Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/63

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XXVI.

moe disini sĕmantara akoe pĕrgi mĕminta dōa kasitoe.

 37. Maka sĕmantara dibawanja akan Petroes dan akan kadoewa orang anaḳ Zabdi itoe sĕrtanja, datanglah doeka-tjitanja sĕrta dĕngan sangat bĕrat rasanja.

 38. Laloe katanja kapada mareka-itoe: Bahwa djiwakoe sangat bĕrdoeka-tjita, bagai akan mati rasanja; tinggallah karaoe disini dan djagalali sĕrta dĕngan akoe.

 39. Makapĕrgilah ija lĕbih djaoeh sĕdikit, laloe soedjoedlah ija mĕniarap sĕrta mĕminta-dōa, katanja: Ja Bapakoe! djikalau bolih, biarlah kiranja piala ini laloe daripadakoe, tĕtapi dalam itoepon djangan kahĕndaḳkoe, mĕlaïnkan kahĕndaḳmoelah.

 40. Maka kĕmbalilah ija kapada moerid-moeridnja, didapatinja akan mareka-itoe tĕrtidoer, laloe katanja kapada Petroes: Bagaimana, tiadakah dapat engkau bĕrdjaga sĕrtakoe sadjam djoea lamanja?

 41. Djagalah dan pintalah dōa, soepaja djangan kamoe kĕna pĕrtjobaän, karĕna soenggoehpon roh itoe hĕndaḳ mĕnoeroet djoega, tĕtapi toeboeh itoe lĕmah adanja.

 42. Maka pĕrgilah Isa poela pada kadoewa kalinja mĕminta dōa, katanja: Ja Bapakoe! djikalau piala ini tiada bolih laloe daripadakoe, mĕlaïnkan koeminoem djoega, kahĕndaḳmoe djadilah.

 43. Maka ijapon kembalilah, laloe didapatinja akan mareka-itoe tĕrtidoer poela, karĕna tĕrlaloe ariplah matanja.

 44. Maka ditinggalkannja mareka-itoe, laloe pĕrgilah ija mĕminta dōa poela pada katiga kalinja, dikatakannja pĕrkataän itoe djoega.

 45. Satĕlah itoe maka kĕmbalilah ija kapada moerid-moeridnja, laloe katanja kapada mareka-itoe: Tidoerlah djoega kamoe dan sĕnangkanlah dirimoe; bahwa sasoenggoehnja tĕlah sampai waktoe anaḳ-manoesia disĕrahkan katangan orang bĕrdosa.

 46. Bangoenlah kamoe; mari, kita pĕrgi; tengoḳlah, orang jang mĕnjĕrahkan dakoe itoe soedah dĕkat.

 47. Maka dalam ija bĕrkata-kata, bahwa-sanja Joedas, saʼorang daripada kadoewa-bĕlas moerid itoepon datanglah dĕngan banjaḳ rajat pon sĕrtanja, jang mĕmbawa pĕdang dan kajoe, ija-itoe disoeroehkan olih kapala-kapala imam dan sĕgala toewa-toewa kaum.

 48. Adapon orang jang mĕnjĕrahkan Isa itoe tĕlah mĕmberi soeatoe tanda kapada mareka-itoe, katanja: Barang-siapa jang koetjioem, ija-itoelah dia; tangkaplah olihmoe.

 49. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega datanglah Joedas hampir kapada Isa, katanja: assalam alaikoem, hai Goeroe! maka ditjioemnja akandia.

 50. Tĕtapi sahoet Isa kapadanja: Hai sohbat! apa sĕbabnja maka ĕngkau disini? Satĕlah itoe maka datanglah mareka-itoe sakahan hampir, didatangkannja tangannja kapada Isa, ditangkapnja akandia.

 51. Maka sasoenggoehnja adalah saʼorang daripada mareka, jang sĕrta dĕngan Isa, ija-itoe mĕnghoeloerkan tangannja, dihoenoesnja pĕdangnja, laloe diparangkannja kapada hamba imam-bĕsar itoe, poetoeslah tĕlinganja.

 52. Maka kata Isa kapadanja: Saroengkanlah poela pĕdangmoe ini, karĕna barang-siapa jang mĕngambil pĕdang, ija-itoe akan binasa djoega olih pĕdang.

 53. Pada sangkamoe tiadakah bolih sakarang ini akoe mĕminta dōa kapada Bapakoe, maka akan dikaroeniakannja kapadakoe kĕlaḳ lĕbih daripada doewa-bĕlas hgion orang malaïkat?

 54. Tĕtapi kalau bagitoe bagai