Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/94

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

86 INDJIL MARKOES XI.


maka disoeroehkan olih Isa doewa orarig moeridnja, . Katanja kapadanja: Pergilah kamoe kadalam doesoen jang ten- tang dĕiigan kamoe itoe, serta masoek kadalamnja kamoe akan mĕndapat sa'ekoer kaldai moeda tĕrtambat, jang bĕlom pĕrnah dinaiki orang, lepaskanlah, bawalah dia kamari. . Maka djikalau barang sa'- orang berkata kapadamoe demi- kian: Mengapa kamoe bĕrboewat ini? katakanlah olihmoe, bahwa adalah goenanja bagai Toehan, maka dengan sigĕranja ijapon akan mĕnghantarkan dia. . Maka mareka-itoepon pĕrgi- lah; didapatinja akan kaldai moeda itoe tĕrtambat dekat pintoe diloe- war pada sikoe loeroeng, laloe dilĕpaskarmjalah. . Maka daripada orang jang bĕrdiri disitoe ada jarig bĕrkata kapadanja: Boewat apa kamoe me- lĕpaskan kaldai moeda ini? . Maka dikatakan olih mareka- itoe kapadanja sapĕrti pĕsan Isa itoe, laloe dibĕrinjalah mareka-itoe pĕrgi. . Maka dibawa olih mareka- itoe akan kaldai moeda itoe ka- pada Isa, dan dihampai'kannja badjoenja di-atasnja, laloe doedoek- lah Isa di-atasnja. . Maka banjak orang jang mĕng- hamparkan pakaiiannja didjalan, dan jang lain mĕmotongkan tja- rang-tjarang pohon kajoe, dikapar- kannja didjalan. . Maka mareka jang berdjalan dĕhoeloe dan jang mĕngikoet itoe- pon bĕrsoerak-soeraklah, katanja: Hosanna; bĕrbehagialah dia jang datang dĕngan nama Toehan; . Bĕrbĕhagialah karadjaan mo- jang kami Da'oed, jang datang dĕngan nama Toehan. Hosanna da- lam tĕmpat katinggian. . Maka masoeklah Isa kada- lam Jeroezalim laloe kadalam kaa- bah, satĕlah dilihatnja koeliling akan sĕgala pĕrkara dan sĕbab hari pon pĕtanglah , maka kaloe- warlah ija dengan kadoewa-bĕlas moeridnja, laloe pergi ka-Baitani. . Maka pada kaĕsoekan hari- nja, apabila mareka-itoe kaloewar dari Baitani , laparlah ija. . Maka dilihatnja dari djaoeh sabatang pohon ara jang berdaoen sĕhadja, laloe datanglah ija ham- pir, kalau-kalau bolih didapatinja barang soeatoe padanja. Satelah sampai, satoe pon tiada didapati- nja, mĕlainkan daoen djoea, karĕna bĕlom lagi moesim boewah ara. . Maka kata Isa kapadanja: Bahwa sa'orang pon djangan ma- kan lagi boewah daripadamoe sampai salama-lamanja. Maka pĕr- kataan ini kadengaran kapada moe- rid-moeridnja. . Maka datanglah mareka-itoe ka-Jeroezalim , satelah soedah Isa masoek kadalam kaabah, dimoe- lainja menghalaukan segala orang jang bĕrdjoewal-bĕli dalam kaabah itoe, sĕrta dibalik-balikkannja sĕ- gala medja orang mĕnoekar wang dan sĕgala koeda-koeda orang jang bĕrdjoewal boeroeng mĕrpati, . Dan tiada dihĕrinja sa'orang djoea pon membawa akan barang soeatoe bekas laloe dalam kaabah. . Maka di-adjarnja kapada mareka-itoe, katanja: Boekankah ada tĕrsoerat demikian : B a h w a roemahkoe akan disĕboet roemah sĕmbahjang bagai sĕgala bangsa? tetapi tĕlah ka- moe djadikan dia goha tĕmpat pĕ- njamoen. . Maka kata ini kadĕngaran kapada segala chatib dan kapala- kapala imam, laloe ditjĕhari olih mareka-itoe bagaimana bolih mĕm- binasakan dia; karena takoetlah mareka-itoe akandia, sĕbab segala orang pon hairanlah akan pĕnga- djarannja. . Maka apabila datanglah ma-