Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/62

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

54 INDJIL MATTIOES XXVI.

kanlah kapadanja: Kata Goeroe, bahwa adjalkoe soedah hampir, maka dalam roemahmoe djoega akoe hĕndaḳ makan pasah sĕrta dĕngan moerid-moeridkoe.

 19. Maka olih moerid-moeridnja dipĕrboewat sĕbagaimana jang disoeroeh Isa kapadanja, laloe disediakannja pasah itoe.

 20. Satĕlah malam hari maka doedoeḳlah Isa makan sahidangan dĕngan kadoewa-bĕlas moeridnja itoe.

 21. Maka sĕmantara mareka-itoe makan kata Isa: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa daripada kamoe saʼorang kĕlak mĕnjĕrahkan dakoe.

 22. Maka bĕrdoeka-tjitalah sangat mareka-itoe, laloe bĕrtanjalah masing-masing kapadanja: Ja Toehan! hambakah dia?

 23. Maka sahoetnja: Adapon orang jang mĕntjĕloep tangannja dalam pinggan bĕrsama-sama dĕngan akoe, ija-itoe jang akan mĕnjĕrahkan dakoe.

 24. Bahwa sasoenggoehnja anaḳ-manoesia itoe akan pĕrgi djoega, sapĕrti jang tĕrsoerat akan halnja, tĕtapi wai bagai orang jang mĕnjĕrahkan anaḳ-manoesia itoe! Tĕrlĕbih baïk djikalau kiranja orang itoe soedah tiada djadi sakali.

 25. Laloe sahoet Joedas, jang mĕnjĕrahkan dia, katanja: Ja Goeroe! hambakah dia? Maka sahoetnja: Adalah sapĕrti katamoe ini.

 26. Maka tengah mareka-itoe makan di-ambil olih Isa akan roti, satĕlah soedah dibĕrkatinja maka dipĕtjah-pĕtjahkannja laloe dibĕrikannja kapada moerid-moeridnja, katanja: Ambillah, makan olihmoe; bahwa inilah toeboehkoe.

 27. Dan lagi di-ambilnja piala, satĕlah mĕngoetjap sjoekoer, dibĕrikannja kapada mareka-itoe, katanja: Minoemlah daripadanja kamoe samoea.

 28. Karĕna inilah darahkoe, ija-itoe darah wasiat bĕharoe, jang ditoempahkan karĕna banjaḳ orang, soepaja di-ampoeni dosanja.

 29. Maka akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa daripada koetika ini tiada lagi akoe akan minoem daripada ajar boewah anggoer ini, hingga sampai pada hari akoe sĕrta dĕngan kamoe kĕlaḳ akan minoem dia bĕharoe dalam karadjaän Bapakoe.

 30. Ḥata, satĕlah soedah mareka-itoe mĕnjanjikan poedji-poedjian itoe, maka kaloewarlah mareka-itoe laloe kaboekit Zaiton.

 31. Pada masa itoe kata Isa kapada mareka-itoe: Bahwa pada malam ini djoega kamoe sakahan kĕlaḳ sjak akan dakoe, karĕna adalah tĕrsoerat dĕmikian: Bahwa akoe akan mĕmaloe gombalanja dan sĕgala kambing kawan itoe akan tĕrtjĕrai-bĕrai.

 32. Tĕtapi apabila akoe soedah bangkit akoe akan bĕrdjalan dĕhoeloe daripada kamoe kanĕgari Galilea.

 33. Maka disahoet Petroes kapadanja, katanja: Djikalau kiranja mareka-itoe sakalian sjak akan Toehan, maka hamba ini sakali-kali tiada sjak.

 34. Maka oedjar Isa kapadanja: Sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, bahwa pada malam ini djoega, sabĕlom hajam bĕrkoekoeḳ, ĕngkau akan mĕnjangkal akoe tiga kali.

 35. Maka kata Petroes kapadanja: Djikalau hamba mati sakalipon sĕrta dĕngan Toehan, maka tiada djoega hamba mĕnjangkal Toehan. Dĕmikian djoega kata sĕgala moerid-moerid itoe.

 36. Pada masa itoe datanglah Isa dĕngan mareka-itoe kapada soeatoe tĕmpat, jang bĕrnama Getsĕmani, laloe katanja kapada moerid-moeridnja: Doedoeḳlah ka