Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/301

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

ROEM XI.

293

9. Maka sabda nabi Da'oed: Hĕndaklah hidan^an ma- reka-itoe didjadikan djĕrat dan pĕrangkap dan batoe sontohan dan soeatoe pĕm- balasan bagai mareka-itoe.

10, Hĕndaklah mata ma- reka-itoe dikaboerkan, soe- paja djangan ija nampak, dan tĕrbongkoklah bĕia- kangnja senantiasa.

11 Maka katakoe: Soedahkah mareka-itoe tĕrsontoh, soepaja ma- reka-itoe djatoh ? Didjaoehkan Al- lah ; mĕlainkan olih djatohnja maka salamat telah datang kapada orang kafir pon , soepaja dibangkitkannja tjĕmboeroean orang Isjrail.

42. Maka djikalau djatohnjatĕlah mĕndjadi kakajaan bagai doenia, dan djikalau kakoerangannja tĕlah mĕndjadi kakajaan bagai orang kafir, istimewa poela kagĕnapan mareka-itoe.

13. Karĕna adapon akoe bĕrkata kapadamoe, hai segala orang kafir, ija-itoe sakedar akoe rasoel bagai orang kafir, maka akoe mĕmbĕ- sarkan djawatankoe:

14. Kalau-kalau bolih akoe mĕm- bangkitkan tjemboeroean mareka, jang sadaging-darah dengan akoe, dan bolih akoe mĕmĕliharakan satĕngah mareka-itoe.

15. Rarĕna djikalau pĕri hal mareka-itoe diboewang itoe tĕlah mĕndjadi perdamaijan bagai orang isi doenia, maka apa garangan kĕiak akan djadinja kalau mareka- itoe disamboet poela, mĕlainkan hidoep daripada mati adanja?

16. Karĕna djikalau boewah soelong itoe soetji adanja, maka sagĕnap adonan pon soetjilah ; dan djikalau akar itoe soetji adanja, maka tjabang-tjabang pon dĕmi- kianlah.

17. Tĕtapi djikalau bĕbĕrapa tjabang dipatahkan, dan kamoe, jang pohon zaiton hoetan dasar- moe, dimasokkan antaranja, dan

kamoe pon bĕroentoek sertanja daripada akar dan gĕmoknja pohon zaiton betoel itoe;

18. Djanganlah kamoe bermĕ- gah-mĕgah kapada tjabang-tjabang itoe. Maka djikalau kamoe bermĕ- gah kapadanja, ingatlah olihmoe bahwa boekan kamoe jang mĕnang- goeng akar itoe, mĕlainkan akar djoega jang mĕnanggoeng kamoe.

19. Maka djikalau kiranja karaoe bĕrkata demikian: Bahwa tjabang- tjabang itoe soedah dipatahkan, soepaja kami dimasokkan kapa- danja.

20. Baiklah; olih sĕbab tiada bĕriman maka mareka-itoe tĕlah dipatahkan, dan kamoe bĕrdiri dĕngan iman. Djanganlah hatimoe bĕsar, mĕlainkan takoetlah ;

21. Karĕna djikalau tiada disa- jangi Allah akan tjabang-tjabang jang asal itoe, ingatlah baik-baik, maka kamoe pon tiada akan disa- janginja.

22. Maka sĕbab itoe, lihatlah olihmoe kamoerahan dan kakerasan Allah itoe. Adapon kakerasannja itoe kapada orang jang tĕlah djatoh, tĕtapi kamoerahannja kapadamoe, djikalau kiranja kamoe tinggal tĕtap dalam kamoerahannja, mĕ- lainkan kamoe pon akan dipatah- kan kĕlak.

23. Dĕmikian djoega pĕri hal mareka-itoe , d jikalau kiranja tiada mareka-itoe tinggal tetap dalam koerang iman, maka mareka-itoe- pon akan dimasokkan, karena Allah bĕrkoewasa mĕmasokkan mareka-itoe poela.

24. Karĕna djikalau kamoe dikĕ- rat daripada pohon zaiton hoetan asalnja, dan kamoe dimasokkan djoega kapada pohon zaiton jang bĕtoel, ija-itoe melawan tabiatnja, istimewa poela ini, jang tjabang- tjabang asal itoe, akan dimasokkan kapada pohon zaitonnja sĕndiri.

25. Hai saoedara-saoedarakoe ! tiada akoe maoe kamoe ko«rang