Kamus Belanda-Melayu

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian

N I E U W

M A L E I D S C H E

E N

N E D E R D U I T S C H E

WOORDENSCHAT.

NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Groot. Besaar.
Klein. Kitjiel.
Hoog. Tingi.
Laag. Bauwa, kabauwa.
Lang. Panjang.
Kort. Pendek.
Vol. Penoe.
Leeg. Kossong.
Heet. Pannas.
Koud. Dingien.
Vet. Gomok.
Mager. Koeroes.
Wyd. Besar of longgar.
Naauw. Sesak.
Ryk. Kaaya.
Arm. Miskien.
Voorzichtig. Tangar, of bijaksana.
Onvoorzichtig. Boeta toelie, of trada tangar.
Beleefd. Ormat,trada kabesarang.
Onbeleefd. Trada ormat , of koerang ormat.
Aangenaam. Soekakan.
Onaangenaam. Trada dengan soekakan.
Naarftig. Radjieng.
Lui. Malas.
Gelukkig. Berontong.
Ongeluk. Tjilakka.
Ongelukkig. Tjilakakan.
Geeven. Kassi.
Zeggen. Katta.
Leeren. Adjar.
Schryven. Toelies.
Vraagen. Tanya.
Antwoorden. Menjawoet.
Leenen. Pinjang.
Zenden. Kieriem.
Belooven. Berdjanjie.
Wedergeeven. Kassi kombali.
Iemand zien. Liat orang.
Iets zien. Liat larang apa.
Kennen. Kenal.
Zoeken. Tjarie.
Vinden. Dappat.
Ontmoeten. Katoemoe.
Aanzien. Tengok.
Bedriegen. Kirjabodo, of ken-nja-ya.
Beminnen, of liefde toedraagen. Taro tjinta, of ambil tjinta.
Wachten. Nanti.
Verftaan. Mangarti.
Vergeeten. Loepa.
Vleijen, of goede woorden geeven. Ontonghati, of kaʃie pakatan manies.
Wasfchen. Mandi.
Jaloersheid. Tjambroean.
Kammen. Sieʃir ramboet.
Kam. Sieʃie.
Zich haasten. Lakas dianja.
Zich kleeden. Pakki dianja.
Zich inbeelden. Kira dianja.
Zich bedriegen. Bekeen bodo dianja.
Zich bezeeren. Bekeen ʃakkit dianja.
Zich wél godraagen. Idop bay bay, of pëggan ormat.
Gaan. Jalang.
Slaapen. Tidor.
Liegen, leugenfpreeken. Kata-kata joesta.
Leugen. Joesta, pakatan joesta.
Lagchen. Tetauwa.
Koomen. Datang.
Ankoomen. Di datang.
Beeven. Gemetar.
Wyzelyk, of met wysheid. Biʃa, of dengan pengatahoean.
Tegenwoordig. Sakarang, inie waktoe.
Altemets. Brangcali.
Dikwyls. Banjak kali.
Zelden. Jarang.
Samen. Samma ʃamma.
Zonder twyfel. Pasti.
Misfchien. Brangcali, moedamoedahan.
Sedert gisteren. Dari kalmareen.
Tot morgen. Sampe beʃook.
Waar woont gy. Dimana tingalan kauw, of mana tingal.
Hier digt by. Dekkat diʃinie.
Ver van hier. Jauo darie ʃinie.
Ergens. Dimanna mana.
Overal. Koeliling.
Altyd. Slamanja.
Alle dagen. Sa harie arie.
Nooit. Tida ʃaomoer oemoer of adala.
Te land reizen. Jalagan moedik.
Ter zee reizen. Balaiar.
Te voet gaan. Jallang kaki.
Te paard ryden. Toenggang koeda.
Meet eene fehuit vuren. Jallang di prau, of baprau.
Zwemmen. Bernang.
Een oogenblik. Sakejal mata.
Een uur. Satoe jam.
Een quartie uurs. Saprapad jam.
Een dag. Satoe hari.
Een nacht. Satoe malam.
De morgen. Pagi, dina harle.
De avond. Lohor, malam.
Morgen ogtend. Beʃok pagi.
Een half uur. Setenga jam.
Morgen namiddag. Beʃok ʃore.
Namiddags. Sore.
Middag. Tenga ari.
Middernacht. Tenga malam.
Heden. Ini ari, harie inie.
Gisteren avond. Kalmareen malam.
Overmorgen. Loeʃa.
Des anderen daags. Beʃook nja.
Morgen, of overmorgen. Beʃook loeʃanja.
Eergisteren. Kalmereen doulo.
Toekomende week. Laeen domingo.
Binnen 14 dagen. Dalam ampatblas hari.
Een maand. Satoe boulan.
Een jaar. Satoe tawoon.
De lente. Moeʃien kamaroe.
De zomer. Moeʃien kapanaʃan.
De herfst. Moeʃien kadie-nginan.
De winter. Moeʃien oujang.
Nieuw jaar. Tawon baroe.
Drie koningen. Tiga radja, orang madjoes.
Vasten. Peggan poeaʃa.
Paafchen. Faʃah.
Pinkfteren. Chamʃin.
De dag des Pinkfterfeests. Harie raija chamʃin.
Allerheiligen. Harie ʃegala tshale tshalean.
Kermis, of jaarmarkt. Pakan bezaar; rameaan pazaar bezaar.
St. Nikolaas. Tsaleh Nicolas.
Kersdag. Harie nabie Hiʃahi Elmeseh
DAGEN DER WEEK. HARIE-AN DALAM SA DJOEMAHAT.
Zondag. Achat.
Maandag. Seneen.
Dingsdag. Salasʃa.
Woensdag. Robo.
Donderdag. Camis.
Vrydag. Jumahat.
Saturdag. Saptou.
MAANDEN VAN HET JAAR. BOELAN BOELANGAN TAHOON.
January. Mocharam.
February. Saphar.
Maart. Rabioel auwhal.
April. Rabioel achir.
May. Djamadil auwhal.
Juny. Djamadil achir.
July. Redjap.
Augustus. Sjabaan.
September. Remelan.
October. Sjawal.
November. Doel kayda.
December. Adjie, doel adjie.
VAN DE GETALEN. DARIE BIELANGAN.
Een. Satoe.
Twee. Doea.
Drie. Tiga.
Vier. Ampat.
Vyf. Lima.
Zes. Anam.
Zeven. Toejoe.
Agt. Dalapan.
Negen. Sambilang.
Tien. Sapoeloe.
Elf. Sablas.
Twaalf. Douablas.
Dertien. Tigablas.
Veertien. Ampatblas.
Vyftien. Limablas.
Zestien. Anamblas.
Zeventien. Toejoeblas.
Agttien. Delapan blas.
Negentien. Sambilang blas.
Twintig. Doea poeloe.
Dertig. Tiga poeloe.
Veertig. Ampat poeloe.
Vyftig. Lima poeloe.
Zestig. Anam poeloe.
Tagtig. Delepan poeloe.
Negentig. Sambilang poeloe.
Hondred. Saratoes.
Een duizend. Sariboe.
Tien duizend. Sapoeloe, riboe, of salaxa.
Hondred duizend. Saratoes, riboe, of spoelo laxa.
VAN DE MUNT- OF GELDSPECIEN. DARIE TOELADAN DAN ROEPA OEAN OEANGAN.
Een halve duit. Saparoe, of satenga doeiet.
Een duit. Satoe doeit.
Een oortje. Lima këppën.
Een struiver. Těnga oewan, of těng wang.
Een nieuw dubbeltje. Sawang baroe.
Een oud dubbeltje. Sawang lama.
Drie stuivers. Sawang satenga-
Een nieuwe schelling. Satalian baroe.
Een oude schelling. Satalian lama.
Een halve ropy. Satënga roepia.
Een halve ryksdaalder. Doea soekoe.
Een ropy. Satoe roepia
Een halve ducaton. Satënga keton.
Een ryksdaalder. Sa reaal.
Twee ropyen. Doea roepia, of lima soekoe.
Een mexicaan. Sa reaal batoe.
Een ducation. Satoe keton.
Een ducaat. Satoe oean maas, of satoe doecat.
Tien ryksdaalders. Satoe coepang, of sapoeloe reaal.
Goud geld. Oean maas.
Zilver geld. Oean perrak
Koper geld. Oean tambaga
Lood geld. Oean tima.
Rykdom of schatten. Artha.
Waarde. Arga
VAN EDELE EN ANDERE GESTEENTEN. DARIE IENTANG DANG LAAYEEN LAAYEEN ROEPA BATOE.
Een diamant. Ientan, of batoe ientan.
Een robyn. Yacoet, of miera.
Een smaragd. Smaraud, of djamrod.
Een saphier. Nielam, of batoe nielam.
Een blaauwe saphier. Nielam biroe.
Een geele saphier. Nielam permaayenan koening, of rathna tjempaka.
Een paerel. Moetiara.
Een amathist. Marthis, of batoe katjoeboen.
Een hyacint. Poesparagam.
Een turkois. Feroesoe, of batoe feroso.
Een topaas. Saberjad.
Jaspis. Yasbe.
Bedola. Biedoelie.
Sardonix. Oenam, batoe oenam.
Agaath. Zeboe, of akiet.
Kat-oogen. Sleeman, of mata koetjien.
Staalsteen. Masoeroen.
Cristal. Nielar
VAN DE COLEUREN. DARIE ROEPA ROEPAHAN.
Wit. Poetie.
Rood. Mërra.
Groen. Ijoe.
Zwart. Ietam.
Purper. Oemoeng.
Blaauw. Biroe.
Geel. Koening.
Graauw. Klaboe.
MAATEN EN GEWICHTEN. DARIE SAGALA OEKOERAN DAN TIEMBANGAN.
Een elle. Doea hasta.
Een half elle. Satoe hasta.
Een roede. Satoe toembak.
Een myl. Satoe mihl
Een half lood. Brat sasoekoe.
Een lood. Brat doea soekoe.
Een once. Brat sareaal.
Een half pond. Satenga poond.
Een pond. Satoe poond.
Een ganting. Satoe gantan.
Een schaal. Satoe tiembangan, of datjien.
Het gewicht. Anak tiembangan.
Weegen. Tiembang.
Een vat. Satoe pipa
Een mand.
Een aker, of emmer.
Een kan.
EENIGE SCHRYFGE-REEDSCHAPPEN.
Een schryfvertrek.
Een tafel daar men op schryft.
Inkt.
Een pen.
Een pennemes.
Een lei.
Een grisje.
Een spons.
Potlood.
Rood aarde.
Rood lak.
Zwart lak.
Een zegel.
Papier.
Klein formaat papier.
Groot formaat papier.
Een vel papier.
Een geschiedverhaal.
Een levensbeschryving.
Satoe bakoel.
Tiemba.
Satoe kan.
BARANG TOELISAN OF PRABOET TOELIESAN.
Pankeen toelies.
Satoe meja toelies.
Dawar.
Kalam.
Pisoek kalam.
Batoe toelies.
Kalam batae.
Boenga karan.
Pootlood ietam.
Pootlood mera.
Lac mera.
Lac ietam.
Satoe tjap.
Kartas.
Kartas kittjiel.
Kartas besaar.
Satoe lembar kartas.
Tjerita.
Tjerita kahidopan.
Een reisbeschryving. Tjerita jalangan, of kasoedahan.
Liederen. Pantoong.
Zingen. Njanjie menjanjie.
Schryven. Toelies.
Schrift. Toelisan. :
Een brief. Soerat.
Uitschryven. Iekoet toelisan.
Een schryver. Joertoelies.
Verzegelen. Taro tjap.
Ontzegelen. Boeka tjap.
Drukken. Tjietak.
Doodbriefjes. Soerat matie.
God. Allah.
Heere God. Toewan Allah.
Een engel. Malaticat, of bidadharie.
Het uitspansel. Tjakrawala, of langiet.
De hemel. Sorga.
Een ster. Bientahg.
De zon. Mataharie, of matharie,
Verduistering der zonne. Capangan mataharie.
De maan. Boelan, of boelang.
Maan-verduistering. Capangan boelan.
Nieuwe maan. Boelan baroe.
Volle maan. Boelan besar.
Een wolk. Awang, of auwang.
Rook of damp. Asap.
De wind. Aangien.

Phirdaus, of tanaman die hedën.

Doenia.

Boemie.

Tana.

Norraca.

Kilap.

Goentoer.

Sëtan, ſettang of iblis.

Adar.

Apie.

Tana.

Aijeer.

Oejan of oejang.

Palangie.

Lawoot, of laoot.

Lawootan beſar.

Ombak.

Dras of aijeer dras.

Oemboom.

Tsaljoe.

Iamad.

Aijeer ramboon, of batoe aijeer.

Kadiengienăn.

Diengien.

Panas, of pannas.

Kahidopan, hidopan.

                    Lee-

Bantu kami untuk uji baca halaman 21

Bantu kami untuk uji baca halaman 22

Bantu kami untuk uji baca halaman 23

Bantu kami untuk uji baca halaman 24

Bantu kami untuk uji baca halaman 25

Bantu kami untuk uji baca halaman 26

Bantu kami untuk uji baca halaman 27

Bantu kami untuk uji baca halaman 28

Bantu kami untuk uji baca halaman 29

Bantu kami untuk uji baca halaman 30

Bantu kami untuk uji baca halaman 31

Bantu kami untuk uji baca halaman 32

Bantu kami untuk uji baca halaman 33

Bantu kami untuk uji baca halaman 34

Bantu kami untuk uji baca halaman 35

Bantu kami untuk uji baca halaman 36

Bantu kami untuk uji baca halaman 37

Bantu kami untuk uji baca halaman 38

Bantu kami untuk uji baca halaman 39

Bantu kami untuk uji baca halaman 40

Bantu kami untuk uji baca halaman 41

Bantu kami untuk uji baca halaman 42

Bantu kami untuk uji baca halaman 43

Bantu kami untuk uji baca halaman 44

Bantu kami untuk uji baca halaman 45

Bantu kami untuk uji baca halaman 46

Bantu kami untuk uji baca halaman 47

Bantu kami untuk uji baca halaman 48

Bantu kami untuk uji baca halaman 49

Bantu kami untuk uji baca halaman 51

Bantu kami untuk uji baca halaman 52

Bantu kami untuk uji baca halaman 53

Bantu kami untuk uji baca halaman 54

Bantu kami untuk uji baca halaman 55

Bantu kami untuk uji baca halaman 56

Bantu kami untuk uji baca halaman 57

Bantu kami untuk uji baca halaman 58

Bantu kami untuk uji baca halaman 59

Bantu kami untuk uji baca halaman 60

Bantu kami untuk uji baca halaman 61

Bantu kami untuk uji baca halaman 62

Bantu kami untuk uji baca halaman 63

Bantu kami untuk uji baca halaman 64

Bantu kami untuk uji baca halaman 65

Bantu kami untuk uji baca halaman 66

Bantu kami untuk uji baca halaman 67

Bantu kami untuk uji baca halaman 68

Bantu kami untuk uji baca halaman 69

Bantu kami untuk uji baca halaman 70

Bantu kami untuk uji baca halaman 71

Bantu kami untuk uji baca halaman 72

Bantu kami untuk uji baca halaman 73

Bantu kami untuk uji baca halaman 74

Bantu kami untuk uji baca halaman 75

Bantu kami untuk uji baca halaman 76

Bantu kami untuk uji baca halaman 77

Bantu kami untuk uji baca halaman 78

Bantu kami untuk uji baca halaman 79

Bantu kami untuk uji baca halaman 80

Bantu kami untuk uji baca halaman 81

Bantu kami untuk uji baca halaman 82

Bantu kami untuk uji baca halaman 83

Bantu kami untuk uji baca halaman 84

Bantu kami untuk uji baca halaman 85

Bantu kami untuk uji baca halaman 86

Bantu kami untuk uji baca halaman 87

Bantu kami untuk uji baca halaman 88

Bantu kami untuk uji baca halaman 89

Bantu kami untuk uji baca halaman 90

Bantu kami untuk uji baca halaman 91

Bantu kami untuk uji baca halaman 92

Bantu kami untuk uji baca halaman 93

Bantu kami untuk uji baca halaman 94

Bantu kami untuk uji baca halaman 95

Bantu kami untuk uji baca halaman 96

Bantu kami untuk uji baca halaman 97

Bantu kami untuk uji baca halaman 98

Bantu kami untuk uji baca halaman 99

Bantu kami untuk uji baca halaman 100

Bantu kami untuk uji baca halaman 101

Bantu kami untuk uji baca halaman 102

Bantu kami untuk uji baca halaman 103

Bantu kami untuk uji baca halaman 104

Bantu kami untuk uji baca halaman 105

Bantu kami untuk uji baca halaman 106

Bantu kami untuk uji baca halaman 107

Bantu kami untuk uji baca halaman 108