Kamus Belanda-Melayu

Dari Wikisource bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Nieuwe Nederduitsche en Maleidsche woordenschat en spraakkunst, ten gebruike van Nederlanders, die naar de Indiën gaan  (1802)  oleh W. Holtrop
Universitas Heidelberg, Amsterdam

N I E U W

M A L E I D S C H E

E N

N E D E R D U I T S C H E

WOORDENSCHAT.

NEDERDUITSCH. MALEIDSCH.
Groot. Besaar.
Klein. Kitjiel.
Hoog. Tingi.
Laag. Bauwa, kabauwa.
Lang. Panjang.
Kort. Pendek.
Vol. Penoe.
Leeg. Kossong.
Heet. Pannas.
Koud. Dingien.
Vet. Gomok.
Mager. Koeroes.
Wyd. Besar of longgar.
Naauw. Sesak.
Ryk. Kaaya.
Arm. Miskien.
Voorzichtig. Tangar, of bijaksana.
Onvoorzichtig. Boeta toelie, of trada tangar.
Beleefd. Ormat,trada kabesarang.
Onbeleefd. Trada ormat , of koerang ormat.
Aangenaam. Soekakan.
Onaangenaam. Trada dengan soekakan.
Naarftig. Radjieng.
Lui. Malas.
Gelukkig. Berontong.
Ongeluk. Tjilakka.
Ongelukkig. Tjilakakan.
Geeven. Kassi.
Zeggen. Katta.
Leeren. Adjar.
Schryven. Toelies.
Vraagen. Tanya.
Antwoorden. Menjawoet.
Leenen. Pinjang.
Zenden. Kieriem.
Belooven. Berdjanjie.
Wedergeeven. Kassi kombali.
Iemand zien. Liat orang.
Iets zien. Liat larang apa.
Kennen. Kenal.
Zoeken. Tjarie.
Vinden. Dappat.
Ontmoeten. Katoemoe.
Aanzien. Tengok.
Bedriegen. Kirjabodo, of ken-nja-ya.
Beminnen, of liefde toedraagen. Taro tjinta, of ambil tjinta.
Wachten. Nanti.
Verftaan. Mangarti.
Vergeeten. Loepa.
Vleijen, of goede woorden geeven. Ontonghati, of kaʃie pakatan manies.
Wasfchen. Mandi.
Jaloersheid. Tjambroean.
Kammen. Sieʃir ramboet.
Kam. Sieʃie.
Zich haasten. Lakas dianja.
Zich kleeden. Pakki dianja.
Zich inbeelden. Kira dianja.
Zich bedriegen. Bekeen bodo dianja.
Zich bezeeren. Bekeen ʃakkit dianja.
Zich wél godraagen. Idop bay bay, of pëggan ormat.
Gaan. Jalang.
Slaapen. Tidor.
Liegen, leugenfpreeken. Kata-kata joesta.
Leugen. Joesta, pakatan joesta.
Lagchen. Tetauwa.
Koomen. Datang.
Ankoomen. Di datang.
Beeven. Gemetar.
Wyzelyk, of met wysheid. Biʃa, of dengan pengatahoean.
Tegenwoordig. Sakarang, inie waktoe.
Altemets. Brangcali.
Dikwyls. Banjak kali.
Zelden. Jarang.
Samen. Samma ʃamma.
Zonder twyfel. Pasti.
Misfchien. Brangcali, moedamoedahan.
Sedert gisteren. Dari kalmareen.
Tot morgen. Sampe beʃook.
Waar woont gy. Dimana tingalan kauw, of mana tingal.
Hier digt by. Dekkat diʃinie.
Ver van hier. Jauo darie ʃinie.
Ergens. Dimanna mana.
Overal. Koeliling.
Altyd. Slamanja.
Alle dagen. Sa harie arie.
Nooit. Tida ʃaomoer oemoer of adala.
Te land reizen. Jalagan moedik.
Ter zee reizen. Balaiar.
Te voet gaan. Jallang kaki.
Te paard ryden. Toenggang koeda.
Meet eene fehuit vuren. Jallang di prau, of baprau.
Zwemmen. Bernang.
Een oogenblik. Sakejal mata.
Een uur. Satoe jam.
Een quartie uurs. Saprapad jam.
Een dag. Satoe hari.
Een nacht. Satoe malam.
De morgen. Pagi, dina harle.
De avond. Lohor, malam.
Morgen ogtend. Beʃok pagi.
Een half uur. Setenga jam.
Morgen namiddag. Beʃok ʃore.
Namiddags. Sore.
Middag. Tenga ari.
Middernacht. Tenga malam.
Heden. Ini ari, harie inie.
Gisteren avond. Kalmareen malam.
Overmorgen. Loeʃa.
Des anderen daags. Beʃook nja.
Morgen, of overmorgen. Beʃook loeʃanja.
Eergisteren. Kalmereen doulo.
Toekomende week. Laeen domingo.
Binnen 14 dagen. Dalam ampatblas hari.
Een maand. Satoe boulan.
Een jaar. Satoe tawoon.
De lente. Moeʃien kamaroe.
De zomer. Moeʃien kapanaʃan.
De herfst. Moeʃien kadie-nginan.
De winter. Moeʃien oujang.
Nieuw jaar. Tawon baroe.
Drie koningen. Tiga radja, orang madjoes.
Vasten. Peggan poeaʃa.
Paafchen. Faʃah.
Pinkfteren. Chamʃin.
De dag des Pinkfterfeests. Harie raija chamʃin.
Allerheiligen. Harie ʃegala tshale tshalean.
Kermis, of jaarmarkt. Pakan bezaar; rameaan pazaar bezaar.
St. Nikolaas. Tsaleh Nicolas.
Kersdag. Harie nabie Hiʃahi Elmeseh
DAGEN DER WEEK. HARIE-AN DALAM SA DJOEMAHAT.
Zondag. Achat.
Maandag. Seneen.
Dingsdag. Salasʃa.
Woensdag. Robo.
Donderdag. Camis.
Vrydag. Jumahat.
Saturdag. Saptou.
MAANDEN VAN HET JAAR. BOELAN BOELANGAN TAHOON.
January. Mocharam.
February. Saphar.
Maart. Rabioel auwhal.
April. Rabioel achir.
May. Djamadil auwhal.
Juny. Djamadil achir.
July. Redjap.
Augustus. Sjabaan.
September. Remelan.
October. Sjawal.
November. Doel kayda.
December. Adjie, doel adjie.
VAN DE GETALEN. DARIE BIELANGAN.
Een. Satoe.
Twee. Doea.
Drie. Tiga.
Vier. Ampat.
Vyf. Lima.
Zes. Anam.
Zeven. Toejoe.
Agt. Dalapan.
Negen. Sambilang.
Tien. Sapoeloe.
Elf. Sablas.
Twaalf. Douablas.
Dertien. Tigablas.
Veertien. Ampatblas.
Vyftien. Limablas.
Zestien. Anamblas.
Zeventien. Toejoeblas.
Agttien. Delapan blas.
Negentien. Sambilang blas.
Twintig. Doea poeloe.
Dertig. Tiga poeloe.
Veertig. Ampat poeloe.
Vyftig. Lima poeloe.
Zestig. Anam poeloe.
Tagtig. Delepan poeloe.
Negentig. Sambilang poeloe.
Hondred. Saratoes.
Een duizend. Sariboe.
Tien duizend. Sapoeloe, riboe, of salaxa.
Hondred duizend. Saratoes, riboe, of spoelo laxa.
VAN DE MUNT- OF GELDSPECIEN. DARIE TOELADAN DAN ROEPA OEAN OEANGAN.
Een halve duit. Saparoe, of satenga doeiet.
Een duit. Satoe doeit.
Een oortje. Lima këppën.
Een struiver. Těnga oewan, of těng wang.
Een nieuw dubbeltje. Sawang baroe.
Een oud dubbeltje. Sawang lama.
Drie stuivers. Sawang satenga.
Een nieuwe schelling. Satalian baroe.
Een oude schelling. Satalian lama.
Een halve ropy. Satënga roepia.
Een halve ryksdaalder. Doea soekoe.
Een ropy. Satoe roepia
Een halve ducaton. Satënga keton.
Een ryksdaalder. Sa reaal.
Twee ropyen. Doea roepia, of lima soekoe.
Een mexicaan. Sa reaal batoe.
Een ducation. Satoe keton.
Een ducaat. Satoe oean maas, of satoe doecat.
Tien ryksdaalders. Satoe coepang, of sapoeloe reaal.
Goud geld. Oean maas.
Zilver geld. Oean perrak
Koper geld. Oean tambaga
Lood geld. Oean tima.
Rykdom of schatten. Artha.
Waarde. Arga
VAN EDELE EN ANDERE GESTEENTEN. DARIE IENTANG DANG LAAYEEN LAAYEEN ROEPA BATOE.
Een diamant. Ientan, of batoe ientan.
Een robyn. Yacoet, of miera.
Een smaragd. Smaraud, of djamrod.
Een saphier. Nielam, of batoe nielam.
Een blaauwe saphier. Nielam biroe.
Een geele saphier. Nielam permaayenan koening, of rathna tjempaka.
Een paerel. Moetiara.
Een amathist. Marthis, of batoe katjoeboen.
Een hyacint. Poesparagam.
Een turkois. Feroesoe, of batoe feroso.
Een topaas. Saberjad.
Jaspis. Yasbe.
Bedola. Biedoelie.
Sardonix. Oenam, batoe oenam.
Agaath. Zeboe, of akiet.
Kat-oogen. Sleeman, of mata koetjien.
Staalsteen. Masoeroen.
Cristal. Nielar
VAN DE COLEUREN. DARIE ROEPA ROEPAHAN.
Wit. Poetie.
Rood. Mërra.
Groen. Ijoe.
Zwart. Ietam.
Purper. Oemoeng.
Blaauw. Biroe.
Geel. Koening.
Graauw. Klaboe.
MAATEN EN GEWICHTEN. DARIE SAGALA OEKOERAN DAN TIEMBANGAN.
Een elle. Doea hasta.
Een half elle. Satoe hasta.
Een roede. Satoe toembak.
Een myl. Satoe mihl
Een half lood. Brat sasoekoe.
Een lood. Brat doea soekoe.
Een once. Brat sareaal.
Een half pond. Satenga poond.
Een pond. Satoe poond.
Een ganting. Satoe gantan.
Een schaal. Satoe tiembangan, of datjien.
Het gewicht. Anak tiembangan.
Weegen. Tiembang.
Een vat. Satoe pipa
Een mand.
Een aker, of emmer.
Een kan.
EENIGE SCHRYFGE-REEDSCHAPPEN.
Een schryfvertrek.
Een tafel daar men op schryft.
Inkt.
Een pen.
Een pennemes.
Een lei.
Een grisje.
Een spons.
Potlood.
Rood aarde.
Rood lak.
Zwart lak.
Een zegel.
Papier.
Klein formaat papier.
Groot formaat papier.
Een vel papier.
Een geschiedverhaal.
Een levensbeschryving.
Satoe bakoel.
Tiemba.
Satoe kan.
BARANG TOELISAN OF PRABOET TOELIESAN.
Pankeen toelies.
Satoe meja toelies.
Dawar.
Kalam.
Pisoek kalam.
Batoe toelies.
Kalam batae.
Boenga karan.
Pootlood ietam.
Pootlood mera.
Lac mera.
Lac ietam.
Satoe tjap.
Kartas.
Kartas kittjiel.
Kartas besaar.
Satoe lembar kartas.
Tjerita.
Tjerita kahidopan.
Een reisbeschryving. Tjerita jalangan, of kasoedahan.
Liederen. Pantoong.
Zingen. Njanjie menjanjie.
Schryven. Toelies.
Schrift. Toelisan. :
Een brief. Soerat.
Uitschryven. Iekoet toelisan.
Een schryver. Joertoelies.
Verzegelen. Taro tjap.
Ontzegelen. Boeka tjap.
Drukken. Tjietak.
Doodbriefjes. Soerat matie.
God. Allah.
Heere God. Toewan Allah.
Een engel. Malaticat, of bidadharie.
Het uitspansel. Tjakrawala, of langiet.
De hemel. Sorga.
Een ster. Bientahg.
De zon. Mataharie, of matharie,
Verduistering der zonne. Capangan mataharie.
De maan. Boelan, of boelang.
Maan-verduistering. Capangan boelan.
Nieuwe maan. Boelan baroe.
Volle maan. Boelan besar.
Een wolk. Awang, of auwang.
Rook of damp. Asap.
De wind. Aangien.
Het paradys. Phirdaus, of tanaman die hedën.
De waereld. Doenia.
Het aardryk. Boemie.
De grond. Tana.
De hel. Norraca.
De blikfem. Kilap.
De donder. Goentoer.
De duivel. Sëtan, ʃettang of iblis.
De lugt. Adar.
Het vuur. Apie.
De aarde. Tana.
Het water. Aijeer.
Regen. Oejan of oejang.
De zee. Lawoot, of laoot.
De oceaan. Lawootan beʃar.
Een golf. Ombak.
Een ʃnelvlietende ʃtroom. Dras of aijeer dras.
Daauw. Oemboom.
Sneeuw. Tzaljoe.
Ys. Iamad
Hagel. Aijeer ramboon, of batoe aijeer.
Koude. Kadiengienän.
Koud. Diengien.
Warm, heet. Panas, of pannas.
Het leven. Kahidopan, hidopan.
Leeven. Hiedoop.
Baaren. Beranak.
Gebooren worden. Diejadikan, dibarenakkan.
Sterven. Matie.
De dood. Kamatiean.
Een koningryk. Karajahan.
Een land. Nigrie.
Een ʃtuk land. Sapotong tana.
Een hofʃteede. Tanaman, of keboon beʃaar.
Een moestuin. Koboon ʃayoor.
Een berg. Satoe goenoeng.
Een bosch, of wildernis. Satoe oetang, of riemba.
Een ʃtad. Satoe kotta.
Een dorp. Satoe doeʃoen, of campoong
Het kasteel (Batavia.) Kotta ientang di benua Batawi.
Een kerk. Kahebah, kabah, grëja, of roema ʃiedaan.
Een toren. Tjandie.
Het ʃtadhuis. Gidoong bitjara.
Het gasthuis. Roema ʃakiet.
Het armhuis. Roema miskien.
Het weeshuis. Roema piatoe
Een herberg. Roema tap, roema njang jouaal mienoeman.
Een huis. Satoe roema.
Een hut. Satoe pondok.
Een ʃtraat. Satoe jalang, lebih campoong.
Een brug. Jambatang
Een vleeshal. Paʃaar ʃampie, of die manaa pottong ʃampie.
De hoendermarkt. Paʃaar aaijam.
De groenmarkt. Paʃaar ʃayoor, of ʃaayooran.
Een vischmarkt. Paʃaar iekan.
Een ʃluis. Bandongan.
Een hoofd-rivier. Bandongan.
Een rivier, of gracht. Kalie.
Een ʃloot. Slokkan
Modder. Loempoer.
Klei-grond. Tana lieling.
Over-groot-vader. Poepoe lakie lakie.
Over-groot-moeder. Poepoe parampoeang.
Groot-vader. Nene lakie lakie.
Groot-moeder. Nene parampoeang.
Vader. Bapa.
Moeder. Maa
Oom. Paman.
Moei. Bibie.
Ouders. Maa - Bapa, of oran toea.
Een zoon. Anak lakie lakie.
Een dogter. Anak parampoeang.
Een hermaphrodiet. Bantjie.
Een neef. Tjoetjoe lalakie.
Een nicht. Tjotjoe parampoeang.
Een ouder broeder. Abang lakie lakie
Een ouder zuster. Umbok.
Een jonger broeder. Ade lakie lakie
Een jonger zuster. Ade parampoeng.
Een zwager. Iepar lakie lakie.
Een zwagerin. Iepar parampoeang.
Een doop-zoon. Anak ʃanarie lakie lakie.
Een doop-dogter. Anak ʃaranie parampoeang.
Een maagd. Anak praawang.
Een man. Oran lalakie.
Een vrouw. Oran parampoeang.
Een zwangere vrouw. Parampoeang boenting.
Een kraamvrouw. Parampoeang nian baroe beranak.
Een baker. Aay-a.
Een minne. Baboe.
Een zuigeling. Anak menjoeʃsoe, of anak kitjiel.
Een ʃtiefvader. Bapa tierie, of bapa koealang.
Een ʃtiefmoeder. Ma tierie, of ma koealang.
Een ʃtiefzoon. Anak tirie lalakie.
Een ʃtiefdogter. Anak tirie parampoeang.
Een voogd. Bapa piara.
Een voogdesfe. Maa piara.
Een wees. Anak piatoe.
Een weduwenaar. Lakie lakie
Een knegt. Hamba lalakie.
Een meid. Hamba parampoeang.
Een ʃlaaf. Boedak lalakie.
Een ʃlaavin. Boedak parampoeang.
Een huis-inboorling. Anak maas.
Een aangenomen kind. Anak piara.
Slavengeʃlagt. Hazal lascar.
Jan hagels goed. Hazal tayolie.
Een hoeren kind. Anak ʃoendal
Een aangenomen kind. Anak kaʃieang.
Een tuinier. Toekan ʃayoor.
Een hovenier. Toekan koboon.
Een kok. Toekan maʃak, kokkie.
Een waschter. Toekan tjoetjie barang.
Een naaiʃter. Parampoean toekan minjaieet.
Een kleermaker. Toekan minjaayeet.
Een kapʃler. Toekan coude.
Een paruikmaker. Toekan prooik.
Een ʃchoenmaker. Toekan kaʃoet, of ʃapatoe.
Een hoedmaker. Toekan toedoen, of koppean.
Een melkboer. Toekan ʃoeʃoe.
Een ʃmit. Toekan beʃie.
Een koperʃlager. Toekan tambaga.
Een timmerman. Toekan kaijoe.
Een ʃchuitvoerder. Toekan praau.
Een buur. Tatanga, of orang tatanga.
De buurt. Tetanga.
Een vreemdeling. Oran aʃien, of oran baroe.
Een bedelaar. Oran mienta mienta.
Een gaauwdief. Pantjoerian beʃar.
Een blinde. Orang boeta.
Een doove. Orang toelie.
Een ʃtomme. Orang biʃoe.
Een ʃtamelaar. Orang gagoe.
Een lamme. Orang loempo.
Een reus. Orang panghalawan.
Een dwerg. Kotëttan.
Een bosch mensch. Orang oetan, of orang douloe calla.
Een ʃlinger-aap. Oea oewa.
Een aap. Monjet.
Een zwarte aap. Loetong.
Een kaaiman, of crocodil. Boeaaij-a, of boea-ja.
Een leguaan. Menjawa.
Een ʃlang. Oelar.
Een kat. Satoe koetjien.
Een paerd. Satoe koeda.
Een hond. Satoe anjien.
Het lighaam. Badang.
De ziel. Jiwa.
Het hart. Hatie, of atie.
Een geest. Roch.
Het hoofd. Capala.
Hoofdhair. Ramboet capala.
De herzenen. Otak capala.
Het voorhoofd. Dahey
De winkbraauwen Alies mata.
De oog-appel. Biejie mata.
De oogen. Mata mata
De neus. Iedong.
De wangen. Piepie.
De lippen. Biebier.
De tanden. Giegiet.
De tong. Gida.
De hals. Leheer.
De nek. Batan leheer.
De borst. Dada.
De borsten, of mammen. Soeʃoe.
Armen. Tangan.
Handen. Tangan.
Vingers Jariejie.
Elleborg. Siekoe.
De buik. Proet.
De navel. Poeʃar.
De dyen. Paha.
De knlën. Loetoet.
De kuiten. Proet kakie.
De voet. kakie.
De teenen. Jariejie kakie.
De hielen. Toemoet.
De darmen. Talie proet, of proetan.
De lendenen. Piengan.
De rug. Kalakangan.
De ʃchouders. Poendak.
De huid. Koeliet dada, of koeliet.
Zenuwen Oerat.
Aderen Oerat.
De pols. Oerat nadich.
Een groote kop. Kapala beʃaar.
Een lange neus. Iedoon panjang.
Een hooge rug Bonkok.
Een dikke buik. Proet beʃaar.
Een vet mensch. Orang gomook.
Korte beenen. Kakie pëndek.
Nette ʃchoenen. Sapatoe bagoes.
Fraaije muilen. Kaʃoet bagoes.
Een vriendelyk geziet. Roepa, of moeka manies.
Het gezigt. Pangliiatang.
Het gehoor. Dengaran.
De reuk. Baoe.
De ʃmaak. Raʃala, raʃa.
Het gevoel. Raʃa, beraʃa.
De liefde. Tjienta.
De haat. Bientjie.
De hoop. Harap, reja.
Wanhoop Trada harap, of reja.
Vreugd. Kaʃoekahan.
Droefheid. Sedie.
De deugd. Baayikkan.
Ondeugd. Jahatan.
Wysheid. Pande.
Dwaasheid. Bodoan.
Een droom. Paniempian, of alamat.
Mymering. Piekierang.
Gedachten. Iengatang.
Een woord. Pakatan.
Een wensch. Permientahan.
Een zucht. Kellak.
Een lonk. Kedjap mata.
Een zoen. Satoe tjioem.
Het huwlyk. Kawenan.
De bruiloft. Perjajamoen mimpilee festa.
De adem. Napas.
De ʃtem. Soeara.
Het zweet. Kriengat.
De gezondheid. Salamat.
De ziekte. Pajakiet of ʃakietan.
De verkoudheid. Pilak.
De hoest. Patok.
Smert of pyn. Sakkiet.
De koorts. Demang.
De maʃelen. Tampok.
De pokjes. Tjatjaar.
De loop. Koerap.
Schurft, ʃchurftigheid. Korreeng.
De daauworm. Dampa.
Het pootje. Sakiet kakie.
De bloedgang. Boeang boeang ayeer dara.
De kolyk. Tjieka.
Een kwetzuur. Loeka.
Een kinnebakʃlag. Tampar.
Kittelen. Gelie, glie.
Kleederen. Pakean.
Schoon goed. Barang briʃie.
Een hembd. Kamieja.
Een rok. Rokkie.
Kamiʃool. Kamʃol.
Broek. Tjelana of ʃaloear.
Een mantel. Jaba ʃalimoet.
Een muts. Karpoes.
Een hoed. Topie toedo eng.
Kousʃen. Koos.
Schoenen. Spatoe.
Muilen. Kaʃoet.
Schoen-gespen. Gesper ʃpatoe.
Broek-gespen. Gesper tjelana.
Kousʃen banden. Talie kous.
Een japon. Cabaaya panjan.
Een neusdoek. Sapoetangan.
Kanten. Renda.
Linten. Vita.
Knoopen. Kantjien.
Handʃchoenen. Sarong tangan.
Een degen. Pedang.
Een rotting. Semanboe rottan.
Een tabaksdoos. Tampat tambako.
Een vrouwen rok. Saaya.
Een ryglyf. Coerpienjoe.
Een masker. Toppeeng.
Een ʃluijer. Kayeen ʃlimoet.
Een waaijer. Kipas.
Een doos. Selepas.
Werk. Pakirjakan.
Een vingerhoed. Tjientjien manjayeet.
Een naald. Jaroong.
Een ʃpeld. Penitie.
Een ʃchaar. Goenting.
Naaijen. Minjayeet.
Stoppen. Tambal.
Borduuren. Tekat, menjoelang.
Speelen. Mayeen.
Danzen. Tandak.
Springen. Blompat.
Theeʃchenken. Salien thee.
Een kom. Mankok beʃaar.
Een kommetje. Mankook kitjiel of tjawan.
Een ʃchootelje. Piring kitjiel.
Koffy. Koppie.
Koffykan. Tampat minoem koppie.
VAN HET GENE TOT EEN HUIS BEHOORT. DERIE PADA BARANG NJANG KENA PADA ROEMA.
Een deur. Pientoe.
Een venʃter Janella.
De voorkamer. Pankeen moeka.
De agterkamer. Pankeen blakang.
De bovenkamer. Pankeen diatas.
Het voorhuis. Depan roema.
De binnenplaats. Kiental.
Een kelder. Kelder of tampat minoeman.
Een ʃecreet. Jambang.
Een put. Soemoer.
De zolder. Lotteng.
Een pan. Genteeng.
De ʃleutel. Koentjie.
Een kraam. Waroong.
Een graʃkelder. Koeboes.
Een hamer. Marteel.
Een ʃpyker. Pakoe.
Een ʃpiegel. Katja.
Een kaartel. Ranjang.
Een bed. Tampat tidor.
Een kusʃen. Bantal.
Een ʃloop. Sarong bantal.
Een lang kusʃen. Bantal goeling.
Een mat. Tikar.
Een beʃem. Saʃapoe.
Een kaars. Lielieng.
Een kandelaar. Tampat lielieng.
Een ʃnuiter. Goentin lielieng.
Hout. Kaayoe.
Koolen. Arang.
Asch. Aboe.
Rook. Aʃap.
Een tang. Jieppietang apie.
Een bottel wyn. Satoe bottel angoor.
Een bottel bier. Satoe bottel bier.
Een bottel rinʃe wyn. Satoe bottel angoor aʃam.
Een bottel caabʃe wyn. Satoe bottel angoor kaap.
Een glas zoete wyn. Satoe glas angoor manies.
Een glas water. Satoe glas ayeer.
Een zadel. Pakean koeda.
Een zweep. Tjambook.
Een koets. Kretta.
Een buffelskar. Padattie.
Een tafel. Meja.
Een taffelaken. Taflak, kayeen toetoep
 meja.
Een ʃervet. Kayeeng krieng tangan.
Een bord. Pierieng.
Een ʃchootel. Pierieng bezar.
Een diep bord. Piering dalam.
Een lepel. Sendok.
Een vork. Thoeʃoekkan, garvo.
Een mes. Piʃook.
Een zoutvat. Tampat garam.
Een mostertpot. Tampat mostardi.
Een lampet. Tampat ayeer tjoetjie
 tangan.
Zuure limoenen of lem- Jerook asʃam of jerook
 metjes.  tiepies.
Peper. Lada.
Spaanʃche peper. Tjabee.
Azyn. Tjoeka.
Olie. Mienjak.
Olyven-olie. Mienjak hollanda.
Klapper-olie. Mienjak clapa.
Kaneel. Kaayoe manies hollanda.
Foely. Kambang pala.
Nootenmuscaad. Boea pala.
Nagelen. Tjinkee.
Coriander - zaad. Catoembar.
Comyn zaad. Jientang.
Inlandsch ʃaffran. Coenjiet.
Tamarinde. Boea asʃam of asʃam.
Speceryen. Rampa rampa.
Een ʃtuk. Sapotong.
Gebraaden vleesch. Dagien gorren.
Gekookt vleesch. Dagien maʃak of die
 roebus.
Zult. Dagien tjoeka.
Een herte beest. Minjangan.
Heertebeestvleesch. Daging minjangan.
Een rheebok. Kidang.
Een ʃteenbokje. Kantjiel.
Een ʃchaap. Domba cambieng hol-
 landa.
Schaapenvleesch. Dagien cambieng hol-
 landa.
Een wild varken. Babie oetang.
Een tam varken. Babie.
Spek. Gommok babie.
Een varkenskop. Kapala babie.
Varkenspootjes. Kakie babie.
Een koebeest. Sampie.
Kalf. Anak Sampie.
Kalfsvleesch. Dagien Sampie njang
 moeda.
Fricadel. Dagien die tjin tjang.
Een bok. Cambien jawa.
Een wilde ʃtier. Banateeng.
Een ʃpeenvarken. Babie kitjiel.
Een geit. Cambien bitina, of pa-
 rampoeang.
Een lam. Anak cambieng.
Een konijn. Palindak of koetjien
 hollanda.
Een haas. Kauiel
Een ʃchilpad. Koera koera, pie.
Een capoen. Aayam Cabierie.
Een haan. Aayam lalakie.
Een han. Aayam bian of aayam
 parampoeang.
Een kuiken. Anak aayam.
Een paauw. Boeroeng merak.
Een kalkoen. Aayam hollanda.
Een gans. Bebek hollanda of Gansʃa.
Een endvogel. Bebek.
Een teelinkje. Bliebies.
Een ʃnep. Sakadiedie.
Een patrys. Aayam oetang.
Een waterhoen. Aayam mandhar korkoa.
Een huisduif. Boeroeng dara.
Een blaauwe duif met Boereong katiel.
 een groene en roode
 borst.
Een wilde duif. Boeroeng koekoer poetar.
Een tortelduif. Boeroeng perkoetoe.
Een witte ringelduif. Boeroeng Soeratie.
Een jonge duif. Anak boeroeng dara.
Een musch. Boeroeng greja.
Een karper. Iekan tambra.
Een goeramie. Iekan goeramie.
Een kaalkop. Iekan kakap.
Een pampel. Iekan baual.
Een ʃtompe neus. Iekan koeroe.
Een harder. Iekan blanak.
Melkvis. Lelema of iekan ʃoeʃoe.
Een basterd ʃoort van Iekan ampalang.
 Carper.
Een voorn. Iekan Wadong.
Een vrymans kaalkop. Bauoel of iekan Bauoel.
Een roode kaalkop. Kakap batoe, of kakap
 karang.
Koningsvis. Iekan tengierie.
Kouzebanden, een ʃoort Iekan kapoer, iekan laa
 van lange visʃen.  yoor.
Leervis. Bronang.
Spiering. Spiering.
Kombong. Kombong , iekan kom-
 boong.
Goudvis. Iekan maas.
Zilvervis. Iekan perrak.
Tongen. Iekan lieda.
Paling. Iekan moa, iekan malam.
Aal. Iekan lendong.
Zeekreeft. Oedang ʃetan.
Een garneel. Oedang.
Een ʃtrand-of rivier-krab. Capitieng.
Een zee-krab, deeze is Rajoengan.
 geʃprenkeld.
Oester. Tieram, aoeʃter.
Mosʃelen. Krang, moeloet bëbek.
Vis-kuit. Telor iekan.
Ingelegde kuit. Troeboek.
Gebakken vis. Iekan gorreeng.
Gekookte vis. Iekan maʃak.
Een inlandsch gekruide Karrie iekan.
 visʃoep.
Een gekruide inland- Karrie (dagien.)
 ʃche vleeschzoep.
Vis in tamarinde gefruit. Iekan pindang.
Broed. Rotie.
Ryst dat nog in de bol- Padie.
 ʃter is.
Ongekookte ryst. Bras.
Gekookte ryst. Nasʃie.
Roode ryst. Ketan mera.
Zwarte ryst. Ketan ietam.
Witte ryst. Ketan poetie.
Zoete appelen. Jerook manies.
Zuure limoenen. Jerook tipies.
Water-meloenen. Semanca.
Ananas. Anas.
Druiven. Boea anggor.
Pompoenen. Laboe mërra.
Radys. Löbak.
Snyboonen. "Boontjes panjang.
Platte boonen. Katjang Maas.
Beʃchuit. Rootie gareeng.
Boter. Mantëga.
Kaas. Kejoe.
Fruit. Boea boea.
Groenten. Sayoor ʃaayoor.
Dranken. Minoeman.
Eetwaaren., ʃpyzen. Makanan.
Kleeren. Pakean.
Honger. Lapar.
Dorst. Awoes.
Gezond. Dengan ʃlamat, of ʃlamat.
Ziek. Sakiet.
Een medicynmeester of Doekoen.
 heelmeester.
Medicynen. Obat obat.
Medicynen innemen. Minoem obat.
Medicynen gebruiken. Pakee obat.
Aderlaaten. Lapas dara.
Hooffdyn. Sakiet kapala.
Oogpyn. Sakiet mata.
Tandpyn. Sakiet giegiet.
Buikpyn. Sakiet proet.
De colyk. Tjieka.
Heup - pyn of pyn de Sakiet Pinggang.
 lendenen
Knie - pyn Sakiet loetoe.
Pyn in de beenen. Sakiet kakie.
Een wond. Loeka.
Een gat. Löban.
Steeken. Toeʃoek.
Heelen. Kaʃie obat, of bekeen
 baayik.
Scheeren. Tjoekoer.
Kleeden. Pakee of pake pakean.
Uitgaan. Pigie die loear.
Te paard ryden. Toengan koeda.
In een wagen rijden. Nayeek of jalan caretta.
In een ʃchuitje vaaren. Jalan praauw of be-
 praauw.
Onder zeil gaan. Balayar.
Aankomen, aanlanden. Sampe.
Tol betaalen. Baayar beä.
Een vaartuig huuren. Sëwa praauw.
Groot van 3 last. Bezar, darie tiga Coyang.
Klein van 1 last. Ketjiel darie ʃatoe Co-
 yang.
Een zeil. Laayar.
Een koopman. Orang bedagang.
Een verkoopʃter. Parampoeang joeal joe-
 langan.
4 WOORDENSCHAT.:

NEDERDUITSCH.

Handelen. Onkosten doen,

Koopen. Verkoopen. , Ruilen, verrullen. Bieden. Winnen, Verliezen, Schade. Geeven, Ontvangen, Overgeven. Necemen.

, Weder neemen. Verzoeken. Uitkiezen, Leenen. Wedergeven.

Te kort doen, Vlugten , drosfen. Een drosfer.

Een dronkaart. Een dobbelaar.

' Een liefhebber van fexe. Verklikker,

MALEIDSCH,

Bedapan. Belanja of bekeen te

lanja.

Belie. Joeal. Toekar, . Tawar arga of arganja. Ontong. . “ Helang. Roegie. Kasfie of trima. Dapat didapat. Trima. mbecl. Ambeel combalies Mienta. ' “|Pielie. | Pienjang. Kasfie combakie. |Bekeen Pendek. Larie, pigie larie Palarian. y Pamabokkan.. Patoppan of orang pas

toppan.

Orang perieente.

“Ops

Bantu kami untuk uji baca halaman 42

Bantu kami untuk uji baca halaman 43

Bantu kami untuk uji baca halaman 44

Bantu kami untuk uji baca halaman 45

Bantu kami untuk uji baca halaman 46

Bantu kami untuk uji baca halaman 47

Bantu kami untuk uji baca halaman 48

Bantu kami untuk uji baca halaman 49

Bantu kami untuk uji baca halaman 51

Bantu kami untuk uji baca halaman 52

Bantu kami untuk uji baca halaman 53

Bantu kami untuk uji baca halaman 54

Bantu kami untuk uji baca halaman 55

Bantu kami untuk uji baca halaman 56

Bantu kami untuk uji baca halaman 57

Bantu kami untuk uji baca halaman 58

Bantu kami untuk uji baca halaman 59

Bantu kami untuk uji baca halaman 60

Bantu kami untuk uji baca halaman 61

Bantu kami untuk uji baca halaman 62

Bantu kami untuk uji baca halaman 63

Bantu kami untuk uji baca halaman 64

Bantu kami untuk uji baca halaman 65

Bantu kami untuk uji baca halaman 66

Bantu kami untuk uji baca halaman 67

Bantu kami untuk uji baca halaman 68

Bantu kami untuk uji baca halaman 69

Bantu kami untuk uji baca halaman 70

Bantu kami untuk uji baca halaman 71

Bantu kami untuk uji baca halaman 72

Bantu kami untuk uji baca halaman 73

Bantu kami untuk uji baca halaman 74

Bantu kami untuk uji baca halaman 75

Bantu kami untuk uji baca halaman 76

Bantu kami untuk uji baca halaman 77

Bantu kami untuk uji baca halaman 78

Bantu kami untuk uji baca halaman 79

Bantu kami untuk uji baca halaman 80

Bantu kami untuk uji baca halaman 81

Bantu kami untuk uji baca halaman 82

Bantu kami untuk uji baca halaman 83

Bantu kami untuk uji baca halaman 84

Bantu kami untuk uji baca halaman 85

Bantu kami untuk uji baca halaman 86

Bantu kami untuk uji baca halaman 87

Bantu kami untuk uji baca halaman 88

Bantu kami untuk uji baca halaman 89

Bantu kami untuk uji baca halaman 90

Bantu kami untuk uji baca halaman 91

Bantu kami untuk uji baca halaman 92

Bantu kami untuk uji baca halaman 93

Bantu kami untuk uji baca halaman 94

Bantu kami untuk uji baca halaman 95

Bantu kami untuk uji baca halaman 96

Bantu kami untuk uji baca halaman 97

Bantu kami untuk uji baca halaman 98

Bantu kami untuk uji baca halaman 99

Bantu kami untuk uji baca halaman 100

Bantu kami untuk uji baca halaman 101

Bantu kami untuk uji baca halaman 102

Bantu kami untuk uji baca halaman 103

Bantu kami untuk uji baca halaman 104

Bantu kami untuk uji baca halaman 105

Bantu kami untuk uji baca halaman 106

Bantu kami untuk uji baca halaman 107

Bantu kami untuk uji baca halaman 108