Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/77

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

INDJIL MARKOES IV.


datang kasoesahan, ataw aniaja olih sĕbab pĕrkataan itoe, maka dĕ- ngan sigĕranja sjak hati mareka- itoe. . Dan inilah mareka, jang bagainja pĕrkataan itoe ditaboer- kan di-antara doeri-doeri, ija-itoe orang jang mĕnĕngar perkataan itoe, . Laloe ingatannja akan doenia ini dan sĕgala pĕmboedjoek kaka- jaan dan nafsoenja pada perkara jang lain itoe masoek kadalam hatinja dan mĕlemaskan pĕrkataan itoe, djadinja tiada ija-itoe bĕr- boewah. . Dan inilah mareka, jang bagainja perkataan itoe ditaboerkan pada tanah jang baik, ija-itoe jang mĕnĕngar perkataan itoe sĕrta di- tĕrimanja, laloe bĕrboewahlah ija, ada jang tiga-poeloeh ganda, ada jang ĕnam-poeloeh , ada jang sa- ratoes. . Maka kata Isa kapada ma- reka-itoe: Adakah orang mĕmbawa dian, soepaja dilĕtakkan dibawah gantang ataw dibawah pĕntas? boekan diboeboehkannja di-atas kaki-dian djoega? . Karĕna soeatoe djoeapon tiada tĕrsĕmboeni, jang tiada akan di- njatakan, dan soeatoepon tiada di- sĕmboenikan , melainkan ija-itoe akan njata djoega. . Djikalau barang sa'orang bĕrtĕlinga akan mĕnengar, hĕndak- lah didĕngarnja. . Maka kata Isa kapada mare- ka-itoe: Ingatlah akan barangjang kamoe dĕngar; bahwa dĕngan soe- kat, jang kamoe pakai itoe, akan disoekat bagaimoe djoega, dan ka- pada kamoe jang menengar akan ditambahi poela. . Karĕna barang-siapa jang padanja ada, kapadanja djoega akan dibĕri; maka akan orang jang pa- danja tiada, daripadanja akan di- ambil djoega, djikalau barangjang ada padanja sakalipon. . Dan lagi katanja: Dĕmikian- lah adanja karadjaan Allah, sapĕrti sa'orang jang mĕnaboer benih ditanah , . Laloe ija pon tidoer dan ba- ngoen, malam dan sijang, maka bĕnih itoe-pon berkĕtjambah dan bĕrtoemboeh, tetapi tiada ijatahoe bagaimana. . Karĕna boemi pon mĕnga- dakan boewah sendirinja, moela- moela batangnja, kĕmoedian ma- jangnja, achirnja boewah gandoem sapĕnoeh-pĕnoeh dalam majang itoe. . Maka apabila tampaklah boewahnja, dĕngan sakoetika itoe djoega disabit oranglah akandia, sĕbab moesim mĕnjabit itoe tĕlah sampai. . Maka kata Isa: Dĕngan apa hĕndak kita oepamakan karadjaan Allah itoe? ataw dĕngan ibarat manakah hĕndak kita ibarat- kan dia? . Adalah ija-itoe sapĕrti benih sawi sabidji, maka apabila dita- boerkan ditanah , ija-itoe terlĕbih kĕtjil daripada sĕgala bĕnih jang ditanah itoe; . Tĕtapi satĕlah soedah dita- boerkan bĕrtoemboehlah ija men- djadi tĕrlĕbih bĕsar daripada sĕgala pokok sajoer, maka kaloewar- lah tjabangnja jang bĕsar-bĕsar, sampai boeroeng dari-oedara pon bolih bĕrsarang dalam rambak- rendangnja. . Maka dĕngan bĕbĕrapa pĕroe- pamaan jang dĕmikian dikatakan- nja kapada mareke-itoe pĕrkataan itoe, sakĕdar mareka-itoe dapat mĕnĕngar dia. . Maka tiada ija bĕrkata-kata kapada mareka-itoe , mĕlainkan dĕngan pĕroepamaan djoega, tĕtapi samowanja itoe di-ĕrtikannjalah kapada moerid-moeridnja apabila" mareka-itoe bĕrsoenji. . Maka pada hari itoe djoega, waktoe pĕtang, kata Isa kapada