Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/309

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

ROEM XVI.

301

13. Dan salamkoe kapada Roe- foes, jang tĕlah dipilih olih Toe- han, dan kapada bondanja, ija-itoe bondakoe pon.

14. Dan salamkoe kapada Asin- kritoes dan Pĕlegon dan Hermas dan Patĕrobas dan Hermes dan sĕgala saoedara jang sĕrta dengan mareka-itoe.

15. Dan salamkoe kapada Fil6- logoes dan Joelia dan Nĕrioes dan kapada saoedaranja pĕrampoean dan Olimpas dengan sĕ^ala orang salih jang sĕrtanja.

16. JBĕrilah salam sa'orang akan sa'orang dengan tjioem jang soetji. Maka segala sidang Almasih mĕm- bĕri salam kapada kamoe.

17. Maka akoe mĕmberi nasihat kapada kamoe, hai segala saoeda- rakoe, hĕndaklah kamoe mĕnandai sĕgala orang, jang mĕndatang- kan tjidĕra dan sjak, dan jang mĕlawan akan pĕngadjaran, jang tĕlah kamoe pĕladjari itoe, dan hĕndaklah kamoe oendoer daripada mareka-itoe.

18. Karĕna sĕgala orang jang dĕmikian itoe boekan bĕrbakti kapada Isa Almasih, Toehan kita, mĕlainkan kapada pĕroetnja sen- diri , maka dĕngan perkataan jang lĕmah-lĕmboet dan dĕngan pĕng- angkat-angkat diboedjoeknja akan hati orang, jang tiada sangka djahat.

19. Karĕna kabaktian kamoe tĕlah tĕrmasjhoer kapada segala orang. Maka hatikoepon bersoeka- tjitalah olih sĕbab kamoe; akan tĕtapi koekahĕndaki, soepaja ka- moe tjĕrĕdik dalam pĕrkara jang baik, tĕtapi bodoh daiam pĕrkara jang djahat.

20. Adapon Allah, pohon sala- mat , itoe kelak menghantjoer- loeloehkan sjaitan itoe dibawah kakimoe dĕngan sigĕranja. Maka hĕndaklah kiianja karoenia Isa Almasih, Toehan kita, sĕrta de- ngan kamoe. Amin.

21. Adapon Timotioes, kawan- koe dalam pĕkĕrdjaan , dan Loe- kioes dan Jason dan Sosipater, koelawargakoe itoe mĕmbĕri salam kapada kamoe.

22. Maka akoe ini Tĕrtioes, jang tĕlah mĕnoeliskan soerat ini, mĕmbĕri salam kapada kamoe dalam Toehan.

23. Adapon Gajoes jang mĕm- bĕri toempangan kapadakoe dan kapada sĕgala sidang itoe mĕmbĕri salam kapada karaoe. Dan lagi Erastoes, bendahari nĕgari, dan Koewartoes, jang saoedara, itoe- pon mĕmbĕri salam kapada kamoe.

24. Maka hĕndaklah kiranja ka- roenia Toehan kita Isa Almasih sĕrta dĕngan kamoe sakalian. Amin.

25. Maka bagai Toehan jang bĕrkoewasa mĕnĕtapkan kamoe , satoedjoe dĕngan boenji indjilkoe dan dĕngan pĕngadjaran Isa Alma- sih, ija-itoe satoeroet kanjataan rahasia, jang tĕriindoeng bĕbĕrapa zaman dĕhoeloe,

26. Tĕtapi jang sakarang dinja- takan dan dichabarkan olih sĕgala soerat nabi-nabi kapada sĕgala bangsa dengan lirman Allah-alka- dim akan membawa mareka-itoe kapada kabaktian iman ,

27. Bagai Allah jang hikmat sĕndiri, adalah segala kamoeliaan olih Isa Almasih, sampai salama- lamanja. Amin.