Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/300

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

m

ROEM X, XI.

Ja Toehan, siapa garangan tĕlah pĕrtjaja akan chabar kami?

17. Dĕmikian njatalah, bahwa iman itoe datang dari pĕnĕnga- ran, dan pĕnĕngaran itoe datang dari pada hrman Allah.

18. Maka katakoe: BarangkaU ija-itoe belom kadĕngaran kapada mareka-itoe: Ija soenggoeh, boenjinja tĕlah bĕrpĕtjah- pĕtjah atas saloeroeh moeka boemi, dan perka- taannja pon sampai kapada hoedjoeng boemi.

19. Tĕtapi katakoe: Barangkah Isjrail tiada mĕngĕrti itoe? Bahwa tĕrdĕhoeloe sabda nabi Moesa de- mikian : Akoe kĕlak akan mĕnĕrbitkan tjĕmboeroean dalam hatimoe akan orang jang boekan soeatoe bang- sa adanja, dan Akoe mĕm- bangkitkan kamarahanmoe akan soeatoe bangsa jang bodoh adanja.

20. Maka nabi Jesaja pon mĕm- bĕranikan dirinja, sabdanja: Bah- wa akan Dakoe telah dida- pati olih orang jang tiada mĕntjĕhari Akoe, dan Akoe tĕlah dinjatakan kapada mareka-itoe, jang tiada bĕrtanja akan Dakoe.

21. Tĕtapi akan hal Isjrail Ija tĕlah bĕhrman demikian: Bahwa sapandjang hari tĕiah koe- oendjoek tangankoe kapada soeatoe bangsa jang doer- haka dan jang bantahan adanja.

FASAL XI.

Maka sĕbab itoelah katakoe: Soedahkah diboewangkan Allah akan oematnja? Sakali-kali tidak. Karĕna akoe ini pon sa'orang Isjrail djoega, ija-itoe daripada

bĕnih Ibrahim dan daripada soe- koe Boenjamin.

2. Bahwa tiada Allah memboe- wangkan oematnja, jang telah dikĕtahoeinja terdĕhoeloe. Maka tiadakah kamoe tahoe akan barang jang tĕrsĕboet dalam alKitab dari hal Eha, bagaimana ditoedoehnja orang Isjrail dihadapan Allah, ka- tanja :

3. Ja Toehan, bahwa ma- reka-itoe tĕlah mĕmboe- noeh sĕgala nabimoe, dan dibinasakannja sĕgaia mĕdzbahmoe, maka tĕrting- gallah akoe sa'orangkoe, dan lagi mareka-itoe hĕn- dak mĕngambil njawakoe.

4. Tĕtapi bagaimana boenji fir- man Allah kapadanja? Bahwa soedah koe-asingkan ba- gai dirikoe toedjoeh riboe orang, jang bĕlom tahoe mĕnjĕmbah-soedjoed ka- pada brahala Baal.

5. Dĕmikian lagi pada masa ini- pon adalah tinggai djoega soeatoe sisa satoeroet pilihan karoenia.

6. Maka djikalau daripada ka- roenia, nistjaja ija-itoe boekan lagi daripada amal, mĕlainkan karoenia itoe tiada lagi karoenia adanja. Maka djikalau ija-itoe dari- pada amal, nistjaja tiadalah lagi dari karoenia, mĕlainkan amal itoe boekan lagi amal adanja.

7. Maka sakarang bagaimana? Adapon pĕrkara jang ditjĕhari olih orang Isjrail itoe tiada dipĕro- lihnja, mĕlainkan orang pilihan djoega tĕlah bĕrolih akan dia, dan jang lain itoe telah dikĕraskan hatinja.

8. Sapĕrti jang tĕrsĕboet dalam alKitab pon : Bahwa Allah tĕlah mĕmbĕri akan ma- reka-itoe njawa pĕngan- toek, dan mata akan tiada mĕlihat, dan tĕlinga akan tiada mĕnĕngar, sampai kapada masa ini.