Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/88

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

80 INDJIL MARKOES IX.


FASAL IX. Maka sabda Isa kapada mareka- itoe: Bahwa sasoenggoehrija akoe bĕrkata kapadamoe, daripada sĕ- gala orang jang bĕrdiri disini ada- lah bĕbĕrapa jang tiada akan mĕ- rasai mati, sabĕlom mareka-itoe mĕlihat karadjaan Allah itoe datang dĕngan koewasanja. . Hata, maka kĕmoedian dari- pada ĕnam hari dibawalah olih Isa akan Petroes dan Jakoeb dan Jahja sĕrtanja, dihantarnja akan mareka-itoe naik kaatas saboewah goenoeng jang tinggi bĕrsoenji. Hata, maka bĕrobahlah roepanja dihadapan mareka-itoe, . Dan pakaijannja pon bĕrtja- haja-tjahaja, tĕrialoe poetihnja sa- pĕrti tsaldjoe; sa'orang toekang pon tiada di-atas boemi ini jang dapat mĕmboewat poetih sa'akan- akan itoe. . Maka tĕrlihatlah mareka-itoe akan nabi Elia dan nabi Moesa bĕrkata-kata dengan Isa. . Laloe kata Petroes kapada Isa: Ja Toehan, baiklah kita diam disini; biarlah kami pĕrboewatkan tiga boewah pondok; saboewah akan Toehan, saboewah akan Moesa dan saboewah akan Elia. . Maka tiada dikĕtahoeinja apa katanja, karena mareka-itoe sangat katakoetan. . Maka datanglah saboewah awan mĕnjeloeboengi mareka-itoe, dan dari dalam awan itoe kaloe- warlah soeatoe boenji soewara mĕngatakan: Bahwa inilah Anak- koe jang kĕkasih; dengarlah akan katanja. . Maka sasoenggoehnja apabila mareka-itoe mĕnolih dan melihat kakiri dan kakanan , sa'orang pon tiada tampak lagi, hanja Isa sĕ- hadja sĕrta dengan mareka-itoe. . Maka sĕmantara toeroen dari atas goenoeng dipĕsan olih Isa kapada mareka-itoe, djangan di- katakannja kapada sa'orang djoea pon barang jang tĕiah dilihatnja, sabĕlom Anak-manoesia soedah bangkit dari antara orang mati. . Maka ditarohnja perkataan ini dalam hatinja, laloe bĕrtanja- tanjalah mareka-itoe sama sĕndi- rinja, apa garangan ĕrtinja bang- kit dari antara orang mati itoe? . Maka ditanja olih mareka- itoe akan dia, katanja: Mĕngapa maka kata chatib-chatib itoe, bah- wa ta'dapat tidak Elia itoe datang dĕhoeloe ? . Maka sahoetnja kapada ma- reka-itoe: Sasoenggoehnja Elia itoe datang dĕhoeloe djoega dan ijapon akan membaiki sĕgala perkara, tĕtapi apakah jang telah tĕrsoerat akan hai Anak-manoesia? bahwa ta'dapat tiada ija akan mĕrasai banjak sangsara dan ijapon akan dikĕdjikan. . Tĕtapi akoe bĕrkata kapa- damoe, bahwa Elia itoe soedah datang, dan tĕlah dipĕrboewat olih mareka-itoe akan dia barang kahĕndak mareka-itoe, sapĕrtijang tĕrsoerat akan halnja. . Maka apabila Isa datang ka- pada moerid-moeridnja , dilihatnja tĕrlaloe banjak orang koelilingnja dan sĕgala chatib pon bĕrbantah- bantah dengan mareka-itoe. . Dĕmi terpandang orang ba- njak itoe akandia, maka hairanlah mareka-itoe sĕrta bĕrlari-iarianlah datang mendapatkan dia, sĕrta mĕmbĕri salam kapadanja. . Maka bertanjalah Isa akan sĕgala chatib itoe: Apakah kamoe pĕrbantahkan dĕngan orang ini? . Maka disahoet olih sa'orang dari antara orang banjak itoe, katanja: Ja Toehan! tĕlah sĕhaja bawa kapada Toehan akan anak sĕhaja laki-Iaki, jang dirasoek sjaitan keloe. . Maka barang kamana diba- wanja akan dia, dipontang-pan-