Keizer Lie Sie Bien-IJoe Tee Hoe

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Keizer Lie Sie Bien-IJoe Tee Hoe  (1890) 
oleh Boen Sing Hoo
 

BOEKOE

Tjerita doeloe kala di negeri Tjiena,

Menjeritaken Keizer

LIE SIE BIEN-IJOE TEE HOE,

djaman karadja'än

„TAIJ TONG TIAUW”

Tersalin dari boekoe Tjina „See IJoe”


oleh


BOEN SING HOO.
——————
semarang,
P.A. van Asperen van der Velde & Co.
1890.

 Pada djaman karadja'än „Taij Tong Tiauw” di loewar kota „Tiang'än”, di pinggir laoetan „Kinghoo", ada idoep 2 orang lalaki, njang pinter dari ilmoe soerat, satoe bernama Tio Siauw pentjariannja mengambil ikan, njang satoenja bernama Lie Ting, pentjariannja mengambil kaijoe, 2 orang ini sekalipoen telah terseboet ada itoe kapinteran, aken tetapi tida sampe marika ber'oleh pangkat, sebab dari itoe maka ija tetep selamanja meneroesken itoe pentjari'än sadja, aken djadi kahidoepannja.

Pada soewatoe hari Tio Siauw Soeda djoewal ikannja, Lie Ting djoega poen telah lakoe kaijoenja, ija berdoewa ada mampir dalem satoe waroeng-arak, bersama doedoek minoem dengen seneng hati, sasoedanja kenjang, kaloewar dari itoe waroeng, plahan-plahan sama berdjalan di tepi laoetan, sembari mengomong.

Tio Siauw berkata: „sobat! orang-orang njang hidoep di doenia ini, banjak sekali njang sama mereboet pangkat dan pengidoepan, sahingga mendjadiken dia orang poenja kematian dan kamelaratan sendiri, tida lawan seperti kita berdoewa ini, maskipoen menebar ikan di laoet, dan menebang kaijoe di goenoeng, tjoekoep djoega boewat kita orang poenja kahidoepan, dengen segala seneng hati."

Lie Ting menjaoet: „betoel sekali sobat poenja omongan, aken tetapi di laoet poenja seneng, tentoe tida boleh lawan, seperti pentjariankoe di goenoeng poenja kasenengan.”

Tio Siauw berkata: „sobat bilang di goenoeng ada seneng, aken tetapi pentjariankoe di laoet ada terlebieh seneng dari padamoe.”

Lie Ting menjaoet: „sobat! djangan kita bereboet omong, kaloek soeka marilah kita bikinken sair sadja," ija berdoewa lantas sama menjanji dengen sairan, masing-masing pada memoedji atas dirinja poenja kasenengan, serta marika sampe di mana djalan perapatan, satoe sama lain pada membri slamet, oleh sebab ija hendak berpisah perdjalanannja, sabeloennja berpisah, Tio Siauw dengen iseng berkata: „sobat! saia membri inget padamoe, kaloek hendak ambil kaijoe mesti njang ati-ati, sebab di atas goenoeng ada banjak matjannja, sahandeinja sampe bagimana ada, saia boleh djadi ka'ilangan satoe sobat baik.”

Lie Ting setelah denger itoe omongan, djadi goesar dengen maki sembari berkata: „kaloek orang bersobat mesti poedjiken dia poenja kaslametan, masa seperti sobat malahan menjoempahi, sahandeinja saia termakan oleh matjan, boleh djadi djoega praoemoe nanti terbalik kena ombak besar, dan sobat termakan oleh ikan di laoet."

Tio Siauw menjaoet: „saia boleh bilang selamanja slamet, tida sampe kena itoe katjilaka'än.”

Lie Ting berkata: „sekalipoen di atas langit terkadang djadi mendoeng, dan sebentar lagi boleh djadi terang, njatalah njang ka'ada'än di doenia ini tida boleh tinggal tetep, apa lagi satoe menoesia kaloek boleh tinggal slamet selamanja.”

Tio Siauw menjaoet: „betoel begitoe boewat lainnja orang, kaloe boewat saia, boleh terbilang tentoe tinggal slamet selamanja, atas saia poenja pentjari'än.”

Lie Ting berkata lagi: „bagimana sobat brani tentoeken, adanja pentjari'än di atas aer itoe, njang sanget berbahaja sekali.”

Tio Siauw menjaoet: „sobat tida taoe, maka saia mengataken tentoe boleh slamet selamanja, atas saia poenja pentjari'än, sebab dalem ini kota di pintoe njang seblah barat (koelon), ada satoe „Sien shé" njang amat pandei metangin, saben hari saia anter padanja satoe ekor ikan „Lie hie,” lantas aia petang-petangin, dimana saia mesti pegi aken menebar djalakoe, seratoes kali saia tebarken seratoes kali mesti dapet, ini hari djoega saia baroesan tanjak padanja, dia soeroe saia pigi menebar di laoet „Kinghoo” njang seblah timoer (wetan), kaloek sadja saia pigi kasana, tentoe sekali nanti dapet banjak ikan, sebab selamanja dia toendjoek, beloen taoe satoe kali ada njang salah, besoek pagi kaloek soeda lakoe terdjoewal, apa adanja pendapetankoe, kita berdoewa boleh ketemoe lagi, dengen seneng hati kita bersama minoem-arak.” Sa'soedanja ber'omong, marika sama membri slamet laloe berpisah pigi, tida kira sekali berdoewa poenja omongan tadi ada terdenger oleh siloeman dilaoet, siloeman itoe sigra melapor pada Radja-Naga (Haij Liong Ong) ija berloentoet sembari berkata: „Toewankoe! ada katjilaka'än bakal dateng!”

Haij Liong Ong menanjak: „kamoe lekas bilang, katjilaka'än dari apa njang bakal dateng?”

Siloeman menjaoet: „hamba baroesan berdjalan ronda, serta sampe di tepi laoet, hamba dapet denger ada 2 orang toekang ambil kaijoe dan ambil ikan selagi mengomong, apa njang di omongken olehnja, soenggoe boleh djadi menakoetin, njang ambil ikan kata: „di dalem kota „Tiang'än” ada satoe „Sien she” njang pandei metangin, atsal dia hendak pigi ambil ikan, menoeroet „Sien shè" itoe poenja pertoendjoekan, di mana dia mesti pigi, seratoes kali nebar djalanja seratoes kali mesti dapet," kaloek betoel begitoe, soenggoe nanti boleh djadi habis di dalem ini laoet poenja ikan-ikan.”

Haij Liong Ong serta denger laporan itoe, ter'amat marahnja, lantas ambil ija poenja sendjata pedang, hendak naek di darat aken boenoeh pada itoe „Sin shè,” ija poenja kaloearga dan mantri-mantri mambri inget sembari berkata: „Toewankoe djangan terboeroe napsoe lantas maoe marah, pribahasa ada kata: omongan boleh terdenger, tida boleh di pertjaja,” djoega kaloek Toewankoe maoe naek di darat, mesti ada ter'iring oleh oedjan dan mendoeng, maka boleh djadi bikin takoetnja se'dalem kota poenja anak negeri, tentoe Toewankoe nanti ada terkena dosa pada Allah-Ta'Alla, Toewankoe ada mempoenja'in banjak ilmoe kasakti'än, kaloe maoe tjari taoe itoe orang, gampang sekali, Toewankoe baik meroepaken diri sendiri seperti satoe anak sekola'än, kaloek betoel ada itoe orang, bagimana sadja Toewankoe poenja soeka tentoe boleh djadi.”

Setelah Haij Liong Ong mendenger marika itoe poenja perbilangan njang dengen atoeran, maka ilang marahnja, ija lempar pedangnja, lantas meroepaken badannja seperti anak sekola'än, dengen mamake badjoe soetra poetieh, laloe naek ka'darat berdjalan masoek ka'dalem kota, keliatan ada satoe koempoelan banjak orang, marika itoe pada menanjak perkara ini dan itoe, sama sa'orang njang doedoek di pertengahan, masing-masing orang itoe minta di petangin pertanjak'ännja, Haij Liong Ong denger marika poenja pertanjak'än tadi, lantas ija bisa mendoega, tentoe ini dia njang di kataken „Sien shè” pandei petangan, ija sigra minta djalan masoek dalem itoe koempoelan, setelah ija liat baroe mengatahoei njang ini „Sien shè” namanja Wan Sioe Sing, sagenep anggotanja ada bagoes, tjaia moekanja poen ada menoedjoekken njang betoel sa'orang pandei, ini „Sien shè” ada pernah pamannja Wan Thian Kong, sa'orang njang berpangkat ilmoe tinggi, ija laloe masoek mengadep dengen membri hormat.

Wan Sioe Sing adjak ija doedoek minoem the, sembari menanjak: „sobat poenja dateng hendak meliatin dari perkara apa?”

Haij Liong Ong menjaoet: „saia dateng disini ada sedikit kerdja, aken minta „Sien shè" poenja pertoeloengan, boewat menanjak di atas langit poenja perkara? bakal ada oedjan atawa tida? tjoba „Sien she" toeloeng petangin?”

Wan Sioe Sing laloe boeka petangannja, sa'soedanja ija itoengin, lantas berkata: „besoek pagi ada oedjan.”

Haij Liong Ong menanjak lagi: „kira djam brapa nanti datengnja oedjan? kira ada brapa banjak, dan brapa dalemnja aèr? kaloek „Sien she” soeka, saia minta toeloeng di kasi taoe.”

Wan Sioe Sing menjaoet: „besoek djam 8 pagi moelai mendoeng, djam 10 Goentoer berboeni, djam 12 tengah hari oedjan moelai toeroen, sampe djam 2 baroe brenti, dalemnja aèr ada 3 kaki 3 duim, lebiehnja aèr ada 48 tetes.”

Haij Liong Ong setelah denger itoe itoengan, lantas katawa, sembari berkata: „itoe perkata'än djangan „Sien shè” brani sembarang kata, kaloek betoel setoedjoe sebagi „Sien she” poenja pelangan tadi, saia ridlah hati aken membri persent 50 tail oewang mas, besoek pagi kaloek tiada ada oedjan, atawa tida setoedjoe sama „Sien shè” poenja itoengan, saia nanti bikin roesak „Sien shè” poenja papan merk, patoet djoega „Sien shè” terkeloewarken dari ini kota, dan tida boleh tingal lagi, sebab „Sien shè” ada bikin bodo pada banjak orang.”

Wan Sioe Sing menjaoet: „apa sobat poenja soeka!”

Haij Liong Ong membri hormat sembari ber-pamit, laloe berdjalan poelang, sa'sampenja diastananja (kraton), tersamboet oleh ija poenja mantri-mantri njang berpangkat besar dan ketjil, serta marika itoe beramee pada menanjak: „bagimana kabarnja Toewankoe tjari taoe itoe „Sien she” apa dapet?”

Haij Liong Ong menjaoet: „ada! ada!” lantas ija tjeritaken bagimana adanja „Sien shè” itoe poenja petangan, sembari ija kata lagi: „dia tjoema sa'orang njang banjak omong sadja, bagimana dia boleh taoe di atas langit poenja perkara? sedeng kami beloen dapet prentah aken menoeroeni oedjan? aken tetapi kami ada bertaroekan padanja, kaloek betoel setoedjoe sebagi dia poenja petangan, kami hendak membri persent 50 tail oewang mas, kaloek dia poenja itoengan salah, kami nanti hendak poekoel moekanja sampe petja, dan kami oesir keloewar dari dalem kota, soepaija dia tida tinggal bikin bodo pada banjak orang.”

Sekalian mantri-mantri itoe pada katawa, setelah mendenger radjanja poenja perbilangan, beramee sama berkata: „Toewankoe njang koewasa pegang oedjan, bakal toeroen oedjan atawa tida, Toewankoe njang paling mengatahoei lebieh doeloe, bagimana dia brani tentoeken begitoe, dia nanti mestikalah bertaroekannja” Marika selagi mengomong beloen habis, tida kira sekali, dari atas oedara ada soewara memanggil Radja Naga aken menjamboet datengnja soerat titah, sekalian itoe pada angkat kepala menengok ka'atas, keliatan ada dateng Allah Toehan poenja oetoesan, marika dengen hormat pada menjamboet, oetoesan itoe toeroen, laloe masoek ka'dalem astana aèr, Haij Liong Ong sigra keloewar dengen berpake pakejan kabesarannja, menjamboet oetoesan itoe poenja dateng, soerat titah itoe serta terbatja boeninja ada prentah boewat toeroeni oedjan, aken tetapi sepandjang boeninja soerat titah tadi, ada satoedjoe sekali pada itoe „Sien she” petangan poenja itoengan, tiada ada seramboet njang salah, sahingga membikin kagetnja Haij Liong Ong, sampe terasa sebagi ilang soemangetnja, dengen tarik napas ija berkata pada mantri-mantrinja: „bagimana dalem doenia ada itoe orang njang begitoe pande meliatin! bisa taoe lebieh doeloe perkara njang bakal dateng! kaloek begini tentoe kulah kami poenja betaroekan!”

IJa poenja mantri njang berpangkat „Koen soe” bernama O Sie madjoe mengadep sembari berkata: „Toewankoe djangan ketjil hati, kaloek maoe menangin padanja tida soesah, Hamba ada satoe akalan, njang boleh terbilang bisa menoetoep dia poenja moeloet, dengen dia sendiri nanti trima kalah bertaroekannja”

Haij Liong Ong menanjak: „Koen soe”! „bilanglah apa akalanmoe?”

O Sie menjaoet: „gampang sekali! Toewankoe ada kakoewasa'an aken koerangin atawa lebiehin toeroennja oedjan, kaloek Toewankoe robah sedikit sadja, tentoe djadi tida setoedjoe sama itoe „Sien she” poenja itoengan, dengen akalan begini Toewankoe nanti boleh djadi menang.”

Haij Liong Ong menoeroet apa „Koen soe” tjilaka ini poenja adjaran, besoek paginja ija prentah keloewarken Angin, Goentoer, Mendoeng dan Kilap, sekalian terprentah dateng di kota „Tiang'an,” aken tetapi ija robah apa boeninja Allah Toehan poenja soerat titah; djam 10 baroe moelain mendoeng, djam 12 berboeni goentoer, djam 2 oedjan moelain toeroen, sampe djam 4 baroe brenti, djadi masing-masing waktoenja di oendoerken 2 djam, dalemnja aèr tjoema 3 kaki, lebiehnja aèr tjoema ada 40 tetes, sa'soedanja brenti oedjan, angin, goentoer mendoeng dan kilap itoe terprentah poelang, ija meroepaken badannja lagi seperti anak sekola'an, dateng di romahnja itoe „Sien she,” dengen tida bitjara satoe apa, sedatengnja lantas bikin antjoer perabot petangan, dan papan merk, serta angkat palang pintoe hendak terpoekoelken, sembari maki ija berkata: „ini hari toeroennja oedjan tida setoedjoe semoea sama kamoe poenja itoengan! petangan apatah njang kamoe liatin? kamoe masieh enak-enak brani doedoek di sitoe! akoe membri ampoen padamoe! lekas kamoe mesti pingi dari sini!”

Wan Sioe Sing doedoek seneng di korsinja, mengawasin sadja Radja-Naga poenja tingkah, dengen tida keliatan sedikit takoetnja, laloe angkat moekanja sembari mesem ija berkata: „akoe tida takoet! akoe tida takoet! toch tiada ada oekoeman mati bagi badankoe, aken tetapi boewat kamoe bakal ada oekoeman mati njang kamoe mesti dapet, kamoe boleh bikin bodo sama lain orang, tida boleh pedaja'in padakoe, akoe soeda taoe, kamoe ini boekan sasoenggoenja anak sekola'än, hanja di laoet „Kinghoo” poenja Radja-Naga, kamoe begitoe brani melanggar Allah Toehan poenja soerat titah, merobah dari waktoenja toeroen oedjan, dan mengoerangin dalem dan tetesnja aèr, boekan ketjil dosamoe, dan mesti tertebas batang lehermoe, kamoe beloen mendoesin, masieh brani bertingkah ada di sini, serta bermaki-maki padakoe.”

Haij Liong Ong setelah denger „Sien shè” poenja omongan tadi, boekan patoet katakoetan hatinja, sigra ija lempar itoe palang pintoe njang setadian masie di pegangin, dengen goemeter ija madjoe mengadep, laloe berloentoet sembari berkata: „„Sien shè!” kamoe djangan goesar, njang tadi akoe ada koerang hormat padamoe, perkata'anhoe djoega tjoema main-main sadja, tida kira sekali, memang bener seperti njang hamoe kata ken tadi, betoel akoe ada merobah titahnja Allah Toehan, sebrapa bolek akoe minta kamoe mesti toeloeng djiwakoe, kaloek tida, maskipoen sampe mati, tida nanti akoe maoe soedaken ini perkara.”

Wan Sioe Sing berkata: „akoe tida sanggoep toeloeng, tjoema akoe bisa toendjoek satoe djalan njang bisa menoeloeng djiwamoe.”

Haij Liong Ong sigra menanjak: „„Sien she!” toeloeng lekas bilang, tjara bagimana njang djiwakoe nanti soepaija boleh tertoeloeng?”

Wan Sioe Sing berkata: „besoek pagi djam 11¾ ampir tengah-hari, kamoe mesti trima oekoe man, batang legermoe tertebas oleh Gwie Tien, sekarang kamoe lekas pigi minta toeloeng sama Keizer Lie Sien Bien, sebab Gwie Tien itoe ada dia poenja Mantri besar njang berpangkat „Sien siang,” atsal sadja Keizer soeda sanggoep maoe toeloengin, boleh djadi tida kenapa, dan slamet djoega bagi djiwamoe.”

Haij Liong Ong membilang trima kasi, laloe berpamit pigi, dengen bertjoetjoeran aer matanja, ija tida poelang di astananja, toenggoe sampe tengah malem, dateng di Keizer poenja kamar tidoer, sembari berloentoet ija mengadep, di dalem mengimpi; Itoe malem Keizer selagi tidoer, lantas mengimpi, ada di sananja baroe maoe keloewar pintoe, ketemoe pada Radja-Naga, aken tetapi ija meroepaken badannja sebagi menoesia, orang itoe berloentoet dengen sedieh berminta-minta toeloeng.

Keizer menanjak: „kamoe siapa? bilanglah apa perkaramoe? kaloek boleh kami nanti hendak toeloeng padamoe.”

Haij Liong Ong menjaoet: „Toewan koe ada soewatoe Naga toelen, hamba ini Naga di laoetan, dari sebab hamba tida toeroet boeninja Allah Toehan poenja soerat titah, maka hamba terkena dosa, dan mesti terhoekoem mati, aken tetapi njang bakal potong leher hamba, ija-itoe Gwie Tien, Toewankoe poenja Mantri besar njang berpangkat „Sien siang,” dari itoe maka hamba dateng disini boewat minta Toewan koe poenja pertoeloengan.”

Keizer berkata: „kaloek betoel kami poenja „Sien siang” njang mesti potong padamoe, gampang kami nanti boleh toeloeng, soeda! kamoe boleh pigi, tida oesa koewatir hatimoe!”

Haij Liong Ong soeka hatinja, membri hormat dengen menoendoekin kapalanja. laloe pigi.

Besoeknja keizer bangoen pagi-pagi, masieh inget sadja di dalem hatinja, apa adanja tadi malem poenja impian, ija lantas keloewar doedoek di atas tachta karadja'ännja, aken priksa perkara negeri, dengen terhadep oleh ija poenja mantri-mantri dan poenggawa-perang, marika itoe masing-masing madjoe mengadep sembari oendjoek hormatnja, sa'soedanja pada bediri di mana tempat permestiannja, menoeroet ija poenja pangkat, Keizer poenja mata melirik di kanan-kiri, aken tetapi Gwie Tien tida keliatan dateng mengadep, Keizer panggil madjoe Thjie Mo Kong, lantas Keizer bilangken apa ija poenja impian, sembari menanjak: „ini pagi tjoema Gwie Tien sa'orang sadja, njang tida dateng mengadep, apakah sebabnja? dan tjara bagimana Radja-Naga itoe nanti boleh tertoeloeng?”

Thjie Mo Kong menjaoet „di dalem impian kaloek Toewankoe soeda sanggoepin hendak toeloeng, baik'än Gwie Tien sadja terpanggil dateng di dalem astana, soepaja dia tida pigi kemana-mana, kaloek soeda liwat ini satoe hari'än, tentoe itoe Radja-Naga poenja djiwa boleh tertoeloeng.”

Keizer sigra prentah pada pendjaga astana, aken pigi panggil Gwie Tien, soeroe ija lekas dateng!

Di dalem ini Doenia Gwie Tien ada memangkoe Keizer poenja pangkat „Sien siang,” ija poenja aloes ada berdjabat di atas Langit poenja pangkat „Djien Tjoo Khoä” (Algodjo), tadi malem ija ada di dalem roemahnja, meliat bintang-bintang di langit, laloe ija soembajang, tida semantara lama dateng dari atas oedara satoe oetoesan membawak Allah Ta'Alla poenja soerat titah, boeninja titah itoe: „besoek pagi djam 11¾ ampir deket tengah-hari, ija terprentah mesti mengimpi potong di laoetan „Kinghoo” poenja Radja-Naga njang berdosa,” maka ija telah sedia boewat djalanken itoe prentah, dan soeda bikin bersieh badannja, serta tida makan barang njang berdjiwa, dari sebab itoe maka ini hari ija tinggal sadja dalem roemahnja, tida toeroet dateng di astana aken mengadep pada Keizer, serta ada soeroean dari astana njang ija terpanggil oleh Keizer, maka ija takoet tida toeroet panggillan itoe, sigra berpakejan kebesarannja, dengen hormat dateng mengadep di hadepan tachta karadja'än, Keizer membri prentah pada sekalian orang berpangkat njang masieh mengadep, marika itoe masing-masing terprentah boleh poelang, tjoema Gwie Tien njang lantas ter'adjak masoek oleh Keizer ka'dalem paseban „Piantian,” berdoewa sama doedoek, sembari mengomong dari hal atoeran negeri, setelah ampir djam 11 siang, Keizer prentah pada Pendjaganja, aken bawak dateng papan mainan „Tiokie” (tjatoer?) ija berdoewa lantas moelain doedoek main, beloen sampe habis itoe satoe mainan, di sitoe-sitoe djoega Gwie Tien djadi mengantoek teroes poeles, Keizer bijarken sadja tida maoe bangoenin, Gwie Tien setelah mendoesin laloe berloentoet sembari berkata: „Hamba minta ma'äf, njang tadi hamba brani koerang hormat mengantoek di hadepan Toewankoe.”

Keizer menjaoet: „tida ada apa kasalahanmoe, kamoe boleh bangoen, marilah kita main lagi.”

Gwie Tien oendjoek hormatnja sembari bilang trima kasi, laloe doedoek kombali baroe sadja moelain main, kedengeran di loewar astana ada soewara ramee-ramee, sebentar lagi Tjien Siok Po bersama Tjhie Mo Kong masoek mengadep, dengen ada menoendjoekken satoe kapala Naga njang bekas tertigas lehernja, darahnja djoega poen masieh berketes, berdoewa itoe berkata: „tjoba Toewankoe priksa ini satoe perkara njang anéh sekali! dari doeloe sahingga sekarang beloen taoe terliat kepala Naga! sekalipoen aèr di laoet itoe mendjadi kering!”

Keizer menanjak: „dari mana datengnja ini kepala Naga?”'

Marika menjaoet: „terdapet ada di mana djalan perapatan njang sebelah selatan (kidoel), sangkanja terdjatoeh dari atas, maka dari itoe, tida boleh tida hamba mesti masoek melapor pada Toewankoe.”

Keizer katakoetan, dengen mengawasin Gwie Tien sembari menanjak: „bagimana boleh djadi ada ini perkara?”

Dengen hormat Gwie Tien menjaoet: „hamba tadi njang baroesan mengimpi potong ini kapala Naga.”

Keizer denger begitoe, semangkin ketakoetan hatinja dengen goegoep ija menanjak lagi: „tjara bagimana kamoe bisa boenoeh ini Naga? sedeng kamoe selagi tidoer serta tida bergerak badanmoe? pedang djoega kamoe poen tida bawak?”

Gwie Tien kasi taoe halnja, sembari ija berkata: „kemaren malem hamba telah menerima soerat titah dari atas, aken memboenoeh ini Naga njang berdosa, dari sebab ini hari Toewankoe panggil, tida brani tida hamba mesti dateng mengadep, maka prentah itoe hamba djalanken di dalem mengimpi, serta dihadepannja Toewankoe hamba tadi djadi mengantoek, itoelah sebabnja maka ini kepala Naga tida taoe sangkanja djatoeh dari atas.”

Keizer denger Gwie Tien poenja perbilangan tadi, hatinja djadi separo girang, dan setengahnja sedieh, girangnja dapet taoe njang mantrinja ada sa'orang arif dan bidjaksana, sahingga bisa mendjabat di atas langit poenja pangkat, sediehnja inget kasijan pada itoe Radja-Naga, njang di dalem impian ija telah sanggoepin hendak toeloeng, maskipoen ija telah hatoer halnja, aken tetapi tida boleh loepoet achir-achir mesti terhoekoem djoega, sa'soedanja ija tertiengang bebrapa lama, lantas prentah Tjien Siok Po, soeroe pandjer itoe kepala Naga ada di mana tengah pasar, boewat di tontonken pada sedalem kota poenja anak negeri Keizer membri persent pada Gwie Tien, dan membri idzin marika boleh poelang, sampe malemnja ija masieh berhati sedieh memikir halnja itoe Radja-Naga, sahingga mendjadiken ada koerang enak badannja, ija tidoer sampe djam 2 malem, mengimpi di sananja sakoenjoeng-koenjoeng di loewar pintoe astana ada terdenger soewaranja orang menangis, lantas keliatan Radja-Naga dateng, menenteng kapalanja njang masieh herketes darahnja, dengen soewara keras Radja-Naga itoe memanggil sembari berkata: „Lie Sie Bien! lekas baijar djiwakoe! lekas baijar djiwakoe! kemaren malem kamoe telah sanggoepin hendak toeloeng padakoe! bagimana kamoe boleh djadi berbalèk, prentah algodjomoe soeroe potong leherkoe! akoe tida trima sekali! hendak tarik kamoe pigi di acherat! aken berklacht (kelah) pada Radja Giam Koen! akoe hendak minta dia poenja ka'adilan hoekoem! soepaja terpreksa apa kasalahanmoe!” sa'soedanja bitjara begitoe, dengen soewara keras memanggil lagi Keizer poenja nama bebrapa kali, sembari ija tarik-tarik Keizer poenja tangan, boekan patoet Keizer poenja katakoetan, sahingga sakoedjoer badannja keloewar kringet dingin, Keizer goemeter dan amat ngeri (giris) hatinja, masieh tergoelet sadja oleh itoe Naga koetoeng dengen tida bisa terlepas dari padanja, sedeng Keizer poenja moeloet sebagi terkantjing, tida bisa boeka soewara, atawa bertrejak aken minta toeloengan, selagi Keizer ada di dalem katakoetan, dan terdiri boeloe badannja, kabetoelan di sebelah selatan (kidoel) ada keliatan sagempalan awan (mega) njang bertjaia terang, awan itoe mendatengin semangkin deket, di atasnja ada sa'orang prampoewan njang elok roepanja, tangannja ada memegang tjabang poehoen „Lioe,” tjabang itoe sigra tersabetken pada itoe Naga, njang sedeng masieh mengoelet sama Keizer, setelah kena kasabet, baroe Keizer bisa terlepas dari goeletannja, dan Naga itoe dengen ter'a mat sedieh menangis, laloe lari menoedjoe di pernahnja sebelah timoer-laoet (koeloen-kidoel).

Baroe mengatahoei njang dateng tadi Koan Iem Poh Sat, ija tinjjsal ada di klentens „Thouw tee bio,” itoe nmalem dapet denger ada soewaranja siloeman menangis, maka ija perloeken dateng di astana, aken mengoesir itoe Naga njang berdosa, dan hendak raenoeloeng pada Keizer Lie Sie Bien.

Radja-Naga tadi sa'kaloewarnja dari astana, bawak kapalanja teroes pigi di acherat, mengadep pada Radja Giam Koen, dengen menangis ija toetoerken apa perkaranja, serta ija minta ka'adilan.

Baik kita bijarken Radja-Naga njang lagi berklacht, mari pembatjakoe! kita intip di kamarnja Keizer, bagimana ija nanti kaloek mendoesin.

——————

Tjerita: Keizer serta mendoesin dari tidoernja, lantas bertrejak kras: „ada siloeman! ada siloeman! trejakan ini ada bikin kagetnja Permeisoeri („Hong honw,”) dan sa'isi astana. Kei­zer tinggal katakoetan tida bisa poeles lagi sampe pagi, setelah hari soeda djadi pagi, mantrimantri dan poenggawa-perang sama dateng di as­tana aken mengadep pada Keizer, aken tetapi soeda di toenggoe sahingga liwat dari biasanja, beloen djoega keliatan Keizer keloewar doedoek di tachtanja, sampe mata hari soeda naek tinggi, baroe ada dateng prentah dari dalem astana, membri bertaoe: njang Keizer ada koerang enak badan, marika tida oesah mengadep, masing-masing boleh poelang sadja, sahingga 7 hari lamanja beloen djoega Keizer keloewar, hal ini ada bikin sekalian mantri-mantri dan poenggawa-parang poenja kesel hati, selagi marika hendak bersama djalan masuek ke'dalem astana, aken menengok'in pada keizer, sebentaran itoe ada dateng „Thaij houw” (Iboenja Keizer) poenja soeroean, aken panggil masoek „Thaij'ie" (Dokter), boewat priksa Keizer poenja penjakit, orang-orang berpangkat ini djadi woeroeng matnja, pada menoenggoe sadja di loewar pintoe astana, aken denger kabar dari „Thanie" njang baroesan masoek tadi, tida semantara lama „Thaij'ie” keloewar, keliatan ija poenja aer moeka djadi kesel sekali, marika itoe sekanan pada madjoe bebareng menanjak: „bagimana Baginda Keizer poenja sakit?”

„Thaij'ie” gojang kepala sembari menjaoet: „Baginda Keizer poenja sakit ada berat, menja poen tida betoel ajarannja, badannja lesoe sekali, isi peroetnja sueda tiada ada hawa kakoewatannja, moeloetnja mendjalamoetan saaja, menyataken keliatan sioeman, Baginda „Keizer poenja penyakit ini, tida boleh tahan Di dalem 7 hari lagi.”

Marika mendenger itoe kabar, masing-masing djadi sedieh, dan koewatir sekali, selagi marika ada di dalem koewatir memikirken nja Keizer, sebentar itoe ada dateng lagi „Thaij houw” poenja soeroean, panggil masoek Tjhie Mo Kong, Tjien Siok Po dan Oe Tie Kiong, 3 orang berpangkat besar ini serta dapet pang­gilan, sigra boeroe-boeroe masoek ke'dalem kanaarnja Keizer, dengen hormat raanka mengadep.

Keizer paksa bangoen badannja, doedoek di pembaringan (randjang), laloe berkata: „tempo kami masieh moeda beroemoer 19 tahoen, soeda memakloemken (ngeloeroek) perang di mana-mana tempat, beloen sekali taoe liat siloeman, tjoema baroe sekarang sadja.”

Oe Tie Kiong menjaoet: „Toewankoe telah pigi perang poekoel di mana-mana negeri, serta soeda memboenoeh bebrapa banjak djiwa menoesia, sahingga tida boleh terhitoeng brapa banjaknja, hagimana Toewankoe boleh takoet sama siloeman? di manakah adanja siloeman itoe?”


Keizer berkata: „Kamoe tida maoe pertjaija, njang dalem astanakoe ada siloemannja, kaloek soeda moelai maoe djadi malem, di loewar pintoe kamarkoe, di timpoekin batoe dan genteng oleh itoe siloeman, dan ija berkaok­-kaok tida karoean soewaranja, kaloek siang boleh djoega di tahan, seria di wakloe malem soeda tida boleh tertahan lagi hati kami poenja katakoetan.”

Tjien Siok Po menjaoet: „Toewankoe djangan takoet, ini malem hamba bersama Oe Tie Kiong, hendak djaga di loewar pintoe kamar, hamba kepengin tangkep itoe siloeman, njang begitoe koerang adjar brani mengoda pada Toewankoe.”

Keizer soeka trima dan membenerken omongan itoe, Tjhie Mo Kong minta idzin aken keloewar dari kamar, Keizer mangoetin kepalanja, itoe malem Tjien Siok Po bersama Oe Tie Kiong berpake pakejan perangnja, dengen melangkep sendjatanja kampak dan gôdô, ija berdoewa djaga di samping pintoe kanan kiri, serta terdjaga oleh marika itoe samaleman sampe pagi tida ada keliatan suewatoe apa, Keizer djoega itoe malem enak sekali tidoernja, sampe pagi baroe mendoesin, marika itoe terpanggil masoek oleh Keizer, serta terbri persent, Keizer berkata: „bebrapa hari kami dapet sakit tida bisa tidoer poeles, tadi malem serta kami andelken kamoe berdoewa poenja pendjaga'än, baroe kami bisa tidoer seneng, dengen tiada ada pengoda soewatoe apa, sekarang kamoe boleh poelang aken senengken badanmoe lebieh doeloe, nanti mulem kamoe boleh dateng kombali boewat ajaga lagi.”

Marika dengen hormat berpamit sembari bilang trima kasi, laloe keloewar, teroes berdjalan poelang, sampe 3 malem bertoeroetan terdjaga oleh berdoewa itoe, tiada ada pengoda soewatoe apa, Keizer tida sampe hati meliat marika poenja katjape'än, laloe prentah pendjaga astana aken panggil dateng semoea orang berpangkat, mantri-mantri dan poenggawa-perang serta trima Keizer poenja panggilan sigra masoek mengadep.

Keizer berkata pada marika itoe: „2-3 hari ini betoel sakit kami ada enakkan, aken tetapi ada bikin panglimakoe poenja katjape'än, saben malem samaleman tida tidoer mendjaga padakoe, kami ingetan hendak panggil „Toekang Gambar," boewat teeken berdoewa ini. poenja gambaran, ada di mana daon pintoe kanan-kiri, soepaija tida bikin dia orang poenja melarat djaya padakoe lagi, beloen taoe bagimana kamoe semoea orang poenja pikiran? apa gambaran itoe haroes terbikin atawa tida?”

Marika itoe sekalian pada menjaoet: „baik!” dan membenerken Keizer poenja kahendak'än, toekang gambar djoega sigra terpanggil, kerdja'än itoe lantas moelain di teeken, setelah djadi, keliatan 2 panglima-perang poenja gambar, gagah dan angker sekali, serta bagoes teekenannja, ka'doewanja sama memake pakejan perang, dengen masing-masing membawak sendjatanja;

Sampe sekarang di mana pintoe astana, klenteng dan gedong-gedong, ada djoega njang terteeken gambarnja 2 panglima-perang itoe, isaratnja aken singkirken pengodanja siloeman dan setan; dengen lain-lainnja.

Soeda liwat 3 malem lagi, moelai di pintoe blakang tida brentinja kedengeran soewara timpoekkan batoe dan genteng, besoek paginja Keizer prentah panggil dateng sekalian Ambtenaar-Ambtenaar, Keizer berkata pada marika itoe: „bebrapa malem pintoe di moeka tida kedengeran soewatoe apa, tadi malem di pintoe blakang ada kedengeran soewara tempoekkan lagi, sa'soenggoenja penggoda itoe ada ngeri sekali, dan bikin kami poenja hati djadi tida tetep, tinggal katakoetan sadja.”

Tjhie Mo Kong menjaoet: „tempo pintoe di moeka tergoda oleh siloeman, serta terdjaga oleh 2 panglima-perang lantas brenti penggodanja, sekarang di pintoe blakang ada soewara lagi, baik prentah Gwie Tien sadja boewat djaga di sitoe.”

Keizer bilang baik, dan panggil madjoe Gwie Tien serta terpesen njang ini malen ija mesti djaga di pintoe blakang, Gwie Tien pake pakejan kabesarannja, tangannja membawak sendjatanja pedang, njang bekas terbikin menigas lehernja itoe Naga berdosa, ija berdiri djaga semaleman sampe pagi, tida keliatan satoe siloeman, maskipoen di pintoe moeka dan belakang, soeda tida ada penggoda lagi, aken tetapi Keizer poenja sakit ada djadi semangkin berat; „Thaij houw” panggil dateng sekalian mantri-mantri dan poenggawa-perang, aken beremboek hari di belakang poenja perkara, Keizer panggil masoek Tjhie Mo Kong, terpesen dan terpasrahken dari hal di dalem negeri poenja perkara, sa'soedanja berpesen keizer laloe bikin bersieh badannja dan toekar pakejan tinggal menoenggoe sadja kapan nanti dateng adjalnja, Gwie Tien madjoe mendeketin pegang badjoeuja Keizer, sembari berkata: „Toewankoe boleh enak hati, hamba ada satoe akalan boewat mendjaga Tuewankoe poenja oemoer, soepaija Toewankoe boleh hidoep lebieh lama lagi.”

Dengen soewara pelahan Keizer menjaoet: „kami poenja sakit soeda djadi begini berat, rasanja telah masoek kadalem toelang-toelangkoe, tjara begimana oemoerkoe nanti boleh terdjaga lagi?”

Gwie Tien berkata: „hamba ada satoe soerat, kaloek Toewankoe sampe di acherat, bole trimaken pada Radja Giam Koen poenja secretaris („Phoa koa") bernama Tjohei Kak.”

Keizer menanjak: „secretaris itoe orang siapa? bagimana kamoe boleh kenal padanja?”

Gwie Tien menjaoet: „adapoen itoe secretaris, Baginda Keizer njang doeloe (Lie Ijan) poenja Mantra, bermoela berpangkat Assistent-Resident ada di kota „Hoei tjioe," kemoelian ter'angkat lagi, berpangkat „Lee pouw sie long," tempo masieh hidoepnja adu angkat soedara pada hamba, sekarang dia telah meninggal, berpangkat secretaris ada di dalem acherat, memegang boekoe-boekoe dari hal adanja menoesia sedalem doenia poenja oemoer-oemoer, humba ter'amat baik padanja, sering-sering hamba berkoempoel ada di dalem mengimpi, kaloek ini soerat Tuewankoe trimaken, tentoe dia nanti inget hamba poenja

katjinta'än, sebrapa boleh dia nanti toeloeng, soepaija Toewankoe bisa kombali di doenia.”

Keizer samboet itoe soerat dan termasoekken dalem sakkoenja, Keizer poenja sakit tambah djadi berat, napasnja djoega moelain pendek, sebentar lagi Keizer soeda meninggal doenia, sekalian mantri-mantri dan poenggawa-perang njang hadlir ada di sitoe, serta sa'isi astana pada sedieh menangis, sigra djoega marika pada toekar pakejan poetieh (berkaboeng), Lajonnja Keizer lantas terbikin bersieh dan terpakeken pakejan kabesaran, laloe termasoekken ka'dalem peti mati, itoe peti mati siang malem ada terdjaga oleh 4 orang njang terpertjaia dan berpangkat besar, dengen amat titi sekali pendjaganja, sa'meninggalnja Keizer, di dalem astana tida ada brentinja kedengeran sadja soewaranja orang nangis, djatoehnja marika poenja aèr mata, sebagi toeroennja oedjan.

Brenti doeloe ini tjerita.
Tjerita: „Keizer poenja aloes sa'keloewarnja dari astana, di sananja keliatan ada ija poenja mantri-mantri dan poenggawa-perang, serta ada bebrapa banjak bala-tantaranja, marika itoe pada menoenggoe dan melangkep sendjata, roepanja seperti orang njang hendak pigi memboeroe binatang di oetan, dari sebab itoe maka ija toeroet sadja, setelah djalan soeda ada bebrapa dja'oeh, sekalian orang-orang tadi tida karoean ke'mana piginja, tjoema tinggal ija sa'orang sendiri, berdjaian di mana soewatoe oetan njang besar, serta ija berbalèk belakang tida keliatan lagi barang sa'orang penganternja, ija djadi katakoetan sekali, hendak kembali tida taoe dan tida boleh tertjari, di mana djalannja tempo bermoela dateng tadi, tjoema kedengeran dipinggir djalan siloe ada soewara orang njang mémanggil-manggil: „Toewankoe! hendak pigi ke'mana!”

Keizer denger itoe panggilan lantas angkat moekanja, keliaian ada sa'orang berpake kopiah beloedroe item, berbadjoe soetra merah, iket pinggangnja tersoelam binatang warak, langannja ada pegang semlah gading gadjah, orang itoe berloentoet ada di samping djalan sembari berkata; „Tuewankoe! hamba minta maaf, njang hamba tida dja'oeh-dja'oeh, menjamboet Toewankoe poenja dateng.”

Keizer menanjak: „kamoe ini orang siapa?”

Itoe orang menjaoet: „tempo hamba hidoep di doenia, ada berkerdja pada Toewankoe poenja Bapa, ija-itoe almarhoem Baginda Keizer Lie Ijan, hamba berdjabat pangkat Assitent-Resident ada di kota „Hoei tjioe,” kamoedian hamba terangkat „Lee pouw sie long” hamba bernama Tjohei Kak, sekarang hamba ada memangkoe at acherat poenja pangkat secre­taris, kapan hari Radja-Naga ada berklacht, hendak tarik Toewankoe di hadepan hoekoem, dari itoe maka hamba dapet taoe lebieh doeloe, njang ini hari Toewankoe mesti dateng di sini, maka hamba perloeken menoenggoe di ini djalanan, aken menjamboet pada Toewankoe.”

Keizer denger itoe omongan soeka hatinja, ija angkat bangoen itoe secretaris njang setadi'än masieh tinggal berloentoet, sembari berkata: „„Sien shè!” kami bilang banjak trima kasi, jang kamoe telah perloeken menoenggoe di ini djalan, aken menjamboet padakoe, Mantrikoe bernama Gwie Tien ada kirim sepoetjoek soerat, boewat di persembahken padamoe, kebetoelan kami ketemoe ada di sini, ni'pa soeratnja „Sien shè” boleh priksa.”

Soerat itoe tersamboet oleh Tjoehei Kak, sigra terbatja boeninja begini:


Soedara!


Saia inget di doeloe hari poenja katjinta'än, maskipoen bebrapa tahoen kita soeda tida bisa bertemoe lagi, aken tetapi aèr moekamoe tida boleh terloepa, masieh ter'inget sadja di dalem hatikoe, banjak trima kasi njang soedara ada soedi hati, sering-sering soeka bertemoe padako di dalem mengimpi, dari itoe maka saia dapet taoe, njang sekarang soedara memangkoe pangkat ada di acherat, oleh sebab di doenia dan acherat ada lain djalanan, maka saia tida bisa ketemoe moeka, boewat bitjara sendiri padamoe,

baroesan sadja Toewankoe meninggal doenia, toeroet pendoega'änkoe terklacht oleh Radja-Naga, Toewankoe tentoe nanti bertemoe padamoe, kaloek soedara inget dari kita berdoewa poenja ketjinta'än, sebrapa boleh toeloenglah pada Toewankoe, sampe bisa kombali di doenia, segala perkara boleh terbilang djadi gampang, atsal sadja soedara hendak toeloeng, dengen ini soerat saia sembahken banjak trima kasi, atas toeloenganmoe njang bakal terbriken pada Toewankoe.”

      GWIE TIEN

Tjhoei Kak sa'soedanja membatja itoe soerat, ter'amat girang hatinja, laloe berkata: „kapan hari Gwie Tien mengimpi boenoeh Radja-Naga, hal itoe lebieh doeloe hamba telah mengatahoei, hamba bilang banjak trima kasi padanja, njang dia pagi soree soeda toeloeng merawatin kahidoepannja, hamba poenja anak tjoetjoek dan kaloearga, ini hari dia ada kirim soerat, aken minta sebrapa boleh soepaija hamba nanti toeloeng pada Toewankoe, hal ini Toewankoe djangan koewatir, hamba nanti sanggoep boewat anter Toewankoe poelang di doenia, soepaija Toewankoe bisa doedoek kombali di atas tachta karadja'än.”

Keizer mangoetin kepalanja, oendjoek hormatnja sembari bilang trima kasi, berdoewa itoe selagi mengomong, keliatan di pinggir djalan ada 2 anak ketjil berbadjoe biroe, njang satoe pegang bendera, njang lain bawak pajoeng, 2 anak ini dateng mengadep pada Keizer, dengen berloentoet sembari berkata: „Baginda Keizer! Toewankoe ada ter'ondang oleh Radja Giam Koen, termoehoen Toewankoe poenja dateng di astana „Som Loo Tian.”

Berampat ini sama berdjalan madjoe, dja'an tida brapa dja'oeh lantas keliatan ada satoe pintoe besar, njang ter'amat sintroe di pemandengan, di atasnja ini pintoe ada tergantoeng. sa'kepèng papan, njang ter'oekir 7 hoeroef besar dengen tersapoe aèr mas, boeninja:

„IJOE BING TEE HOE KOEI BOEN KOAN”


anak ketjil tadi gojangken benderanja, adjak Keizer masoek ka'dalem itoe pintoe, ini dia njang di kataken pintoe acherat, lantas keliatan ada satoe gang atawa loeroeng njang lempeng sekali dan rata perdjalanannja, sepandjang ini djalanan teramat tedoeh, berampat tjepet-tjepet sama berdjalan teroes, di samping djalan sitoe ada keliatan aloesnja Keizer poenja Bapa, ija-itoe Baginda Keizer Lie Ijan, dan Keizer poenja kakanda nama Kian Sing, dan adindanja nama Goan Kiat, Baginda Keizer Lie Ijan madjoe mapakin anaknja, sembari menegor: „anakkoe! kamoe dateng di sini!”

Kian Sing dan Goan Kiat madjoe menjegatin, laloe angkat tangannja hendak mémoekoel (*), [1] Keizer tida keboeroe semboeni, maka kena ketangkep oleh 2 soedaranja, baik djoega ada Tjhoei Kak njang lantas panggil dateng oppas di acherat, njang bermoeka biroe dan giginja bertjaling, soeroe mengoesir pada ini 2 aloes.

Keizer bersama penganternja berdjalan lagi, djalan tida brapa pal, keliatan saboewah astana besar dan bagoes perboewatannja, Keizer selagi berdiri mengawasin itoe astana, dapet baoe soewatoe baoe'än njang ter'amat haroemnja, dari samping ada keloewar 4 setan njang bengis roepanja. pada membawak teng dengen saroepa pakejannja, di belakangnja ini setan ada Radja Giam Koen, dengen teriring oleh 2 pendjaganja, berkepala koeda dan kerbo berbadan menoesia, keliatan Radja Giam Koen poenja moeka ada berwarna item, kopiahnja tertaboer emas, badjoenja soetra item tersoelam benang emas, roepanja angker dan menakoetin sekali, maka patoetlah ija ada doedoek

———————— soewatoe karadja'än di acherat, Radja Giam Koen toeroen dari oedakan (lorak?) oendjoek hormatnja menjamboet Keizer, serta ter'adjak naek ka'astananja, aken tetapi Keizer masieh tinggal berdiri, sembari merendahken dirinja membales hormat, dengen tida brani toeroet naék ka'atas.

Radja Giam Koen berkata: „„Piehè” ada soewatoe Keizer di doenia, kami ini ada Radja di acherat, toeroet atoeran, kami mesti menjamboet padamoe, „Piehe” tida' oesah takoet; marilah kita naek.”

Keizer menjaoet: „masa kami brani andelken pangkatkoe di doenia, tentoe terkena dosa padamoe.” Keizer masieh sadja merendahken dirinja, sahingga ter'ondang sampe bebrapa kali, baroe Keizer maoe toeroet naek ka'astana „Som Loo Tian” namanja, ini astana ada kadoedoekannja soewatoe Radja acherat pangkat njang ka'lima, sa'soedanja sampe di pertengahan berdoewa lantas sama djalanken peradatan tjara atoerannja radja-radja, sebentar lagi ada dateng 9 Radja acherat, djadi tjoekoep 10 anggota kepala ka'adilan hoekoem siksa di acherat njang doedoek dalem itoe astana, masing-masing tamoe ini ada oendjoek hormatnja, dengen karendahan terbales oleh Keizer.

Radja Giam Koen dengen hormat berkata pada Keizer: „kapan hari di laoetan „Kinghoo” poenja Naga siloeman dateng berklacht di sini, dia ada dakwa pada „Piehè,” oleh sebab „Pichè” telah sanggoepin hendak toeloeng, achir-achir „Piehè” berbalek, sahingga dia sampe kena terhoekoem boenoeh, hal itoe bagimana doedoeknja? „Piehè" boleh toetoerken?”

Keizer menjaoet: „di dalem impian, itoe Radja-Naga dateng minta toeloeng, memang betoel kami telah sanggoepin, hendak toeloeng soepaija tida sampe kena hoekoeman, ija kata njang bakal boenoeh padanja, Mantri kami njang bernama Gwie Tien, serta pagi kami mendoesin, sigra djoega kami panggil Gwie Tien dateng, kami sengadja tahan padanja ada di paseban „Piantian,” serta kami adjak doedoek main „Tiokie,” pikiran kami: kaloek dia ada sanding padakoe, tentoe Radja-Naga boleh tertoeloeng, dengen ini telah djadi njata, njang kami telah soenggoe hati hendak menetepken kasanggoepankoe, tida kira sekali sebentaran itoe djoega, dia djadi mengantoek teroes poeles, mengimpi di sananja ada memboenoeh itoe Radja-Naga, hal itoe memang soeda takdirnja, njang Radja-Naga mesti mati, boekannja kami poenja kasalahan.”

Radja Giam Koen sesoedahnja denger Keizer poenja menjaoetan, lantas berkata: „itoe Naga siloeman sabeloennja mendjelma, bintang Lam Touw soeda tetepken dalem toelisannja, njang dia mesti mati, terboenoeh oleh tangannja Algodjo di langit bernama Gwie Tien, hal itoe sabeloennja kami telah mengatahoei lebieh doeloe, memang soeda takdirnja mesti begitoe, dia ada dateng mengadep di sini, tjoema berklacht, hendak minta ka'adilan, serta dia ada moehoen „Piehè" poenja dateng boewat kasi menjaotean, aken tetapi sekarang dia telah di djelmaken; kami minta ma'äf, djangan „Piehe” bikin salah padakoe, njang kami ada minta „Piehè” poenja dateng di dalem ini astana acherat”

Sa'soedanja bitjara Radja Giam Koen prentah secretarisnja soeroe priksa dalem boekoe, dari adanja Keizer-Keizer dan Radja-Radja didoenia, poenja gandjaran doedoek tachta karadja'än njang mesti brapa tahoen lamanja.

Tjhoei Kak sigra pigi di kamar toelisnja, priksa bebrapa boekoe-boekoe, adanja banjak sekali, ada boekoe dari toelisannja menoesia di doenia poenja oemoer-oemoer, dan lain-lainnja lagi, terpreksa dari toempoekan atas sampe ka'bawah, kalapetan ada Baginda Keizer Lie Sie Bien poenja nama, aken tetapi ada tertoelis tjoema dapet gandjaran 13 taboen doedoek tachta karadja'än, kaloek toeroet boeninja di dalem itoe boekoe, soeda habis Keizer poenja gandjaran, sampe di sini Keizer mesti mati, Tjhoei Kak serta liat itoe toelisan, hatinja berdebar, sigra boeroe-boeroe ambil pèn dan tinta, ija robah apa adanja itoe toelisan, angka 1 njang sebelah kiri ija tambah lagi 2 garis (=), djadi angka 3, sekarang kaloek angka di sebelah kiri dan kanan terhoeboeng, djadi berboeni 33, ija-itoe satoe djomlah Keizer poenja gandjaran, ija sigra bawak kaloewar itoe boekoe terpreksaken pada Radja Giam Koen.

Serta boekoe itoe soeda terpreksa, Radja Giam Koen djadi kaget, dan menanjak pada Keizer: „„Piehe” soeda ada brapa lama doedoek karadja' än?”

Keizer menjaoet: „sampe sekarang soeda djalan 13 tahoen.”

Radja Giam Koen berkata: „„Piehe” djangan ketjil hati, masieh ada 20 tahoen lagi „Piehe” poenja karadja'än, „Piehe” poenja dateng ini tjoema hendak terpreksa dari perkara sama itoe Naga siloeman, sekarang telah selesih, „Piehè" boleh kombali di doenia, aken meneroesken „Piehè” poenja karadja'än.”

Keizer bangoen dari doedoeknja, dengen hormat membilang trima kasi, Radja Giam Koen prentah secretarisnja bersama poenggawa di acherat bernama Tjoe Thaij Wee, berdoewa terprentah aken anter Keizer kombali di doenia, Keizer keloewar dari itoe astana membri slamet tinggal pada 10 Radja acherat njang ada hadlir di sitoe, Keizer laloe menanjak: „Giam Koen! kami minta toeloeng tanjak, bagimana kaslametannja iboekoe? serta sa'isi astana dan kaloeargakoe?”

Radja Giam Koen menjaoet: „kaslametan semoeanja, tjoema „Piehè” poenja adek prampoewan njang pendek oemoernja.”

Keizer bilang trima kasi, sembari berkata: „kaloek kami soeda poelang di doenia, kami hendak kirim boewah-boewahan, aken tersembahken padamoe.”

10 Radja acherat pada soeka hati, laloe bersama menjaoet:. „boewah-boewahan di acherat sini soeda ada semoeanja, tjoema semangka sadja njang tiada ada.”

Keizer berkata: „baik! kami nanti kirim.”

Dengen hormat Keizer berpamit lantas berdjalan pigi, Tjoe Thaij Wee bawak bendera djalan di moeka, bendera njang terbawak ini ada soewatoe bendera aken menganter djalannja aloes (soekma), Tjhoei Kak djalan di belakang anter Keizer keloewar dari pintoe acherat, Keizer serta liat itoe djalanan, laloe menanjak pada secretaris: „„Sien shè!” apa ini djalanan tida salah? karna tida seperti pada djalanan njang kami liwatin tempo dateng?”

Tjhoei Kak menjaoet: „ini djalanan betoel, tida salah, di acherat memang lain djalannja dateng, dan ada lain lagi djalannja pigi, Hamba hendak anter Toewankoe berdjalan dimana perdjalanan hidoep, Toewankoe nanti boleh liat bagimana ka'äda'ännja di dalem acherat poenja neraka oekoeman siksa, dan Toewankoe boleh liat djoega begimana adanja aloes-aloes njang hendak mendjelma.”

Keizer memboentoet sadja pada 2 penganternja, berdjalan lagi ada brapa pal, keliatan seboewah goenoeng njang besar dan tinggi, goenoeng itoe ada mengandang di djalan, dengen tertoetoep oleh pedoet dan mega njang tebel, sahingga gelapnja dari poetjoek sampe di bawah. Keizer menanjak: „„Sien shè!” ini goenoeng apa?”

Tjhoei Kak menjaoet: „ini goenoeng ada belakangnja acherat, kita mesti meliwatin ini goenoeng baroe bisa sampe di perdjalanan njang ka'bilangan doenia.”

Keizer katakoetan sembari menanjak lagi: „tjara bagimana kami boleh meliwatin ini goenoeng, njang begini tinggi?”

Tjhoei Kak menjaoet: „Toewankoe tida'oesah koewatir, hamba ada sedia aken anter Toewankoe poenja perdjalanan.”

Keizer teroes sadja berdjalan naèk toeroet pada penganternja, serta soeda toeroen dari itoe goenoeng, berdjalan lagi ada bebrapa dja'oeh, meliwatin bebrapa banjak gedong-gedong njang bangoennja seperti roemah pendjara, kedengeran dari dalem itoe gedong-gedong soewaranja orang menangis, dan merintih, dan bertrejak- trejak, dan sesambatan, dan ada lagi soewara njang menakoetin, dengen ada lain-lainnja soewara njang tida karoewan di dengerken, sekalian soewara-soewara ini ada djadi njata njang terbit lantaran dari kasakitan.

Keizer menanjak: „„Sien shè!” ini soewara apa njang amat ngeres sekali terdengerken di koeping?”

Tjhoei Kak menjaoet: „di belakang goenoeng acherat tadi, ada terdiri 18 neraka tempat siksa'än, soewara-soewara njang Toewankoe denger ini, ada soewaranja aloes-aloes njang selagi mendjalanken hoekoemannja.

Keizer menanjak lagi: „di dalemnja itoe 18
Templat:HOEKOEMAN SIKSA DALEM NERAKA ACHERAT
Templat:HOEKOEMAN SIKSA DALEM NERAKA ACHERAT

 neraka siksa'än, masing-masing ada terdjalanken hoekoeman apa?”

Thjoei Kak menjaoet:

No. 1 Neraka „Tiauw Kien Gak” tertarik keloewar semoea ototnja;
No. 2 Neraka „IJoe Ong Gak” terkatjip peroetnja;
No. 3 Neraka „Hwee Khè Gak” termasoekken di dalem djoerang api;

„dalem 3 Neraka ini ada mengoekoem siksa pada orang-orang, njang tempo hidoepnja, ada berboewat seriboe kasalahan dan kadjadhatan.

No. 4 „Neraka Hong Touw Gak” potong-potongan badannja, tertoesoekken di besi tadjem seperti satee;
No. 5 Neraka „Poat Siat Gak” lidahnja tertarik keloewar;
No. 6 Neraka „Pak Pwee Gak” ter'robek koelit badannja;

„dalem 3 Neraka ini, ada mengoekoem siksa pada orang-orang njang tempo hidoepnja, ada berboewat kasalahan: tida setia, tida tjinta iboe-bapanja, tida pake atoeran pernah toewa dan moeda, bermoeloet manis berhati djahat seperti oeler njang berbisa.”

No. 7 Neraka „Boa Tjoei Gak” tergiling antero badannja;
No. 8 Neraka „Poan Too Gak” terdjeplak kepalanja;
No. 9 Neraka „Kie Ping Gak” perotnja tergilesken roda;

„dalem 3 Neraka ini, ada mengoekoem siksa pada orang-orang njang tempo hidoepnja, ada berboewat kasalahan: membikin bodo pada sesamanja menoesia, dengen pake moeloet manis aken bikin orang poenja katjilaka'än.”

No. 10 „Neraka Han Ping Gak” terendem dalem bloembangan aèr ijs;
No. 11 Neraka „Twat Khak Gak” terklokop antero koelitnja;
No. 12 Neraka „Thioe Tjhiang Gak” tertarik keloewar sa'isi peroetnja;

„dalem 3 Neraka ini ada mengoekoem siksa pada orang-orang njang timpo hidoepnja ada berboewat kasalahan: memake timbangan, takeran, dan oekoeran palsoe, aken bikin bodo pada sesamanja menoesia njang tida mengerti, serta memboetain pada orang njang melèk matanja.”

No. 13 Neraka „Joe O Gak" ter'goreng dalem minjak njang bedidi;
No. 14 Neraka „Bik Am Gak” tertoetoep dalem kamar njang gelap goelita;
No. 15 Neraka „Too San Gak” terlemparken di atas goenoeng njang tertaboer piso;

„dalem 3 Neraka ini ada mengoekoem siksa pada orang-orang njang timpo hidoepnja ada berboewat kasalahan: mengandelken kakoewatannja menghinaken pada sesamanja menoesia njang berkalahan, atawa orang kaja njang pake kakoewasa'ännja, menghinaken pada orang meskin, njang tiada ada kamampoean bisa membales.”

No. 16 Neraka „Hiat Tie Gak” terendem dalem bloembangan darah; No. 17 Neraka „O Phei Gak” terpotong idoengnja;
No. 18 Neraka „Phing Kan Gak” lehernja tertjantelken di gantholan datjin;

„dalem 3 Neraka ini ada mengoekoem siksa pada orang-orang njang tempo hidoepnja ada berboewat kasalahan dan kadjahatan: soeka memboenoeh orang dan termelik doewitnja, dan toekang potong goeroeng memboenoeh chewan-chewan termelik ka'oentoengannja, menoesia njang berboewat ini kasalahan, ada tersiksa berat sekali, sampe seriboe tahoen tida bisa terlepas, sekalipoen minta „Boemi” dan „Langit,” tida nanti bisa toeloeng."

Keizer mendengerken secretaris poenja perbilangan, sebanjaknja hoekoeman siksa dalem Neraka tadi, boekan patoet ija poenja ngeri hati, sahingga sebentar-bentar mengangkat poendaknja, dan terasa mengkirik hoeloe badannja, ija teroes berdjalan madjoe lagi, keliatan di ping­gir djalan kanan-kiri ada satoe koempoelan, bebrapa banjak setan-setan sama berdiri bawak bendera, marika berkata: „njang ija hendak menjamboet pada Baginda Keizer" secre­taris prentah pada marika itoo, soeroe ija berlaloe dari djalanan sitoe, karna Keizer tida perloe tersamboet olehnja; Keizer bersama penganternja berdjalan lagi sampe di mana djembatan „Emas,” keliatan di sebelahnja ada lagi satoe djembatan „Perak,” di atasnja ini djembatan perak ada berdiri bebrapa orang-orang njang keliattannja orang baik-baik'än, dengen serba soetra pakejannja.

Keizer menanjak pada secretaris: „„Sien shè!” itoe orang-orang apa njang berdiri ada di sebelah djembatan sitoe?”

Tjhoei Kak menjaoet: „marika itoe ada orang-orang njang tempo hidoepnja ada berhati setia, tjinta iboe bapanja, berhati baik dan bener; adapoen satoe koempoelan setan-setan njang bawak bendera tadi, hendak menjamboet padanja.”

Di sebelahnja ada lagi satoe djembatan, njang anginnja terasa amat sanget dinginnja, sahingga meresep ke'dalem toelang-toelang, dengen keliatan di bawahnja semoea darah sadja njang bermoempal-moempal, serta tiada ada brentinja kedengeran soewaranja orang-orang menangis dan sesambatan.

Keizer menanjak: „„Sien shè!" apakah namanja djembatan ini? njang keliattannja sanget heibat, dan ngeri (giris) sekali di pemandangan?”

Tjhoei Kak menjaoet: „ini djembatan namanja „Naij Hoo Kio” (wot ogal-agil?), pandjangnja ada bebrapa pal, tingginja seratoes kaki, lebarnja tjoema ada 3 djari, dalemnja ada seratoes riboe kaki, sepandjang djembatan ini tiada ada pegangannja (loneng?), di bawahnja ada setan-setan njang bengis roepanja, soeka tarik orang-orang njang djalan di atasnja djambatan, dan ada oeler tembaga njang berbisa, dan ada andjing besi njang soeka mengigit, dan ada lain-lainnja binatang-binatang lagi njang djahat dan galak sekali, semoea itoe sama mereboet makan kaloek ada orang njang terdjatoeh dari atas, djoega ada satoe Malaekat njang djaga di dalem sitoe, kaloek Toewankoe soeda poelang di doenia, boleh oewarken dan siarken pada semoea orang-orang, soepaija marika boleh taoe, kaloek tempo hidoepnja dia orang ada berboewat kasalahan dan kadjahatan, kaloek mati aloesnja mesti djalan meliwatin di ini djembatan njang sanget berbahaija, tentoe sekali lantas djatoeh termasoek di bawahnja, sigra terobek-robek badannja oleh semoea binatang-binatang dan setan-setan njang djahat itoe;— njang memake hati baik boleh djalan di itoe djembatan „Emas" dan djembatan „Perak," serta ada satoe koempoelan selan-setan bawak bendera, njang dateng samboet, dan ter'anterken sampe naek ka'atus soewarga, seperti stadi njang Toewankoe telah liat sendiri, njang orang-orang itoe ada tersamboet; aken tetapi Toewan koe tida bisa liat di mana tempatnja soewarga njang moelia itoe, sebab Toewankoe tjoema boleh lawat di ini djalanan hidoep sadja, maka adanja di acherat masieh banjak sekali tempat-tempat hoekoeman siksa'än njang terlebieh ngeri dan sangsara, selainnja dari njang Toewankoe telah liat tadi; marilah! kita maliwatin ini djembatan, djangan Toewankoe djudi tangar dan takoet, ada hamba njang anter tentoe dengen slamet kita boleh sampe di sebrang sana."

Maskipoen secretaris telah kataken njang djembatan ini tida nanti membinasaken pada Keizer, aken tetapi Keizer poenja hati djadi berdebar dan koewatir sekali, sepandjang Keizer meliwatin di itoe djembatan, tida boleh terbilang bagimana ija poenja ngeri dan katakoetan, dengen seloeroen badannja djadi goemeteran, karna serta djembatan itoe kena ter'indjek ada rasa bergojang dan mentoel, sedeng tiada ada apa pegangannja;—setelah soeda sampe di sebrang satoenja, baroe hatinja Keizer bisa tetep, berdjalan lagi sampe di mana Benteng „Ong Sie Shia;" ini benteng ada tempatnja segala orang-orang njang tempo matinja tida dengen karna Allah, maka aloesnja ada terkoeroeng di dalem sitoe, kedengeran dari dalem ini benteng ramee sekali, ada soewara berkaok memanggil-manggil: „O! Lie Sie Bien soeda dateng! Lie Sie Bien soeda dateng!"

Terang sekali Keizer dapet denger njang soewara itoe ada mengaokin namanja, ija sanget katakoetan, lantas keliattan ada melerot-lerot keloewar dari dalem itoe benteng satoe koempoelan setan-setan, njang tida boleh terhitoeng brapa banjanja, dan tida karoean sekali roepanja, ada njang ilang kepala, terbelah separo moekanja, poetoes lempeng, koetoeng tangan, patah kaki, dan lain-lainnja tjatjat lagi, njang sanget ngeri terpandang, sebanjaknja setan-setan ini tiada ada satoe njang waras toeboehnja, atawa genep anggotanja, marika pada mengadang di djalan, menjegatin Keizer poenja perdjalanan, dengen ramee-ramee marika pada berkata: „Lie Sie Bien! lekas bajar djiwakoe! lekas baijar djiwakoe!"

Boekan patoet Keizer poenja kaget dan katakoetan, maoe semboeni tiada ada tempat, dan kakinja soeda djadi lemes sekali, ampir sadja ija roeboeh, karna setan-setan itoe soeda madjoe semangkin deket hendak menangkep padanja, Keizer kaokin itoe secretaris, dengen goemeter ija berkata: „„Sien shè!" lekas toeloeng padakoe! lekas toeloeng padakoe!"

Tjhoei Kak mendeketin Keizer, sembari berkata „Toewankoe djangan takoet."

Keizer menanjak: „ini orang-orang apa begini banja? dengen tida karoean sekali roepanja?"

Tjhoei Kak menjaoet: „tempo doeloe tatkala Toewankoe pigi poekoel di mana 64 tempat poenja brandal-brandal, marika njang sama terboenoeh mati di dalem medan peperangan, ini dia adanja marika itoe poenja aloes-aloes, njang menjegatin Toewan koepoenja perdjalanan, dari sebab dia orang-orang tida „mati dengen karna Allah, maka sampe sekarang tida bisa mendjelma (tjoetsi) lagi, aken kombali di doenia, serta tiada ada njang kasi makan padanja, maka marika pada kelaperan dan tida karoean tingkahnja, kaloek Toewankoe ada bawak banjak doewit, hamba nanti boleh toeloeng bagi-bagiken, soepaija marika lekas berlaloeh, dan tida mengandang di ini djalanan."

Keizer serta denger itoe omongan bertamba bingoeng dengen katakoetan hatinja sembari berkata: „kami dateng di sini tida bawak satoe apa, bagimana boleh ada itoe oewang, boewat terbagiken pada marika itoe, njang tida boleh ka'itoeng bebrapa banjaknja."

Tjhoei Kak menjaoet: „ada sa'orang di doenia, njang kirim banjak oewang ada di acherat sini, kaloe sadja Toewankoe mao: bikin soerat oetang, hamba nanti njang tanggoeng, boleh pindjem padanja satoe goedang oewang perak, kaloek marika njang kelaperan itoe soeda terbagiken doewit, baroe Toewankoe bisa laloewasa liwat di ini djalanan."

Keizer menanjak: „siapa namanja orang itoe, njang ada kirim oewang di sini?"

Tjhoei Kak menjaoet: „dia orang kalahiran di kota „Hoolam," Resiedentie „Khaijhonghoe," She Siang namanja Liang, oewangnja njang terkirimken di sini, semoea ada 13 goedang penoeh dengen oewang perak, Toewankoe boleh pindjem pake, aken tetapi kaloek Toewan koe soeda poelang di doenia, djangan loepa, mesti lantas bajar padanja"

Keizer setelah denger soeka hati njang ija bakal dapet toeloengan, sigra toelis satoe soerat pengakoean oetang, njang tertoelis dengen terang sekali apa boeninja:

„Kami soeda mengakoe betoel-betoel ada

beroetang pada Siang Liang orang di „Hoolam," banjaknja satoe goedang oewang perak, dengen berdjandji: oewang ini nanti lantas terbajar kaloek kami soedah poelang di doenia;"

         tertanda tangan oleh kami,

      LIE SIE BIEN.

Tjhoei Kak samboet itoe soerat, laloe prentah Tjoe Tjhaij Wee, soeroe pigi ambil itoe oewang, dan lantas boleh bagi-bagiken pada marika njang kelaperan itoe, serta terpesen mesti sama rata pembaginja, dan soeroe ija lekas boeka djalan kasi Keizer liwat.

Tjhoei Kak madjoe sembari berkata pada itoe setan-setan: „ini Baginda Keizer poenja oemoer beloen sampe temponja mesti mati, kami telah trima prentahnja 10 Radja acherat aken anter Baginda Keizer kombali di doenia, kaloek Baginda Keizer soeda poelang, lantas maoe bikin satoe soembajangan besar, boewat mintaken kamoe semoea orang-orang poenja pengampoenan, soepaija kamoe bisa terlepas dari ini siksa'än, dan lekas bisa mendjelma lagi."

Setan-setan denger secretaris poenja omongan, dan soeda dapet bagi'än doewit, masing-masing lantas pada semingkir dengen soeka hati.

Tjhoei Kak prentah Tjoe Tjhaij Wee. aken gojangken benderanja, dan adjak Keizer berdjalan keloewar dari itoe benteng „Ong Sie Shia," teroes djalan madjoe lagi, keliattan sepandjangitoe djalanan lebar dan lempeng ser­ta tedoeh, soeda djalan brapa lama sampe di mana perapatan njang ada 6 simpangan djalannja, keliattan ada orang naék mega,—ada njang pake pakejan kebesaran,—ada njang pake pakejan pedri (weshio),—ada njang pake pakejan pa­dri prampoewan (non- (nikouw),—ada njang pake pakejan bagoes,—ada njang pake pakejan biasa,—ada njang pake pakejan sereba petjah-petjah,—ada iblis-iblis njang djahat roepanja,—ada binatang njang berkaki 2 dan berkaki 4 dan lain-lainnja lagi, semoea ini pada masoek di itoe 6 simpangan, dengen tida sama njang di djalani, ada njang menoedjoe ka'sana, dan ada njang menoedjoe ka'sini.

Keizér menanjak pada secretaris: „„Sien she!" apa kah artinja 6 simpangan ini? dan apa sehabnja maha marika njang sama djalan tadi, ada lain-lain njang di toedjoenja!"'

Tjhoei Kak menjaoet. „Toewankoe ada soewatoe Keizer njang terang hati, kaloek liat dasarnja begini, tentoe lantas boleh taoe apa artinja, ini 6 simpangan, ada djalanannja Menoesia dan Binatang njang hendak mendjelma, maka terbagi 6 simpangan, sebab menoesia dan binatang itoe ada lain-lain deradjatnja, orang-orang njang bebrapa toeronan tempo hidoepnja mendjalani baik hati mendjelma djadi Dewa, ija-itoe njang tadi Toewankoe liat orang naék mega,—orang njang setia mendjelma djadi orang berpangkat, ija-itoe njang tadi pake pakejan kabesaranorang njang tjinta iboe dan bapanja serta ada memake hati baik, mendjelma djadi orang njang besar redjekinja, dan orang kaija, ija-itoe njang tadi pake pakejan bagoes,orang njang ada poenja hati kasian soeka menoeloeng pada sesamanja menoesia mendjelma djadi orang njang tjoekoep ka'hidoepannja, ija-itoe njang tadi pake pakejan biasa,orang njang hidoep tjoema inget dirinja sendiri tida poenja kasian aken toeloeng pada sesamanja menoesia, mendjelma djadi orang meskin dan keeree, ija-itoe njang tadi pake pakejan sereba petjah-petjah,orang njang djahat, dengki hati, dan soeka bikin tjilakaknja orang, dan lain-lain kadjahatan, marika tengelem di bawah, Mendjelma djadi iblis-iblis njang tida karoean tempatnja, dan binatang njang herkaki 2 dan 4, serta lain-lainnja, tertimbang bagimana dosanja tempo kala masieh hidoepnja.”

„Sekarang Toewankoe telah mengatahoei njata, orang njang tempo hidoepnja ada pake djahat hati, matinja masoek di dalem neraka siksa'än, kaloek soeda terhoekoem bebrapa lama, terdjelmaken lagi djadi binatang-binatang njang sanget sangsara, djaoeh sekali bedanja pada orang-orang njang pake baik hati, seperti njang Toewankoe liat tadi di 6 simpangan.”

Keizer denger secretaris poenja omongan, dan soeda liat sendiri bagimana adanja di dalem acherat tadi, ija mangoetin kepalanja bebrapa kali, sembari teringet-inget sadja di dalem batinja apa hal njang telah kadjadian, secretaris anter Keizer sampe di mana satoe pintoe 6 simpangan, njang djalannja mendjelma bakal orang berpangkat, dengen hormat Tjhoei Kak berkata: „slamet djalan Toewankoe! sampe di sini ada djalannja boewat Toewankoe poelang di doenia, hamba minta idzin kembali di acherat, Toewakoe djangan takoet soewatoe apa, ada Tjoe Thaij Wee 'njang anter.”

Keizer berkata: „„Sien shè!” kami bilang terima kasi aken toeloenganmoe, bikin kamoe poenja katjape'än anter kami sampe begini dja'oeh, slamet tinggal „Sien shè!” toeloeng sampeken salamkoe pada 10 Radja acherat!”

Tjhoei Kak berkata: „hamba oelangken lagi apa pesenan hamba, djangan Toewankoe djadi loepa, kaloek soeda poelang di doenia, Toewankoe mesti lantas bikin soembajangan besar, boewat mintaken pengampoenan, soepaija sa'banjaknja setan-setan njang tida karawatan dan kelaperan itoe, bisa mendjelma lagi djadi menoesia, kaloek di acherat tiada ada itoe setan-setan njang tida oeroes, di doenia djoega poen tiada ada bahaja soewatoe apa, dengen slamet dan karta, Toewankoe djoega boleh seneng doedoek memarentah karadja'än, 100 perkara di doenia njang salah-salah, sekarang Toewankoe boleh moelain robah, soepaija djadi baik, Toewankoe boleh oewarken pada semoea orang-orang, soepaija marika lekas perbaik kombali apa dosanja, dan mesti berlakoe baik pada sesamanja menoesia, kaloek Toewankoe bisa djalanken apa hamba poenja pesenan ini, hamba brani tanggoeng atawa tentoeken njang Toewankoe poenja anak tjoetjoek mesti bisa ganti menoeroeni doedoek tachta karadja'än, serta Toewankoe poenja negeri djadi lebieh tambah beroentoeng dan rahardja, dengen santosa selama-lamanja;” sa' soedanja berpesen begitoe, Tjhoei Kak mem­beri hormat laloe berpamit pigi, Keizer inget satoe persatoe serta tergegem di dalem hati apa secretaris poenja pesenan tadi.

Tjoe Thaij Wee anter Keizer berdjalan lagi bebrapa tindak, sampe di mana pintoe mendjelma, djalanannja njang bakal djadi orang berpangkat, di sitoe soeda sedia sa'ekor koeda toenggang boeloe item, dengen soeda langkep pakejannja, Tjoe Thaij Wee lekas-lekas melawanin Keizer naek di atas itoe koeda, sigra koeda itoe lari sa'keras-kerasnja, tjepetnja se­bagi larinja anak panah, sebentar sadja soeda sampe di soengi besar (Bengawan) „Wie Soei Hoo” namanja, keliattan di dalem soengi sitoe ada 2 ekor ikan „Kiem Sik Lie Hie” selagi bermain-main di atas aêr, sebentar termimboel sebentar lagi tengelem.

Keizer brentiken koedanja, seneng sekali dan tida bisa soeda, mengawasin sadja pada ka'doewa ekor ikan itoe.

Tjoe Thaij Wee berkata: „Toewankoe! marilah kita brangkat, moempoeng hari masieh pagi, djangan sampe lat dari waktoenja.” Keizer tida endahin tegorannja Poenggawa acherat tadi, ija masieh tinggal mengawasin sadja pada itoe ikan njang selagi bermain-main di atas aèr, Tjoe Thaij Wee angkat Keizer poenja kaki dan ija djongkongken, sembari ter­sentak: „tida maoe lekas kombali di doenia! maoe toenggoe kapan lagi!”

Keizer serta di djongkongken terdjoen masoek ka'dalem itoe soengi besar, boekan patoet ija poenja kaget, terkedjoetnja ini aken djadi lantaran ija poenja aloes djalan masoek kombali ka'dalem lajonnja (raga), sekarang Keizer telah hidoep kombali. Brenti doeloe ini tjerita.


Sa'meninggalnja Keizer soeda ada 3 hari, di astana tida brentinja masieh kedengeran sadja soewaranja orang-orang menangis; itoe hari „Thaijhouw” ada mengoempoelken sekalian Mantri-Mantri dan Poenggawa Perang njang berpangkat besar dan ketjil, marika soeda sama ragam beremboeknja, serta soeda oewarken ka­bar di mana-mana tempat, hendak mengangkat Poetra-Makota Lie Tie („Thaij tjoe”), aken menganti djadi Keizer, dan hendak di tetepken aken naék Tachta ka'radja'än, Gwie Tien ada masoek bitjara dalem itoe koempoelan, ija lantas menjegah marika itoe poenja niat, sembari ber­ kata: „djangan angkat Poetra-Makota lebi doeloe, boleh toenggoe satoe hari lagi, Baginda Keizer lentoe hidoep kombali.” Mantri Khouw King Tjong menjaoet: „Gwie Sien siang” poenja perkata'än itoe salah sekali, orang doeloe kala poen ada kata: „aèr kaloek soeda toempah tida boleh terpoengoet kombali,” apa lagi satoe menoesia kaloek soeda meninggal, bagimana ija boleh hidoep kombali?”

Gwie Tien berkata: „Khouw „Sien shè!” sa­ia poenja bitjara tadi ada dengen sa'soenggoe'inja, boekannja kata hendak mendjoestakin pa'adamoe, dari ketjil moela memang kami soeda adjar dari hal ilmoe Dewa, setoedjoe sekali apa njang saia telah itoengin, saia brani tentoeken atawa tanggoeng, njang Baginda Keizer mesti bisa hidoep kombali,” selagi marika itoe beloen habis bolehnja mengomong, sakoenjoeng-koenjoeng dari dalem peti ada soewara keras, kedengeran dari loewar katanja: „lekas boeka!! apa kamoe hendak bikin mati pada koe!”

Sekalian orang-orang itoe pada katakoetan, tiada ada satoe njang brani deket di tempat sitoe, tjoema Tjhie Mo Kong, Gwie Tien, Siok Po dan Oe Tie Kiong, berampat ini memang njang terpertjaija siang malem mendjaga itoe peti mati, serta denger itoe soewara, sigra sa­ma madjoe mendeketin, masing-masing pada pasang koepingnja deket di itoe peti, sembari menanjak: „ada apa Toewankoe? boleh bilang pada hamba? djanyan Toewankoe bikin ta­koet pada orang-orang sa'isi astana?” Dari dalem peti beloen ada kedengaran soewara lagi, Gwie Tien berkata: „baik'än kita tjepet ambil bekakas, lantas boleh boeka ini peti, boekannja Keizer bikin takoet, sa'soenggoenja ija djadi hiioep kombali.”

Peti itoe sigra djoega terboeka toetoepnja, keliatan Keizer masieh merem matanja, aken tetapi soeda djadi njata njang ija hidoep kombali, ija laloe berbangkit dengen doedoek sem­bari berkata: „apa kamoe orang hendak binasain padakoe?”

Berampat melawani Keizer keloewar dari itoe peti sembari menjaoetin: „Toeankoe djangan tinggal katakoetan, tetepken Toewankoe poenja hati, ada hamba berampat njang djaga pada Toewankoe.”

Keizer baroe memboeka matanja mengawasin marika itoe, laloe berkata: „kami ada di acherat melarat sekali tergoda oleh segala setan-setan njang djahat, baroesan sadja kami hampir mampoes ada di dalem aèr.”

Marika bebareng menanjak: „Toewankoe ampir binasa ada di aèr mana?”

Keizer menjaoet: „kami toenggang koeda bangoes boeloe item, djalan di tepi soengi besar „Wie Swie Hoo,” keliatan ada 2 ekor ikan selagi bermain-main di atas aèr, sekoenjoeng-koenjoeng kami terdjongkongken oleh Tjoe Thaij Wee, dengen kaget kami terdjegoer di itoe soengi njang ter'amat dalem dan deres aèrnja, sasoenggoenja ampir sadja ilang djiwakoe, sahingga sekarang hatikoe masieh berdebar (neratap.)”

Gwie Tien berkata: „Toewankoe baroesan dateng dari acherat maka ada kena hawanja setan dan iblis, hawa itoe beloen ilang, baikän sekarang Toewankoe masoek di kamar tidoer aken senengken badan, dan minoem obat „An Sien Ting Hoen Theng,” serta makan sedikit boeboer, baroe Toewankoe poenja hati nanti djadi tetep, dan bisa inget betoel hal ka'äda'ännja di doenia.”

Soeda 3 hari 3 malem Keizer meninggal doe­nia, sekarang soeda hidoep kombali, tetapi badannja masieh berasa amat tjape dan lesoe, itoe hari soeda djadi malem, maka Keizer terondang aken masoek tidoer, dan orang-orang berpangkat itoe pada boebar poelang.

Besoek paginja sekalian mantri-mantri dan poenggawa-perang, serta sa'isi astana pada boewang pakejaimja poetieh, dan toekar kombali masing-masing poenja kabesaran, marika sama berkoempoel ada di pintoe astana aken menoenggoe Keizer poenja panggilan.


Tjerita: Keizer samalemman tidoer seneng, sampe pagi baroe bangoen, badannja soeda djadi seger, dan kombali kakoewatannja, lantas keloewar doedoek di atas tachta keradja'än, dengen terhadep oleh ija poenja mantri-mantri dan poenggawa-perang, marika sama berdiri di samping kanan kiri aken menoenggoe prentah, Keizer membri prentah: siapa njang ada bawak perkara boleh madjoe, njang tiada ada perkara boleh moendoer, dari derekan sebelah timoer (wetan) Tjhie Mo Kong dan Gwie Tien, dari derekan sebelah barat (koelon) Ien Khaij San dan Oe Tie Kiong, berampat ini berba­reng sama madjoe mengadep, dengen hormat menoendoekin kepalanja, sembari menanjak: „sedari Toewankoe dapet sakit, tidoer tida bisa seneng, serta Toewankoe dapet tidoer poeles, bagimana sampe bebrapa hari baroe mendoesin?”

Keizer lantas tjeritaken satoe persatoe apa adanja ija poenja perdjalanan di acherat, dari bermoela sahingga achirnja, tiada ada satoe hal njang katinggalan, sembari ija kata lagi: „tempo kami berpamit sama Radja Giam Koen, kami ada djandji padanja, kaloek kami soeda poelang, kami hendak kirim boewah semangka; sa'keloewar kami dari pintoe acherat, kami ada liat aloes-aloesnja orang, njang tempo hidoepnja tida setia, tida tjinta iboe bapanja, tida pake atoeran adat, memborosin makanan, soeka gendakin anak bini orang, soeka pake timbangan takeran dan oekoeran palsoe, soeka bikin bodo dan makan doewit orang, soeka bikin tjilakak pada sesamanja menoesia, soeka memboenoeh atawa djadi toekang pottong binatang, dan lain-lainnja kadjahatan dan kasalahan, njang kami tida sanggoep seboetken satoe persatoe, aloes-aloes itoe ada bebrapa riboe laksa-laksa banjaknja, marika sama terhoekoem ada di dalem 18 naraka siksa'än, soenggoe ngeri dan mengkirik sekali, boewat siapa sadja njang liat selagi marika itoe mendjalanken hoekoemannja, apa lagi kaloek mendengerken sesambatnja, njang amat sanget sangsaranja, sa'liwat kami dari itoe neraka sampe di mana benteng „Ong Sie Shia,” kami ada tertjegat oleh aloes-aloesnja orang njang mati tida dengen karna Allah, baik djoega ada secretaris di acherat, njang tanggoeng kami pindjem oewang perak satoe goedang pada Siang Liang, lantas terbagiken rata pada marika itoe, baroe kami bisa liwat di itoe djalanan, secretaris acherat ada pesen poma-poma kaloek kami soeda kombali di doenia, djangan loepa mesti bikin soembajangan besar, boewat kasi makan dan mintaken pengampoenan, dosanja aloes-aloes itoe, njang sekian lama ada terkoeroeng di dalem benteng, dengen pada kelaperan dan tida karawatan, soepaija marika bisa melintas dari itoe sangsara, dan bisa mendjelma kombali.”

Kami ada ketemoe djoega pada orang-orang njang pake baik hati, ada di mana djembatan „Emas” dan „Perak,” selagi marika itoe tersamboet dengen kahormatan oleh setan-setan, hendak ter'anter naèk di soewarga, aken tetapi orang-orang itoe tida sebrapa banjaknja, maka njata lah: sasoenggoenja sabanjaknja menoesia njang hidoep di doenia ini, tjoema sedikit sadja njang berhati baik, maka dari itoe kami hendak siarken ka'äda'ännja di dalem acherat, soepaija orang-orang bisa mengatahoei, bagimana pembalessannja, orang njang pake hati baik dan djahat.”

Marika njang ada sama-sama mendengerken sepandjang Keizer poenja tjerita tadi, semoea pada soeka hati, sigra djoega kabar itoe tersiarken di koelilingan tempat, soepaija orang-orang pada memoedji, atas Keizer poenja perdjalanan.

Keizer membri soerat titah pada di mana-mana tempat poenja Pembesar negeri, atas nama Keizer ada terbri ampoen semoea orang-orang hoekoeman civiel, dengen terbebasken sekalian hoekoemannja njang masih berdjalan,

Keizer pigi preksa dalem roemah pendjara, ada 400 pesakitan lebieh njang tertahan bakal menarima hoekoeman mati, Keizer membri idzin pada semoea pesakitan itoe, boleh poelang ka'roemahnja lebieh doeloe, boewat katemoe pada ija poenja sanak kaloearga, dan mengoeroes halnja, di lain tahoen marika mesti sama dateng kombali, aken mendjalanken hoekoemannja, marika itoe pada mengoetjap terima kasi, serta memoedji dan ter'inget di dalem hati, atas Keizer poenja kamoerahan dan ka'adilan.

Keizer membri prentah pada Poenggawa Water-Staat (Ingenieur), aken lekas bangoenken seboewah gedong njang besar, goenanja boewat piara orang-orang njang soeda tida koewat mentjari pengidoepannja, atawa njang tida karawatan, sigra djoega Roemah-Meskin itoe soeda terdiriken dengen langkep sekalian perabotnja.

Keizer priksa sa'dalem astananja, ada kadapetan ija poenja laskar laskar atawa boedak boedak prampoewan, toewa moeda dan prawan, sekalian itoe ada satoe djoemlah 3600 djiwa, marika terkeloewarken dari astana, dan di mardikaken, serta masing-masing di kasi kawin dengen terbri ongkost oleh Keizer, itoe tempo di dalem dan di loewar kota, serta di lain-lain tempat poenja anak negeri, semoewa pada dapet kasenengan dengen kaslametan. Keizer kasi keloewar soerat plekat, tertempelken di mana-mana tempat njang ramee, soepaija gampang terbatja oleh banjak orang, plekat itoe boeninja begini:

„Langit dan Boemi begitoe besar, Mata-hari dan Boelan njang menerangin, terang sekali Allah Toehan poenja kabesaran dan ka'adilan, tida'oesah tjerita hari di belakang, djahat dan baik itoe plantas djoega boleh djadi njata, njang pake kelaskoean djahat tida lama mesti keliatan pembalesannja, njang pake kelakoean baik, boleh dapet gandjapran gampang redjekinja, seriboe akalan tida booleh lawan sama orang njang taoe dirinja, sepoeloeh riboe kasalahan dan kadjahatan, tida boleh menang sama orang njang baik hati, kaloek di dalem ingetan tida sasoenggoenja hendak berboewat kabaik'än, tentoe tida bergoena maskipoen

siang-malem membatja Nabie dan Walie poenja kitab-kitab.”
Karadja'än „Taij Tong Tiauw” ka 13 tahoen.”

      LIE SIE BIEN.

Itoe tempo semoea orang-orang di koelilingan tempat, soeda sama mendenger kabar, dari Keizer poenja perdjalan di acherat, dan marika telah denger djoega bagimana tjeritanja di dalem acherat itoe poenja neraka siksa'än, aken mengoekoem pada orang-orang njang ada berboewat kadjahatan, dari itoe maka sekarang marika pada moelain berboewat kabaik'än, sekalian ini ada Keizer poenja gandjaran, njang ija telah membri toeladan soepaija menoesia di doenia memperbaik'in dosanja.

Keizer ada kasi keloewar soerat plekat lagi, boeninja begini:

„Kami hendak mempersembahken boewah semangka kepada Radja Giam Koen di acherat, barang siapa orang njang sanggoep bawak anteran itoe, boleh dateng mengadep pada kami."
Karadja'än „Taij Tong Tiauw" ka 13 tahoen.”

      LIE SIE BIEN.

Keizer prentah pada Mantrinja njang koewasa menjimpen oewang, soeroe boeka kas negeri, dan sediaken oewang perak satoe goedang, Oe Tie Kiong terprentah anter itoe oewang pigi di kota „Hoolam,” Resiedentie „Khaijhong-hoe”, mesti tjari sampe dapet pada sa'orang shé Siang nama Liang, boleh trimaken sabanjaknja oewang itoe, aken djadi pembajarannja Keizer poenja oetang padanja.

Keizer poenja soerat plekat njang ka'doewa, tertempel beloen ada brapa hari, terobek oleh sa'orang lelaki, ija-itoe aken njataken njang ija sanggoep menganter semangka ka'acherat.

Itoe orang atsal di kota „Kientjioe” shè Lauw namanja Tjoan, ija ada toeroenan sa'orang njang kaja besar, aken tetapi sekarang ini telah djadi meskin, ija poenja istri sa'orang shé Lie namanja Tjoei Lian.

Pada soewatoe hari Lie Tjoei Lian selagi ada di moeka pintoe, dateng Padri (weshio) njang biasa minta oewang oeroenan, aken terboewat soembajang „Toapikkong” di klenteng, dari sebab ija tida pegang oewang, maka lantas tjaboet toesoek kondeenja terbriken pada itoe Padri, aken djadi gantinja oewang oeroenan njang terminta itoe.

Hal ini ada bikin Lauw Tjoan djadi tjemboeroean hatinja, tetapi ija tida bikin kentara, dengen sedikit goesar, sembari maki pada istrinja: „karna toeroet atoeran: tida pantes kamoe satoe prampoewan sembarang keloewar di moeka pintoe! djoega ada melanggar pri adat sopan!”

Lie Tjoei Lian amat mendongkol, njang lantaran tadi ija ada tergoesar oleh lakinja, maskipoen perkara itoe ada ketjil, aken tetapi ija tida maoe bikin soeda hatinja poenja mendongkol, oleh sebab ija ada sa'orang njang keras hati, maka lantas linjapken djiwanja dengen mengantoeng diri, serta ada tinggalken 2 anak njang masieh ketjil-ketjil, tentoe sekali ini anak-anak djadi menangis sadja setalah tertinggal oleh iboenja, njang mana boleh bikin bingoeng pada sang'bapa poenja hati, Lauw Tjoan tida kedjem sekali meliat 2 anaknja, njang siang malem nangis dan sama mentjari iboenja, hal ini ada bikin ija poenja hati djadi ter'amat keselnja, ija pikir pigi dateng: tjara bagimana ija nanti boleh piara dan merawatin pada anak-anaknja njang masieh begitoe ketjil? sedeng ija ada sa'orang lelaki, saking kakoe hatinja dan tida tahan sebentar-bentar di tangisi maka lantas nekat pigi merobèk Keizer poenja soerat plekat tadi, laloe ija tertangkep oleh soldadoe njang djaga, sigra terbawak mengadep pada Keizer.

Keizer prentah pada pendjaga itoe: aken bawak orang nekat ini pigi di pesanggrahan „Kiemtingkoan” setelah sampe Lauw Tjoan poenja kepala ada di soenggi'in 2 boetir boewah semangka, tangannja ada terpegangken kertas koening, moeloetnja di emoetken ratjoen, sebentar sadja ija djadi kakoe antero toeboehnja, dan linjap djiwanja.

Lauw Tjoan poenja aloes, bawak itoe semangka dateng di pintoe acherat „Koei Boen Koan,” ija kasi taoe halnja pada Malaekat njang djaga itoe pintoe, kaloek ija ada ter'oetoes oleh Baginda Keizer.

Malaekat lantas anter sampe di astana „Som Loo Tian” sigra djoega terhadepken pada 10 Radja acherat, Lauw Tjoan laloe berloentoet, dengen kahormatan ija sampeken Keizer poenja salam, serta ija sembahken bawakannja.

Radja Giam Koen soeka hati trima kiriman itoe, sembari berkata pada Radja-Radja acherat: „di doenia poenja Baginda Keizer baik sekali, serta tegoeh apa ija poenja djandji'än, ija begitoe perloeken kirim ini boewah semangka sampe di acherat sini,” laloe menanjak pada itoe soeroean: „He! kamoe orang di mana! siapa namamoe?”

Lauw Tjoan menjaoet: „hamba atsal orang di kota „Kientjioe," shè Lauw nama Tjoan, dari sebab bini hamba nama Lie Tjoei Lian telah mati mengantoeng diri, dengen ada tinggal 2 anak lelaki dan prampoewan njang masieh ketjil-ketjil, sedeng hamba sa'orang lelaki bagimana boleh bisa merawatin, dari itoe maku hamba djoega ridlah tinggal itoe anak, aken menoendjoek setia hati pada negeri, trima mati anter ini boewah semangka, boewat tersembahken pada Toewankoe.”

Radja Giam Koen denger soeroean itoe poenja omongan, lantas prentah pada Malaekat, soeroe lekas-lekas bawak dateng Lie Tjoei Lian poenja aloes, soepaija ija boleh bertemoe pada lakinja, prentah ini boleh djadi terbit dari hati kasian; Radja Giam Koen priksa dalem boekoe dari hal ka'ada'ännja menoesia di doenia poenja oemoer-oemoer, serta terpriksa kadapetan 2 orang ini, beloen mestinja mati, dan masieh pandjang oemoernja, ija prentah Malaekat soeroe anter berdoewa ini poenja aloes kombali di doenia.

Malaekat menjaoet: „Lauw Tjoan ini ija boleh hidoep kombali, karna majidnja masieh ada, aken tetapi ini Lie Tjoei Lian ija soeda lama meninggal, majidnja djoega poen telah antjoer, ija poenja aloes Toewan koe hendak djelmaken (masoekken) di mana?”

Radja Giam Koen berkata: „kabetoelan ini hari Baginda Keizer poenja adek prampoewan bernama Lie Giok Ing soeda sampe adjalnja mesti mati, kamoe boleh pindjem sadja itoe Raga (majid), kasi aloesnja Lie Tjoei Lian pake.”

Malaekat anter laki-istri itoe poenja aloes sama-sama djalan keloewar dari acherat, soeda sampe di bilangan doenia, teroes berdjalan lagi sampe di kota „Tiang'än,” Lauw Tjoan poenja aloes termasoeken di majidnja, njang masieh tinggal telentang ada di pesanggrahan „Kiemtingkoan,” Lie Tjoei Lian poenja aloes terbawak masoek ka'dalem Keizer poenja astana.

Tjerita: Itoe waktoe Lie Giok Ing „Kiongtjoe” ada ter'anter oleh boedak-boedaknja prampoewan, dateng plesir di kebon-kembang, dengen tida karna apa sakoenjoeng-koenjoeng „Kiongtjoe" djatoeh teroes djadi matinja, ijaitoe lantaran terdjongkongken oleh itoe Malaekat, dengen sigra Lie Tjoei Lian poenja aloes termasoekken di itoe majid, hal ini ada djadi dengen sebentaran sadja, Malaekat anter „Kiongtjoe" poenja aloes kombali di acherat.

„Kiongtjoe" poenja boedak-boedak pada katakoetan, marika lari melapor pada Permeisoeri („Honghouw"), apa katjilaka'än njang baroe terdjadi ini, Permeisoeri djoega poen katakoetan lantas kasi taoe pada Keizer, serta Keizer di kasi taoe hal ini kamatian, ija mangoetin kepalanja, sembari berkata: „memang betoel ada kudjadian begitoe, sebab tempo kami tanjak kaslametan pada Radja Giam Koen di acherat, dia kata sa isi astana semoea slamet, tjoema adek prampoewan njang pendek oemoernja, djadi tjotjok sekali apa njang terkataken itoe.”

Permeisoeri djadi sedieh denger Keizer poenja omongan tadi, sa isi astana besar ketjil pada menangissin atas „Kiongtjoe" poenja kamati'än ini, njang dengen mendadak, Keizer bersama Permeisoeri dateng di kebon-kembang, menengokin „Kiongtjoe," keliattan ampir seder dan bisa menarik kombali napasnja, Keizer berkata pada orang-orang njang ada di sitoe: „kamoe djangan nangis! kamoe djangan nangis! nanti bikin „Kiongtjoe” poenja kaget!”

Orang-orang itoe pada diam, Keizer angkat „Kiongtjoe" poenja kepala sembari panggil: „adekkoe boleh bangoen! kakandamoe ada di sini!”

„Kiongtjoe” balek badannja sembari berkata: „lakikoe! djalanlah pelahan-pelahan toenggoe doeloe pada saia!” Keizer tida mengerti apa njang di omongken tadi, maka di saoetin: „adekkoe! kamoe bitjara apa? kakandamoe njang toenggoe di sini.”

„Kiongtjoe” berbangkit angkat kepalanja, mengawasin dengen mata tadjem pada Keizer, sembari goesar ija berkata: „kamoe siapa? brani. pegang-pegang badankoe? lepas!”

Keizer menjaoet: „kami ini ada adekkoe poenja Kakanda Keizer apa adekkoe loepa pandeng lah njang betoel!”

„Kiongtjoe” berkata lagi: „bagimana saia boleh ada kakanda Keizer, hanja saia ini anaknja sa orang shè Lie, nama saia ketjil Lie Tjoei Lian, atsal orang di kota „Kientjioe,” laki saia bernama Lauw Tjoan, saia ada 2 anak njang masieh ketjil-ketjil, dari sebab 3 boelan di moeka, selagi saia ada di moeka pintoe, dateng Padri njang minta oewang oeroenan (teejan), kebetoelan saia tida pegang oewang, maka saia kasi sadja toesoek kondee, laki saia ada djadi goesar dari hal itoe, ija kataken njang saia tida toeroet atoeran, satoe prampoewan brani sembarang keloewar di moeka pintoe, saia amat mendongkol lantaran tergoesar olehnja, maka saia mengantoeng diri, sahingga mendjadiken kamatiän saia, dari sebab laki saia ada ter oetoes oleh Baginda Keizer, aken anter boewah semangka ka'acherat, maka Radja acherat ada kesian pada saia berdoewa laki-bini, maka terkombaliken di doenia, laki saia djalan di depan, saia djalan di belakang, saia soesoel padanja tida keboeroe, tida taoe karna apa saia kesrimpet lantas djatoeh; kamoe ini orang lelaki siapa? njang begitoe koerang adjar? brani rabah-rabah badan saia?”

Keizer dan orang-orang njang ada di sitoe, denger itoe omongan, marika pada tertjengang dan kira: oleh sebab „Kiongtjoe” baroe mendoesin dari klenger, maka moeloetnja djadi mendjelamoetan, dan tida karoewan njang di omongken, Keizer prentah soeroe angkat „Kiongtjoe” bawak masoek ka'dalem kamarnja, dan soeroe lekas panggil dateng „Thaij'ie” (Docter) aken kasi minoem obat pada „Kiongtjoe.”

Keizer laloe keloewar doedoek di tachtanja lantas dateng melapor pendjaga pesanggrahan „Kiemtingkoan" dengen berloentoet sembari berkata: „Lauw Tjoan njang pegi anter boewah semangka ka'acherat, telah hidoep kombali, ija ada di loewar pintoe astana, aken menoenggoe Toewan koe poenja panggilan.”

Keizer djadi kaget mendenger itoe laporan, laloe prentah panggil masoek itoe orang, Lauw Tjoan dengen berloentoet dateng mengadep di bawah tachta.

Keizer menanjak: „bagimana kamoe pigi anter itoe boewah semangka? apa soeda di trima oleh Radja Giam Koen?”

Lauw Tjoan menjaoet: „hamba sampe di pintoe acherat „Koei Boen Koan," sigra di anterken oleh Malaekat njang djaga di sitoe, hamba sampe di astana „Som Loo Tian,” lantas mengadep pada 10 Radja acherat, hamba telah sembahken dengen hormat, Toewankoe poenja salam dan kiriman, marika trima ndengen soeka hati, ija membilang trima kasi djoega pada Toewankoe, Radja Giam Koen ada tanjak hamba poenja atsal dan nama, hamba toetoerken satoe persatoe dengen sabetoelnja, njang lantaran bini hamba mengantoeng diri, maka hamba trima mati menganter Toewankoe poenja kiriman; Radja Giam Koen prentah pada Malaekat aken bawak dateng bini hamba poenja aloes, maka di sitoe hamba djadi bisa rtemoe; Radja Giam Koen preksa dalem boekoe, laloe ija kata: „njang hamba dan bini hamba beloen mestinja mati, masieh ber'oemoer pandjang, ija prentah itoe Malaekat aken anter hamba berdoewa kombali di doenia, hamba djalan di depan, bini hamba djalan di belakang, hamba sekarang telah hidoep kombali, aken tetapi hamba tida bisa dapet taoe bini hamba hidoep ada di mana tempat.”

Keizer terlebieh kaget mendenger poenja omongan njang di pengabisan tadi, karna sepandjang ija poenja bitjara ada satoe roepa pada „Kiongtjoe,” Keizer laloe menanjak: RadjaGiam Koen ada bitjara apa pada istrimoe? tatkala kamoe berdoewa hendak teranter kombali di doenia?”

Lauw Tjoan menjaoet: „Radja Giam Koen tida bitjara apa, tjoema hamba denger njang bakal anter hamba ada kata:Lie Tjoei Lian Soeda lama meninggal, majidnja djoega poen telah antjoer,”” Radja Giam Koen lantas bilang: „„ini hari Tonggiemoeij” (*) [2] Lie Giok Ing soedah sampe adjalnja mesti mati, boleh pindjem sadja itoe raga kasi aloesnja Lie Tjoei Lian pake,”” hamba tida taoe „Tonggiemoey” Lie Giok Ing itoe orang siapa, dan di manat empatnja, hamba telah tjari beloen bisa kedapetan.”

Setelah Keizer mendenger omongan itoe, ija djadi seneng hatinja, lantas bisa mendoega apa nanti djadinja hal njang adjaib ini, laloe berkata pada sekalian orang berpangkat, njang ada mengadep di sitoe: „tempo kami tanjak sama Radja Giam Koen dari kaslametannja sa'isi astanakoe, ija kata tjoema adek kami prampoewan njang beroemoer pendek, baroesan sadja adek kami djatoeh ada di dalem kebon kembang teroes djadi matinja, serta kami bangoenken, tida antara lama ija hidoep kombali, aken tetapi apa njang ija omongken satoe roepa, pada Lauw Tjoan poenja bitjara tadi, tiada ada satoe patah njang salah.”

Gwie Tien menjaoet: „pindjem bangkee aken hidoep kombali, dari doeloe memang soeda ada, baik'än Toewankoe panggil keloewar „Kiongtjoe,” baroe nanti bisa taoe doedoeknja

———————— perkara ini, dan bagimana nanti „Kiongtjoe” poenja bitjara.”

Keizer lantas menjaoet: „baroe kami soeroe ija minoem obat, tida taoe bagimana sekarang.” Keizer laloe prentah „Kionglie” [3] aken panggil keloewar „Kiongtjoe,”

„Kiongtjoe” ada di dalemn astana moeloetnja riboet sadja, ija kata: „saia tida sakit mesti minoem obat apa? di sini boekan roemah saia! adanja saia poenja roemah tjoema tertoetoep genteng! tida begini bagoes dan besar! lekas lepas kasi saia keloewar! lekas lepas kasi saia keloewar!”

„Kiongtjoe” selagi riboet dateng 4 „Kionglie” adjak ija keloewar, ter'anter sampe naék di atas tachta.

Keizer menanjak: „Adekkoe! kamoe ini masieh prawan, setelah seder dari kleger, kumoe mengataken soeda ampoenja soewami, kaloek itoe orang ada di sini, apa kamoe bisa kenalin pada lakimoe?”

„Kiongtjoe” menjaoet: „dari ketjil moela, memang saia soeda bertoenangan "padanja, sahingga sekarang telah mendapet 2 anak, bagimana boleh tida bisa kenalin? atsal sadja ija ada di sini”

Keizer panggil dateng pendjaga astana, aken anter „Kiongtjoe” toeroen di bawah tachta, serta ija bertemoe pada Lauw Tjoan, lantas

———————— sadja memeloek tjioem sembari ija pegangin tangannja, laloe berkata: „lakikoe! bagimana kamoe tida maoe toenggoe, saia boeroe-boeroe soesoel padamoe sampe djatoeh, lantas saia teroeboeng oleh di sini poenja orang-orang njang tida sekali taoe adat, dia orang brani pegang-pegang badan saia, marilah sekarang kita berdjalan poelang.”

Lauw Tjoan amat tertjengang, dan tida habis mengerti, serta ija denger itoe omongan' karna ija lantas bisa kenalin memang betoel ini ada istrinja poenja soewara, aken tetapi serta ija awasin moekanja ada lain, dan djaoeh sekali bedanja, maka ija tida brani mengakoe, angkat moekanja poen takoet, sebab ija liat „Kiongtjoe" poenja pakean ada djadi njata njang tentoe satoe famili dari Keizer, maskipoen „Kiongtjoe" ini ada tarik-tarik padanja aken teradjak poelang, ija tinggal diam sadja, sembari menoendoekin kapalanja. Keizer berkata: „ini perkara soenggoe adjaib sekali, seperti terbaleknja djaman, tangkep njang hidoep, mengidoepken njang mati, pindjem bangkee djadi hidoep kombali.”

Sampe di sini Keizer taoe terang, bagimana doedoeknja hal ini, maka djadi begini anèh, dan mengeranken banjak orang, soenggoe Keizer teramat adilnja, dan haroes terpoedji ija poenja kamoerahan hati, apa adanja „Kiongtjoe" poenja pakean, dan barang perhiasan, serta bekakasnja semoea di kasiken pada Lauw Tjoan, sama djoega Keizer bawakken seperti adéknja maoe pigi keloewar kawin, Keizer koernia Lauw Tjoan boleh adjak istrinja, serta selamanja tida kena pekerdja'än negeri; bagimana Lauw Tjoan poenja girang hati, tida boleh terkata lagi, laki-bini ini membilang trima kasi pada Keizer, dengen seneng marika berdjalan poelang ka'kampoengnja, serta sampe di roemahnja, 2 anaknja slamet tida koerang soewatoe apa, ija berdoewa hidoep manis, sahingga sampe ber'oemoer toewa sekali baroe meninggal.
Tjerita: Oe Tie Kiong trima Keizer poenja prentah aken anter itoe oewang perak pigi di kota „Hoolum” Residentie „Khaijhonghoe,” tjari pada sa'orang njang bernama Siang Liang, serta ketemoe, lantas djadi njata njang orang ini ada meskin sekali, perabot dan roemah tangganja ada menoendjoekken kameskinannja, ija orang telah beroemoer toewa pengidoepannja mendjoewal aèr, istrinja bernama Tio Sie, selagi doedoek di loewar mengadep pendjoewalananja, barang tanah (grabah), seperti koewali, keren, paso, kendi, dan lain-lainnja, sedikit sadja ija poenja peroentoengan, kalebihan njang di makan, ija bagiken pada orang-orang njang kemelaratan, dan sisanja oewang terbeliken kertas prada laloe terbakar, selamanja ija berdoewa hidoep, dengen begitoe perdjalanannja. Oe Tie Kiong bersama Resident „Hoolam” anter itoe oewang sampe di Siang Liang poenja roemah, dan di dalem negeri poenja ambtenaar-ambtenaar pada dateng djoega, aken anter Baginda Keizer poenja oetoesan, marika pada menoenggoe di loewar pintoe, sebentaran di itoe djalanan soeda djadi penoeh sama koeli-koeli njang melerot-lerot dateng mengotong oewang perak, tida boleh ka'itoeng brapa banjaknja, koeda kareta kanaèkan Ambtenaar poen tida koerang, masing-masing pada brenti menoenggoe moewatannja, amat katakoetan sekali „Siangkong” dan „Siangpo” (laki-bini) ini, liat begitoe banjak orang berpangkat mendadak dateng di tempatnja, dengen ija tida taoe apa hal njang mendjadiken sebabnja, ija tida bisa bitjara soewatoe apa, dengen goemeteran sembari berloentoet, serta mangoet-mangoetin kepalanja, moekanja poen poetjet sekali, ampir sadja ija berdoewa roeboeh ka'tanah, karna selamanja ija hidoep beloen taoe liat begini roepa, ada kadjadian di dalem roemahnja, sabanjaknja orang berpangkat tiada ada satoe njang dapet masoek, karna Siang Liang poenja roemah ketjil sekali, tida boleh moewat pada sekalian tetamoenja itoe.

Oe Tie Kiong berkata: „kamoe orang toewa boleh bangoen berdiri, tida'oesah takoet, maskipoen kami ini ada soewatoe Ambtenaar, tida perloe kamoe membri hormat, karna kami poenja dateng ada ter'oetoes oleh Baginda Keizer, aken anter oewang perak sa'goedang banjaknja, boewat di trimaken padamoe, boewat bajar Baginda Keizer poenja oetang.”

Semangkin goemeter dan katakoetan Siang Liang poenja hati serta denger ini omongan, dengen menoendoekin kepalanja, ija menjaoet: „hamba sa'orang meskin, di mana hamba bole ada itoe oewang begitoe banjak, njang ter'pindjem oleh Baginda Keizer, tentoe sekali hamba tida brani trima, sedeng tida terang siapa njang mesti mempoenja'in.”

Oe Tie Kiong berkata: „kami telah taoe kamoe ini betoel meskin, aken tetapi kami denger terang kamoe ada sa'orang baik-baik, njang haroes terpoedji kelakoeanmoe, saben hari kamoe membakar kertas prada, maka di acherat kamoe ada koempoel banjak oewang, sahingga bebrapa goedang penoeh dengen perak, Baginda Keizer ada kata: tatkala ja ada di acherat, ada oetang oewangmoe satoe goedang, boewat di bagi-bagiken pada setan-setan njang tida kaoeroesan, oetang itoe ada tertanggoeng oleh secretaris di acherat, serta Baginda Keizer hidoep kombali, ija inget oelangnja, maka dengen lekas prentah kami dateng di sini, aken anter ini oewang boewat bajar padamoe, terang sekali kamoe njang mesti memoenja'in, kamoe tida'oesah takoet boleh trima sadja, soepaija kami bisa lantas kombali poelang”

Maskipoen Oe Tie Kiong telah njataken dengen terang bagimana hal oetang itoe telah djadi, ija masieh djoega tida brani trima, laki bini ini tida brenti-brenti ija merangkepken tangannja membri hormat dan berloentoet, sembari menengok ka'atas, ija berkata: „kaloek hamba trima ini oewang baleh djadi hamba lantas mati, betoel saben hari hamba ada membakar kertas prada, tetapi hal itoe aken goena kamoedian hari di acherat poenja perkara, karna tiada ada boektinja boewat hamba njataken Baginda Keizer poenja pindjeman, tentoe sekali dengen sa'soenggoenja hamba tida nanti brani trima ini oewang, maskipoen hamba sampe mati, hambu sembahken banjak trima kasi atas kamoerahan Baginda Keizer.”

Oe Tie Kiong liat Siang Liang begitoe keras tida maoe trima, maka ija lantas mempersembahken soerat laporan kepada Keizer, masing-masing orang berpangkat lantas pada boebar poelang, dan memoedji Siang Liang poenja kabeneran hati.

Keizer serta trima itoe soerat laporan, lantas membri balesan soerat titah pada Oe Tie Kiong boeninja begini:

„Kami memoedji pada Siang Liang, njang ija pada sa'orang baik-baik dan bener hati, kaloek sa'soenggoenja ija tida maoe trima, maka apa padanja itoe oewang, kamoe boleh boewat ongkost, saken bangoenken dengen sigra saboewah klenteng, boewat taroek ija berdoewa laki-istrie poenja

gambar, dengen djalan begitoe djadi seperti soeda ter'bajar impes oetang kami.”

Oe Tie Kiong serta trima Keizer poenja balesan titah, lantas ija beli sepotong tanah njang berada di dalem kota, sepoeternja ada 50 baoe besarnja, sigra djoega pekerdja'än itoe di moelain, oewang perak poen ada sedia, maka klenteng itoe tida brapa lama soeda berdiri, dengen bagoes dan langkep perabotnja, di dalem pertengahan njang seblah kiri ada gambarnja „Siangkong” dan „Siangpo,” di seblah kanan ada gambarnja Oe Tie Kiong, klenteng itoe di kasi nama „Thiet Kian Siang Kok Sie,” sahingga sekarang masieh berdiri dengen di rawatin baik-baik.

Oe Tie Kiong sa'soedanja selesih mendiriken itoe klenteng, ija kombali poelang di kota radja („Tiang'än”), melapor pada Keizer, ter'amat soeka hati Keizer denger itoe laporan, laloe membri persent, aken membelas ija poenja ketjapek'än.Tjerita: Keizer kasi kloewar soerat Pembrita'än, tersiarken di koelilingan tempat, boeninja soerat itoe, aken ondang dateng Padri-Padri njang alim, boewat membatja doa (Liamking), di tempat soembajangan besar, njang Keizer hendak bikin, soembajangan itoe namanja „Tjoei Liok Taij Wee,” maksoednja aken mintaken ampoen pada sekalian aloes-aloes, njang sekian lama ada terkoeroeng dalem Benteng „Ong Sie Shia,” soepaija marika bisa melintas dari sangsaranja, dan bisa mendjelma kombali.

Soerat itoe serta tersiarken, di mana-mana tempat poenja pembesar negri, pada kirim Padri-Padri njang ija telah priksa ada alim kelakoeannja, tida brapa hari lagi di kota-radja soeda kadatengan Padri-Padri njang tida boleh ter'itoeng brapa banjaknja; Keizer panggil dateng sekalian orang berpangkat berkoempoel ada di astana, aken membitjaraken hal soembajangan itoe, Keizer prentah pada pangkat „Taijsoetjien” bernama Thoan Ik, aken pili sabanjaknja Padri-Padri itoe, njang mana ada tikto (sareh?) kelak oeannja, boewat kepalain itoe soembajangan.

Thoan Ik tjegah Keizer poenja niat, sembari ija sembahken sepoetjoek soerat laporan, dalem soeratnja ija terangken bagimana ka'ada'ännja hal Padri- Padri, njang marika ada menoentoet agama Boedha, tjoema moeloetnja sadja banjak membatja doa, aken tetapi sasoenggoenja tida bergoena, lebieh djaoel ija terangken lagi, njang menoesia ini mati-hidoep, kaja-meskin, baik dan djahat telah di takdirken oleh Allah Toehan.

Sebentaran itoe di dalem astana ada djadi sedikit bertengkeran, oleh sebab separo orang berpangkat ada mengataken njang Padri-Padri itoe soetji kelakoeannja, maka haroes terpake aken membatja doa, njang lain mengataken tida bergoena, dan pada mentjela boesoeknja agama itoe.

Achir-achir Keizer menanjak pada pangkat „Thaijpokking” bernama Tio To Goan, dan pangkat „Tiongsieling” bernama Tio Soe Hing, bagimana marika poenja pendapetan dari hal agama Boedha itoe.

Berdoewa ini lantas tjeritaken, dan memoedji atas agama Boedha poenja moelia, dan Padri-Padri poenja kelakoean njang poetieh bersieh, serta alim perdjalananja, maka bergoena ija poenja doa aken mengoedjoebken itoe soembajangan besar.

Ter'amat soeka hati setelah Keizer mendenger marika poenja perbilangan, laloe berkata: „kamoe berdoewa poenja omongan ada dengen atoeran, setoedjoe sekali pada pendapetankoe, sekarang siapa njang brani tjegah lagi niatkoe, mesti lantas terbri hoekoeman;” Keizer prentah Gwie Tien, Siauw Lie, dan Tio To Goan, aken oeroes dan lekas atoer soembajangan itoe, dan pilieh satoe Padri njang tikto boewat kepala'in, sa'soedanja membri itoe prentah Keizer masoek ka'dalem astana, dan koempoelan itoe boebar, masing-masing pada poelang ka'roemahnja.

Besoek paginja ija bertiga koempoelken sekalian Padri-Padri itoe, njang terpilieh hanja 1200 banjaknja, njang bakal toero membatja doa, selainnja tida terpake, sabanjaknja Padri-Padri itoe ija telah priksa dan pilieh baik-baik tjoema ada satoe Padri moeda njang terpilieh aken djadi kepala.

Ini Padri ija poenja nama ketjil Kang Lioe, sedari lahir dari peroet iboenja, soeda toeroet pada satoe Padri, dan tinggal dalein klenteng, sahingga sekarang ija tida makan barang berdjiwa, kelakoeannja alim sekali, ija poenja na­ma Padri: Hian Tjong „Siansoe,” ija anaknja Tan Kong Lori njang tempo bermoela memangkoe pangkat „Tjonggoan,” kamoedian ber­pangkat „Boenhiantian—Taijhaksoe,” ija poenja kakek (Goakong) bernama Ien Khaij San, njang sekarang ada terhormat sekali, berpangkat „Tjongkoan” (Gouvernoer-Generaal), maskipoen ija ada toeroen bangsawan besar, tida sedikit hatinja ada kepengin maoe memangkoe pangkat, tida lain kesoeka'annja siang malem membatja kitab-kitab doa, maka djadi tamat sekalian doadoa njang terpake oleh Padri-Padri, aken mendjalanken agama Boedha, ija poenja aloes moeridnja Boedha di „Seethian” (Mekah?) nama Kiem Sian Tiang Lo njang mendjelma; setelah ija soeda terpilieh aken djadi kepala, lantas ter'adjak mengadep pada Keizer, 3 orang ber­ pangkat melapor: njang marika telah pili Padri-Padri itoe, sembari toendjoek Hian Tjong njang ija ini ter'angkat djadi kepalanja.

Serta Keizer denger itoe laporan, tinggal diam inget-inget dalem hatinja, semantara la­ma baroe menanjak pada Hian Tjong: „apa kamoe ini anaknja Tan Kong Loei? Hian Tjong menoendoekin kepalanja, semba­ri menjaoet: „betoel!”

Keizer soeka hati laloe berkata: „Mantrikoe tida salah memilieh kamoe aken kepalain itoe soemhajangan besar, kami koernia padamoe pangkat „Thianhè—laijlan—Touwtjingkong” dan kami bri persent satoe kopiah „Khoenlobo,” serta satoe slimoet njang tersoelam 5 warna soetra, sekarang kamoe boleh tinggal di klenteng „Hoasingsie,” boleh pilieh hari njang baik aken moelain itoe soembajangan.”

Hian Tjong oendjoek hormatnja, sembari bilang triraa kasi, ija lantas samboet itoe pembriän, laloe berdjalan pigi di itoe klenteng, koempoelken semoea Padri-Padri njang soeda terpilieh ada 1200 banjaknja, marika ada terbagi 3 koempoelan, dalem satoe koempoelan ada berdiam sa'boewah panggoengan, boewat ija doedoek membatja doa, marika soeda sama bikin bersieh badannja, dan masing-masing soeda tida makan barang berdjiwa, perabot dan lain-lainnja barang njang bergoena aken terpake di tempat soembajangan, semoea telah sedia de­ngen langkepnja, soembajangan besar itoe hen­dak terbikin sampe 7 kali 7 hari, djadi 49 ha­ri lamanja, Hian Tjong soeda pilieh hari njang baik, dapet di tanggal 3 boelan 9, setelah sam­ pe di itoe hari, soembajangan di moelain, sabanjaknja Padri-Padri itoe masing-masing doedoek di tempatnja, dan sekalian pada membatja kitab-kitab doa. Keizer ter'anter oleh mantri-mantri dan poengrawa-perangnja, keloewar dari astana „Kiemloanpotian,” naèk kereta dateng di itoe klenteng „Hoasingsie,” Keizer dan orang berpangkat pada soembajang di itoe tempat soembangan besar, Hian Tjong adjak sekalian Padri-Padri dateng mengadep sembari membri hormat pada Keizer, serta Hian Tjong ada toendjoek satoe soerat oedjoeban njang bakal terbatja olehnja, aken mintaken ampoen dosanja aloes-aloes njang tida karawatan, sa'soedanja Padri-Padri pada kombali di masing-masing tempatnja, dan teroes sama membatja lagi kitab doanja, Keizer ter'anter oleh pengiringnja kombali poelang di astana, itoe hari tida poetoesnja, padoedoek sadalem kota melerot-lerot pada dateng menonton, semoea orang-orang tida habis pada memoedji atas Keizer poenja moelia hati, njang ija bikin itoe soembajangan besar, aken melintasken sekalian aloes-aloes dalem sangsara.


Tjerita: Tatkala Keizer tergoelet oleh Radja Naga di dalem mengimpi, ada tertoeloeng oleh Koan Iem Poh Sat, maka Poh Sat toeroen di doenia dan tinggal di klenteng „Thouwteebio,” sebab ija ada teroetoes oleh Boedha kepala Djie Laij, aken tjari Padri njang sareh dan soetjie kelakoeannja, boewat pigi ambil kitab-kitab di „Seethian” (Mekah?), soeda lama ija tinggal di itoe klenteng, tjari itoe Padri beloen dapet, setelah ija, danger njang Keizer ada bi­kin soembajangan besar, dan pilieh Padri Hian Tjong aken kepalain, baroe ija seneng hatinja, karna memang ini Padri njang tertjari olehnja, sebab dia ada soewatoe moerid Hoedha njang mendjelma, selainnja dari ini Padri tentoe tida sanggoep aken mengambil kitab-kitab di „Seethian,” oleh sebab perdjalanannja ter'amat dja'oeh dan sanget soekernja.

bersama moeridnja nama Bok Tjia, meroepaken dirinja saperti 2 Padri njang goedik sekoedjoer badannja, dengen telandjang ka­ki dan kepala, sahingga keliatan goendoelnja, ija ada bawak sepotong slimoet njang tertaboer oleh roepa-roepa Mastika, dan sebatang toengkat njang atasnja ada ber'eloeng 9 bagian bengkoknja, (*)[4] 2 barang ini ada wasiat Boedha, maka tjahjanja mengkredep terang, gilanggoemilang sinarnja, ija berdoewa djalan menoedjoe ka'kota radja, di tengah perdjalanan bertemoe pada soewatoe Padri-Bodo, ija-itoe Padri njang tida terpake aken toeroet di soembajangan besar.

Padri-Bodo menanjak: „He! Padri-goedik! apa kamoe maoe djoewal barangmoe itoe brapa harganja kamoe minta?''

Poh Sat menjaoet: „betoel akoe maoe djoewal, ini slimoet harga 5000 tail, ini toengkat 2000 tail."

———————— Padri-Bodo katawa sembari berkata: „O! ini Padri-goedik betoel gila, mata barang begini'än maoe terdjoewal 7000 tail? sekalipoen njang pake selamanja tida boleh toewa, dan boleh djadi Boedha, djoega tida nanti maoe bajar sampe begitoe mahal harganja, kamoe boleh iderken sadja sampe patah kakimoe, tentoe sekali tida nanti ada satoe menoesa njang soedi beli”

Poh Sat tida maoe ladenin, teroes berdjalan dengen ter'iring oleh moeridnja, djalan lagi brapa lama, sampe di pintoe „Tonghoamoei,” kabetoelan bertemoe pada tanda-tanda kabesaran, ija-itoe oepa tjaranja soewatoe pangkat „Siensiang,” bernama Siauw Lie, njang baroesan poelang dari astana, Poh Sat bersama moeridnja sengadja mengandang di tengah dja­lan, tida maoe semingkir, sigra ija tertangkep, terbawak mengadep pada itoe orang besar, Siauw Lie brentiken koedanja, mengawasin pada Poh Sat, keliatan tangatnja ada membopong slimoet, njang biasa terpake oleh Padri, aken tetapi ini slimoet ada lain sekali dan mengkredep tjahjanja, Siauw Lie menanjak: „apa kamoe maoe djoewal itoe barang?”

Poh Sat manggoetin kepalanja dan kasi taoe brapa harga ija minta.

Siauw Lie heran sembari menanjak: „apakah kagoena'ännja? maka begitoe mahal harganja?”

Poh Sat menjaoet: „goenanja boleh mendjadiken baik dan djahat, djoega maoe termelikken doewit atawa tida.” Siauw Lie terlebieh heran sembari menanjak: „apakah mengertinja bitjaramoe? boleh terangin bagimana njang boleh mendjadiken baik dan jahat?”

Poh Sat menjaoet: „kaloek pake ini slimoet tida masoek dalem neraka siksa'än, dan tila bisa kemasoekan barang kotor, djoega tida sampe ketemoe Matjan dan lainnja binatang lijar, inilah kabaikannja, kaloek njang soeka hinaken agama Boedha, dan mentjela Padri membatja doa dan tida maoe tjiaktjaij, orang njang begitoe kelakoeannja tentoe tida bisa dapet ini barang, apa lagi maoe pake, dia tida'oesah harep, inilah djahatnja,”

Siauw Lie menanjak lagi: „bagimana artinja njang maoe termelikken doewit atawa tida?”

Poh Sat menjaoet: „siapa sadja njang toeroet atoeran dan hormat pada agama Boedha, boleh dapet pertjoema, inilah njang di kataken tida maoe doewit, kaloek orang njang tida ada itoe kelakoean, paksa maoe pake ini barang, dia mesti bajar harganja 7000 tail, dengen tida boleh koerang, inilah njang di kataken termelikken doewit.”

Setelah Siauw Lie denger omongan itoe, ija djadi soeka hati, baroe mengatahoei njang ini orang betoel anèh, ija lantas bisa mendoega tentoe ini boekannja sembarang Padri, ija sigra toeroen dari atas koedanja, membri hormat sembari berkata: „Taijhoattianglo!” „ma'afkenlah! njang akoe ada koerang hormat padamoe, Baginda Keizer 10 bagian poenja soeka hati, dan hargain pada kelakoeanmoe njang begitoe moelia, 2 barangmoe ini tentoe nanti termoehoen olehnja, aken terbriken pada Hian Tjong „Siansoe,” kepala Padri di soembajangan „Tjoei Liok Taij Wee,” marilah kita bersama mengadep pada Baginda Keizer.”

Poh Sat dan moeridnja tida bitjara apa, toeroet sadja pada Siauw Lie berdjalan kombali ka'astana; pendjaga pintoe masoek melapor; Keizer prentah marika bole dateng mengadep di bawah tachta, Keizer liat Siauw Lie bersama 2 Padri-goedik masoek mengadep, aken tetapi ini 2 Padri ija tinggal berdiri di bawah teritisan, tida sekali ada oendjoek hormatnja, Keizer laloe menanjak pada Siauw Lie: „Mantrikoe! kamoe ada bawak laporan apa? maka kamoe balèk kombali mengadep kami?”

Siauw Lie lantas tjeritaken bagimana ija poenja pertemoean pada ini 2 Padri njang anéh. Keizer mengawasin pada ini Padri-goedik, sembari menanjak: „itoe slimoet ada apa kabaik'ännja dan goenanja? maka harganja kamoe minta mahal sekali?”

Poh Sat laloe tjeritaken bagimana kabaik'ännja, lebieh djaoeh ija kata: „ini slimoet namanja: „Kiem Lian Kasè,” ada tertenoen dan tersoelam oleh Bidadari, serta tertaboer dengen roepa-roepa Mastika.”

Keizer soeka hati, lantas menanjak lagi: „bagimana kubaik'ännja dan goenanja itoe toengkat?”

Poh Sat menjaoet: „ini toengkat namanja „Tang sing thiek kice koan sik tian,” gagangnja rottan kilap njang mendjadiken bagoesnja, haloeh terpegang di tangan seperti bamnoe ketjil, enak sekali boewat terbawak kaloek maoe toeroen goenoeng, tatkala Mo Ko Ngo Tjouw (?) plesir di langit, dan Lo Pok (?) mentjari iboenja ada di dalen acherat, marika ada bawak ini toengkat, dari itoe maka ini larang tida boleh terpegang oleh sembarang orang, boleh djoega terbawak pada siapa njang nanti bakal maoe berdjalan ka' „Seethian.””

Keizer soeroe boeka itoe slimoet, ija priksa baik-baik dengen titi dari di atas sampe ka'bawah, keliatan betoel njang ini barang ada soewatoe wasiat, tjahjanja tida brenti mengkredep terang, lantaran dari sinarnja Mastika-mastika njang tertaboerken, Keizer berkata: „„Taijhoat tianglo!” kami kata sasoenggoenja, tida mendjoesta'in padamoe, sekarang kami ada boeka adjaran baik pada orang-orang di doenia, dan kami bikin soembajangan besar ada di klenteng „Hoasingsie,” maksoed,nja aken melintasken aloes aloes njang tersangsara ada di acherat, njang kepala'in membatja doa di itoe soembajangan, soewatoe Padri njang alim. bernama Hian Tjong „Siansoe,” 2 barang ini kami hendak kasi dia pake, beloen taoe apa kamoe maoe kasi atawa tida? dan kamoe minta harga brapa?”

Poh Sat dan Bok Tjia setelah denger Keizer poenja omongan, ija lantas merangkepken ka'doewa tangannja, aken membri hormat tjara Padri, sembari ija kata: „Omitohoet! kaloek barang ini hendak terbriken pada itoe Padri, dengen ridlah hati „Pientjing” [5] kasiken pertjoema, sasoenggoenja „Pientjing” tida boleh kaloek terbeli sama doewit,” sa'soedanja kata begitoe, ija berdoewa sama lari keloewar, serta tinggalken barangnja.

Sigra Keizer prentah pada Siauw Lie lekas-lekas tahan pada marika itoe, serta 2 Padri goedik soeda kombali, dengen hormat Keizer berkata padanja: „bermoela kamoe minta 7000 tail aken harganja 2 barang ini, kamoedian kamoe tida maoe trima oewangnja, djangan kamoe kira njang kami poenja hati aken andelken kabesarankoe, lantas paksa ambil pertjoema barangmoe, O! tida ada itoe atoeran, kami lantas bajar brapa harga njang kamoe minta tadi, djangan kamoe tampik lagi.”

Poh Sat membri hormat sembari berkata: „„Pientjing” memang telah kaoel di moeka, barang ini dengen ridlah hendak terbriken pada siapa Padri njang alim kelakoeannja, sekarang boleh terbilang djodo njang „Pientjing” ketemoe sama Toewankoe, njang ada pake hati baik dan adil, serta soeda dapet itoe Padri njang alim, maka patoet barang ini terbriken pertjoema menoeroet apa „Pientjing” poenja kaoel, sasoenggoenja tida nanti „Pientjing” maoe trima oewang harganja, kaloek barang ini hendak terbli, maskipoen terbajar brapa mahal, „Pientjing” tida ingin djoewal.” Keizer soeka hati liat njang marika sasoenggoenja tida maoe trima harganja, maka Keizer prentah Siauw Lie, boleh lantas kasi pesta pada ini 2 Padri ada di klenteng „Kongloksie,” boewat membajar trima kasi, dan semoea makanan boleh tersediaken dari sajoer-sajoeran, aken tetapi Poh Sat keras tolak itoe ondangan, laloe berpamit, teroes pigi, semboeni ada di klenteng „Touwteebio.”

Sa'piginja 2 Padri tadi, Keizer prentah Goei Tien bawak soerat titah, aken panggil dateng Padri Hian Tjong, tida antara lama oetoesan itoe bersama Padri kepala dateng mengadep.

Keizer berkata: „„Hoatsoe!” kami ada bikin tjape padamoe, membatja doa bebrapa hari, tiada ada apa barang njang pantes terbriken aken djadi gandjaranmoe, tadi pagi „Siensiang” Siauw Lie ada bertemoe sama 2 Padri njang kaoel, aken mempersembahken 2 roepa barang ini, dari itoe maka kami minta „Hoatsoe” poenja dateng, boewat trima ini barang.”

Hian Tjong toendoekin kepalanja sembari bilang trima kasi, laloe samboet Keizer poenja pengasi'än.

Keizer berkata: „„Hoatsoe” boleh lantas pake, kami kepengin liat.”

Hian Tjong lantas boeka itoe slimoet, terkemoelken di badannja, tangannja kanan pegang itoe toengkat, serta ija kena pake itoe barang wasiat, tjahja moekanja djadi terang sekali, dandanannja seperti Boedha Djie Laij poenja anak, orang-orang berpangkat njang hadlir ada di astana, semoea bebareng pada memoedji katjakepannja.

Tida habis Keizer poenja soeka hati, laloe prentah: Hian Tjong boleh djalan-djalan koeliling sa'dalem kota dengen ter'iring tanda kabesaran, dan sekalian Ambtenaar-Ambtenaar terprentah mesti toeroet anter itoe perarak'än.

Itoe hari djoega Hian Tjong terarak dengen segala kabesaran dan kahormattan, sama djoega orang bikin ramee-ramee mengarak Berhala, pedoedoek sa'dalem kota „Tiang'än” laki-prampoewan, toewa-moeda, besar-ketjil semoea keloewar, berdesek-desek pada mereboet nonton, marika satoe sama lain pada memoedji, katanja: „ini Padri soenggoe tjakep sekali roepanja! bagoesnja sama djoega Boedha Lo Han toeroen di doenia!

Sa'soedanja terpoeterken koeliling sadalem kota, Hian Tjong ter'iring poelang ka'klenteng „Hoasingsie,” ija poenja moerid-moerid sekalian pada keloewar menjamboet, aken tetapi marika tida ada satoe njang bisa kenalin, ija kira Boedha Tee Tjong Ong njang dateng, karna Hian Tjong poenja roepa ada djadi lain sekali lantaran kena soelaknja mastika-mastika di slimoet njang terpake olehnja; Hian Tjong teroes masoek di dalem bersoedjoed Berhala-Berhala („Toapikkong”), sa'soedanja adjak moerid-moeridnja naèk di atas panggoeng, masing-masing kombali di tempatnja, marika lantas sama doedoek moelain membatja kitab doa lagi.

Itoe hari soeda djadi malem, besoek pagi ada harian ka'toedjoe, njang soembajangan itoe soeda terbikin, Hian Tjong ada mempersembahken sepoetjoek soerat, aken ondang Keizer dateng soembajang, Keizer setelah trima Padri kepala poenja ondangan, ija lantas adjak sa'isi astana, bersama sanak kaloearganja, dengen Ambtenaar-Ambtenaarnja njang berpangkat besar dan ketjil, semoea ter'adjak dateng di itoe tempat soembajangan.

Itoe pagi sa'besar dan lebarnja pekarangan klenteng, soeda djadi penoeh sama orang-orang nonton dan Poenggawanja Keizer, marika sama nonton itoe soembajangan njang selamanja beloen taoe terliat, dan beloen taoe kedjadian, njang soewatoe soembajangan atawa sedekahan ada terbikin begitoe besar, dan ratoesan Padri-Padri sama membatja doa, sahingga kedengeran ramee soewaranja, lantaran ini soembajangan ada mengerakken hatinja orang-orang sadalem iboe kota, dan seloeroeh tanah Tjiena, semoeanja pada kepengin aken berboewat kabaik'än, dan boewang segala kelakoeannja njang djahat, sebab dari itoe maka Baginda Keizer Lie Sie Bien poenja nama djadi tersoehoer di koelilingan tempat, sahingga di ini djaman ada terpoedji dan terhormat sekali.

Baik kita bijarken sadja orang-orang njang lagi menonton itoe soembajangan, pembatjakoe! marilah kita tilik itoe 2 Padri goedik njang semboeni ada di klenteng „Touwteebio.”

Itoe waktoe Poh Sat selagi mengomong pada Bok Tjia, katanja: „ini hari di „Tjoei Liok Tay Wee” ada perkoempoelan besar, karna soembajang itoe terbikin ka'toedjoe harinja, moeridkoe! marilah kita pigi nonton semboeni di antara orang banjak, pertama kami hendak liat bagimana soembajangan itoe terbikin, ka'doewa kami hendak liat bagimana Kiem Sian Tjoe (Hian Tjong) poenja peroentoengan, apa dia ada redjekinja aken pake 2 barang pengasian dari Boedha, ka'tiga kami hendak denger doa apa njang terbatja oleh marika itoe,” sa'soedanja bitjara ija berdoea meroepaken dirinja seperti Padri goedik, lantas berdjalan menoedjoe di itoe tempat soembajangan, setelah sampe, ija masoek di klenteng, meliat-liat di dalemnja, ija poedji di kota „Tiang'än” poenja klenteng sampe bagoes dan besar, aken tetapi tida bisa lawan seperti klenteng njang ada terdiri di „Seethian,” serta ija dapet denger soewaranja Padri-Padri membatja doa, laloe keloewar dari itoe klenteng, madjoe sampe di panggoengan njang pertama „Toopootaij” namanja, keliatan Hian Tjong poenja moeka ada terang dan bersieh tjahjanja, roepa dan tingkahnja ada toendjoek njang ija ada soewatoe Padri njang alim, sasoenggoenja memang betoel begitoe ija poenja kalakoean, ada di atas itoe panggoeng Hian Tjong selagi membatja doa „Sioe sing touw bong king”[6], Poh Sat pigi di panggoengan njang ka'doewa, kedengeran sa'koempoelan Padri-Padri selagi membatja doa „Am pong thian potjhiang”[7], panggoengan njang ka'tiga selagi membatja doa „Khoan sioe kong koan”[8], Poh Sat djalan kombali di panggoengan njang pertama, ija gebrak itoe panggoengan, dengen soewara keras ija berkata: „He! Padri-Padri! kamoe poenja koempoelan tjoema batja doa „Siauw sing kauw hoat”![9] apa kamoe tida bisa membatja doa njang terlebieh tinggi?”

Hian Tjong setelah denger itoe tegoran, ija sigra toeroen dari panggoengnja, membri hormat sembari berkata: „„Soehoe!” moerid terkena dosa, njang ada mata tida bisa kenalin, aken samboet „Soehoe” poenja dateng, adapoen sekalian koempoelan ini pada membatja itoe doa, tida taoe bagimana doa njang terlebieh tinggi, moerid minta „Soehoe” nanti soeka kasi adjar.”

Poh Sat berkata: „kaloek kamoe membatja itoe doa „Siauw sing kauw hoat,” tentoe tida bisa melintasken aloes-aloes njang terkoeroeng

———————— dalem sangsara, karna doa njang rendah ini boekan pakenja aken goena hal itoe, hanja tjoema boleh aken mendoaken kaslametannja negeri, kami ada doa „Taij sing hoet hoat sam tjong” namanja, kaloek pake ini doa baroe bisa melintasken aloes-aloes dalem Neraka siksa'än, malahan bisa moehoenken ampoen dari dosanja, djoega boleh terpake aken mintaken oemoer pandjang, selamanja tida bisa mati, dan badannja bisa mengilang di sembarang tempat.”

Marika selagi bitjara, toekang pendjaga doepa di itoe tempat soembajangan, tida taoe apa djawanja ija sigra pigi melapor pada Keizer, katanja: „ada 2 Padri plantjongan dateng dari lain tempat, sekoenjoeng koenjoeng mendeketin di panggoengan soetji, lantas bikin brenti Padri-Padri njang selagi membatja doa, dan omong kosong segala bitjara njang tida karoean, harep Toewankoe boleh priksa!

Keizer ada djadi goesar denger laporan itoe, laloe prentah lekas tangkep, Poenggawa-Poenggawa dan Pendjaga lantas sama bergerak, djalanken itoe prentah, sebentar sadja 2 Padri goedik itoe soeda tertangkep, dengen tida melawan, marika terbawak di blakang panggoeng, di mana Keizer ada, aken tetapi ija tida sedikit keliatan takoet, tida sekali ada mengendahin pada Keizer, membri hormat poen tida, ija tinggal berdiri sadja sembari menanjak: oleh sebab perkara apa maka „Pientjing” di tangkep?

Serta Keizer soeda mengawasin, lantas kenalin pada ini Padri goedik, laloe berkata: „„Taijhoattianglo!” kapan hari kamoe ada membri persent slimoet dan toengkat, ini hari kamoe dateng di ini tempat, mendengerken Padri-Padri membatja doa, kaloek kamoe maoe makan boleh djoega dapet dari ini klenteng, apa sebab kamoe bikin roesoeh di tempat soembajangan njang soetji?

Poh Sat menjaoet: „„Pientjing” tida bikin roesoeh! hanja mendengerken Toewankoe poenja „Hoatsoe” njang selagi membatja doa, aken tetapi njang terbatja olehnja, ija-itoe doa „Siauw sing kauw hoat,” adapoen doa itoe boekan pakenja aken melintasken aloes-aloes njang terkoeroeng dalem sangsara, tentoe sekali tida nanti ada goenanja, dari itoe maka „Pientjing” membri taoe padanja, njang „Pientjing” ada doa „Taij sing hoet hoat sam tjong” namanja, kaloek doa ini njang terbatja baroe bisa melintasken aloes-aloes dalem Neraka siksa'än, sahingga bisa moehoenken bebas dari dosanja, djoega bisa mintaken soepaija ber'oleh oemoer pandjang, doa ini njang ada tersoerat dalem kitab soetji ampoenja Boedha kepala.”

Keizer soeka hati lantas menanjak: „itoe kitab soetji sekarang ada di mana tempat?

Poh Sat menjaoet: „itoe kitab ada di „Taijseethian,” pernahnja di negeri „Thiantiokkok,” dalem klenteng „Taijloei'iemsie,” ija-itoe tempatnja Boedha kepala Djie Laij.”

Keizer menanjak lagi: „apa „Tayhoattianglo” bisa inget di loewar kepala boeninja itoe doa?”

Poh Sat mangoetin kepalanja, sembari menjaoet: „sekedar bisa inget djoega.”

Keizer soeka hati laloe berkata pada Hian Tjong: „„Hoatsoe” boleh adjak ini „Taijhoattianglo” naek di panggoeng, ija maoe adjar itoe doa, „Hoatsoe” boleh dengerken baik-baik, dan inget di hati.”

Hian Tjong lantas adjak naèk itoe 2 Padri goedik, aken tetapi setelah sampe di atas panggoeng, berdoewa ini teroes terbang naèk ka'oedara, Poh Sat meroepaken kombali seperti dirinja betoel.

Keizer dan Hian Tjong baroe mengatahoei njang berdoewa tadi boekan sasoenggoenja Padri goedik, hanja Koan Iem Poh Sat, keliatan tangannja bawak batok tempat aèr, dengen ada tjabangnja ketjil poehoen „Lioe,” di seblah kiri ada ija poenja moerid nama Bok Tjia tangannja pegang pentoeng.

Keizer ter'amat girang hatinja, ija mendangak ka'atas sembari angkat tangannja aken membri hormat, semoea Ambtenaar-Ambtenaar, Padri-Padri, dan orang-orang njang menonton, rata-rata pada berloentoet sembari kata: „Poh Sat baik sekali! Poh Sat baik sekali!” serta marika bebareng sekalian pada menjeboet soewatoe kapoedji'än Boedha: „Lam Boe Koan Sie Iem Poh Sat!”

Keizer lekas printah pada Toekang-Gambar nama Gouw To Tjoe, tjepet-tjepet aken ambil gambarnja Poh Sat, njang masieh keliatan terang ada di atas oedara, sebentar lagi Poh Sat terbang semangkin dja'oeh, dan soeda tida boleh terliat, dari atas keliatan ada terbang djatoeh sepotong kertas poetieh njang tertoelis, boeninja begini:

„Die Seethian” ada tersimpen banjak kitab-kitab njang bergoena, dja'oehnja perdjalanan ada 10,800 pal, Keizer mesti perloe'in soeroe lekas pigi ambil, kaloek bisa datengken itoe kitab-kitab sampe di sini, tentoe sekali banjak goenanja, ija poenja doa boleh terpake boewat melintasken aloes-aloes dan lain-lainnja, kaloek maoe soeroean pigi, mesti pilieh pada orang njang ada ber'agama Boedha, dan njang alim kelakoeannja, baroe nanti bisa sampe di itoe tempat njang soetjie.

Setelah Keizer membatja itoe soerat, lantas prentah boebarken itoe soembajangan, sembari berkata: „toenggoe doeloe sampe kami soeda soeroe ambil dateng itoe kitab-kitab, baroe ini soembajangan termoela'in lagi, kamoe semoea orang-orang siapa njang maoe trima prentah kami? aken pigi di „Seethian” mengadep Boedha Djie Laij boewat minta ioe kitab-kitab?

Keizer biljara beloen habis dari samping Hian Tjong madjoe berloentoet sembari berkata: „maskipoen „Pientjing” ini soewatoe Padri njang tida pinter, aken tetapi sanggoep djoega trima Toewankoe poenja prentah, boewat pigi minta itoe kitab-kitab di „Seethian,” aken toeloeng Toewankoe poenja negeri, soepaija selamanja djadi sentosa, dan beroentoeng sekali.”

Serta Keizer mengatahoei njang Hian Tjong hendak trima itoe prentah, ija ter'amat soeka hatinja, laloe madjoe angkat Hian Tjong poenja tangan, sembari berkata: „„Hoa'soe” begini setia hati dan perloeken soedi trima prentah kami, hal ini ada bikin girang hatikoe, tentoe sekali perkerdja'än iloe nanti djadi berhasil, kaloek „Hoatsoe” sendiri njang berdjalan pigi, sekarang djoega „Hoatsoe” kami akoe boewat djadi soedarakoe angkat.”

Hian Tjong sigra tergandeng oleh Keizer, ter'adjak masoek dalem klenteng, berdoewa sama soedjoed 4 kali pada Berhala-Berhala („Toapikkong”) aken saksiken dan tetepken itoe ka'angkatan soedara.

Sa'soedanja soembajang Hian Tjong bilang trima kasi, membri hormat pada Keizer sembari berkata: „„Pientjing” tida ada apa kebaik'än dan kabisa'än, di mana brani trima Toewankoe poenja boedi njang begini besar, sekali ini „Pientjing” pigi kaloek tida bisa dapet itoe kitab-kitab, maskipoen sampe mati tida nanti „Pientjing” maoe kombali di sini,” Hian Tjong laloe pasang doepa bersoedjoed lagi pada Berhala, aken saksiken ija poenja soempah, njang dengan soenggoe hati, ija nanti djoendjoeng apa Keizer poenja prentah.

Keizer soeka hati meliat Hian Tjong poenja kelakoean njang begitoe setia, laloe berkata: „soedarakoe! toenggoe sampe dapet hari njang baik baroe soedara boleh brangkat.”

Keizer bersama pengiringnja lantas poelang di astana, Hian Tjong poelang di klenteng „Hongloksie,” ija-itoe tempat tinggalnja tempo bermoela ija masieh ketjil, di itoe klenteng poe­nja Padri-Padri soeda sama denger kabar, njang goeroenja („Soehoe”) trima prentah Keizer ba­kal pigi ambil kitab-kitab di „Seethian,” marika pada keloewar menjamboet sembari ber­kata: „Moerid sering-sering denger orang kata, di „Seethian” poenja perdjalanan banjak sekali bahajanja, ada matjan dan siloeman njang menjoesahken di djalanan, moerid koewatir sekali ada pigi nanti tiada ada poelangnja.”

Hian Tjong menjaoet: „akoe telah sanggoep trima ini prentah, kaloek sampe tida djadi pigi, tentoe akoe terkena dosa, dan selamanja termasoekken dalem Neraka, mati-hidoep poen beloen tentoe, akoepesen padamoe, kaloek akoe pigi soeda 2, 3, 5, sampe 7 tahoen lamanja, kamoe tjoema boleh liat di pinggir pintoe klenteng poenja poehoen Ringin, kaloek tjabangnja mengadep ka'sebelah timoer (wetan), itoe tandanja njang akoe bisa kombali poelang, kaloek tida tentoe sekali tida boleh terharep lagiSekalian moerid-moerid ini pada inget di hati apa goeroenja poenja pesenan tadi.

Besoek paginja Keizer doedoek di atas tachtanja, dengen terhadep oleh ija poenja Mantri-Mantri dan Poenggawa-Perang, ija toelis satoe soerat dengen tertaroek tjap karadja'än, bakal kasi Hian Tjong bawak boewat Pas djalan, pangkat „Khiemthiankam” madjoe mengadep sembari melapor: njang ini hari ada hari'än baik, boewat orang njang maoe pepergi'än, Keizer mangoetin kepalanja setelah menarima itoe laporan, laloe prentah boleh moendoer; sebentar lagi pendjaga astana melapor Padri Hian Tjong menoenggoe di loewar pintoe. Keizer prentah boleh masoek, dan Hian Tjong terbri idzin boleh naèk di atas tachta, Keizer berkata: „ini hari ada hari'an baik, soedara boleh brangkat, kami soeda sedia'in pas djalan, ini satoe ketjer mas soedara boleh bawak, kaloek ada di djalan soedara maoe makan, boleh pake ini ketjer boewat minta-minta, segala orang tentoe nanti kasi, kami soeda pilieh 2 orang njang paling koewat berdjalan boewat anter, djoega soeda tersediaken sa'ekor koeda toenggang soedara boleh pake.”

Itoe hari djoega Hian Tjong brangkat, dengen ter'anter oleh Keizer dan Ambtenaar-Ambtenaar sampe di loewar kota, keliatan di klenteng „Hongloksie” poenja Padri-Padri soeda menoenggoe di djalan, dan soeda sediaken njang bakal terbawak, goeroenja poenja pakejan njang terpake tempo moesim panas dan dingin. Keizer dan semoea orang berpangkat masing-masing pada pegang gelas ketjil njang ter'isi arak, Keizer mendeketin Hian Tjong sembari menanjak: „soedara maoe pake nama apa boewat pepergi'än ini?

Hian Tjong menjaoet: „„Pientjing” tida brani, aken meninggiken „Pientjing” poenja nama, baik pake sadja apa njang soeda ada.”

Keizer berkata: „kapan hari Poh Sat kata njang di „Seethian” ada kitab „Samtjong” dari sebab soedara poenja pigi ini lantaran hendak ambil itoe kitab, maka sekarang baik soedara pake sadja nama „Samtjong,” aken djadi soewatoe peringetan.”

Hian Tjong bilang trima kasi, laloe samboet Keizer poenja gelas arak, njang terbriken olehnja aken membri slamet djalan, dengen hormat ija berkata: „ini arak ada pentangan njang pertama boewat bangsa Padri, dari ketjil moela memang „Pientjing” tida biasa minoem.”

Keizer beikata: „ini hari ada lain perkara tida boleh di samaken, adapoen arak ini „Souwtjioe” namanja, soedara boleh minoem tida nanti djadi haram, karna ada kami njang poenja maoe, aken membri slamet djalan pada soedara.”

Hian Tjong tida brani tampik Keizer poenja pembri'än slamet, serta arak itoe selagi maoe di minoem, Keizer toendoek ka bawah tangannja mendjoempoet sedikit tanah di djalan, ter'oewoerken di gelas arak njang ada terpegang oleh Hian Tjong, ija tida taoe apa artinja ma­ka Keizer bikin kelakoean begitoe. Keizer katawa sembari menanjak: „sekali ini soedara pigi di „Seethian,” beloen taoe kira brapa lama baroe kita bisa bertemoe lagi.”

Hian Tjong menjaoet: „„Pientjing” doega 3 tahoen lamanja, baroe bisa balik kombali.”

Keizer berkata: „harinja pandjang, tahoennja poen lama, soedara poenja perdjalanan semangkin dja'oeh, melangkah goenoeng menjabrang soengi, baik soedara minoem ini arak, soepaija bisa inget di negeri kelahiran kita, kendatipoen sedjoempoet ada kita poenja tanah atsal, bijar banjak berharga salaksa tail mas lain negeri poenja kita djangan melik.”

Hian Tjong bilang trima kasi, baroe ija mengarti betoel apa artinja njang tadi Keizer bikin begitoe, arak itoe lantas ija minoem sampe kering, sembari membri slamet tinggal pada Keizer dan sekalian Ambtenaar-Ambtenaar njang ada hadlir di sitoe, sa'soedanja lantas ija toenggang koeda, dengan ter'iring 2 penganternja njang ada bawak perbekelan, dan pikoel peti pakejan, teroes bersama brangkat berdjalan.

Keizer bersama pengiringnja dan sekalian orang berpangkat pada kombali poelang ka' astananja.

Tamat.


Bagimana Padri Hian TJjong poenja perdjalanan ka „Seelian?” apa bisa sampe di sana? dan itoe kitab-kitab bisa dapet atawa tida? sekalian itoe bloen bole taoe! kaloek pembatjakoe ingin taoe teroesnja ini tjerita, baik batja boekoe njang ber'alamat „See IJoe.”

Maloeralah! njang saia tjoema salin sampe di sini sadja, oleh sebab di kepala tjeiita poen ada terseboet: „Lie Sie Bien — Ijoe Tee Hoe,” ija-itoe aken menjeritaken Keizer Lie Sie Bien poenja perdjalanan ka'acherat adanja.


Kamoedian saia harep: kaloek pembatjakoe ada dapet satoe apa njang koerang atawa sa­lah dalem ini boekoe, soepaija nanti soedi toeloeng memperbaikin, serta saia iringkea berbanjak-banjak trima kasi.

Karya ini berada pada domain publik di Indonesia karena penciptanya telah meninggal dunia lebih dari 70 tahun yang lalu atau dipublikasikan pertama kali lebih dari 50 tahun yang lalu. Masa berlaku hak cipta atas karya ini telah berakhir. (Bab IX UU No. 28 Tahun 2014)

 1. (*) Maka Keizer hendak terpoekoel oleh aloesnja ija poenja 2 soedara, sebab tempo hidoepnja marika ada roesoeh pada Keizer, sama-sama maoe mereboet Tachta Karadja'än, marika ada niattan djahat hendak meratjoeni, tatkala Keizer kena pitenah perkara berdjina, (soeka'än) sahingga tertoetoep dalem pendjara, aken tetapi marika poenja perboewatan itoe ada koerang aloes, maka katahoean oleh Oe Tie Kiong, kamoedian marika terboenoeh mati.

  Sebab dari itoe maka aloesnja ada di acherat menjegat Keizer poenja perdjalanan, hendak membales kasakitan hatinja.

  Ini tjerita ada terseboet dalem boekoe tjerita'än, njang ber' alamat „Tjap Pik Lo Wan Ong.”
 2. (*) Soewatoe bahasa, aken bahasa'in pada Keizer poenja adek prampoewan.
 3. Boedak prampoewan dalem astana
 4. (*) 2 roepa barang ini njang biasa terpake oleh Padri.
 5. Soewatoe bahasa, kaloek bangsa Padri membasa'in dirinja sendiri.
 6. Doa aken melintasken dari dalem Neraka siksa'än, dan soepaija bisa mendjelma kombali.
  ——————
 7. Aken poedjiken soepaija negeri djadi sentosa, dan karta rahardja.
  ——————
 8. Aken poedjiken soepaija anak negeri ber'oleh slamet dan kasenengan.
  ——————
 9. Doa njang rendah biasa terpake oleh Padri-Padri.