Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/33

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES XIII.


 19. Apabila orang mĕnĕngar pĕrkataän karadjaän Allah itoe dan tiada ija mĕngĕrti dia, maka datanglah sidjahat mĕrĕboet barang jang tĕrtaboer dalam hatinja, maka ija-itoelah jang tĕrtaboer ditĕpi djalan.

 20. Tĕtapi jang tĕrtaboer ditĕmpat jang bĕrbatoe-batoe, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar pĕrkataän itoe, maka sigĕra djoega diterimanja dĕngan soeka-hatinja,

 21. Tĕtapi tiada bĕrakar dalam dirinja, mĕlaïnkan sakoetika sĕhadja adanja; karena apabila datang kasoekaran ataw aniaja olih sĕbab pĕrkataän itoe, maka sabĕntar djoega sjaklah hatinja.

 22. Adapon jang tĕrtaboer di-antara doeri-doeri itoe, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar pĕrkataän itoe, laloe pĕrtjintaän akan pĕrkara doenia ini dan pĕmboedjoeḳ kakajaännja mĕlĕmaskan pĕrkataän itoe, sahingga tiada ija bĕrboewah.

 23. Adapon jang tĕrtaboer pada tanah jang baïk, ija-itoelah orang jang mĕnĕngar pĕrkataän itoe sĕrta ditarohnja hati akan dia; maka bĕrboewahlah ija bĕrganda-ganda, ada jang saratoes, ada jang ĕnam-poeloeh, ada jang tiga-poeloeh banjaḳnja.

 24. Maka soeatoe pĕroepamaän jang laïn poela dihadapkannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa karadjaän sorga itoe di-oepamakan dĕngan saʼorang jang mĕnaboer bĕnih jang baïk dibĕndangnja.

 25. Maka sĕmantara orang tidoer datanglah sĕtĕroenja mĕnaboer poela bĕnih roempoet-roempoet dalam gandoem itoe, laloe ija pĕrgi.

 26. Maka apabila gandoem itoe bĕrdaoen dan bĕrboewah, maka kalihatanlah djoega roempoet-roempoet itoe.

 27. Maka datanglah sĕgala hamba orang jang ĕmpoenja bĕndang itoe, katanja kapadanja: ja toewan! boekankah toewan tĕlah mĕnaboer bĕnih jang baïk dibĕndang toewan ini, maka dari mana garangan datangnja roempoet-roempoet itoe?

 28. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe: Ija-itoelah pĕrboewatan sĕtĕroe adanja. Maka kata sĕgala hamba itoe kapadanja: Maoekah toewan, kami pĕrgi mĕngoempoelkan dia?

 29. Maka sahoetnja: Djangan, soepaja apabila kamoe koempoelkan roempoet itoe djangan tĕrtjaboet gandoem itoepon sĕrtanja.

 30. Biarkanlah kadoewanja itoe toemboeh bĕrsama-sama sampai moesim mĕnjabit, maka pada moesim mĕnjabit itoe akan koepĕsan kapada sĕgala orang pĕnjabit itoe: Koempoelkanlah olihmoe sĕgala roempoet itoe dĕhoeloe, ikatkanlah bĕbĕrkas-bĕrkas akan dibakarkan habis, tĕtapi sĕgala gandoem itoe koempoelkanlah dalam pĕloeboerkoe.

 31. Dan lagi poela soeatoe pĕroepamaän jang laïn dihadapkannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa karadjaän sorga itoe saʼoepama dĕngan sabidji sawi, jang di-ambil orangʼ, ditaboerkannja dalam bĕndangnja.

 32. Soenggoehpon ija-itoe tĕrkĕtjil di-antara sĕgala bĕnih adanja, tĕtapi apabila bĕrtoemboeh djadilah ija-itoe tĕrlĕbih bĕsar daripada sĕgala sajoer-sajoeran, dan mĕndjadi satoe pohon, sahingga sĕgala boeroeng dari oedara pon datang bĕrsarang antara tjabang-tjabangnja.

 33. Dan lagi poela soeatoe pĕroepamaän jang laïn dikatakannja kapada mareka-itoe, katanja: Bahwa karadjaän sorga itoe di-oepamakan dĕngan ragi, jang di-ambil olih saʼorang pĕrampoewan, dikatjaukannja dĕngan tĕpoeng tiga soekat, sahingga samoeanja pon chamirlah.

 34. Maka sĕgala pĕrkara ini di