdjalanan, en Soen Hong Njie kata saija djoega denger Toapekkong bitjara sama Wakong, sekarang kita berdoewa masing-masing phie djadie 2 Goenoeng, tentoe dia djalan die tenga Goenoeng, kita djepit sama dianja, en abis kita makan, itoe ada lebie bae, Tjian Ligan kata: bagoes itoe akal, en lantes dia berdoewa phie djadie 2 Goenoeng, en ini Wakongbarang sampe dekat Goenoeng, dia liat tiada 1 orang, atienja berpikir: in 2 siloeman kenapa tiada, en lantes dia boeka matanja njang die djidat, dapet liat ini 2 siloeman phie djadie 2 Goenoeng, dia taoe maoe die djepit sama dia, en Wakong djalan die itoe Goenoeng, atie-atie, en ini siloeman liat dia djalan atie-atie, tiada bole djepit, en dia berdoewa lantes keroeboettin sama Wakong, en Wakong kloewarin kebisahannja, lantes kena die tangkep ini 2 siloeman, dia berdoewa bekoewie minta ampoen, Wakong kata: apa kauw berdoewa maoe menaloek atawa tiada? ini 2 siloeman menjaoet: saija trima menaloek, Wakong kata: kaloe kauw berdoewa maoe menaloek, kauw mistie makan kita poenja Tan, ini 2 siloeman ambil itoe Tau lantas makan, en Wakong kata: die blakang arie kaloe kauw berdoewa larie, kita batja batja en itoe Tan lantas bakar kauw poenja peroet djadie matie, en ini siloeman tiada pertjaija, dia berdoewa larie, en Wakong liat dia berdoewa larie, lantas batja-batja, en itoe 2 siloeman balik kombalie, en darie sebab itoe Tan die dalem peroetnja kloewar apie, dia tiada bole tahan, dia dateng bekoewie minta ampoen tiada branie lagie, Wakong tanja: sekarang kita bertiga maoe pegie kemana? ini 2 siloeman kata lebie bae kita tingal sadja die ini Goenoeng, saban taon Radja Kok Ong anterin Tong Lam Lie (2 anak ketjil, 1 lakie 1 prampoean) boeat kita makan, Wakong kata: sekarang tiada bole makan orang! kita tjoema minta Radja bikinin kita bertiga gambar dengen Bio boeat kita tingalin, itoe soeda sampe, sekarang kauw berdoewa kasie Kok Ong mengimpie: „sekarang mistie bikinin kita bio, kaloe Sembaijang djangan pake Tong Lam Lie, Sembaijang njang biasanja sadja, nantie kita kasie sawa padienja njang bagoes dengen laen-laen taneman djoega, soepaija orang ketjil bole senang, dengen selamat (Hong Tiauw lesoen Koktaij Bin-an)”, en sampe malem dia berdoewa kasie Kok Ong mengimpie, pegimana dia berkata, en sampe besok pagie Kok Ong doedoek die kantornja. segala mantrie-mantrie ketjil besar dateng die itoe kantor membrie hormat die depan Radjanja, Kok Ong lantas tjerita: semalem djem poekoel 2, kamie mengimpie ada 2 Toapekkong dateng kasie taoe: „kaloe maoe Sembaijang djangan pake Tong Lam Lie, pake biasanja sadja orang Sembaijang, en toeloeng bikinin Bio sama gambar, en nantie die toeloeng kerdja bae ini negrie (Hong Tiauw Iesoen Koktaij Binan)”. Kok Ong tanja sama mantrie-mantrienja die mana tempat bole bikin 1 Bio? mantrie mantrienja kata: die loewar kota ada 5 pal, die sitoe ada bionja Hwe Piauw Tjiangkoen, itoe bio bole kita rombak sadja bikin Bio baroe, namai „Tian Ong Soe", Kok Ong denger mantrienja oendjoekkin begitoe, en Kok Ong kata bae, sampe besok Kok Ong sama mantrie-mantrienja pegie die itoe Bio lama, die soeroe roeboe'in, panggil toekang soeroe bikin Bio „Tian Ong Soe” dengen gambarnja bertiga poenja roepa, tiada lama abis dibikin itoe Bio dengen bagoes, tjarie arie njang bae, lantas pangil Wa ijang, rame-rame Sembaijangin koewee-koewee pegimana biasanja orang Sembaijang dengan orang-orang ketjil djoega dateng Sembaijangin, djadie angker sekalie, en WAKONG liat begitoe bagoes itoe Bio dia bikin soeka atienja, abis WAKONG pesen sama dia poenja 2 orangnja: kauw berdoewa djaga ini Bio, akoe maoe djalan-djalan die langit, en djangan kauw ganggoe orang, en apa djoega orang ketjil kasoesahan, kauw mistie toelong, abis pesen, WAKONG pegie.

Tjarita Hwe Piauw Tjiangkoen, dia poenja Bio kasie Kok Ong rombak, die bikinin Bio Wakong, en lantas mara sama WAKONG, ingetan maoe perang sama Wakong, tiada doegahan bole menang, sebab Wakong saktie, djadie Tjiangkoen tahan sabarin sadja, maoe tjarie akal boeat kenaija sama Wakong, ada itoe 1 harie, Kok Ong poenja anak prawan (Kongtjoe) denger kabar itoe Bio baroe Wakong angker sekalie, sebab ini Kong Tjoe soeda bertoenangan sama mantrienja poenja anak lelakie, en ini Kongtjoe bilang sama bapanja (Kok Ong), dia kata : saija kepengen pegie pasang hio die Bio baroe Wakong, maoe bekaoel, sebab angker, en Kok Ong kata bae, en lantas Kongtjoe berijas pake bagoes-bagoes, adjak boedak-boedaknja proempoean njang ikoet die pinggir djolie pegie die Bio, baroe pasang lilin en hio, abis pasang hio, Kongtjoe kata: tjoba kauw boeka klamboenja, en Kongtjoe liat gambar Wakong roepanja bagoes, die djidatnja ada 1 mata, abis liat itoe gambar, Kongtjoe doedoek djolie, rame-rame djalan kloewar maoe poelang, ini Hwe Piauw Tjiangkoen dapet liat ini Kongtjoe beginie bagoes, cn dia pikir goewa memang maoe tjarie akal boeat kenaija Wakong, kebetoelan ini Kongtjoe dateng pasang hio, lebie bae goewa siat bawa larie boeat binie, bole orang kata Wakong njang siat, en lantas Tjiangkoen kloewarin angin besar bawa larie itoe Kongtjoe sampe die tempatnja dia maoe adjak kawin, en Kongtjoe tiada maoe kawin, en Tjiangkoen kata: kaloe Kongtjoe tiada maoe kawin sama goewa, en nantie goewa makan ini Kongtjoe pikir: kaloe kita tiada kawin, tentoe dia makan, sama kita, lebie bae kita lagain sadja doeloe, barangkalie ada njang toeloeng sama kita, en Kongtjoe kata: boekannja saija tiada maoe kawin sama Tjiangkoen, sebab saija poenja atie masie ketakoetan, nantie. laen arie sadja saija senang-senangan bole kita kawin, ini Tjiangkoen denger Kongtjoe kata begitoe, atienja djadie lemas, pikir lagie: masa dia bole larie kemana, tentoe goewa djoega boeat binie, en lantas pesan orang-orangnja soeroe tjari'in Kongtjoe makanan njang bae-bae.

Tjarita orangnja Kongtjoe, njang ikoet die pingir djolie, angin besar dia masing-masing toetoep matanja, en angin soeda tiada dia orang boeka matanja liat ini Kongtjoe soeda tiada die dalem djolie, tiada taoe kemana, tjarie-tjarie tiada ada, en lantes poelang bilang sama Radja, berkata: hamba ikoet Kongtjoe pasang hio die Bio baroe, abis pasang hio, Kongtjoe soeroe hamba boeka itoe klamboenja Toapekkong Wakong, kepengen liat gambarnja, abis Kongtjoe liat itoe gambar, Kongtjoe kata bagoes itoe Wakong, en lantas Kongtjoe kloewar doedoek djolie, hamba iringin itoe djoelie, sampe setenga djalan, angin besar sekalie, djadie orang-orang toetoep matanja, barang angin tiada, hamba boeka mata, en Kongtjoe die dalem djolie soeda tiada, hamba tjarie-tjarie koelilingan tiada ada, maka itoe hamba dateng bilang sama toewan Radja, en Kok Ong denger orangnja tjarita begitoe, lantas mara berkata: tentoe itoe WAKONG njang siat goewa poenja anak, en Kok Ong doedoek die kantor panggil mantrie-mantrienja, kata: itoe WAKONG tiada patoet! en goewa poenja anak dia branie siat, sekarang rombak kombalie sadja itoe Bio en dia bikin kotor, menjaoet mantrie-mantrienja kata: djangan doeloe die rombak, barangkalie njang laen bikin begitoe tiada bole taoe, sekarang Radja Kok Ong toelis 1 soerat tjarita'in begitoe tempo 3 harie, en kapan itoe Kongtjoe tiada poelang, baroe itoe Bio kita rombak, lantas bakar itoe soerat, Kok Ong dengar mantrienja tjarita begitoe dia pikir betoel, en Kok Ong lantas toelis 1 soerat die tjarita in die dalem soerat, abis bakar itoe soetat, itoe bio ada orangnja WAKONG njang djaga, dapet taoe dari soerat Kok Ong, toenggoe sama WAKONG dateng, maoe kasie taoe dari itoe perkara, tiada lama WAKONG poelang die Bio, lantas orangnja bilang kasie taoe begitoe, WAKONG dengar lantas mara, taoe dari Hwe Piauw Tjiang poenja pekerdjahan kotor, en lantas WAKONG pegie die tempatnja, tiada Hwe Piauw Tjiang, tjoema ada Kongtjoe lagie menangis, WAKONG kata: Kongtjoe djangan menangis, nantie kita toeloeng, Kongtjoe liat ini WAKONG sama gambarnja, Kongtjoe kata banjak trima kasie, en lantas WAKONG bawa terbang, taro itoe Kongtjoe die dalem kamarnja, en WAKONG lantas balik kombalie die itoe tempat, WAKONG phie djadie beroepa Kongtjoe doedoek die krosie, tiada lama Hwe Piauw Tjiang poelang, ketemoe Kongtjoe palsoe, Piauw Tjiang berkata: sekarang Kongtjoe bole kawin sama akoe, Kongtjoe menjaoet kata: kaioe maoe kawin sama saija, makan doeloe ini 2 Angtjo, saija baroe maoe kawin, en Hwe Piauw Tjiang kata: tjoba akoe liat itoe boea Angtjo, en Kongtjoe kloewarin dari dalem badjoe 2 bidjie Angtjo dengen mera sekalie, kasie die tangannja, Iwe Piauw Tjiang kata: kaloe akoe makan ini 2 boea Angtjo en Kongtjoc naoe kawin sama akoe, menjaoet Kongtjoe kata ija, en lantas dia makan itoe 2 Angtjo, en ini Kongtjoe lantas djadie WAKONG, Hwe Piauw Tjiang liat WAKONG sampe kaget, en lantas dia berdoewa perang en Piauw Tjiang tiada bole menang, dia lantas larie, WAKONG liat dia larie en batja-batja, sebentaran ini Piauw Tjiang dateng menaloek, koewie die depan WAKONG, minta ampoen, WAKONG kata: sekarang apa loe maoe menaloek sama goewa? menjaoet Piauw Tjiang kata: hamba soeka ikoet sama Tian Ong, WAKONG kata sekarang kauw tingal die Bio en djangan nakal.

Tjarita ini Kongtjoe soeda poelang ketemoe ma bapanja soeka atie, taoe boekannja WAKONG poenja perkerdjahan, en lantas Kok Ong pegie die Bio rame-rame sama mantrie-mantrienja Sembaijang bikin rame panggil Waijang en pesta sampe 3 harie 3 malem baroe abis.

Tjarita ini KITTJITO SENGBO sama KIM TJONG PEKGAN KWIE, ini siloeman prampoean dia berdoewa ada semboenie die blakang katja Tjoen Pok Hia, en kapan harie WAKONG boeroe itoe KIMTO Taij Tjoe semboenie die blakang katja, en WAKONG liat dia. semboenie, WAKONG lantas timpoek sama Kimtjoei, tiada kena Taij Tjoe, kena itoe katja sampe petja, en ini 2 siloeman lantas larie tiada tempat dia semboenie, djadie dia semboenie die dalem awan, arie-arie dia liat kedoenia die mana tempat dia bole tingal, dia djalan-djalan die awan liat kebawa doenia ada tempat njang enak die Bitjioehoe Boegoan-Ie (tempat sepie) ini KITTJITO SENGBO sama KIM TJING GANKWIE dia berdoewa semboeni, en itoe die Bitjioehoe kampoeng Siok Ketjing ada orang kaija (hwangwe) nama SIOK ONG HOE, dia poenja binie oemoer 40 taon belon ada poenja anak, en saban malem binienja pasang hio sama toewan Alla minta soepaija bole dapet anak, KITTJITO SENGBO liat binie hwangwe mengomong sendirie boeat minta anak sama Toewan Alla, en KITTJITO SENGBO lantas kloewarin angin kerdja matie apienja die gelas, djadie gelap, en KITTJITO SENGBO toeroen, lantas makan binienja hwangwe, en abis dia makan, dia phie djadie beroepa binienja hwangwe, dia masoek die dalem, den hwangwe tiada taoe binienja die makan samа KITTJITO SENGBO, sampe malem ini binienja njang palsoe tidoer sama hwangwe dengen soeka atie, en tiada njang taoe, saban malem KITTJITO SENGBO liat hwangwe soeda poeles, dia kloewar makan orang, ada 3 boelán ini KITTJITO SENGBO peroetnja ada boenting, en hwangwe liat binienja boenting girang sekalie.

Tjarita Toewan Alla kata: ini WAKONG soeda bikin roesoe sering kalie die langit, sekarang mistie soeroe orang-orang pegie tangkep.

Tjarita WAKONG maoe die tangkep, dia larie toeroen die doenia, djalan meliwat sampe die Tiauw Tjengsan Anggioksie, masoek ketemoe sama Soehoenja IJam Kong Hoet, lantas sodja membrie hormat, en Kong Hoet tanja sama WAKONG, dia kata ini 2 taoen toute soeda pegie, menjaoct WAKONG kata tetjoe soeda dapet 2 siloeman nama TJIAN LIGAN, SOEN HONG NJIE boeat orang, en Radja Kok Ong bikinin tetjoe Bio, die sitoe tetjoe tingal, en IJam Kong Hoet kata sekarang Tochan soeroe orang-orangnja njang die langit maoe tangkep sama toute, menjaoet WAKONG tanja; pegimana sekarang? tetjoe minta la Soehoe toeloeng bilangin die mana tempat tetjoe bole semboenie, tetjoe tiada bole loepa dari Soehoe poenja toeloengan, menjaoet IJam Kong Hoet kata: kaloe toute maoe semboenie, pertjoema, bole die tjarie, en tjoema njang bole pegie, tjoetsie die peroet orang, tiada kenapa, WAKONG kata: tetjoe soeda Radja bikinnin Bio dengen soeda trima orang-orangnja pasang hio, pegimana bole pegie tjoetsie dengen masoek die peroét orang, terlaloe kotor, pegimana bole? Llam Kong Hoet kata: itoe tiada soesa, kapan tetjoe maoe die branakin, kerdja terboengkoes, tiada bole kena kotor, WAKONG kata kaloe kerdja terboengkoes, nantie orang kata branak siloeman en lantas die belek die mati-in, IJam Kong Hoet kata: toute djangan takoet, kaloe sampe temponja die branakkin, nantie Soehoe pegie atoerin, djangan soepaija sampe die belek, WAKONG dengar Soehoenja pesen, en lantas WAKONG phie djadie sepertie bola boender, terang sekalie, namanja » Ngotong Kim Kong" terbang ka-atas, tepoeter-poeter djato die Lam Khia Bitjioehoe Bio Goan Koan, kampoeng Siok Ketjing, ini » Ngotong Kim Kong" ada die awan lagie tepoeter-poeter, belon branie toeroen, sebab lagie pikir die mana tempat maoe tjoetsie, belon tentoe, ada 2 boedak hwangwe lagie bitjara sama temennja, kata kita poenja njonja (binie hwangwe) soeda boenting 20 boelan, belon djoega maoe beranak, djadie heran, ini »Ngotong Kim Kong" ada die atas dengerin ini 2 boedak lagie tjarita begitue, Ngotong dengar soeka atie, en lantas „Ngotong Kim Kong” toeroen, masoek die dalem peroetnja hwangwe poenja binie, tenge malem binie hwangwe sakit peroet, hoedaknja bilang sama hwangwe kata njonja sakit peroet, barangkalie maoe beranak, en hwangwe denger girang binienja maoe beranak, en ambil hio en lilin pasang dengan sodja minta binienja biar lekas beranak, tiada lama boedaknja kloewar bilang hwangwe, kata njonja soeda branak, en hwangwe tanja: apa lelakie atawa prampoean? boedaknja bilang kata: boekannja anak, ada terboengkoes kaija peroet kerbo, hwangwe dengar begitoe rasanja takoet, abis hwangwe pesen boedaknja soeroe bawa boewang die rawa en djangan kasie orang taoe, djadie maloe, en ini boedak bawa itoe kaija peroet kerbo boewang kerawa, en itoe boengkoesan tergoeling ke-atas darat, sampe 3 kalie begitoe sadja, en itoe boedak poelang bilang hwangwe: saija boewang itoe boengkoesan, dia tergoeling ke-darat, sampe 3 kalie begitoe sadja, djadie saija poelang bilang sama hwangwe, en hwangwe kata: kaloe begitoe loe bawa poelang tanem die blakang roema, en djangan kasie tetangga taoe, en hwangwe poenja atie tiada enak sekalie, kenepa binie goewa beranak begitoe roepa.

Tjarita ini IJam Kong Hoet taoe WAKONG Soeda die beranakkin, dia lantas phie djadie wesio minta-minta, dateng die roema hwang we, ketemoe hwangwe lagie doedoek bengong kesel, ini wesio kasie tabe, hwangwe tanja: wesio dateng maoe apa? wesio kata maoe minta-minta, hwangwe kata ini arie atie saija lagie kesel en laen arie sadja wesio dateng, wesio minta-minta hwangwe kenapa kata laen arie, apa sebabnja kesel? menjaoet hwangwe kata: boekannja saija tiada maoe kasie, sebab saija poenja binie boenting 20 boelan, baroe ini arie beranak, saija poenja atie terlaloe girang, en tiada taoe dia beranak terboengkoes kaija peroet kerbo, abis saija soeroe boewang die rawa, sampe 2 en 3 kalie dia tergoeling lagie ka-atas darat, djadie saija takoet, orang taoe djadie maloe, saija soeroe bawa poelang kombalie tanem die blakang roema, manka saija soeroe wesio laen arie sadja dateng, en wesio denger hwangwe kata begitoe, wesio belaga tiada taoe, wesio lantas kasie slamat sama hwangwe, kata: itoe boekannja peroet kerbo, en itoe terboengkoes namanja „Djiokkioe”, barang bae sekalie, tetapi djarang ada, en hwangwe tanja: bole bikin apa? wesio kata: hwangwe oemoer 40 taon belon ada poenja anak, en sekarang dapet anak sampe anak, hwangwe kata: 1 anak saija tiada liat, die mana ada sampe! anak? wesio kata: itoe die dalem „Djiokkioe” ada 5 anak lelakie, kapan hwangwe koerang pertjaija, nantie pintjeng belek itoe „Djiokkioe”, en hwangwe bole liat, lantas wesio belek kloewarin, betoel ada 5 anak ketjil lelakie, en hwangwe liat djadie takoet, wesio kata: hwangwe djangan takoet, ini 5 anak boekannja sembarang orang, nama Ngotjoen Posat, sampe waktoenja dia naek die langit, sebab hwangwe pake atie „hosim” manka dapat ini 5 anak, hwangwe denger wesio tjarita begitoe, girang sekalie, bilang banjak trima kasie njang wesio soeda kasie taoe sama saija, wesio kata ini arie boelan 9 tangal 28 arie dia berlima die branakkin, nantie pintjeng taro nama: 1 nama SIOK HIAN TIONG; 2 nama SIOK HIAN BENG; 3 nama SIOK HIAN TJENG; 4 nama SIOK HIAN TJE; 5 nama SIOK HIAN TEK!, ini 5 anak sama orang-orang tiada bole sama, hwangwe kata: kenapa tiada bole sama? wesio kata: sebab ini 5 anak die blakang arie ada kebisahannja, en 3 arie dia bisa bitjara, en wesio maoe poelang, hwangwe kata nantie doeloe poelang, wesio kata nantie laen arie sadja pintjeng dateng, hwangwe maoe kasie oewang en wesio tiada maoe trima, die paksa djoega die kasie, wesio tiada maoe ambil, lantas djalan poelang, en hwangwe bawa ini 5 anak boeat ketemoe sama manja die dalem kamar, hwangwe kata djoba loe liat ini 5 anak, en manja liat lantas dia kata: abis goewa branak, die blakangan kloewar lagie 1 anak prampoean, djadie 6 anak, taro nama SIOK KENG NIO, hwangwe tanja: mana dia itoe anak? binienja kata ada die sebla, lantes soeroe boedaknja panggil, dateng itoc anak prampoean ketemoe bapanja, hwangwe semingkinan girang, tiada lama ini 4 anak mengadep sama ma bapanja, kata saija 4 soedara maoe pegie bertapa, tingal SIOK HIAN TEK njang ke lima bole rawattin ma dan bapa, kaloe soeda sampe saija poenja djangdji-an bertapa, nantie saija dateng adjak sama ma pegie die Saij Hong, njang die tingal rawattin manja SIOK HIAN TEK itoe WAKONG, manja kata kaloe loe berampat maoe pegie bertapa, itoe bae djoega, en ma tiada bole pegang, ini 4 anak lantas masing-masing sodja ma bapanja, djalan kloewar, tingal WAKONG sama KENG NIO djaga ma bapanja, en ini manja soeda branak peroetnja kosong, semingkin djahat, saban malem tiada berentienja makan orang, sering kalie kaloe malem orang djalan, tentoe dia makan, itoe satoe arie WAKONG en hwangwe panggil dia poenja sanak soedara bikin pesta rame-rame makan minoem, sebab hwangwe baroe dapet anak, en sanak soedara sobat ande semoeanja dateng minoem arak dengen soeka atie, sampe besok semoeanja sanak soedaranja soeda poelang, en hwangwe bilang binienja goea maoe pegie, minta tetjo, en hwangwe bawa 1 boedak toewa boeat temen djalan pegie, en WAKONG djoega tiada die roema, dia pegie kloewar melantjong, itoe satoe arie Sian LIONG SOEI ONG lagie djalan die atas awan, dapet liat asapnja ini siloeman KITTJITO SENGBO ada die roema hwangwe, en hwangwe poenja binie dia makan, abis dia phie djadie beroepa hwangwe poenja binie, saban malem makan orang, die mana orang-orang bole taoe, LIONG SOEI ONG pikir ini siloeman KITTJITO SENGBO kapan didimin, djadie roesak orang kampoeng, kasie dia makanin sadja, en LIONG SOEI ONG lantas phie djadie wesio minta-minta, djalan die depan pintoenja hwangwe, boedak hwangwe masoek bilang sama njonjanja, kata ada wesio minta- loewar, binie hwangwe girang ingetannja maoe makan ini wesioe, disoeroe boedaknja panggil masoek itoe wesio, en wesio lantas masoek, dia ketemoe sama binie hwangwe membrie hormat, dia liat ini wesio beginie gemoek dengen poetie, dia poenja atie soeda mengiler kepengen makan, binie hwangwe soeroe boedaknja masoek tjari'in nasie maoe kasie ini wesio makan, lantas boedaknja masoek kedalem, en hwangwe poenja binie tiada tahan lagie, en lantas dia pegang itoe wesio maoe makan, ini wesio soeda atie-atie, wesio kloewarin dia poenja kebisahan, lantas tangkep ini binie hwangwe, lantas kloewar badannja djadie KITTITO SENGBO, en LIONG SOEI ONG takoеt TJIAN LIGAN SOEN HONGNJIE taoe nantie dia bilang sama WAKONG, dia kloewarin 1 katja, tedengin djangan sampe dia 2 dapet liat, en lantas die ránte bawa die Long Touw (akerat besar) oekom ini KITTJITO SENGBO, itoe boedak lawa nasie kloewar, liat b'nie hwangwe sama wesio soeda tiada, tjarie-tjarie tiada ada, lantas bilang anak prampoean SIOK KENG NIO, en ini KENG NIO dengar boedaknja bilang, lantas menangis, tjarie, djalan kloewar, sedjalan-djalannja dengen menangis.

Tjarita die kampoeng Saij Kim Tjoan ada 2 orang, 1 nama THIO IT LONG, 1 nama LIE TUIN WIE, ini 2 orang giliran djadie „lotjoe” die Ouliong Taij Ong Bio, saban taon kaloe sembaijang mistie pake Tong Lam Lie (2 anak ketjil, 1 lakie 1 prampoean), kaloe tiada pake ini Tong Lam Lie, ini kampoeng tiada bole selamat, en tentoe banjak orang sakit den matie, en segala sawa en tipar dengan tanam-tanaman tiada bole djadie en kapan pake ini Tong Lam Lie, itoe kampoeng slamat dengen tanaman djadie bagoes, manka siapa djadie lotjoe mistie tjarie 2. anak ketjil, nama Tong Lam Lie, sekarang ini 2 orang tjarie atawa maoe belie ini 2 anak boeat Tong Lam Lie, tiada bole dapet, dia berdoewa lagie kesel, sebab soeda deket arienja sembaijang, ini 2 orang djalan-djalan die loewar, liat ada anak prampoean lagie djalan menangis, en ini 2 orang tanja sama ini anak kenapa nona menangis? KENG NIO kata: saija maoe tjarie saija poenja ma, tadie ada wesio minta-minta dateng die roema saija, abis die tjari'in nasie maoe kasie dia makan, barang kloewar itoe wesio sama ma saija soeda tiada, tiada taoe dia berdoewa djalan kemana, apa intjek ada liat? en THO IT LONG dengar tjaritanja begitoe, en dia lantas bebisik-bisik sama LIE TUIN WIE, en lantas To IT LONG tanja lagie sama SIOK KENG NIO: nona siapa nama? tingal die mana? siapa nona poenja bapa? menjaoet dia kata saija nama SIOK KENG Nio, bapa saija namanja SIOK ENG HOE, tingal die kampoeng Siok Ketjeng, orang panggil bapa saija SIOK hwangwe, THIO IT LONG kata: kaloe begitoe, djadie goewa poenja tjoetjoc, ma nona djadie goewa poenja ade proempoan djadie goewa nona poenja bokoe, betoel ada itoe wesio bawa nona poenja ma, baenja ketemoe sama goewa en lantas goewa poekoel itoe wesio, en dia larie, en nona poenja ma goewa adjak poelang die roema goewa, sekarang nona bole ikoet goewa poelang ketemoein sama nona poenja ma. KENG NIO kira betoel, lantes ikoet dia poelang, sampe die roemanja, THIO IT LONG toetoep dia die kamar, en KENG NIo tiada taoe apa die toetoep die kamar, dia menangis sadja. LIE TUIN WIE tjarie lagie anak lelakie ketjil, tiada bole dapet, abis dia kata sama THIO IT LONG: nantie besok maoe sembaijang, kita pasang hio sekalian bilang kasie taoe sama Toapekkong Ouliong Taij-Ong, sampe djoega die tjari anak ketjil lelakie tiada bole dapet, nantie laen kalie sadja die tjari'in lagie, en apa Ouliong Taij-Ong poenja kata, THO IT LONG kata ija.

Tjarita WAKONG maoe poelang djalan die awan dapet dengar soewara soedara proempoannja menangis en lantas dia toeroen darie awan masoek die dalem kamar, liat betoel soedaranja, WAKONG tanja: kenapa loe ada disinie? KENG NIO kata saija maoe tjarie ma, djalan die sinie, en lantas ini intjek kata kita poenja bokoe, dia kata ada ma die sini, djadie saija toeroet dia dateng, sampe die sini dia toetoep saija die dalem kamar, saija tiada taoe apa perkara. WAKONG kata: nantie goewa anterin loe poelang, en lantas dia kloewarin angin besar bawa sama ini KENG NIO sampe keroemanja, en WAKONG „phie” djadie soedara proempoannja, doedoek die dalem kamar, toengoe siang, apa dia maoe bikin, sampe siang, arie sembaijang, orang-orangnja pikoel barang sembaijang pegie doeloe die Bio, atoer itoe koewe-koewe, en ini 2 orang bawa sama ini KENG NIO, lantas ik at tangannja, sampe die Bio, kasie Keng Nio doedoek die atas To kaija samseng, en ini 2 orang pasang hio en lilin, abis dia kloewar berdoewa poelang, tiada lama itoe Ouliong Taij Ong maoe kloewar, angin besar, lantas pegang sama ini Keng Nio maoe makan, en Keng Nio lantas „phie" djadie Wakong, lawan perang sama Ouliong Taij Ong, tiada bole menang perang sama Wakong, dia maoe larie, keboeroe Wakong tangkep, Wakong kata: sekarang akoe soeda kena tangkep, apa kau maoe menjara atawa tiada? Menjaoet Ouliong Taij Ong: hamba taloek en menjara. Wakong kata: kaloe kau maoe menjara mistie makan akoe poenja boca Angtjo, en Ouliong Taij Ong ambil itoe Angtjo, makan. Wakong kata: sekarang kwe djadie akoe poenja orang, mistie djaga ini Bio, en djangan gangoe orang, kapan kau branie gangoe orang lagie, en itoe Angtjo die dalem peroet djadie apie, bakar kau poenja peroet sampe matie, en sekarang kau mistie bilang sama orang-orang kampoeng, die blakang kalie kaloe maoe sembaijang die Bio, troesa pake Tong Lam Lie orang, tjoema pake barang Sembaijang pegimana biasa orang-orang Sembaijang. Ouliong Taij Ong kata bae, en Wakong lantas poelang die Goenoeng Libisan, tanja sama Tjian Ligan Soen Hong Njie: apa kau berdoewa tiada taoe akoe poenja ma soeda pegie die mana? Ini 2 orang menjaoet: saija tiada liat, satoe apa tiada dengar, tetapi itoe waktoe Liong Soei Ong bawa Soehoe poenja ma en dia bisa kedengin soepaija saija berdoewa tiada bole dapet taoe, tetapi Liong Soei Ong dia bawa Soehoe poenja ma, rasa tiada kemana, barangkalie dia bawa die akerat noraka besar, kaloe maoe taoe djoega, mistie „phie" djadie Taij It Kioe Kou Tian Tjoen poenja roepa, batja Keng boeat pangil aloes orang-orang, die mana tempat itoe aloes semoeanja dateng berkoempoel, itoe bole tanja Soehoe poenja ma die mana ada, Wakong dengar orang orangnja kata begitoe, en Wakong lantas pegie die Kong Liong Sie „phie” djadie Taij It Kioe Kou Tian Tjoen doedoek besila batja-batja itoe Keng, sebab Wakong manka bisa batja itoe Keng, sering kalie dia dengar die batja itoe Keng, djadie dia bisa batja, apa lagie Hoet poenja moerit, tiada lama segala aloes orang matie njang die mana-mana pada dateng mengadep die depan Wakong, lantas tanja sama itoe aloes-aloes: apa loe liat binienja hwangwe die Siok Ke Tjeng. Ini aloes semoeanja menjaoet kata: tiada ketemoe tiada liat, en Wakong dengar ini aloes kata tiada, dia kasie ini aloes makan, lantas masing-masing pegie.

Tjarita Toean lagie doedoek die kantornja, en orang-orangnja mengadoe njang Wakong poenja djahat dia branie „phie” djadie Taij It Kioe Kou Tian Tjoen batja Keng, dia tjarie-tjarie perkara, tentoe dia maoe bikin roesoe lagie, den Toehan dengar orangnja mengadoe, lantas mara, en soeroe Hwe Pou Goan Swe Song IJoe toeroen die doenia tangkep sama Wakong, Song IJoe Tjie pikir Wakong begitoe saktie, tiada bole die tangkep, lebie bae kita pake akal tangkep sama dianja, en kita poenja kreta apie, en kita „phie” djadie orang berdagang en Song Ijoe Tjie lantas „phie” djadie orang berdagang djalan maoe pegie die Goenoeng Libisan, ini Wakong lagie doedoek, atienja tiada enak, dia boeka matanja njang die djidat, taoe Song Ijoe Tjie mace tangkep sama dianja, dia tanja sama Tjian Ligan Soen Hong Njie: kau berdoewa taoe akoe maoe die tangkep? 2 menjaoet: saija berdoewa djoega dapet taoe njang Taij Ong maoe die tangkep, sekarang Taij Ong mistie bikin akal. Wakong kata: song Ijoe Tjie „phie” djadie soedagar berdagang, en akoe nantie „phie” djadie proempoan moeda djaga dia setenga djalan menoempang doedoek dia poenja kreta, sampe die sini kita bawa masoek dia poenja kreta, en abis kata, Wakong „phie” djadie proempoan moeda tjegat die djalan, tiada lama Song Ijoe Tjie sampe, en itoe proempoan moeda tanja: inko! saija minta menoempang die itoe kreta, sebab saija maoe tengok saija poenja ma, saija djalan terlaloe tjape, dari itoe kebetoelan inko bawa kretá, saija harep inko poenja kesiijan boeat kasie saija menoempang doedoek itoe kreta. Song Ijoe Tjie liat proempoan moeda ada die sini, en dia pikir die sini die mana ada proempoan, sebab ini djalanan sepie sekalie, tentoe Wakong njang „phie” soemlap mata kita, en pikir lagie kita poenja kreta apie en dia maoe doedoek, kebetoelan kita poenja maoe, enak kita bakar sama dianja, en antas dia saoetin: bole kaloe nona maoe menoempang doedoek ini kreta, en Wakong lantas doedoek die itoe kreta, en Song Ijoe Thie liat dia soeda doedoek, Song Ijoe Thie batja-batja kerdja kloewar apie maoe bakar sama Wakong, en itoe proempoan tjoethian djadie Wakong, tetawa liat itoe apie tiada bole bakar sama dia, en Wakong memang asal apie, die mana bole die bakar sama apie, djadie semingkin koewat, en Wakong lantas bawa itoe kreta apie masoek die dalem Goenoeng. Song Ijoe Tjie lantas boeroe itoe kreta, soeda tiada kena, en memakie die loewar, ini Wakong Soeda simpan itoe kreta, dia kloewar lawan perang sama Song Ijoe Tjie berkata: loe branie bikin roesoe perkara sadja die langit, en branie „phie” bikin sama roepa Taij It Kioe Kou Tian Tjoen dengan loe „phie” lagie djadie proempoan boeat ambil akoe poenja krata, sekarang Toehan soeroe akoe tangkep sama kau bawa die langit hoekoem. Wakong kata: akoe bikin roesoe die langit en Kimto Taij Tjoe sama Teng Hoa maoe kenaija sama akoe, en akoe „phie” djadie Taij It Kioe Kou Tian Tjoen, akoe maoe tjarie akoe poenja ma, en apa kau maoe taoe? en Song Ijoe Tjie lantas perang sama Wakong, die keroeboettin, Wakong liat orangnja begitoe banjak, Wakong timpoek sama dia poenja Sakak Kim Tjoei, en orang-orang banjak njang itoe Sakak Kim Tjoei lantas larie. Song Ijoe Tjie naek die langit mengadoe sama Toehan kata njang Wakong poenja perdjalannan terlaloe djahat bikin roesoe die doenia. Toehan dengar semingkin mara, en Toehan tanja kere kanan orangnja kata siapa njang bole toeroen die doenia tangkep sama Wakong? menjaoet Teng Hoa kata hamba nantie oendjoekin njang bole lawan sama Wakong, namanja Hwe Pou Poke Sengbo, en ini Sengbo ada poenja 500 ekor Gowak apie die atienja moesoe pegimana bisa dia bakar, en Toehan lantas soeroe pangil, tiada lama ini Hwe Pou Poke Sengbo dateng mengadep die depan Toehan dengen membrie hormat berkata: Toehan pangil hamba apa maoe die soeroe, en Toehan kata: itoe Wakong die doenia terlaloe djahat, lekas toeroen pegie tangkep sama Wakong bawa dateng, en Sengbo membrie hormat, lantas kloewar adjak anaknja nama He Kong Tjoe bawa orang orangnja pegie die Goenoeng Libiesan die kiterin sama orang-orangnja itoe Goenoeng. Wakong lagie doedoek, orangnja dateng bilang kata die langit poenja orang soeda dateng kiterin ini Goenoeng dengen memakie-makie, Wakong dengar mara, kloewar perang sama Sengbo, en Sengbo kloewarin 500 Goewak apie terbang toeroen berpatok kloewar apie, maoe bakar Wakong, en Wakong tiada bole tahan sama ini boeroeng beginie banjak, Wakong larie kedalem, en ini Kong Tjoe pangil poelang itoe Goewak, Wakong doedoek berpikir maoe pake akal boeat koeroeng itoe Goewak, dia dapet pikiran, Wakong pangil orangnja nama Hwe Piauw Thang adjarin kata goewa kaloe perang sama Sengbo kau mistie „phie” djadie poehoen kaijoe besar, en akoe pake akal badan 2, itoe badan njang palsoe lawan dia perang, en njang akoe terbang ke-atas sebar katjang idjo, soepaija itoe boeroeng Goewak liat itoe katjang dia masing. masing toeroen patok makan, en abis itoe boeroeng makan soeda kenjang, itoe katjang tentoe dia masing-masing mentjok die itoe poehoen, en kau liat itoe boeroeng mentjok, en kau lantas djalain, dia tiada bisa terbang, en Hwe Piauw Tjiang dengar pesenannja begitoe, en Hwe Piauw Tjiang lantas „phie” djadie poehoen kaijoe besar die pingir djalan, en Wakong kloewar lagie perang sama Sengbo, lepas lagie itoe boeroeng 500 Mas, Sengbo perang sama Wakong palsoe, en Wakong betoel terbang die atas sebar katjang idjo, en itse Goewak liat die tana ada katjang idjo, dia masing-masing toeroen patokkin itoe katjang, tiada ingat boeroe Wakong, soeda kenjang makan itoe katjang idjo, terbang die atas liat ada poehoen kaijoe besar, dia lantas mentjok die itoe poehoen, lantas Hwe Piauw Thiang lepassin djala semoeanja itoe Goewak apie, kena die tangkep, bawa masoek die dalem koeroeng, kasie taoe sama Wakong dengar soeka atienja, Wakong kata sama itoe Goewak apie: sekarang djadie akoe poenja Goewak, en kapan loe tiada toeroet en loe poenja peroet nantie terbakar, sebab loe soeda makan akoe poenja katjang idjo, itoe Tan njang djadie beroepa katjang idjo, en kau kaloe toeroet sama akoe poenja kata, kau mistie manjaoet 3 kalie, lantas itoe Goewak manjaoet 3 kalie, sekarang kau pegie terbang die tempat kau poenja toewan, bakar sama dianja, en itoe Goewak terbang die tempat toewannja; itoe Sengbo sama anaknja liat dia poenja Goewak belon. poelang, Sengbo kata sama Kiongtjoe: kenapa kita poenja Goewak belon djoega poelang, en belon abis dia berkata liat itoe Goewak lagie terbang dateng die sini, anak sama ma soeka atie, en itoe Goewak barang sampe, Sengbo tanja: kenapa loe baroe poelang? belon abis dia berkata, en itoe Goewak soeda patok sama toewannja dengan kloewar apie, ma anak larie naek die langit, ini Goewak terbang poelang sama Wakong, Sengbo sama Kongtjoe mengadoe sama Toehan, Toehan kata: sekarang pangil siapa bole pegi tangkep sama Wakong, menjaoet orangnja kata djangan, Wakong saktie soesa die tangkep, sebab moeritnja Dewa Toewa Djilaijhoet, kaloe maoe tangkep, lebie bae pegie sama Soehoenja Dewa Toewa Djilaijhoet itoe bole, kapan laen orang hamba pikir djadie pertjoema, tiada njang bole lawan menang sama Wakong. Toehan soeroe sama Kimto Taij Tjoe pegie die Saij Hong Lengsan pangil Dewa Toewa Djilaijhoet, tiada lama Djilaijhoet dateng mengadep sama Toehan, Toehan soeroe doedoek, Toehan kata Wakong terlaloe nakal bikin roesoe die langit en die doenia, kamie soeda berkalie-kalie soeroe kamie poenja orang pegie tangkep, tiada njang bole menang sama dianja, kamie dengar Hoetija poenja moerit, maka itoe kamie soeroe pangil Hoetija dateng, djangan soepaija die blakang arie dia bikin roesoe tiada soedanja, menjaoet Dewa Toewa: Wakong betoel pintjeng poenja moerit, itoe tempo pintjeng ada kasie dia 1 mata die djidat bole liat segala dengan Ngotong, ini Ngotong ada 5 roepa apie bekoempoel djadie satoe, apa djoega dia meniijat bole djadie, abis dia roesoe die langit sama Sam Koan Taij Te soeda bikin dia matie aloesnja soeda pegie tjoetsie sama Tjia Sisioe Tian Ong poenja binie, soeda besar dia begoeroe sama Biauwlok Tian Tjoen en sama Konghoet, djadie die blakang kalie dia ada tangkep Tjian Ligan Soehong Njie en Hwee Piaw Tjiang en Ouliong Taij Ong ini 4 siloeman, arie-arie makan orang sadja, djadie sekarang Wakong boeat orangnja, itoe dia poenja kabae-an ama Toehan, djadie dia bikin roesoe boekannja dia njang tjarie perkara, Toehan denger orang poenja tjarita die kata dia djahat soeka bikin perkara, sebetoelnja dia maoe tjarie dia poenja ma, manka itoe dia ada poenja toeloengan (IJoekong) sama Toehan, sekarang lebie hae Toehan kasie dia pangkat soepaija dia bole djaga die doenia segala siloeman kaloe djahat dia bole tangkep, Toehan denger Dewa Toewa tjarita begitoe, Toehan soeka atie, berkata: kamie tiada taoe perdjalanannja begitoe, lantes soeroe BoK TEK SENGKOEN bawa soerat kasie ampoen sama Wakong, en Dewa Toewa poelang ke-Saij Hong, Bok Tek Sengkoen lantes bawa Toehan poenja soeral ampoen kasie sama Wakong sekalian die soeroe djaga die doenia kaloe ada siloeman njang djahat mistie tangkep.

Tjarita Wakong lagie doedoek bepikir: soengoe menang perang sama orang die langit, tetapi kita poenja ma sampe begini lama tiada ketemoe, atie kita ada terlaloe kesel, ingetan maoe pegie sama Liong Soei Ong boeat minta kita poenja ma, tiada lama dateng soeroean dari Toehan, Wakong kloewar samboet adjak ke-dalem, Bok Tek Sengkoen lantas batja itoe soerat berkata: njang Dewa Toewa soeda bitjara-in sama Toehan minta'in ampoen, sekarang Wakong bole doedoek die doenia boeat trima orang orang pasang hio, sekalian djaga kaloe ada siloeman djahat makan orang atawa kenaija orang, mistie tangkep, Wakong dengar itoe soerat tjaritanja begitoe, en atienja senang sekalie, berkata banjak trima kasie dari Toehan minoem the Bok Tek Sengkoen djalan poelang.

Koemendian Wakong berkala sama orangnja, dia tanja ini perkara soeda tiada apa-apa, sebab akoe poenja ma tiada taoe die mana ada, en sekarang pegimana baenja? menjaoet Tjian Ligan Soen Hongjie kata: kaloe maoe tjarie Soehoe poenja ma, ini Liong Soei Ong njang bawa pegie mistie tjarie sama dianja minta, Wakong dengar orangnja kata begitoe, Wakong pesen sama orangnja kata: kau mistie djaga ini tempat, akoe maoe pegie tjarie sama Liong Soei Ong minta akoe poenja ma, abis pesen Wakong lantes terbang djalan die awan en sampe die Goenoeng Tjokok masoek kedalem liat ini Liong Soei Ong lagie doedoek, Liong Soei Ong liat Wakong dateng, dia baroe maoe bangoen, en Wakong lantes makie kata: loe apa poenja berbantahan sama akoe? en loe bole tangkep akoe poenja ma, sekarang mistie baijar sama akoe, kapan tiada kau nantie matie, tiada taoe kau poenja badan die mana ada; menjaoet Liong Soei Ong kata: akoe tiada tangkep kau poenja ma, ada akoe tangkep djoega Kittjito Sengbo, pegimana kau kata akoe. njang tangkep kau poenja ma? menjaoet Wakong kata: itoe Kittjito Sengbo betoel akoe poenja ma, Liong Soei Ong kata kenapa siloeman kau akoe. ma? en Wakong dengar dia kata begitoe, en lantes mara berkata: kau tiada maoe baijar akoe poenja ma, djadie kau kata siloeman, en bikin akoe sakit atie, en lantas Wakong kloewarin dia poenja Shakak Kim Tjoei timpoek sama Liong Soei Ong, en Liong Soei Ong liat Wakong timpoek sama dia poenja „Popwe” dia lanles larie naek die awan sampe die Goenoeng Tjeng Liangsan masoek die dalem ketemoe sama Dewa Boensoe Pouhian, dia berdoewa lagie doedoek liat ada Liong Soei Ong dateng, en lantes ini 2 Dewa tanja kata: Losoehoe dateng die sini apa kabar? menjaoet Liong Soei Ong kata: Wakong poenja perkara dia tjaritain dari kepala sampe die boentoet, berdoewa kata: kaloe begitoe saija ada poenja Singa (Kim Saij), Losoehoe bole toenggang kloewar die pintoe blakang pegie die Saij Hong ketemoe sama Dewa Toewa Djilaijhoet, tiada kenapa, Liong Soei Ong bilang banjak trima kasie, en lantes toengang itoe Singa (Kim Saij) djalan die pintoe blakang naek die awan djalan pegie die Saij Hong, ini Boensoe kata sama Pouhian: en kaloe Wakong dateng, pegimana kita kata? Pouhian kata: kaloe Wakong dateng tanja apa Liong Soei Ong ada dateng die sini? kita belaga koeping toelie, en Boensoe belaga gagoe, tiada lama betoel Wakong Soesoel dateng masoek tanja sama ini 2 Dewa kata: apa kau berdoewa ada ketemoe sama Liong Soei Ong atawa tiada? Boensoe kata tiada apa, en Wakong tanja sama Pouhian: apa Liong Soei Ong kau ada ketemoe atawa tiada? Pouhian kata ada makan the, en WAKONG kata: doeloean akoe tanja kau bilang tiada, en sekarang akoe tanja kau bilang makan the, apa sebab? Boensoe kata: saija poenja koenping ada toelie tiada begitoe denger, dia berdoewa soeroe WAKONG minoem the, en WAKONG atienja terlaloe panas dia boeka matanja njang die djidat dapet liat LIONG SOEI ONG lagie toenggang Singa (Kim Saij) djalan die atas awan maoe pegie die Saij Hong, en lantes WAKONG mara makie sama ini Boensoe Pouhian kata: loe berdoewa soeda kasie LIONG SOEI ONG toengang kau poenja Singa kloewar die pintoe blakang pegie sama Dewa Toewa die Saij Hong, en kau belaga toelie en gagoe, en kau begitoe djahat, nantie akoe pegie soesoel doeloe sama LIONG SOEI ONG en akoe soeda tangkep sama dia. en akoe dateng lagie die sinie tiada lepas sama kau berdoewa, en abis dia berkata lantes WAKONG Soesoel naek die atas awan djalan pegie die Saij Hong.

Tjarita LIONG SOEI ONG soeda toenggang itoe Singa djalan die atas awan kaija angin tjepetnja sampe die Saij Hong, masoek ketemoe sama Dewa Toewa membrie hormat, en Dewa Toewa tanja: Tetjoe moerit dateng die sinie apa kabar? LIONG SOEI ONG kata: Tetjoe soeda tangkep KITTлITO SENGBO, en WAKONG Soeda mara maoe tangkep sama Tetjoe, manka Tetjoe larie kemarie minta Soehoe poenja toeloengan, Dewa Toewa kata:: Tetjoe djangan takoet, pegie semboenie die blakang tempat kembang terate, en LIONG SOEI ONG lantes pegie semboenie, tiada lama WAKONG sampe masoek die dalem, dia liat Dewa Toewa lagie doedoek, lantes membrie hormat, en Dewa Toewa tanja: Tetjoe dateng die sinie apa perkara? WAKONG bilang LIONG SOEI ONG soeda tangkep Tetjoe poenja ma, én Tetjoe maoe tanja sama dianja boeat minta Tetjoe poenja ma, en Liong Soei Ong lantas larie kemarie, djadie Tetjoe boeroe kemarie, apa Soehoe ada liat atawa tiada? Dewa Toewa kata belon ada dateng die sinie, en Wakong denger Dewa Toewa kata tiada, dia lantas boeka matanja njang die djidat, dapet liat Liong Soei Ong ada semboenie die blakang tempat kembang Terate, en Wakong kata : Soehoe kenapa djoesta'in sama Tetjoe, kata Liong Soei Ong tiada dateng die sinie, itoe apa dia semboenie die blakang tempet kembang terate, Soehoe mistie soeroe dia dateng sama Tetjoe maoe tanja Tetjoe poenja ma, Dewa Toewa denger Wakong kata ada Liong Soei Ong lagie semboenie die blakang tempat kembang Terate en Dewa Toewa lantes batja liam, sabentaran die dalem roema ada banjak sekalie itoe Liong Soei Ong ada bilang poeloe, Wakong liat Liong Soei Ong djadie beginie banjak, dia pikir Dewa Toewa kloewarin dia poenja saktie kebisahan kerdja Liong Soei Ong beginie banjak, pegimana Tetjoe bole kenalin njang betoel, en lantes Wakong boeka matanja lagie, dia liat itoe Liong Soei Ong njang betoel lagie semboenie die blakang tempat kembang Terate, en lantes Wakong berkata Soehoe lekas soeroe dateng baijar Tetjoe poenja ma, Dewa Toewa denger Wakong bitjara segala lantes, mara makie sama Wakong kata: los poenja mata akoe njang kasie en loe branie bitjara segala dengen keras die depan akoe, abis kata en Dewa Toewa liam, sembentaran Wakong poenja mata njang die djidat en Dewa Toewa tjopotin lantes ambil itoe mata, en Dewa Toewa tanja sama Wakong: sekarang kau tjoba liat lagie, apa ada atawa tiada itoe Liong Soei Ong? Wakong liat lagie itoe Liong Soei Ong soeda tiada kenalin, Wakong mara kata kenapa Soehoe ambil mata Tetjoe? Dewa Toewa kata: akoe njang kasie kau mata, en kau branie besar moeloet sama akoe, sekarang akoe tiada maoe baijar lagie sama kau, die blakang arie kaloe dateng die sini djadie Hoet en baroe akoe baijar kombalie itoe mata, en Wakong denger Dewa Toewa kata begitoe, atienja panas, dia kloewarin Shakak Kim Tjoei timpoek sama Dewa Toewa, en Dewa Toewa liat Wakong timpoek sama Shakak Kim Tjoei, en Dewa Toewa gapein itoe Shakak Kim Tjoei, dateng, en Dewa Toewa pegang itoe Shakak Kim Tjoei bole djadie beroepa soerat, Dewa Toewa mara kata: loe terlaloe koerang adjar! sama akoe loe branie? en Dewa Toewa batja-batja itoe Wakong dia poenja kakie tangan soeda tiada bisa berkoetik sepertie kaija orang matie tidoer die batoe, en Wakong kata: Tetjoe minta ampoen sama Soehoe, sebab Tetjoe maoe tjarie ma, die oekoem sampe beginie. Dewa Toewa kata: loe die depan akoe branie koerang adjar! loe tiada bole sama'in sama njang laen, sekarang kau maoe tjarie ma masoeknja djadie anak oehauw, en itoe Liong Soei Ong tangkep kau poenja ma, sebab djangan orang die doenia dapet tjilaka, sekarang djangan kau berbantahan lagie sama Liong Soei Ong, akoe lepas sama kau bole regie toeloengin kau poenja ma, en abis toeloeng kau poenja ma bole dateng die sinie djadie Hoet, Wakong kata: Soehoe toeloeng baijar Tetjoe poenja mata sama Shakak Kim Tjoei, kaloe tiada itoe 2 roepa, pegimana Tetjoe bole toeloengin Tetjoe poenja ma? Dewa Toewa kata: sekarang akoe baijar itoe Shakak Kim Tjoei sadja, dari itoe mata, toengoe kau dateng die sini djadie Hoet, baroe akoe baijar itoe mata, Wakong kata: kaloe Tetjoe soeda toeloengin ma, nantie Tetjoe dateng die sini boeat rawatin Soehoe. Dewa Toewa kata kaloe kau soeda toeloengin kau poenja ma, en kaloe kau tiada dateng die sini pegimana? Wakong kata nantie Tetjoe soempa die depan Soehoe, kaloe Tetjoe soeda toeloengin Tetjoe poenja ma, tiada dateng die sini, en Tetjoe poenja kakie tangan tiada sangkep. Dewa Toewa kafa: na! sekarang kau pegie tjarie ma, en djangan banjak pikir njaug laen perkara, lantes dia baijar itoe Shakak Kim Tjoei sama Wakong membrie hormat, lantes poelang. Wakong poenja atie terlaloe bedongkol sama Dewa Toewa, dia tiada maoe baijar matanja, komendian Dewa Toewa pangil Liong Soei Ong kata: Wakong poenja mata, akoe soeda ambil dia poenja mata, en kau djangan poelang doeloe, tingal die sini dengen bladjar batja keng, Liong Soei Ong menjaoet kata banjak trima kasie njang Soehoe poenja toeloengan.

Tjarita ini Wokang, pikir kaloe tiada ini 2 Bio Boensoe Pouhian dia sengadja kasie akoe makan the dia kerdja akoe tiada keboeroe soesoel sama Liong Soei Ong, sampe dia pegie sama Soehoe, en kasie Soehoe mara sama kita, kasi dia ambil kita poenja mata njaug die djidat, en sekarang kita mistie „phie” djadie Koan Im Hoetbo pegie die tempatnja Tjong Liang San Boen Soei Ie boeat balas (powan) sama dianja, en lantes „phie” djadie beroepa Koan Im Hoetbo, dateng die sitoe, en ini 2 wesio Boensoe Pouhian lagie doedoek berdoewa liat ada Koan Im Hoetbo dateng, ini 2 wesio membrie hormat adjak kedalem soeda minoem the, Koan Im Hoetbo palsoe kata kau berdoewa soeda toeloengin sama Liong Soei Ong kasie toengang kau poenja Singa pegie die Saij Hong, sekarang Wakong nantia eng die sini boeat reboet kau poenja tempat, ini 2 wesio menjaoet kata: kaloe dia dateng pegimana? abis kata Koan Im Hoetbo njang betoel soeda dateng die loewar, en Boensoe Pouhian liat die loewar ada lagie Koan Im Hoetbo, djadie dia berdoewa adjak Koan Im Hoetbo masoek die dalem, djadie ada 2 Koan Im Hoetbo, njang die dalem Koan Im Hoetbo palsoe kata: itoe Koan Im Hoetbo njang die loewar ada palsoe en dia maoe ambil kau poenja tempat die sini, mistie atie-atie, en ini Koan Im Hoetbo njang betoel kata: loc branie „phie” bikin sama beroepa goewa, en loe maoe ambil goewa poenja moerit poenja tempat die sini, en lekas loe pegie! kapen loe tiada maoe pegie, nantie sewaktoe loe ada moeloet en tiada bisa mengomong, djadi ini 2 wesio tiada bisa kenalin njang mana betoel palsoe, en Koan Im Hoetbo njang betoel kata: kaloe loe betoel Koan Im Hoetbo, apa loe branie adoe Popwe sama goewa? Koan Im njang palsoe kata: kenapa goewa tiada branie adoe Popwe, en Koan Im njang betoel lantes „phie” djadie kloewar 1000 mata en 1000 tangan, Koan-Im njang palsoe liat begitoe en dia djoega lantes „phie” 1000 mata 1000 tangan sama djoega, Koan Im njang betoel „phie” lagie kloewarin boeroeng Poeijoe poetie, en Koan-Im njang palsoe djoega kloewarin Goewak djadie boeroeng Poeijoe poetie, Koan-Im njang betoel kata: goewa kaloe maoe tangkep sama loe tiada soesa, en loe „phie” mata en tangan itoe loe poenja Hwetan, en loe kloewarin boeroeng Poeijoe poetie, en loe poenja Goewak, en loe branie djoesta in goewa, sebab goewa pake atie bae dengen kesijan orang tiada maoe sertorie sama loe, djadie loe branie sáma goewa boeat bikin maen-maen, en kapan loe betoel Koan Im, marie kita naek die langit pintoe njang die kidoel nama Lam Tian Potek Koan, abis bitjara, en lantas dia berdoewa naek die awan, baroe setengah awan, Koan Im njang palsoe pikir kaloe sampe die pintoe langit, kaget die katja'in kliatan moeka goewa, djadie tiada bae, en lantas njang palsoe larie, Koan Im njang betoel liat día larie, Koan Im toeroen pegie die Tjeng Liangsan, ketemoe Boensoe Pouhian, dia kata: goewa maoe adjak dia pegie die pintoe langit maoe masoekkin dia die bokor mas bawa sama Toehan, en tiada taoe dia takoet en lantas larie, sekareng Tetjoe berdoewa mistie djaga ini tempat djangan sampe dia kena ambil, dia maoe doedoekkin ini tempat djadie tiada bae, abis bitjara Koan Im lantas poelang die Lam Haij Potosan.

Tjarita Wakong soeda larie dateng lagie die Tjeng Liangsan makie-makie sama ini Boensoe Pouhian, dia kata: sekarang loe berdoewa mistie pegie dari ini tempat, en kasie sama goewa tingalin, en kapan tiada nantie goewa bakar ini tempat, Boensoe kata sama Pouhian: kita kaloe tiada kasie ini tempat, nantie dia bakar, lebie bae kita koentjie ini pintoe, sebab Koan Im Hoetbo orangnja sabar tiada begitoe maoe ladennin sama dia, kita kloewar die pintoe blakang naek die langit mengadoe sama Toehan, kita kata Wakong soeda reboet kita poenja tempat, abis bitjara, koentjie itoe pintoe, kloewar die pintoe blakang lantas naek die langit, en Wakong makie-makie die loewar sampe setengari'an tiada orang kloewar, en mara kloewarin dia poenja toembak Kimto poekoel itoe pintoe terboeka en masoek die dalem liat tiada ada satoe orang, tiada taoe ini 2 wesio kemana, en Wakong pikir tentoe dia naek kelangit mengadoe sama Toehan, Toehan tentoe mara soeros orang die langit dateng, kita mistie djaga lebie doeloe. Tjarita Toelian lagie doedoek die kantornja dengen mantrie-mantrienja, ada satoe mantrie masoek bilang kata die doenia poenja orang Boensoe Pouhian minta ketemoe, lantes die soeroe masoek ini 2 orang mengadep dengen membrie hormat, lantes mengadoe kata njang Wakong die doenia soeka bikin perkara sadja maoe rampas pintjeng poenja tempat, pintjeng minta Toehan poenja toeloengan, djangan die blakang arie djadie soesa. Toehan dengar tjaritanja begitoe, tanja sama mantrie-mantrienja: Wakong maoe rampas sama Boensoe Pouhian poenja tempat en bikin roesoe sadja, sekarang siapa bole pegie tangkep Wakong? Boe Kiok The menjaoet: die Koen Soa Kiong Lie Theng Tian Ong poenja anak nama Lotja dia saktie bole tangkep Wakong, en soeroe orang pangil, tiada lama Lotja dateng mengadep die depan Toehan, die soeroe toeroen die doenia tangkep sama Wakong, lantes Lotja dapet prenta, dia bawa orangnja toeroen die doenia djalan pegie die Goenoeng Libisan, sampe die sitoe dia bikin tempat boeat brentie; Lotja tanja sama orangnja: siapa njang maoe kloewar doeloe'an perang sama Wakong? menjaoet Tok Kak Geklin Liong: saija maoe kloewar doeloe'an perang sama Wakong, en ini Tok Kak Geklin Liong, kepalanja kloewar satoe tandock en matanja kaija telor dengen menkilap, moeloetnja ada tjalingnja, sewaranja kaija gloedoek, soeka makan atie orang, en kaloe dia begerak tana sama pasier terbang tingienja 5 toembak, dia pegang Golok, toengang koeda pegie die Goenoeng bersoerak-soerak dengen bertandak tangtangin Wakong dengen memakie-makie; Wakong die dalem dengar begitoe lantes kloewar perang sama ini Geklin Liong, sampe 50 djoeroes, en Wakong belaga kala larie, en Geklin Lion boeroe, en Wakong kloewarin dia poenja Shakak Kim Tjoei, timpoek sama Geklin Lion, kena die kepalanja kloewar dara, lantes larie poelang bilang sama Lotjia dia kata Wakong saktie saija tiada bole menang perang sama dianja; Lotjia kata: kau pegie masoek sadja, nantie akoe perang sama dianja, en Lotjia toengang kooda poetie pake badjoe bagoes ada aermasnja berkembang, kloewar pegie die pingir Goenoeng soeroe Wakong kloewar, tiada lama Wakong kloewar liat Lotjia, Wakong kata: goanswe dateng die sini bawa orang boeat adjak saija perang apa sebab? Lotjia kata; loe Dewa Hoet poenja moerit, kapan arie Dewa Toewa soeda minta'in ampoen sama Toehan, en die lepas sama loe djangan sampe die hoekoem, en loe poenja atie tiada bole roba, en die doenia soeka bikin perkara en roesoe sadja, sekarang akoe bawa orang da­teng die sini, kau branie perang? en lebie bae siang-siang kau menjara kasie akoe iket, en kapan tiada maoe menjara, sebentaran kau poenja djiwa bole tiada! Menjaoet Wakong saija memang tiada itoe atie, djadie Toelian soeka dengar orang poenja tjarita soeroe dateng perangin sadja, djaJie apa bole boeat, abis berkata dia berdoewa lantes perang dari si-ijang sampe sore tiada njang menang tiada njang kala, en masing-masing poelang, sampe besok dia berdoewa perang begitoe djoega, abis WAKONG kata: kita berdoewa perang tiada menang tiada kala, en lebie bae kita adoe Popwe sadja, Lotjia Kata bae, sampe besok pagie terang tana dia berdoewa kloewar, Wakong lantes lepas dia poenja Popwe Shakak Kim Tjoei, en Lotjia lempar dia poenja Popwe nama Siok Kioe berkem­bang die atas terpoeter-poeter; en Wakong kloewarin lagie Hong Hweloen (roda apie) terpoeter die atas, en Lotjia lempar lagie Kembang mas ada golangnja; en Wakong lepas lagie Gowak apie; en Lotjia kloewarin 500 soldadoe Setan; djadie tiada menang tiada kala, djadie dia berdoewa simpen dia poenja Popwe, djalan poelang die tempatnja, Lotjia doedoek lagie bepikir, ada orangnja nama Pekak Tjoen To kata: nantie hamba pegie perang sama Wakong, hamba tangkep bawa kemarie, en lantas kloewar perang sama poelang, Wakong, tiada lama dia larie kepalanja kloewar dara kena Shakak Kim Tjoei; ada lagie Lotjia poenja orang 9 kepala, 18 tandoek, nama Kong Polo Liong maoe kloewar perang sama Wakong, Lotjia kata njang doeloe'an Pekak Tjoen To perang sama Wakong tiada bole menang, poenja en kau maoe perang sama Wakong, apa kau kebisahan? menjaoet Kong Polo Liong kata: hamba perang sama Wakong hamba kloewarin kebisahan iket sama Wakong masoekkin die dalem aer, rendem sampe matie; en Lotjia kata bae, en lantes Kono Polo Liong kloewar perang sama Wakong; en Wakong kena die tangkep die masoekin die dalem aer, tiada taoe Wakong ada poenja kebisahan die aer en Wakong timboel dari aer perang lagie sama Kong Polo Liong, dia lagie maoe iket en Wakong soeda larie poelang en Lotjia liat Wakong larie, Lotjia dengan mara, en ada 2 orangnja 1 nama Hohap Djisian kata: djangan Goanswe pegie perang, nantie hamba berdoewa pegie perang; Lotjia kata kau ber­doewa apa poenja kebisahan maoe lawan sama Wakong? menjaoet Hohap Djisia: hamba berdoewa kloewarin kebisahan, hamba poenja Popwe nama Tjan-Dji-ie, hamba batja-batja bole tang­kep sama Wakong bawa sama hamba poenja soedara Djisian dia ada poenja Popwe Tjepoek. masoekin die dalem Tjepooknja bawa sama Goanswe; en Lotjia kata bae, lantes dia berdoewa pegie perang sama Wakong, en Wakong lepasin dia poenja Shakak Kim Tjoei, kasie itoe 2 Hohap Djisian simpen die dalem Tjepoek; en Wakong lepasin lagie Hwetan, die simpen lagie die Tjepoeknja; en Wakong lepasin Boeroeng Goewak apie, die simpen lagie die dalem Tjepoek; lantes sekalian samasama Wakong masoek die dalem Tjepoeknja, Hohap Djisian bawa ini Tjepoek ketemoe sama Lotjia, ada 1 serdadoe dateng tanja sama Hohap Djisian kata: apa loe berdoewa njang dapet tangkep Wakong masoekin die dalem Tjepoek? Hohap Djisian kata: ija, en Wakong barang die seboet namanja, dia die dalem Tjepoek djadie mendoesin dengen merasa ada tidoer die randjang, tiada taoe kita die tangkep masoekin die dalem Tjepoek, en lantes dia batja-batja maoe kloewar dari dalem Tjepoek, tiada bole kloewar, dia poenja Tan bakar itoe Tjepoek, dengar die joewar orang roesoe, en Wakong taoe ini Tjepoek kena die bakar, en en dia lantes blompat kloewar dari dalem Tjepoek lantes perang lagie sama ini Hohap Djisian, ini Hohap Djisian tiada tahan lantes larie poelang ketemoe sama Lotjia bilang Wakong banjak kebisabannja; Lotjia dengar maoe kloewar perang, ada lagie orangnja nama Piok Leng Tian siau kata; bamba tiada bole tangkep sama Wakong, bamba tiada maoe poelang, Lotjia kata: apa kau poenja kebisahan? menjaoet: hamba ada poenja Gloedoek, hamba kloewarin itoe 5 kaloe hamba perang sama dia, Gloedoek poekoel sampe matie, Lotjia kata bae, en lantes ini Pick Leng Tian sian kloewar perang sama Wakong, boeroe, ini sian lantes batja-batja bentaran kloewar 5 Gloedock poekoel sama en Wakong lantes larie poelang, itoe Piok Leng Tian sian poelang bilang Lotjia soeka atie die persen sama ini sian.

Tjarita Wakong poelang doedoek berpikir: itoe moesoe begitoe bisa, apa akal bole boeat menang sama dianja? menjaoet orangnja nama Piauw Tjiang en Tian kata: Tian Ong kaloe perang sama dia, en Tian Ong kloewarin badan bohong ladenin dia perang, en abis Tian Ong sendirie terbang ke-atas timpoek dia sama Shakak Kim Tjoei, tentoe bole menang; Wakong dengar orangnja adjarin dia ingat betoel, en Wakong kloewarin badan njang palsoe boeal ladenin perang sama dianja, en Wakong sendirie terbang ke-atas timpoek iloe sian sama Sbakak Kim Tjoei, kena kepalanja, kesakitan dia larie poelang, Lotjia liat orangnja kala larie poelang, Lotjia kata sama orangnja nama Kaij Kwie: loe bisa telen segala apa-apa, kenapa loe tiada maoe kloewar perang? menjaoet Sie Kaij Kwie: kaloe Goanswe tiada kata hamba loepa, nantie sama hamba pegie perang, en lantes kloewar perang Wakong, en Sie Kaij Kwie belaga kala larie, en Wakong booroe, en lantes Sie Kaij Kwie boeka moeloetnja besar-besar, telen sama Wakong, dia poelang ketemoe sama serdadoe kata baenja loe telen sama Wakong, tentoe loe dapet persen sama Goanswe, en Wakong die dalem peroet dapet dengar die seboel namanja, dia mendoesin inaoe kloewar tiada bola kloewar, en lantes Wakong kloewarin dia poenja Tan bakar die dalem dia poenja peroet, en Sie Kaij Kwie lantes kesakitan peroetnja die bakar dia bekaok-kaok, en Wakong kata: loe mistie boeka moeloet kasie goewa kloewar, kapan loe tiada maoe boeka moeloet, goewa lantes bakar peroet loe sampe matie, en Sie Kaij Kwie boeka moeloetnja besar-besar, en Wakong lantas kloewar perang lagio sama Sie Kaij Kwie larie poelang bilang sama Lotjia bilang tiada bole menang perang sama Wakong, sebab dia saktie, en Lotjia djadie kesel pegiraana bole tangkep. Menjaoet orangnja setan Tjar-Tjar kata; liamba dengar ini Wakong dia poenja Shakak Kim Tjoei, kapan arie dia tjolong goloknja die Pat Keng Kiong, Tian Tjoen poenja Golok, dia bikinin Shakak Kim Tjoei, en sekarang hamba »phie” djadie moeritnja Tian Tjoen nama Kimto Tong Tjoe pegie sama dia kata Soehoe soeroe saija dateng pindjem itoe Shakak Kim Tjoei tiada lama nantie die baijar lagie, abis dia kata lantas dia »phie” djadie Kimto Tong Tjoe pegie ketemoe sama Wakong, dia kata Soehoe raaoe pegie die langit adoe Popwe die soeroe saija dateng pindjem itoe Shakak Kim Tjoei, abis die pake nantie die baijar kombolie, Wakong kata Soehoe maoe pindjem goewa mistie kasie, sebab goewa lagie perang sama Lotjia, en kapan soeda abis pake mistie lekas dateng baijar, en lantas die kasie itoe Shakak Kim Tjoei 'die tangannja Kimto Tong Tjoe trima itoe Popwp djalan poelang, en orangnja Wakong nama Tjian Ligan Soen Hong Njie koepingnja dengar matanja liat, maoe boeroe bilangin tiada keboeroe, sebab djaoe dia dateng soeda die kasie itoe Popwe sama setan Tjar-Tjar, dia bilang sama Wakong Itoe setan Tjar-Tjar soeda akalin! dia »phie” djadie roepanja Kimto Tong Tjoe pindjem itoe Popwe; Wakong dengar djadie menjasel, en setan Tjar-Tjar dapet itoe Popwe lantas dateng sama Lotjia bilang kata dapet ini Popwe, en Lotjia liat soeka atie, en Lotjia lantas adjak orang-orangnja naek die langit, bilang sama Toehan, dia kata ini Wakong saktie sekalie hamba perang 1 boelan tiada bisa menang, sebab moeritnja Dewa Toawa, djadie hamba fjoema dapet Wakong poenja Popwe sadja nama Shakak Kim Tjoei, Tochan kata; soengoe kau tiada bole menang perang sama dianja, tok kau dapet dia poenja Popwe, iloe ija Kouglo djoega, bole simpen ini Popwo die da­lem goedang, en karaie kasie kau persen kembang mas, abis Toeban tengok orangnja kere kanan berkata: itoe Wakong soesa die tangkep, sekarang pegimana? orangnja menjaoet kata: itoe Wakong dia maoe tjarie manja sebab dia oehauw en djadie dio perangin sadja sama dianja, mangka itoe dia lawan dapet sala sama Toehan, sekarang Toeban kasie dia soerat ampoen, en kaloe Wakong tjarie manja dapet, soeda tentoe dia tiada branie bikin roesoe lagie, en Toeban lantas soeroe orangnja nama Hok Tong Tje pegie ketemoe sama Wakong bawa soerat ampoennin, en Hok Tong Tje lantas bawa soerat ampoen pe­gie ketemoe Wakong, boeka itoe soerat lantas batja, die dalem itoe soerat kata; kamie liat kau ada oehauw sama ma, djadie sekarang kamie kasie soerat ampoen njang tiada berdosa, djadie kamie baroe taoe kau poenja pedjalanan, die blakang arie kaloe kau soeda dapet tjarie kau poenja ma, en djangan lagie soeka bikin perkara; en Wakong dengar itoe soerat die batja begitoe senang atienja, bilang banjak trima kasie dengan hormat, njang bawa soerat die kasie minoem the, abis dia poelang ke-langit kasie taoe sama Toehan, Wakong kata: sekarang akoe poenja Popwe soeda tiada, pegimana bole tjarie akoe poenja ma? abis berkata kloewar aer mata, en Tjian Ligan Soen Hong Njie kata: Tian Ong djangan kesel! dia akalin kita, en kita akalin orang laen sama djoega, lantas Tjian Ligan Soen Hong Njie bilang: ada satoe tempat die Goenoeng Hong Hongsan, die dalemnja ada Ngotjin Sengbo njang tingal die sitoe, dia ada poenja Popwe Kimto en apa njang kita meniat bole mendjadie, ini Kimto bisa „phie,” ini Ngotjin Sengbo sering kalie naek die langit adoe itoe Popwe Kimto, sekarang Tian Ong „phie” djadie soeroe'an Toehan pegie pindjem itoe Popwe Kimto, kaloe dapet bole kita bikin Shakak Kim Tjoei, sama djoega roepanja en itoe Popwe asalnja Kimto djoega tadienja die bikin! en en Wakong soeka atie, Wakong lantas „phie,” djadie soeroean Toehan, pegie die Goenoeng Hong Hongsan, sampe die sitoe, soeroe orangnja masoek bilang kata orangnja Toehan dateng maoe ketemoe.

Tjarita ini Ngotjin Sengbo ada satoe anak proempoean nama Tian Hie Kiongtjoe, oemoer 18 taon, bagoes sekalie (kaija bidadari) en ada poenja Popwe Kipas, en satoe anak lelakie nama San Sengbo dia bertiga lagie doedoek, dateng boedaknja masoek bilang kata soeroe'an Toehan dateng maoe ketemoe, en Ngotjin Sengbo lantas kloewar samboet adjak masoek die dalem, ini Kiongtjoe larie masoek die dalem mengintip die blakang pintoe, soeda kasie minoem the, en Ngotjin Sengbo tanja sama soeroe an Toehan: dateng die sini apa kabar? soeroe'an Toehan kata: Toehan soeroe saija dateng die sini boekanja pekara apa ? die soeroe pindjem Sengbo poenja Popwe Kimto, sebab Toehan kepengen liat katanja bagoes, abis liat nantie die baijar kombalie, en Sengbo pikir Toehan maoe liat, kapan tiada kasie djadie maloe atie, abis Sengbo kata: kaloe Toehan soeda abis liat, toeloeng baijar lagie itoe Kimto, en lantas kasie die tangannja soeroe'an Toehan, dia soeda trima itoe Kimto, djalan poelang, en Kiongtjoe lantas kloewar kata sama manja, njang tadie pindjem Popwe Kimto, saija liat rasanja tiada enak die atie dia poenja tjarita, takoet nanti siloeman menjaroe laga'in kita poenja Popwe Kimto, tiada bole tave, sekarang dia djalan belon djaoe, soeroe inko San Sengbo pegie soesoellin, ada atawa tiada, djangan atie kita selempang, en lantas San Sengbo pegie soesoel die pintoe langit, tanja sama njang djaga pintoe: apa ada soeroe'an Toehan bawa saija poenja Kimto masoek die sini? menjaoet njang djaga pintoe langit kata tiada liat soeroean Toehan djalan die sini; en San Sengbo dengar dia kata tiada, en lantas dia menangis djalan poelang bilang sama manja, en manja dengar anak anaknja kata tiada, dia djoega menangis berkata: sekarang pegimana bole depat lagie kita poenja Kimto, San Sengbo kata: sekarang ma menangis djoega tiada bergoena, lebie bae saija pegie die Lam Haij tanja sama Kaon-Im-Hoetho, bole dapet taoe siapa njang pedaija'in, en manja kata lekas loe pegie tanja, en San Sengbo lantas terbang die atas awan pegie die Lam Haij masoek die daleni ketemoe sama Koan-Im-Hoetbo membrie hormat, Koan-Im-Hoetbo boeka mata liat taoe die Hong Hongsan San Sengbo, Koan-Im-Hoetbo tanja: loe dateng die sini apa pekara? menjaoet San Sengbo: saija poenja ma poenja Popwe Kimto tiada taoe siloeman njang mana beroepa soeroe'an Toehan dateng pindjem itoe Popwe Kimto, djadie ma saija kasie, abis atie saija tiada enak, saija soesoel sampe die pintoe langit, saija tanja sama njang djaga pintoe apa ada soeroe'an Toehan bawa Kimto djalan masoek die sini, en itoe njang djaga pintoe bilang tiada, mangka itoe taoe siloeman njang mana laga'in itoe Kimto, djadie ma soeroe saija dateng die sini minta tanja sama Koan-Im-Hoetbo soepaija die bilangin siapa njang ambil itoe Kimto, banjak-banjak trima kasie, en Koan-Im-Hoetbo dengar tjaritanja begitoe, Koan-Im lantas boeka matanja liat kere kanan, kata: loe poenja ma poenja Kimto boekannja siapa njang laga'in, ija itoe Wakong njang „phie” djadie soeroe'an Toehan pegie pindjem itoe Kimto sama loe poenja ma, itoe Kimto dia maoe bikin Shakak Kim Tjoei; San Sengbo kata: ini Wakong dia djoega ada poenja itoe Shakak Kim Tjoei, boeat apa dia bikin lagie? Koan-Im kata: dia poenja Shakak Kim Tjoei, Lotjia soeroe setan Tjar-Tjar pegie laga'in dapet itoe Shakak Kim Tjoei die kasie sama Lotha, mangka itoe Wakong poenja orang nama Tjian Ligan Soen Hong Nje bilangin Wakong dia kata loe poenja ma ada poenja Kimto bole bikin sama itoe Shakak Kim Tjoei, mangka Wakong pegie sama ma loe laga in itoe Kimto; San Sengbo dengar Koan-Im kata begitoe, lantas dia membrie hormat, djalan poelang bilang begitoe sama manja, manja kata: kaloe Wakong ambil tentoe soesa dapet kombalie itoe Kimto, sekarang pegimana baenja? menjaoet anaknja njang proempoean Kiongtjoe kata: kaloe Wakong njang ambil itoe Kimto, nantie saija pegie lawan sama dia en saija tiada takoet, en saija ada poenja Popwe Kipas, kaloe saija minta itoe Kimto dia tiada maoe baijar, saija lantas kipas sama dia sampe setenga langit, biar dia djato en toelangnja sampe antjoer; manja dengar soeka atie lantas soeroe lekas pegie, en Kongtjoe masoek die dalem berpake bagoes-bagoes kloewar koeda bawa dia poenja toembak dan Popwe Kipas sama orang-orangnja, djalan sampe die Goenoeng Libiesan memakie maoe minta itoe Kimto; en Wakong lagie doedoek, orangnja masoek bilang kata die loewar ada 1 prampoean dari Goenoeng Hong Hongsan dateng memakie, maoe dia poenja Kimto, en Wakong dengar, maoe kloewar perang, en Tjan Ligan Soen Hong Nje kata: Tian Ong tiada taoe? ini Kiongtjoe ada poenja Popwe Kipas! kaloe dia kipas sama orang, melaijang setenga langit, djato lantas toelangnja antjoer! en Tian Ong djangan kloewar doeloe, kaloe tiada pertjaija Tian Ong liat saija berdoewa lawan doeloe, en lantas ini berdoewa kloewar lawan perang sama ini Kiongtjoe, en belon brapa djoeroes, itoe Kiongtjoe kipas, dia berdoewa melaijang setenga langit dia djato sampe 3000 pal poenja djaoe, en baenja ini 2 orang bisa terbang, kaloe tiada, tentoe antjoer dia poenja badan. Wakong liat dia kipas itoe 2 orangnja lantas ilang. Wakong poenja atie separo kesel- separo mara, en Wakong lantas kloewar perang sama Kiongtjoe, en Kiongtjoe belaga kala lari; Kiongtjoe liat dia boeroe, dia lantas kipas sama Wakong melaijang sampe setanga langit, en Kiongtjoe poelang die tempat dia brantie, toengoe maoe taoe kabar, apa Wakong matie atawa tiada? Tjarita ini Wakong dia kena die kipas melaijang sampe setenga langit, baenja dia bisa terbang, lantas Wakong toeroen, dia pikir: ini Kiongtjoe poenja Popwe Kipas begitoe sakti (mandjoer) Wakong djalan-djalan tiada taoe die mana lagi djalannja, atienja kesel, dia dengar ada soewara lotjeng dari depan, Wakong lantas pangil Toutekong (tepekoeng Goenoeng) dateng, Wakong tanja: die sini di mana ada soewara lotjeng? tepekong kata: di sini nama Pakhong di lor negrie Selam sampe di negrie Tjina ada 4000 pal djaoenja, ada soewara lotjeng di Goenoeng Hong Toktong ada satoe Sian toea lagi bertapa; Wakong pikir peroet kita ada lapar pegie minta nasie bae, en itoe Toutekong die soeroe poelang sadja, en lantas Wakong djalan pegie die itoe Goenoeng Hong Toktong masoek die dalem ketemoe sama Dewa Toewa (sian) lagie doedoek liat ada Wakong masoek, en Dewa Toeaw tanja sama Wakong: kau dateng dari mana? apa maoe? Wakong kata: saija orang dari Goenoeng Libiesan soeda perang sama Kiongtjoe die Hong Hongsan, anak dari Sengbo, en dia kipas sama saija sampe die sini, tiada taoe ini tempat die mana, saija dateng die sini maoe minta nasie boeat makan, abis makan nantie saija poelang, en lantas Losian kasie 7 bidjie nasie kering, Wakong pikir ini Losian beginie djahat, en goewa beginie lapar dia sengadja kasie ini nasie kering 7 bidjie masa bole kenjang, lebie bae troesa makan, en Losian liat Wakong tiada maoe makan ini nasie, dia kata: kenapa kau tiada maoe makan ini nasie, en dia paksa djoega soeroe makan; en Wakong makan djoega 4 bidjie ini nasie kering lantas kenjang, selebienja tingal 3 bidjie itoe nasie dia baijar kombalie, en Wakong pikir ini Losian tentoe saktie mangka makan nasienja 4 bidjie soeda kenjang, en Losian liat dia baijar nasienja tingal 3 bidjie, dia tetawa kata kenapa kau tiada makan abissin itoe nasie, Wakong kata saija makan itoe 4 bidjie nasie soeda kenjang, saija tiada taoe ini barang bae, en Losian tetawa lagie kata: kau slamat (kionghie) dapet perkara bae dengan dapet djodo, en Wakong kata: saija orang soesa pegimana ada perkara bae dan djodo? Losian kata: pintoe soeda itoeng-itoengin kau sama itoe Kiongtjoe ada djodo; Wakong kata: saija poenja moesoe sama dianja, pegimana bole kawin? en Losian kata: sala pikiran! Losian kata kaloe tiada perang pegimana bole ketemoe djodo tentoe ada lantaran mangka bole ketemoę, dari itoe perkara tiada soesa, en laen arie kapan. kau poelang pinto ada poenja 1 obat nama Tian Hong Tan, Wakong tanja boeat apa itoe obat? Losian kata: kaloe makan itoe obat, en kaloe perang sama Kiongtjoe dia kipas sama kau, djangan kata kau poenja badan hole melaijang, kau poenja ramboet tiada bole tergoijang! en kau lantas tangkep sama itoe Kiongtjoe bawa masoek die dalem, adjak kawin; Wakong dengar soeka atie, en Wakong makan itoe obat, membrie hormat dengen bilang banjak trima kasie dari Losian poenja toeloengan, abis bitjara, Wakong lantas terbang die atas awan, djalan poelang die Goenoeng Libiesan tjarita sama orangnja, sampe besok kloewar pegie sama Kiongtjoe, en Kiongtjoe liat ada lagie Wakong, Kiongtjoe kata: goewa kipas kira loe djato matie, en sekarang loe dateng lagie, nantie goewa kipas 3 kalie sampe loe matie; Wakong kata sekarang kasie loe kipas 100 kalie, troesa kata badan goewa melaijang, en ramboet goewa kaloe tergoijang, goewa nantie baijar loe poenja Kimto, en kaloe ramboet goewa tiada tergoijang goewa tangkep sama loe boeat binie en itoe Kimto goewa tiada baijar, Kiongtjoe kata: loe djangan bitjara moengkir? Wakong kata: kaloe goewa soeda kloewar kata en 4 koeda soesa soesoel, en Kiongtjoe pikir ini maling dia mistie matie, troesa goewa Kipas 3 kalie, en -satoe kalie sadja dia melaijang die atas awan djato die tempat laen, tentoe dia matie, en lantas kloewarin Kipas, lantas dia kipas sekoewat-koewatnja, tiada tergoijang, en Wakong kata: enak sekalie die kipas dengen lagie gera, Kiongtjoe liat dia tiada begerak, dia tjape kipas begitoe djoega en Kiongtjoe ingattan maoe larie, en Wakong lantas tangkep ini Kiongtjoe bawa masoek die dalem, en soedara lelaki San Sengbo liat Kiongtjoe die tangkep, dia menangis djalan poelang sama orangnja bilang manja.

Tjarita Wakong maoe adjak kawin en Kiongtjoe tiada maoe sadja, abis Wakong tjarita'in dari dia ketemoe Losian, ujang Losian kata kita memang ada djodo mangka ketemoe, sebab lantaran perang, kaloe kaga lantaran pegimana bole ketemoe, mangka itoe kita poenja djodo mistic kita kawin, en Kiongijoe dengar tjaritanja begitoe, baroe dia maoo kawin, djadie arie-arie makan minoem dia bordoewa lakie binie dengen akoer, itoe satoe arie Wakong ingat manja kloewar aer mata, Kiongtjoe tanja: tianghoe kenapa kloowar aer kita die sinie enak mata? Wakong kala: makan minoem, en goewa poenja makasie Liong Soei Ong tangkep sampe sekarang tiada taoe die mana ada, sebab goewa maoe tjarie ma goewa, tiada tega berpisa sama Kiongijoe, sebab belon lama, dari itoe kloewar aer mata, raenjaoet Kiongjtoe kata: Tian Ong poenja pikiran sala! dari perkara binie ketjil; dari perkara ma besar, en kapan lian Ong tiada pegie tjarie ma en toengoe'in binie, orang die loewar boeat kata, sekarang Tian Ong lekas pegie tjarie ma die mana ada, saija nantie poelang sama saija poenja ma, saija toengoe Tian Ong sampe dapet tjarie ma, bole kita ketemoe lagie lakie binie, djangan boeat pikiran sama saija, tiada ilang kemana, Wakong dengar binienja kata begitoe, dia bilang banjak trima kasie njang Kiongtjoe poenja ingattan begitoe patoet, Wakong kata: goewa maoe tjarie djalan koeliling boeat tjarie ma, kaloe goewa poelang bole ketemoe lagie sama Kiongtjoe, abis bitjara pangil orangnja pesen loe djaga ini tempat, en Wakong lantas anterin binienja sampe die Hong Hongsan, ketemoe saraa mertoeanja membrie hormat, tjarita'in maoe tjarie manja en dari perkara perang sampe tjarita djodo dari kepala sampe die boentoet, mertoeanja kata: mistie tjarie ma djadie orang poenja anak, en dia menginap 3 malem die sitoe, en lantas Wakong bilang sama mertoeanja dia kirim doeloe Kiongtjoe die sini, lantas Wakong kloewar djalan koeliling, dia dengar ada soewara orang menangis, Wakong pikir apa ma goewa atawa boekan, atienja tjemboeroe'an sadja en djalan tjepet soesoel, liat boekannja ma goewa, liat prampoean toea, lantas dia tanja sama itoe prampoan toewa, kata: loe djalan pegie djalan dateng dengan menangis, apa sebab? itoe prampoan toewa kata: goewa ada poenja saloe anak lelakie pegie die Goenoeng potong kaijoe lantas djoewal, en doewetnja bawa poelang boeat blie beras, abis dia djoewal dia poelang manpir die Bio masoek maoe minta makan aer dari sebab liaoes, en Tjeng Hian Koan ini Bio ada satoe Saijkong namanja Lotjia Taijsian, kaloe orang masoek die dalem Bionja mistie kasie oewang, kapan tiada, itoe orang djalan poelang sampe setenga Goenoeng, itoe Saijkong lantas kerdja gelap, dengan pasir en batoe kaija oedjan toeroen timpa sama itoe orang sampe matie, apa lagie dia liat anak goewa ada oewang dia minta anak goewa tiada maoe kasie sebab maoe blie'in beras piara sama goewa, dia mara, en anak goewa poelang sampe setenga Goe­noeng djadie gelap tiada klattan djalanan, lantas dateng pasir dan batoe timpoek sama anak goewa sampo mati, dia poenja bangke goewa tjarie tiada taoe die mana ada, mangka itoe goewa menangis maoe pegie mati sadja, kaloe tiada anak goewa piara, siapa bole piara? angoeran pegie mati sadja, en Wakong dengar itoe prampoan tjarita begitoe, atienja djadie panas en mara, Wakong kata: kenapa tiada maoe pegie bekelak sama Khoa Hoe? itoe ma toea kata: bekelak djoega pertjoema, sebab Khoa Hoe tiada branie preksa dia poenja perkara, sebab itoe Saijkong banjak kebisahannja, en Wakong kata: die kolong langit ada beginie roepa njang tiada patoet, en liat ini orang toea djadie kesian, Wakong kloewarin oewang mas 10 tail kasie sama ini ma toea, en ma toea ambil itoe oewang bilang banjak trima kasie, berkata Ke Khoa: djangan pegie djalan die sitoe, nantie dia bikin tjilaka, Wakong kata: tiada kenapa! en itoe ma toea poelang, en Wakong djalan masoek die dalem itoe Bio, ini Saijkong liat ada tetamoe masoek, dia kasie hormat soeroe doedoek kasie minoem the, en itoe Saijkong tanja sama Wakong : tetamoe orang die mana? menjaoet Wakong: kita orang Bitjioehoe Boegoan Koan kampoeng Siok Ketjeng, kita poenja bapa nama Siok Eng Hoe, en kita poenja nama Siok It Long, kita lama soeda dengar die ini Bio bagoes dan enak, dari itoe kita dateng melantjong kepengen tengok ini Bio. Menjaoet Saijkong kaloe begitoe Siok hwangwe poenja anak djadie orang pangil Siok Kongtjoe, djadie saija trima sala tiada samboet sama Kongtjoe, en lantas tjari'in nasie en arak kasi hormat sama Siok Kongtjoe, en berdoewa doedoek minoem arak en makan nasie. Wakong pikir: goewa kloewarin mas kasie dia liat biar dia poenja mata panas liat itoe mas, en lantas Wakong kloewarin mas sengadja kerdja djato besoewara en poengoet taro die atas medja tempat dia makan, en itoe Saijkong liat itoe mas djadie kepengen, berkata: Siok Kongtjoe, itoe mas kasie saija taro die Bio soepaija tepekong bole popie sama Siok Kongtjoe Wakong kata bae, loe kloewarin boekoe nantie kita toelis masokkin die dalem boekoe Te-ijan, en lantas Saijkong ambil itoe boekoe Teijan, kasie sama Wakong, Wakong amb il itoe boekoe sengadja maen-maen toelis Bitjioehoe Boegoan Koan Siok Ketjeng Siok It Long soeka kasie satoe, abis Saijkong kata: saija liat die toelis die boekoe tjoema satoe sadja, kenapa toelis tiada banjak kasie apa, sebab Wakong kata: troesa tanja sampe begitoe terang, en loe liat goewa toelis satoe dia bisa „phie” djadie bereboe-reboe, en goewa toelis sedikit ija satoe soerat sadja, ini Saijkong dengar belaga tetawa, berkata Kongtjoe: kaloe maoe kasie sama saija 1 bole kloewarin, lantas Wakong kata: ini satoe mas en goewa sendirie soeka, die mana la bole kasie orang, en Saijkong dengar perkatahannja en lantas dia djadie sengittan, en loe maoe kasie, tiada maoe kasie, tok loe mistie kasie, Wakong kata: kasie tiada maoe kasie, itoe melenkan goewa, en kenapa loe kata begitoe, Saijkong kata loe maoe pegie loe mistie kasie goewa itoe mas, Wakong dengar begitoe, lantas mara dan makie kata: loe djadie Saijkong djadie maling rampok orang, en lantas itoe medja arak Wakong toelak terbalik-balik, laríe kloewar Bio, ini Saijkong mara, batja-batja, sebentaran kloewar pasir en batoe timpoek sama Wakong, en Wakong lantas kloewarin apie nama Sam Bie Tjin Hwé, bakar itoe Bio, ada 2 proempoan moeda larie, kloewar, en Wakong tanja kata: loe orang proempoan kenapa ada die dalem Bio? itoe proempoan kata: saija die tangkep sama itoe Saijkong, saija orang die Keng Tjioe nama Tan Wannio, satoe proempoan lagi orang Soetjan Seng Touwhoe nama Oeij Pek IJanio, Wakong kata: nantie goewa anter'in loe poelang, loe bilang loe poenja ma bapa kata: goewa njang toeloengin, en lantas Wakong kloewarin angin bawa ka-awan anter'in itoe Tan Wannio die Keng Tjioe, ini Oeij Pek IJanio kata: saija tiada bole poelang sendirie, takoet itoe Saijkong nantie soesoel, saija minta Tian Ong toeloeng anterin, saija poenja ma bapa tentoe bilang banjak trima kasie en tiada bole balas darie Tian Ong poenja bae, Wakong dengar dia bitjara begitoe lemes en atienja Wakong djadie kesijan, Wakong lantas soeroe angin bawa ini Oei Pek IJanio, Wakong anterin die blakang sampe die roemanja Seëtjoan Seng Touhoe, en Wakong lantas poelang.

Tjarita ini Saijkong, Wakong dateng die Bio soeda bikin riboet dengan bakar itoe Bio, en itoe 2 proempoan soeda dia anterin poelang, en kita tiada tempat tingal, sebab soeda die bakar itoe Bio, en sekarang pegimana akal kita maoe balas sama dianja bikin kenaija, pikir-pikir tiada djalanan njang bole kenaija sama Wakong, sebab atie kita terlaloe sakiet, djadie sekarang kita sabarin doeloe.

Tjarita die Seëtjioe Seng Touhoe, hwangwe Obi San Gak, bapanja Oeij Pek IJanio, lagie doedoek kesel ingat anaknja ilang tiada taoe kemana pegie, dia lagie berpikir: apa orang bawa larie atawa siloeman bawa larie dia lagie bengong, dateng boedaknja masoek bilang kata: Siotjia Oeij Pek IJanio dateng, bapanja dengar lantas kloewar pintoe tengok, betoel anaknja, lantas pelok bapanja dengen menangis, bapanja kata: loe die mana pegie ba-arie-arie, anaknja tjarita'in dari kepala sampe die boentoet, en bapanja denger anaknja tjarita'in, bapanja kata: Wakong soeda toeloengin, sekarang kita bikkinin dia Bio dengan bikinin dia gambar balas dia poenja bae, 'en lantas pangil toekang, soeroe bikin Bio, tjarie tempat njang bae, lantas ini toekang-toekang bikin 1 Bio haroe, bagoes sekalie, dengan bikinin gambarnja, Wakong sama-sama boedaknja Tjan Ligan Soen Hong Njie, ada 5 boelan abis die bikin itoe dengan tjat aer mas, tjarie arie njang bae, en lantas hwangwe adjak sanak soedara semoeanja dateng die Bio sembaijang pangil waijang dengan orang-orang kampoeng semoeanja dateng pasang lilin hio, rame sekalie, 3 hari 3 malem baroe soeda-än.

Tjarita ini Saijkong dia poenja Bio Tjeng Hian Koan soeda Wakong bakar, tiada tempat, atienja sakit sekalie maoe kenaija Wakong tiada perdjalanan njang bole die kenaija, kaloe maoe lawan tiada bole menang sebab Wakong saktie, djadie dia sabarin sadja, dengar kabar hwangwe bapanja dari Oeij Pek Ijanio bikinin Wakong Bio, dia pikir sekarang bole pake akal kita „phie” djadie beroepa Wakong, en lantas dia terbang djalan die awan, sampe die roemanja Oeij Pek Ijanio, dia „phie” beroepa Wakong, malem djem poekoel 2, dia ketok pintoenja, Oeij Pek Ijanio lagie doedoek, dengar orang ketok pintoe, Oeij Pek Ijanio tanja: siapa njang ketok pintoe beginie malem? menjaoet: goewa Wakong! en kapan loe tiada maoe boeka pintoe, goewa nantie bikin loe matie semoeanja njang ada die dalem roema, Oeij Pek Ijanio dengar dia kata Wakong, en lantas dia boeka'in pintoe, liat betoel Wakong, en lantas koewie sembarie bilang kata: banjak trima kasie njang soeda toeloengin saija poenja djiwa, Wakong palsoe kata: itoe 1 arie goewa liat loe begitoe bagoes, mangka sekarang goewa dateng lagie die sini, en goewa maoe kawin sama loe, Oeij Pek Ijanio kata Tian Ong orang die langit sepertie Toapekong, kenapa beginie atoerannja? Wakong palsoe kata: kaloe tiada maoe toeroet sama goewa, nantie goewa bikin kenaija semoeanja die dalem roema loe, en Oeij Pek Ijanio dengar katanja begitoe, mendjadie takoet, en lantas toeroet kawin itoe malem, en soeda pagie itoe Wakong palsoe pegie, dia kata: nantie saban malem goewa dateng.

Tjarita hwangwe Oeij San Gar, bapanja Oeij Pek Ijanio, tanja sama boedak ketjilnja kata: semalem Siotjia ada mengomong sama siapa? en loe dengar tiada? boedaknja kata: saija djoega maoe tanja sama hwangwe, en bapanja mara lantas soeroe pangil Siotjia, Siotjia lantas kloewar, liat bapanja mara, lantas Siotjia koewie die depan bapanja, bapanja tanja: lagi semalem goewa dengar loe mengomong sama siapa, die kamar? barang kalie loe simpen lelakie, loe kerdja tiada patoet bikin goewa maloe, en loe mistie bilang betoel! Siotjia kata: tiada orang siapa njang saija adjak mengomoeng, saija sendirie tarik napas, bapanja kata: tiada bole djadie loe tarik napas, en goewa soeda dengar ada soewaranja orang lelakie, en kapan loe tiada maoe bilang betoel, goewa nantie poekoel loe sampe matie, loe bikin goewa maloe, Siotjia dengar bapanja maoe poekoel matie dengan begitoe mara, Siotjia lantas bilang kata: boekannja siapa, en Wakong njang toeloengin saija, semalem dia dateng adjak saija kawin, en saija tiada maoe, dia maoe kenaija semoeanja roema bikin matie, djadie saija awa takoet dengan ada dia poenja bae, dari itoe saija toeroet, en bapanja dengar anaknja tjarita begitoe, lantas mara, kata: kaloe begitoe, kotor ingatlannja, en boekannja djadie Toapekong, djadie bikinnin dia Bio pertjoema, lebie bae rombak lagie sadja itoe Bio, anaknja kata: bapa nantie doeloe rombak itoe Bio, barang kalie boekannja Wakong, atawa laen siloeman beroepa Wakong, tiada bole taoe, sekarang lebie bae kita pegie die Bionja bakar 1 soerat, kita toelis dari ini perdjalanan, kapan betoel Wakong, baroe kita rombak itoe Bio, Ewangwe dengar anaknja tjarita, dia ingat betoel, en hwangwe toelis 1 soerat die tjarita'in perdjalanan begitoe, lantas bakar itoe soerat, kebetoellan Wakong ada die atas awan dengar begitoe, en Wakong tanja dari atas awan, kata: hwangwe bakar soerat njang Siotjia poenja perdjalanan, tetapie goewa dapat taoe, kaloe malem dia dateng pegimana waktoe? en Siotjia kata: kaloe malem djem poekoel 2 dia dateng, ampir pagie aijem kroeijoek dia kloewar, ini malem tentoe dia dateng, Wakong pesen: malem Siotjia pegie tidoer die tempat laen, goewa nantie djaga die kamar Siotjia, dia kaloe dateng nantie goewe tangkep kasie liat loe poenja sedalem roema, bole taoe, lantas hwangwe sama siotjia djalan poelang dengan soeka atie, it oe malem Wakong dateng masok die kamar Siotjia, kira-kira djem poekoel 2 malem, dateng itoe Saijkong beroepa Wakong, ketok pintoe, en Wakong „phie” djadie Siotjia, dia tanja: siapa njang ketok pintoe? Saijkong menjaoet: goewa? en lantas Siotjia palsoe boeka'in pintoe, en Wakong palsoe masoek die dalem kamar maoe naek die randjang, en Wakong lantas tangkep iket, pangil hwangwe sedalem roema pasang teng dateng rame-rame tengok, itoe Saijkong djadie Oeler poetie, semoeanja liat djadie takoet, Wakong lantas maoe poekoel matie, en ini Oeler mengomong kata: minta djangan la die poekoel hamba matie, hamba minta Tian Ong poenja kesijan, sebab hamba bertapa sekian lamanja, Wakong dengar dia minta-minta, djadie atienja lemes, berkata: loe tiada patoet branie bikin beroepa goewa, kerdja goewa kotor, sekarang loe mistie toeroet goewa poenja maoe! loe mistie djadie Oeler! en Wakong ambil itoe Oeler, masokkin die dalem Popwenja, en hwangwe semoeanja orang-orangnja njang sebrapa ada, koewie bilang banjak trima kasie, en Wakong lantas terbang djalan die awan, dia poelang sampe die Libiesan, masok ketemoe binienja, Wakong kata: goewa soeda tangkep siloeman Oeler poetie, en sekarang goewa maoe pegi die mana tempat boeat tjarie ma, Kiongtjoe kata: die mana tempat die doennia loe soeda tjarie tiada ketemoe, barang kalie ada die imkan (akerat) soeda mati, Wakong kata: kaloe soeda matie, die mana tempat tjarie? Kiongtjoe kata: kaloe soeda matie, loe pegie die Tanggak Bio, tjoba tengok, ada atawa tiada loe poenja ma die sitoe, en Wakong dengar binienja oendjoekkin die sitoe, en lantas Wakong pegie die Tanggak Bio sampe die pintoenja, sampe die nataranja liat segala roempoet-roempoet banjak, njang djaga pintoe nama Samseng, liat ada orang dateng, lantas tanja kata: loe siapa orang? dateng die sini maoe apa? Wakong kata: goewa nama Wakong! abis ini Samseng kata: goewa dengar djoega nama loe boekannja orang bae, en pegie sana sini bikin perkara sadja, abis dateng die sini nantie tjarie perkara, en tiada bole masok, Wakong dengar tjaritanja, lantas mara, makie kata: loe branie bitjara begitoe kasar bikin atie goewa mara! abis kata lantas Wakong timpoek dianja sama Shakak Kimtjoei, ini Samseng larie masok bilang Sengte njang pegang orang matie, en Sengte tanja sama orangnja njang djadie djoeroetoelis nama Liok Tjo, kata: itoe orang dia poenja nama Wakong, djahat sekalie, dia dateng die sini apa dia poenja maoe? Liok Tjo kata: tentoe ada nja mangka dia dateng die sini, lebie bae kita dengan hormat sama dianja, belon abis bitjara, Wakong soeda sampe die depan Sengte, en Sengte soeroe Wakong doedoek kasie makan the, Sengte tanja kata: Tian Ong dateng die sini apa kabar? menjaoet Wakong kata: boekannja perkera apa, tjoema boeat tjarie saija poenja ma apa ada dateng kamarie? Sengte kata: siapa namanja? en Wakong kata: saija poenja ma namanja Kittjito Sengbo, orang-orang pangil Siok Taijpo, en lantas djoeroetoelisnja nama Liok Tjo preksa die boekoe orang matie, dia bilang sama Sengte kata ada djoega Siok Taijpo, dari Kittjito Sengbo tiada ada, Wakong kata: Kittjito Sengbo sama djoega Siok Taijpo, Sengte kata: djadie 2 orang? Wakong kata: tjoema 1 orang sadja, kenapa dia kata 2 orang, Wakong mara kata: memang 1 orang! Liok Tjo kata: die sini kaloe orang soeda matie, kemaren goewa preksa namanja toelis die boekoe doeloe baroe seraken die imkan (akerat). toetoep, Tiang Ong kaloe maoe taoe terang bole pegie die imkan dapet taoe betoel, en Wakong dengar Liok Tjo kata begitoe, en dia lantas pegie die imkan (akerat), sampe die imkan, Wakong liat ada 18 tempat oekoemman orang matie, dia liat ada Goenoeng mas en Goenoeng perak, liat lagie ada djembatan mas, kaloe orang hosim pake atie bae, dia matie djalan die djembatan mas teroes naek die langit, ada 2 orang nama Tong Lam Gioklie njang anter naek ke-langit, en ini djembatan perak, orang matie njang pake atie djahat segala roepa dia masie iloep kerdja'in njang trada patoet, itoe dia djalan die djembatan perak teroes sampe die tegiok (tempat hoekoman), djadie Wakong liat ini djembatan perak, maoe djalan liwat, tiada bole, sebab banjak kaijoe melintang-lintang, djadie dia tiada maoe djalan die sitoe, dia pikir lebie bae goewa djalan menjabrang die djembatan Naij Hokio, sampe die djembatan Naij Hokio, en toekang sebrangan tiada maoe sebrangin, lantas tanja: loe siapa nama? en orang die mana? menjaoet Wakong kata: goewa nama Wakong, pangkat Tian Ong! goewa maoe tanja sama loe, apa ada goewa poenja ma die sini atawa tiada? menjaoet toekang sebrangan kata: goewa die sinie orang-orang menjabrang bilang reboe, die mana goewa kenal loe poenja ma, Wakong kata namanja Siok Taijpo, ada lagie namanja Kittjito Sengbo, toekang menjabrangan kata: ada djoega Siok Taijpo menjabrang die sinie dengan menangis, en dari Kittjito Sengbo tiada ada, Wakong kata: Siok Taijpo sama djoega Kittjito Sengbo, toekang menjabrangan kata: djadie 2 orang? en Wakong kata: tjoema satoe orang die kata 2 orang sadja, dia berdoewa roesoe, en Wakong mara lantas timpoek sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, kena kepalanja toekang sebrangan, lantas larie kata: Wakong bikin roesoe die imkan, bilang Giam Koen, en Giam Koen doedoek die kantornja, toekang sebrangan mengadoe kata: Wakong dateng die sinie bikin roesoe, Giam Koen tanja sama djoeroe toelisnja nama Heng Khoa: Wakong dateng die sinie, tiada taoe apa dia poenja maoe, Heng Khoa kata: tentoe ada sebabnja mangka dia dateng, en kaloe dia kemarie kita dengan hormat sadja, dia bitjara belon abis, Wakong soeda sampe, en Giam Koen soeroe dia doedoek makan the, Giam Koen kata lagie: soeda lama dengar Tian Ong poenja nama kaija Gloedoek, sekarang baroe ketemoe, en Tian Ong dateng die sinie apa kabar? Wakong kata: saija dateng die sinie tiada laen perkara, dari sebab saija maoe tjarie ma, namanja Siok Taijpo, ada lagie namanja Kittjito Sengbo, kassie Liong Soei Ong tangkep tiada taoe dia bawa kemana, saija rasa barang kalie soeda matie, mangka saija dateng die sinie boeat tanja sama Giam Koen, apa ada atawa tiada ma saija? en Giam Koen soeroe djoeroetoelisnja preksa die boekoe, lantas die preksa die boekoe, ada nama Siok Taijpo sadja, dari Kittjito Sengbo tiada ada, Giam Koen kata: apa 2 orang? Wakong kata: tjoema satoe sadja, pegimana die kata 2 orang, en lantas mara, kata: Kittjito Sengbo sama Siok Taijpo sama djoega, djoeroetoelisnja kata: kaloe tiada pertjaija nantie pangil dia kloewar aloesnja dateng, bole taoe terang, en lantas soeroe oepas adjak aloesnja dateng, Giam Koen kata: Tian Ong kaloe tiada pertjaija, sendirie kenallin, Wakong lantas dekettin liat tanja sama itoe aloes: loe siapa? dia menjaoet Siok Taijpo kata: saija Siok Taijpo, en Wakong mara kata: Siok Taijpo goewa poenja ma en goewa kenapa tiada kenalin, loe branie sangkal kata Siok Taijpo, en itoe proempoan menangis berkata, saija betoel Siok Taijpo ada sebabnja, nantie saija tjarita'in asal moelanja, en Siok Hwangwe soeda oemoer 40 taon, belon ada poenja anak, djadie saija saban malem pasang hio die dalem Kebon Kembang, betoel itoe satoe malem saija pasang hio, saija lagie koewie minta sama Toehan Alla soepaija bole die kasie anak lelakie, barang abis saija bitjara, maoe bangoen, saija liat apie die gelas sama apie lilin lantas matie ada angin besar, dateng 1 proempoan roepa bengis sekalie pegang sama saija, dia lantas tekoek sama saija, dia lantas makan, en saija poenja aloes tiada taoe saija die mana mistie bilang, djadie saija matie terlaloe ketjiwa, manka itoe saija menangis sadja sedie sekalie, djadie sekarang itoe proempoan beroepa kaija saija poenja moeka dia boeat lakie Siok Hwangwe, Wakong barang dengar ini proempoan tjarita begitoe en lantas Wakong pelok manja dengan menangis berkata: nantie anak minta'in sama ma bole pegie tjoetsie die peroet orang njang kaija en Wakong pegie sama Giam Koen minta die toeloengin manja bole pegie tjoetsie die peroet orang kaija, en Giam Koen kata: bae, lantas die kasie 1 soerat soeroe orang anterin pegie sama Beng Poan boeat kasie ini Siok Taijpo pegie tjoetsie die peroetnja Teng Sian Sie njang djadie Khoa Hoe, Wakong liat manja soeda die anterin, Wakong bilang sama Giam Koen banjak trima kasie darie Giam Koen poénja toeloengan, en lantas dia poelang kedoenia, Wakong pikir ini Tanggak Bio Sengte akallin goewa dia soeroe tjarie ma goewa die imkan, en sampe die imkan kasie goewa bikin roesoe en riboet, djadie goewa poenja nama tiada bae, doeloe goewa perkara die langit sama die doenia, en ini die imkan djadie tempat, klattan goewa orang djahat, die mana sampe tjarie perkara sadja, sekarang goewa pegie lagie die Tanggak Bio, bakar Bionja, en lautas Wakong pegie die Bio kloewarin apienja, bakar itoe Bio, en itoe apie tiada bole menjala, Wakong liat die atas itoe Bio ada 2 Oeler menjaboer itoe apie, djadie itoe apie tiada bole menjala, en Wakong lantas timpoek itoe Oeler sama dia poenja Popwe Shakak Kim Tjoei, en itoe Oeler lantas larie, en bakar lagie itoe Bio, en itoe Bio ada 2 Toapekong, njang djaga itoe pintoe Bio nama Song Boen Pais Kok Sattjin, dia berdoewa liat mace die bakar itoe Bio, en dia berdoewa kata: ini Wakong terlaloe djahat, en kita kloewarin Popwe petie matie kertas, kita menangis die depan Wakong nanti dia matie, baroe kita masoekkin dia die petie kertas bawa sama Toehan die langit, 1 perkara kita dapet persen, 2 perkara djangan dia bikin roesoe die doenia, ahis dia kata, lantas dateng ketemoe Wakong, dia berdoewa kata: djangan loe begitoe djahat, en Sengte sama loe apa dia poenja berbantahan? en loe maoe bakar dia poenja Bio, Wakong kata: en loe berdoewa apa loe perdoelie, ini 2 Toapekong kata: bae-an loe pegie dari sini, kaloe loe tiada maoe pegie nantie goewa berdoewa nangissin loe bole matie, Wakong kata: loe kaloe nangissin orang bole matie sekarang loe tjoba nangissin, goewa bole matie atawa tiada? ini 2 Toapekong lantas nangissin, en betoel Wakong lantas djato matie, ini 2 Toapekong masoekkin Wakong die petie matie kertas. en baroe maoe bawa naek die langit sama Toehan, dateng Wakong poenja Soehoe (goeroe) nama Hwe Ijam Kong Hoet tanja sama ini 2 Toapekong kata: loe berdoewa gotong apa, maoe kemana? ini 2 Toapekong kata: ini Wakong terlaloe djahat dateng die sini maoe bakar Tanggak Bio, djadie saija berdoewa nangissin dia matie, maoe bawa sama Toehan bole dapet persen, Hwe Ijam Kong Hoet pikir ini Wakong kaloe tiada ketemoe goewa, tentoe dia kena die bawa, en goewa laga'in sama ini 2 Toapekong pintoe, Hwe Ijam Kong Hoet kata: loe berdoewa tiada taoe Wakong poenja pekara, ini 2 Toapekong kata: betoel saija tiada taoe, Ijam Kong Hoet kata: nantie goewa kasie loe taoe, en ini Wakong dari Toehan poenja tjoetjoe, kapan loe bawa sama Toehan, en Toehan mara kata loe kenapa nangissin goewa poenja tjostjoe sampe matie, en lantas Toehan soeroe bawa loe berdoewa pegie potong, djadie loe berdoewa matie tiada keroewannan, betoel tiada goewa poenje kata? ini Toapekong kata: baenja Losoehoe bilangin, Soehoe betoel orang bae, en sekarang pegimana baenja? Ijam Kong Hoet pikir ini Wakong memangnja asal apie njang djadie, kaloe kena apie tentoe dia mendoesin, lantas Ijam Kong Hoet kata: sekarang lebie bae loe ambil apie bakar sama dianja sampe abis pekara, en tiada soesa lagie, ini 2 Toapekong kata: baenja Losoehoe adjarin, en Ijam Kong Hoet lantas pegie, ini 2 Toapekong berkata: baenja Losoehoe ingettin, kapan tiada kita berdoewa anterin djiwa, en jantas ambil apie bakar itoe petie matie, en Wakong kena apie djadie mendoesin, bangoen ambil dia poenja Shakak Kim Tjoet timpoek sama ini 2 Toapekong, en ini 2 Toapekong liat Wakong bangoen maoe timpoek, dia berdoewa lantas larie, en Wakong pake badjoenja pegie ketemoe sama Soehoenja (Ijam Kong Hoet), ini 2 Toapekong kena die timpoek kepalanja sampe kloewar dara, en lantas makie'in Ijam Kong Hoet lantas pegie.

Tjarita Hwe Ijam Kong Hoet soeda toeloengin Wakong, dia poelang lagie doedoek, en Wakong sampe die depannja lantas koewie bilang banjak trima kasie njang Soehoe soeda toeloengin sama tetjoe, Ijam Kong Hoet kata: loe tiada taoe segala atoeran, en loe kaloe maoe tjarie loe poenja ma, kenapa loe tiada maoe dateng tanja sama goewa? en loe maoe pegie die imkan, Wakong kata: tetjoe sewaktoe loepa dateng tanja sama Soehoe, sebab tetjoe poenja atie terlaloe bingoeng, sekarang tetjoe tanja sama Soehoe, tetjoe poenja ma áda die mana? Ijam Kong Hoet kata: loe poenja ma, kasie Liong Soei Ong bawa die Hongtouw (akerat besar), die oekom berat sekalie, kaloe si-ijang die poekoel sama toeija mas 30 kalie, kaloe malem die poekoel sama toeija besi, tiada brantienja, en Wakong denger manja ada die Hongtouw (akerat besar) lagie die hoekoem begitue berat, en Wakong lantas menangis, atienja kaija die iris, en lantas poelang die Goenoeng Libiesan, tjarita sama binienja, Wakong kata: sekarang goewa maoe pegie die Hongtouw toeloengin goewa poenja ma, Kiongtjoe kata: pegimana Tianghoe bole toeloengin, Wakong kata: goewa nantie „phie” djadie soeroe'an Toehan, minta segala orang matie poenja aloes bawa die langit maoe die preksa, tentoe die kasie, bole kita liat kita poenja ma, en lantas bawa poelang, binienja kata: bagoes itoe akal, Wakong lantas pegie die Hongtouw (akerat),

Tjarita Hongtouw Ong lagie doedoek, ada 2 orangnja, 1 nama Han Goan Swe, 1 nama Koan Goan Swe, ini 2 orangnja mistie djaga die Hongtouw barang kalie siloeman-siloeman die oekoer dia melawan, djadie ini 2 Goanswe lawan, Wakong lantas „phie” djadie soeroe'an Toehan dateng, lantas ini 2 orang soeroe masoek, Hongtouw Ong tanja sama soeroe'an Toehan kata: Tiansaij dateng die sini apa kabar? Tiansaij kata: saija di-soeroe sama Toehan, itoe aloes-aloes orang matie die soeroe saija bawa die langit en Toehan maoe preksa, Hongtouw Ong tanja sama ini 2 orangnja: pegimana? ini 2 Goanswe kata: kaloe soeroe'an Toehan, kita tiada bole kenallin betoel atawa boekan, lebie bae kita katja'in, bole taoe betoel dengen palsoe, barang ambil katja, maoe katja'in, en Wakong lantas larie naek die awan, Goanswe liat dia larie, taoe palsoe, kata: ini orang manja setan siloeman, doeloe manja kasie Loing Soei Ong tangkep bawa kemarie, sekarang dia „phie” djadie beroepa soeroe'an Toehan, maoe ambil manja, pegimana saija tiada katja'in, sebab doeloe dia taoe „phie” djadie Taij-It-Kioe-Kou-Tian-Tjoen en ampir dia kena ambil manja, en Wakong die atas awan dengarin ini Goanswe tjarita sama Hongtouw Ong, Wakong lantas poelang, tjarita sama binienja, Wakong kata lagie: en sekarang goewa „phie” lagie djadie Kioe-Kou-Tian-Tjoen poenja roepa, en binienja kata: kaloe begitoe sekarang lekas „phie” Kioe-Kou-Tian-Tjoen pegie die Hongtouw.

Tjarita Hongtouw Ong lagie doedoek, orangnja bilang kata : ada Taij-It-Kioe-Kouw-Tian-Tjoen dateng, en Hongtouw Ong dengar lantas kloewar samboet adjak masoek doedoek die kroesie membrie hormat dengan kasie makan the, Hongtouw Ong berkata: Tian-Tjoen dateng kemarie apa kabar? Tian-Tjoen palsoe kata: maoe ambil aloes-aloes orang matie bawa die langit, en lantas Goanswe kata: saija mistie katja'in doeloe, sebab doeloe'an Wakong soeda „phie” djadie soeroe'an Tochan maoe ambil itoe aloes, djadie sekarang saija atie-atie, en Tian-Tjoen palsoe kata: apa loe tiada kenallin sama pintjeng en maoe katja'in? Goanswe kata: Tian-Tjoen djangan mara, tetapie saija mistie katja'in doeloe, lantas ambil katja maoe katja'in, en Wakong soeda larie die atas awan, maoe dengar Goanswe bitjara apa sama Hongtouw Ong, betoel Goanswe bitjara sama Hongtouw Ong kata: ampir kena die akallin, Hongtouw Ong kata: pegimana loe bole taoe, Goanswe kata: kaloe betoel Taij-It-Kioe-Kouw-Tian-Tjoen dateng diesini, dia ada poenja 9 kepala (Saij Singa) seret kretanja dengan ada moeritnja ikoet die pingir krete, en Tian Tjoen pake selendang taboer mas, ada 2 anak Kimtong gioklie iringin, en ada toengketnja sama bokor mas terisie aer emboen boeat kasi itoe aloes minoem, ada poenja kipas nama Ngobeng Shi, en sampe die pintoe Hongtouw akerat ada setan matanja 1 nama Kimtjeng Tokgan Kwie njang boeka itoe akerat djadie terang, en baroe Tian Tjoen masoek, kapan tiada begitoe, en die dalem itoe boewie gelap sekalie, pegimana bole masoek, mangka dia dateng begitoe roepa, djadie saija dapet taoe palsoe, ini Wakong ada die awan dia dengarin sadja tjaritanja begitoe, en Wakong lantas poelang bitjara sama binienja begitoe soesa, en binienja dengar lakienja tjarita begitoe soesa, lantas tarik napas, Wakong kata: kaloe begitoe tjaritanja terlaloe soesa boeat toeloengin goewa poenja ma, en lantas menangis binienja liat lakienja menangis, dia kata: tiada kenapa! saija ada poenja soedara proempoan tingal sama Kioe Kouw Tian Tjoen, bole djadie gioklie pangil saija poenja ma ambil saija poenja kipas njang ikoettin kita poenja orang, bole „phie” djadie 9 kepala (Saij Singa) itoe njang laen-laen kita poenja Popwe djoega bole „phie” djadie día poenja pake'an, tjoema tjarie njang djadie Tokgan Kwie kita tempel soerat barangkalie ada orang njang bisa „phie” djadie Tokgan Kwie itoe sampe, en Wakong lantas tempe soerat, tiada lama ada 1 siloeman nama Kimtjeng Pekgan Kwie dateng kepe itoe soerat njang die tempel masoek ketemoe sama Wakong, berkata doeloe njang Tian Ong timpoek itoe katja sampe petja, itoe waktoe saija ada die blakang katja bersama-sama Tian Ong poenja ma, en abis Tian Ong poenja ma nama Kittjito Sengbo soeka makan orang, djadie die tangkep sama Liong Soei Ong bawa die akerat, oekoem, en saija tiada branie makan orang, djadie tiada die tangkep, sekarang saija dengar Tian Ong maoe pake orang boeat djadie Kimtjeng Tokgan Kwie, saija bole „phie” djadie kaija dianja poenja roepa boeat toeroet Tian Ong regie boeka itoe pintoe boewie, saija inget Tian Ong poenja bae, en Wakong dengar tjaritanja soeka atie, Wakong atoerin apa njang maoe die pake semoeanja soeda die bikin betoel pegimana terseboet, lantas Wakongphie” djadie Tian Tjoen, doedoek kreta djalan pegie die Hongtouw.

Tjarita Hongtouw Ong lagie doedoek, ada njang bilang kata: Tian Tjoen dateng doedoek kreta, 9 kepala Saijnja njang tarik, Hongtouw Ong kata: ini betoel, boekan palsoe, en lantas kloewar samboet adjak masoek die dalem membri hormat kasie makan the dengan orang-orangnja njang ikoet, toengoe die loewar, abis makan the, lantas Tian Tjoen adjak Hongtouw Ong bersama-sama dateng die pintoe boewie, en lantas Tian Tjoen njang palsoe boeka kipas, sama toengketnja ketok itoe pintoe boewie en terboeka, ini setan Tokgan Kwie palsoe lantas masoek, ambil manja Wakong bawa kloewar, Tian Tjoen kata: njang laen troesa, masoekkin lagie die boewie, ambil Kittjito Sengbo sadja maoe bawa kelangit, en lantas dia bawa poelang die Goenoeng Libiesan, Hongtouw Ong tanja sama dia poenja Goanswe: apa loe soeda katja'in, belon? Goanswe menjaoet kata: ini betoel Tian Tjoen, djadie saija tiada branie katja'in, Hongtouw Ong kata: goewa djadie bertjaket djoega, sebab kenapa njang laen dia tiada bawa semoeanja, en tjoema Kittjito Sengbo sadja die bawa, mangka itoe goewa rasa palsoe, lebie bae sekarang loe lekas pegie boeroe katja'in sama dia, en lantas itoe Goanswe bawa katja boeroe naek die awan, lantas katja'in, dia lagie djalan poelang, barang katja'in dari atas awan, betoel Wakong njang „phie” menjaroe Tian Tjoen, en lantas boeroe maoe rampok itoe Kittjito Sengbo soeda djaoe, en lantas poelang bilang Hongtouw Ong kata: betoel Wakong! sebab saija tiada njana dia bisa bikin „phie” begitoe banjak roepa, sekarang kita serep-serepin sadja apa kabarnja. Tjarita Wakong soeda 3 kalie maoe ambil manja baroe dapet, atienja senang, manja kata: loe djadie anak soeda toeloengin sama goewa kloewar die sini, sekarang loe pegie tjarie Pongo kasi goewa makan, Wakong tanja: itoe Pongo apa barang saija tiada taoe? manja kata: kaloe loe tiada taoe Pongo, loe bole tanja sama Tjian Ligan Soen Hong Njie dia bole bilangin sama loe, en Wakong lantas tanja sama Tjian Ligan Soen Hong Njie: ma goewa maoe makan Pongo, apa itoe? Tjian Ligan Soen Hong Njie dengar die tanja sama dia, lantas tetawa kata: Tian Ong poenja ma dia maoe makan Pongo, itoe orang die nama'in Pongo, kaloe die kata maoe makan orang, tiada enak die dengar, djadie dia kata Pongo, Wakong dengar manja maoe makan orang, dia pegie sama manja kata: ma sebab makan orang mangka die oekoem die hongtouw akerat sampe begitoe berat, djadie anak tiada sampe atie dengar ma die oekoem begitoe berat, en sebole-bole anak akallin soepaija ma biar sampe bole kloewar, kenapa masie ingettan maoe makan orang, itoe perkara angoeran djangan, en manja dengar anakuja ingettin, lantas makie anaknja kata: loe djadie anak poethauw, en loe kaloe tiada maoe kasie goewa makan orang, boeat apa loe kloewarin sama goewa, lebie bae troesa toeloengin goewa kloewar, Wakong dengar manja makie dengan mara maoe djoega makan orang, Wakong kata: saija minta tempo 4 hati nantie die tjari'in orang kasi ma makan, en lantas Wakong tempel soerat terseboet itoe soerat siapa njang bisa obattin goewa poenja ma, djangan bole inget maoe makan orang, goewa nantie kasi oewang mas 1000, en Hongtouw poenja Goanswe dapet dengar Wakong tempel soerat tjarie Sinse boeat obbattin manja djangan ingettan maoe makan orang, en lantas Goanswe pangil orangnja, pesen sekarang loe menjaroe djadie Sinse loe kepe itoe soerat njang die tempel loe kata: bisa obattin manja djangan bole inget maoe makan orang, en abis masakkin itoe obat loe lantas taro'in ini ratjoen biar dia makan lantas matie, goewa nantie kasie loe persen, Hongtouw Ong dengar soeka atie, en ini orangnja lantas pegie menjaroe djadie Sinse lantas kepe itoe soerat, orangnja Wakong njang djaga itoe soerat lantas adjak kasie ketemoe sama Wakong, en Wakong tanja sama Sinse: apa loe bisa obattin sama ma goewa djangan bole inget maoe makan orang, itoe Sinse kata: saija bisa obattin djangan soepaija dia tiada ingat maoe makan orang, en abis Wakong adjak itoe Sinse ketemoe sama manja, Wakong kata; ini Sinse bisa obattin ma djangan kepengen makan orang, manja liat ini Sinse, manja kenallin orang die Hongtouw, en lantas manja kata: ini boekannja Sinse! dia orang die Hongtouw djadie oepas toekang rangket orang, dia dateng belaga djadie Sinse dia maoe ratjoenin sama goewa biar mati, en Wakong dengar manja kata: lantas mara pegang ini orang maoe potong, ini orang kata, djangan potong sama saija, nanti saija oendjoekkin obat djangan ingat maoe makan orang, Wakong kata: lekas loe bilang obat apa, en goewa tiada potong sama loe, itoe orang kata: kaloe Tian Ong poenja ma tiada maoe makan orang, mistie tjarie boea Sianto kasi dia makan, en djadie dia tiada kepengen makan orang, Wakong kata: die mana ada boea Sianto? itoe orang kata: die langit Kim Gakkoan Ong Bo Nio-nio die kebonnja ada Sianto soeda matang, Wakong dengar lantas lepas itoe orang, Wakong masoek bilang sama binienja pesen toeloeng liat manja, goewa maoe tjalong Sianto die langit, en Wakong lantas „phie” djadie roepanja Kau Te Tian naek die langit djalan sampe die kebon Sianto, liat ada anak ketjil lagie tidoer die dalem kebon Sianto, en Wakong lantas pandjet itoe poehoen Sianto petik 6 bidjie njang mera-mera lantas larie poelang, en itoe anak ketjil mendoesin liat itoe Sianto soeda tiada 6 bidjie, liat lagie kere kanan en die bawa ada bekas kakie monjet, en lantas bilang sama Ong Bo Nio-nio, kata: itoe Sianto ilang 6 bidjie, hamba liat tiada siapa njang tjolong, melengkan Tjé Tian Taij Seng njang tjolong, sebab die bawa hamba liat bekas telapakkan kakie monjet maka tiada siapa melengkan Tjé Tian Taij Seng njang tjolong, en Ong Bo Nio-nio dengar lantas mara, dia lapoer sama Toehan itoe 6 bidjie Sianto Tjé Tian Taij Seng njang tjolong en Toehan dengar soeroe orang pegie die Wakosan Soei Liamtong pangil sama Tjé Tian Taij Seng dateng sama Toehan, tiada lama Tjé Tian Taij Seng dateng mengadep dengan membri hormat sama Toehan, Toehan kata: itoe Sianto 3000 taon baroe berboewa sebab itoe Sianto kamie belon liat, kenapa kau brani tjolong? en Tjé Tian Taij Seng dengar Toehan tjarita, djadie dia tiada taoe apa perkara, Tjé Tian Taij Seng kata: hamba tiada taoe dari ini Sianto ilang die kata hamba njang tjolong, hamba sedari ikoet Tong Taij Tjoe pegie Tjikeng, hamba poenja atie njang temaha soeda ilang, pegimana hamba branie tjolong Toehan poenja Sianto, siapa njang soeda liat hamba tjolong itoe Sianto? barang kalie laen siloeman njang tjolong itoe Sianto tiada bole taoe, Toehan kata: maka die kata: Tjé Tian Taij Seng njang ambil, sebab ada bekas telapakkan kakie monjet, sekarang kamie mistie seraken kau bawa die Saij Hong sama Dewa Toewa bole kasie oekomman, sebab kau moerit Dewa Toewa, menjaoet Tjé Tian Taij Seng kata: Toehan djangan sereken doeloe sama Dewa Toewa, en hamba minta tempo doeloe 1 boelan nantie hamba serep-serepin ini perkara en kapan tiada dapet, Toehan baroe kirim hamba die Saij Hong sama Dewa Toewa, Toehan kata: bae! en Tjé Tian Taij Seng lantas poelang die Wako San Soei Liam Tong ketemoe sama anak-anaknja bilang begitoe, en anak-anaknja kata: taoe ini perkara djoesta, njang mana siloeman branie „phie” beroepa bapa tjolong itoe Sianto kasie Toehan mara maoe bawa pegie die Saij Hong oekoem, sekarang lebie bae bapa pegie tanja die Lam Haij sama Koan-Im-Hoetbo, bole dapet taoe siapa njang tjolong itoe Sianto, bapanja dengar dia kata betoel, en lantas dia pegie die Lam Haij tanja sama Koam-Im-Hoetbo.

Tjarita Koan-Im-Hoetbo lagie doedoek die kembang terate, dateng Tjé Tian Taij Seng die depannja dengen membrie hormat, Koan-Im liat ada Tjé Tian Taij Seng die depannja, lantas tanja: Taij Seng dateng die sini apa perkara? menjaoet Taij Seng kata: Toehan poenja Sianto ilang 6 bidjie die sala'in tetjoe njang tjolong, mangka tetjoe dateng die sini minta Koan-Im toeloeng oendjoekkin siapa njang tjolong itoe Sianto? en Koan-Im dengar tjaritanja begitoe, boeka matanja liat kere kanan taoe, lantas bilang kata: boekannja siapa njang tjolong itoe Sianto, ini Wakong njang tjolong! Taij Seng kata: dia tjolong itoe Sianto maoe boeat apa? Koan-Im kata: itoe Wakong soeda 3 kalie pegie die Hongtouw maoe ambil manja nama Kittjito Sengbo, sampe ketiga kalie baroe dapet manja dia akallin, djadie adjak sampe die tempatnja, en itoe manja minta sama Wakong dia kepengen makan oran, djadie Wakong tiada maoe kasie manja makan orang, en manja mara, Wakong liat manja mara minta tempo 5 hari, abis Wakong tempel soerat tertoelis itoe soerat: kapan ada njang bisa obattin manja djangan ingat maoe makan orang, dia maoe kasia oewang mas 1000, djadie Hongtouw Goanswe soeroe orangnja pegie menjaroe djadie sinse pegie kepe itoe soerat maoe obattin, tetapie Goanswe soeroe ini orang taro ratjoen soepaija manja Wakong bole matie, abis itoe orang menjaroe djadie sinse pegie kepe itoe soerat, lantas Wakong adjak kasie katemoe sama manja kata: ini sinse bisa obattin, en manja liat ini sinse manja lantas kata: ini boekannja sinse, opas die Hougtouw dia belaga djadie sinse dia maoe toeba sama goewa, en Wakong lantas mara maoe potong itoe orang, en dia minta-minta nantie saija oendjoekkin obat, djadie Wkong tiada potong, abis ini orang kata: die langit Ong Bo Nio-nio ada poenja Sianto die kebonnja, kaloe makan itoe Sianto loe poenja ma tiada ingat maoe makan orang, itoe orang dia lepas, en Wakong lantas pegie naek die langit dia „phie” djadie beroepa Taij Seng dia tjolong 6 bidjie Sianto kasie manja makan, sekarang manja betoel tiada inget maoe makan orang, Taij Seng dangar Koan-Im tjarita begitoe atienja mara, en lantas poelang bilang kasie taoe anak-anaknja sebab ini pekara djadie die tempoe'in goewa, sekarang dia bawa anak tjoetjoenja kita pegie tangkep sama Wakong bawa sama Toehan, Taij Seng ada 1 anak proempoan namanja Goat Djie roepanja djelek-sekalie pingangnja gede, moeloetnja besar, en kaloe dia besoewara kaija gloedoek, dia maoe ikoet pegie perang en soedara-soedaranja kata: loe djangan ikoet, sebab lo poenja roepa terlaloe djelek nantie orang tetawa'in djadie maloe, Goat Djie kata: apa maoe perang maen bagoes-bagoesan biar orang tetawa'in, trada perdoelie en goewa maoe tangkep sama Wakong, djadie soedara-soedaranja adjak djoega djalan sama-sama, sampe die Goenoeng Libiesan, minta perang sama Wakong, en orangnja masoek bilang, lantas Wakong kloewar ketemoe sama Taij Seng, Taij Seng kata: loe maoe tjolong Sianto kenapa loe „phie” goewa poenja roepa, djadie goewa die sala'in kata: tjolong Sianto, sekarang lebie bae loe menjara, goewa bawa die langit seraken sama Toehan, en lepas goewa poenja perkara, Wakong kata: goewa ambil itoe Sianto apa loe maoe taoe, en kasie goewa „phie” roepa loe masa kenapa? Taij Seng kata: he, loe „phie” roepa goewa loe bilang kata masa kenapa, bisa loe poenja bitjara, en lantas Taij Seng ambil die koepingnja toeija mas nama Kim Kau Pang poekoel sama Wakong, en Wakong djaga lantas timpoek sama dia poenja Shakak Kim Tjoei, en Taij Seng tjaboet dia poenja boeloe batja-batja sebentaran djadie monjet bilang riboe keroeboettin sama Wakong, en Wakong poenja Shakak Kim Tjoei itoe monjet ketjiel rame-rame pelokkin itoe Kim Tjoei soeda tiada bisa poelang lagie en Taij Seng lantas boeroe sama Wakong, en Wakong lepassin lagie dia poenja Hwetan, djadie apienja besar kaija Goenoeng, en Taij Seng tiada branie deket sebab njawaknja beboeloe dia trada branie perang dengan kepanassan tiada bole tahan dia larie die laoettan besar die Wetan rendem dirienja, en anak proempoeannja nama Goat Djie ada die pingier liat bapanja perang kala larie, dia lantas bawa Popwenja nama Ko Koet Tou goijang pangil Wakong poenja nama sebentaran ini Wakong lantas kepalanja sakit matanja djadie gelap en tiada bole tahan, lantas larie poelang tidoer lantas matie, ini Goat Djie dia poenja Popwe mandjoer sekalie, kaloe orang dia kena pangil namanja, kepala djadie sakit lantas matie tiada djandanja.

Tjarita Wakong poenja Soehoe (goeroe) nama Hwe IJam Kong Hoet taoe Wakong perang sama Tjé Tian Taij Seng kaloe tiada bole menang perang tentoe anaknja Goat Djie bantoe perang en dia ada poenja Popwe Ko Koet Tou mandjoer, lebie bae kita pegie die sitoe kasie dia berdoewa akoer, en Kong Hoet lantas dateng ketemoe sama Taij Seng, en Taij Seng adjak masoek, Taij Seng membrie hormat berkata: Soehoe dateng die sini apa kabar? Hwe IJan Kong Hoet kata: dengar Taij Seng perang sama pintjeng poenja tetjoe moerit, dari sebab dia „phie” bikin roepanja sama Taij Seng dia pegie tjolong Sianto apa betoel atawa tiada? Taij Seng kata betoel, en dia bikin nama saija boesoek, Kong Hoet kata: kaloe begitoe patoet pinto tiada branie boeka moeloet, nantie laen arie pinto adjak dia dateng ketemoe sama Taij Seng biar trima sala, belon taoe Taij Seng maoe trima atawa tiada? Taij Seng kata: pegimana? Kong Hoet kata: pintjeng poenja moerit kasie Taij Seng poenja anak goijangin Popwe, sekarang soeda matie, prie basa orang kata: en koewat saijang sama orang koewat, sekarang Taij Seng ampoenin sama dianja nantie berdoewa pintjeng bikin akoer boeat angkat djadie soedara, pegimana Taij Seng soeka atawa tiada? Taij Seng kata: Losoehoe kata, saija tiada branie tiada toeroet, sebab Toehan njang maoe oekoem sama saija die kata saija njang tjolong itoe Sianto, djadie saija minta tempo doeloe tjarie njang tjolong itoe Sianto, pegimana saija branie bikin soeda ini perkara, Kong Hoet kata kaloe Taij Seng trima pintjeng poenja permintahan, dari Toehan poenja pekara pintjeng poenja taoe, en djangan Taij Seng boeat selempang atie, Taij Seng kata kaloe Taij Seng trima pintjeng poenja permintahan, dari Toehan poenja pekara pinteng poenja taoe, en djangan Taij Seng boeat selempang atie, Taij Seng kata: kaloe Toehan tiada maoe begimana? Kong Hoet kata: Wakong djadie Toehan poenja tjoetjoe dengan pintjeng séndirie njang pegie tjerita'in, soeda tentoe die ampoenin, Taij Seng dengar Kong Hoet kata bagitoe, en lantas pangil anak proempoannja Gaot Djie lantas kloewar, Taij Seng bilang: sekarang ada Losoehoe dateng minta'in ampoen dari Wakong, sekarang kita ampoenin sadja, en itoe anak masoek ambil Popwenja lantas tjaboet bilang sama Kong Hoet soeda die tjaboet itoe Popwe, sekarang Wakong soeda bae kombalie, Kong Hoet bilang trima kasi, Kong Hoet lantas pegie die Libiesan ketemoe sama Wakong, liat Wakong soeda bangoen doedoek, Kong Hoet bilang soeda die minta'in sama Taij Seng bikin akoer, sekarang kita pegie bersama-sama ketemoe sama Taij Seng, lantas Soehoe sama moerit dateng ketemoe Taij Seng, dengan angkat soedara, dengan bikin pesta makan minoem soeka atie, abis masing-masing poelang, en Kong Hoet naek die langit ketemoe sama Toehan bilang njang Wakong boekannja sengadja ambil itoe Sianto, sebab manja kepengen makan orang, djadie dia anak oehauw apa bole boeat dia ambil Toehan poenja Sianto boeat kasie manja makan, sekarang betoel manja tiada inget makan orang, mangka itoe pintjeng dateng boeat minta'in ampoen soepaija Toehan bole trima, kasie Wakong ampoen, Kong Hoet lantas poelang.

Tjarita Wakong soeda poelang, dia pesen orang-orangnja kata: loe djaga ini tempat en goewa maoe pegie djalan koelilingan, kaloe orang depet kesoesahan, goewa mistie toeloengin, tiada lama goewa poelang, Wakong masoek die dalem pesen sama binienja kata loe toeloeng rawattin goewa poenja ma, tiada lama gowa poelang, en lantas Wakong djalan koelilingan.

Tjarita die Lengsan Dji Laij Hoet (Dewa Toewa) bitjara sama moeritnja tjap-pe Lohoan Ong berkata: itoe Wakong kapan arie dia boeroe Liong Soei Ong sampe die sinie, dia bitjara sogol sekalie dia kerdja goewa mara, en lantas dia poenja mata njang die djidat goewa tjaboet, abis goewa kata kaloe loe soeda toeloengin loe poenja ma, en loe lekas dateng die sinie djadie Hoet en goewa nantie baijar koembalie loe poenja mata, abis Wakong kata: kaloe dia soeda toeloengin manja, dia maoe dateng die sini abis goewa kata: kaloe loe soeda toeloengin loe poenja ma kaloe loe tiada dateng pegimana? en lantas soempa dia kata: kaloe tetjoe soeda toeloengin tetjoe poenja ma, kaloe tetjoe tiada dateng, en tetjoe poenja kaki tangan tiada sangkep, en sekarang Wakong soeda toeloengin manja adjak poelang dia tiada dateng die sini djadie Hoet, dia maoe djalan die doenia, djadi takoet orang boeat tjarita anak moerit Hoet djalan tiada keroewanan, sekarang dia tanja moerit-moeritnja njang mana maoe pegie tjarie sama Wakong, kaloe pegie mistic „phie” djadie toekang phielang (soemlap) die mana pasar aengadja potong kakie tangan biar koetoeng kasie orang liat en abis loe samboeng lagie itoe kakie tangan, en nantie Wakong tanja sama loe dia maoe minta beladjar loe minta'in oewang, sama dianja, nantie dia kasie loe oewang en loe potong kakienja sampe koetoeng, abis soeroe itoe Saij gigit itoe kakie bawa dateng die sini, tentoe dia oedek dateng, die sinie, goewa baroe soeroe dia djadie Hoet, en orang Dewa Toewa nama Posat lantas pegie tjarie die mana pasar dia phielang banjak orang liat, kebetoellan itoe satoe arie ada Wakong, en Wakong liat dia phielang potong kakienja sampe poetoes, abis die samboeng lagie itoe kakie, en Wakong lantas tanja kata: die mana loe bladjar beginie bisa, njang phielang kata: loe maoe beladjar mangka loe tanja, Wakong kata: potong kakie kalo tiada sakit goewa maoe bladjar, njang phielang kata: kaloe sakit apanja die kata: bisa, en kaloe maoe beladjar mistie kasie goewa oewang 100 pasmat, en Wakong awa kepengen bisa dia lantas kloewarin oewang 100 pasmat kasie sama njang phielang lantas trima itoe oewang dia adjarin batjanja, en Wakong sendirie tjoba potong kakienja en betoel tiada sakit, itoe kakie taro die tana en lantas dateng Saij (Singa) gigit itoe kakie bawa terbang larie ke Saij Hong lepas itoe kakie die depan Dewa Toewa, en itoe njang phielang djoega terbang larie sama-sama Saij (Singa), en Wakong liat kaget kakienja die gigit sama Saij bawa terbang ke Saij Hong dengan njang phielang sama-sama taoe orang die Saij Hong, en dia lantas doedoek kreta apie sossoel naek die awan pegie die Saij Hong ketemoe Dewa Toewa, Dewa Toewa liat Wakong: soeka atie, Wakong lantas koewie die depan Dewa Toewa, berkata tetjoe minta ampoen, Dewa Toewa kata: kapan arie loe soempa kapan soeda dapet toeloengin loe poenja ma loe maoe dateng die sinie djadie Hoet, en sekarang loe soeda dapet loe poenja ma en apa sebab loe tiada maoe dateng die sinie djadie Hoet, en makan loe poenja soempa, Wakong kata: Soehoe! tetjoe poenja kakie bikin kaija njang soeda, nantie tetjoe die sinie djadie Hoet, en Dewa Toewa lantas baijar kakienja, samboeng pegimana kaija njang soeda tiada tandanja bekas die potong, en Wakong liat kakienja pegimana jang soeda, dia lantas larie kloewar; Dewa liat dia larie, lantas tertawa kata: loe maoe larie kemana? en batja en kata: kakie loe kemana? lantas Wakong djato die pintoe Goenoeng Lengsan, kakienja tjopot agie, en Wakong bawa kakienja masoek berkoewie die depan Dewa Toewa, Dewa Toewa kata: kenapa loe larie lagie? Wakong kata: sekarang tetjoe tiada branie larie lagie.

Dewa Toewa kata: sekarang loe tiada bole larie kemana, lantas Dewa Toewa baijar dia poenja mata njang die djidat tempel lantas belenket lagie die djidatnja, en Dewa Toewa kata: loe poenja ma soeda die oekoem berat die akerat, sekarang ma loe poenja atie soeda djadie bae, en loe soeda djadie Hoet die sinie, sekarang mistie soeroe loe poenja ma dateng die sinie bole djadie Posat, tiada bole kena die oekoem lagie, en loe poenja ma njang Siok Taijpo hwangwe poenja binie dia matie tiada patoet kena die makan sama siloeman, sekarang soeda die kasie dia tjoetsie ilie peroetnja Teng Siang Sie poenja binie sekarang oemoernja 7 taon toengoe die blakang arie dia soeda besar bole soeroe Dewa pegie bilangin adjak dia dateng die sinie bole goewa kasie dia djadie Posat djoega, abis bitjara Dewa Toewa lantas toelis soerat kasie sama Toehan, boeat minta'in die kasie Wakong pangkat nama Giok Hong Hoet, Toehan liat soeratnja Dewa Toewa die trima dari Dewa Toewa poenja permintahan, lantas die kasie Wakong pangkat Giok Hong Hoet ada lagie die kasie Tiong Siang Sian Ong Hian Touw-Koan Taij-Te, besar sekalie, boeat djaga die doenia, ada Bionja njang hwangwe Oeij San Gak bikinin, en orang-orang ketjil bekaoel minta anak atawa laen-laen djoega, djadie apa orang ketjil poenja permintahan ketoeroet, dan se-arie-arie orang-orang pegie pasang lilin hio tiada poetoesnja en sampe sekarang begitoe djoega sebab dia poenja angker, keseboet koelilingan nagrie Tjina.

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena penciptanya telah meninggal dunia lebih dari 70 tahun yang lalu atau dipublikasikan pertama kali lebih dari 50 tahun yang lalu. Masa berlaku hak cipta atas karya ini telah berakhir. (Bab IX UU No. 28 Tahun 2014)