Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/34

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

26 INDJIL MATTIOES XIIT.

katakan olih Isa kapada orang banjaḳ itoe dĕngan pĕroepamaän; maka laïn daripada pĕroepamaän tiada ija bĕrkata kapada mareka-itoe;

 35. Soepaja gĕnaplah barang jang tĕlah dikatakan olih nabi itoe, sabdanja: Bahwa akoe akan mĕmboeka moeloetkoe dĕngan mĕngatakan pĕroepamaän, dan akoe akan mĕmasjhoerkan pĕrkara jang tĕrsĕmboeni daripada pĕrmoelaän doenia.

 36. Maka ditinggalkan Isa akan orang banjaḳ itoe, laloe sampai ija karoemah, maka datanglah moerid-moeridnja kapadanja, katanja: ĕrtikanlah kiranja kapada kami pĕroepamaän roempoet-roempoet jang dibĕndang itoe.

 37. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Adapon jang mĕnaboer bĕnih jang baïk itoe, ija-itoelah anaḳ-manoesia,

 38. Dan bĕndang itoelah doenia ini, dan bĕnih jang baïk itoelah anaḳ-anaḳ karadjaän itoe, dan roempoet-roempoet itoelah anaḳ-anaḳnja sidjahat,

 39. Dan sĕtĕroe jang tĕlaʼh mĕnaboer roempoet-roempoet itoe, ija-itoe iblis, dan moesim mĕnjabit ija-itoe kasoedahan alam ini, dan orang jang mĕnjabit itoe, ija-itoe sĕgala malaïkat.

 40. Maka saperti roempoet-roempoet dikoempoelkan dan dibakar habis dĕngan api, dĕmikian pon akan djadi pada kasoedahan doenia ini.

 41. Bahwa anaḳ-manoesia itoe akan mĕnjoeroehkan sĕgala malaïkatnja, laloe mareka-itoe akan mĕnghimpoenkan dari dalam karadjaännja sĕgala sjak dan sĕgala orang jang bĕrboewat djahat,

 42. Dan mĕmboewangkan dia kadalam dapoer api, maka disana akan ada tangis dan kĕrĕtaḳ gigi.

 43. Maka pada masa itoe sĕgala orang jang bĕnar akan bĕrtjĕhaja-tjĕhaja sapĕrti matahari dalam karadjaän Bapanja. Maka barang-siapa jang bĕrtĕlinga akan mĕnĕngar hĕndaḳlah ija mĕnĕngar.

 44. Dan lagi karadjaän sorga itoe di-oepamakan dĕngan soeatoe mata-bĕnda jang tĕrsĕmboeni dalam tanah; maka apabila didapati orang akandia, laloe disĕmboenikannja, maka dari sĕbab soeka-tjitanja pĕrgilah ija mĕndjoewalkan sĕgala sasoeatoe jang ada padanja, laloe dibĕlinja tanah itoe.

 45. Dan lagi karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan saʼorang saudagar, jang mĕntjĕhari moetiara jang endah-endah;

 46. Maka apabila didapatinja akan saboetir moetiara jang bĕsar harganja, pĕrgilah ija mĕndjoewalkan sĕgala sasoeatoe jang ada padanja, laloe dibelinja.

 47. Dan lagi poela karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan poekat, jang dilaboehkan orang dalam laoet dan jang mĕnghimpoenkan djĕnis-djĕnis.

 48. Maka apabila pĕnoeh ditariḳ oranglah naïk katĕpi pantai, laloe doedoeḳlah mareka-itoe mĕmilih; mana jang baïk ditarohnja dalam bakoelnja, tĕtapi jang tiada baïk itoe diboewangnja.

 49. Maka dĕmikian pon akan djadi pada kasoedahan doenia ini: bahwa sĕgala malaïkat kĕlaḳ kaloewar akan mĕntjĕraikan sĕgala orang djahat dari antara sĕgala orang jang bĕnar,

 50. Dan akan diboewangnja kadalam dapoer api, maka disana akan ada tangis dan kĕrĕtaḳ gigi.

 51. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Mĕngĕrtikah kamoe sakalian ini? Maka sahoet mareka-itoe kapadanja: Mĕngĕrti djoega toehan!

 52. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Sĕbab itoe, tiap-tiap goeroe, jang tĕlah di-adjarkan pĕrkara karadjaän sorga itoe, ija-itoe saʼoe