Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/308

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

300

ROEM XV, XVI.

27. Ija-itoe baik pada sanpjka mareka-itoe, lagipon mareka-itoe bĕrhoetang kapadanja; karĕna djikalau orang kafir telah bĕroen- toek harta mareka-itoe jang ro- hani, maka patoetlah orang katir pon mĕmbantoe mareka-itoe dĕ- ngan harta djismani.

28. Maka satĕlah soedah akoe mĕnjĕlĕsaikan pĕrkara ini, dan koesampaikan boewah ini kapada mareka-itoe, maka akoe hĕndak pĕrgi kanĕgari Ispanjol dengan mĕmintas negarimoe.

29. Maka tĕlah tĕntoe kapada- koe, apabila akoe datang men- dapatkan kamoe kĕlak, maka akoe datang dengan sapenoeh-pĕnoeh bĕrkat indjil Almasih.

30. Tĕtapi akoe minta kapada- moe, hai saoedara-saoedara! demi Toehan kita Isa Almasih dan dĕmi pĕngasihan Roh, hendaklah kamoe mĕmbantoe akoe dengan mĕmin- takan akoe doa kapada Allah ;

31. Soepaja bolih terlĕpas akoe daripada orang Jang tiada ber- iman ditanah Joedea, dan soepaja chidmatkoe kapada Jeroezalim itoe- pon mĕmpĕrkĕnankan orang-orang salih itoe.

32. Soepaja bolih akoe menda- patkan kamoe, insja' Allah, de- ngan soeka-tjita, dan hatikoepon disĕgarkan sĕrta dĕngan kamoe.

33. Maka sakarang hendaklah kiranja Allah, pohon salamat itoe, sĕrta dĕngan kamoe sakalian. Amin.

FASAL XVI.

Maka akoe mĕnjĕrahkan kapa- damoe Febe, saoedara perampoean kita, ija-itoe sa'orang chadimat sidang jang dinĕgari Kenkria,

2. Soepaja kamoe menjamboet akandia karena Toehan , sapĕrti jang patoet kapada orang salih, dan soepaja kamoe mĕnoeloengi

akandia dalam tiap-tiap pĕrkara, jang ija berhadjat akan toeloe- nganmoe; karena ija-pon tĕlah mĕndjadi pĕmbantoe akan banjak orang dan akan dakoepon.

3. Sampaikanlah salamkoe ka- pada Priskila dan Akila, ija-itoe kawankoe dalam pĕkĕrdjaan Isa Almasih,

4. Jang tĕlah hendak mĕnjĕrah- kan njawanja karĕna njawakoe; maka boekan akoe sa'orang, mĕ- lainkan sĕgala sidang jang dari- pada orang kafir pon menĕrima- kasih akandia.

5. Dan lagi poela sampaikanlah salamkoe kapada sidang jang da- lam roemahnja, dan kapada kĕka- sihkoe Epinetoes, ijalah boewah boengaran negari Achaja bagai Almasih.

6. Dan salamkoe kapada Mĕriam, jang soedah berlĕlah banjak karĕna kami.

7. Dan salamkoe kapada An- dronikoes dan Joenia, koelawarga- koe dan taulankoe dalam pendjara dan jang tĕrbilang di-antara sĕgala rasoel, dan lagi poela jang bĕri- mankan Almasih tĕrdĕhoeloe dari- padakoe.

8. Dan salamkoe kapada Ara- pĕlias, kĕkasihkoe dalam Toehan.

9. Dan salamkoe kapada Oerba- noes, jang mĕnoeloeng akoe dalam pĕkĕrdjaan Almasih, dan kapada kĕkasihkoe Istachis.

10. Dan salamkoe kapada Apelles, jang tĕlah di-oedji dalam Almasih. Dan salamkoe kapada orang isi roemah Aristoboloes.

11. Dan salamkoe kapada Hero- dion, jang daripada koelawargakoe ; dan salamkoe kapada orang isi roe- mah Narsissoes jang dalam Toehan.

12. Dan salamkoe kapada Tri- fena dan Trifosa, jang bĕroesaha dalam pĕkĕrdjaan Toehan; dan salamkoe kapada kĕkasihkoe Per- sis, jang telah bĕroesaha banjak dalam pĕkĕrdjaan Toehan.