Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/291

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

ROEM V.

283

matilah Almasih mĕnggantikan orang jang bĕrdosa.

7. Maka djarang ada orang Jang maoe mati akan ganti sa'orang jang bĕnar; barangkali ada djoega orang jang berani mati ganti sa'- orang jang baik;

8. Tĕtapi dinjatakan Allah ka- sihnja akan kita dalam hal mati Almasih akan ganti kita tatkala kita lagi dalam dosa.

9. Istimewa poela sakarang, soedah dibenarkan olih darahnja, maka kita akan dipĕliharakan olih- nja daripada moerka Allah.

10. Karĕna djikalau pada masa lagi sĕtĕroe, kita diperdamaikan dĕngan Allah olih mati Anaknja, istimewa poela sakarang, soedah dipĕrdamaikan , maka kita dipĕli- harakan olih hidoepnja.

11. Dan boekan ini sĕhadja, mĕlainkan kita pon mĕmoedji Al- lah olih Isa Almasih, Toehankita, olihnja djoega sakarang kita soe- dah bĕrolih pĕrdamaijan.

12. Sĕbab itoe, saperti olih sa'- orang manoesia soedah masoek dosa kadalam doenia, dan olih dosa itoe kamatian pon; maka dĕmi- kian kamatian itoe bĕrlakoe atas sĕgala manoesia, sĕbab sĕgala ma- noesia pon bĕrdosa adanja.

13. Karĕna sampai kapada datang torat maka dosa itoe tĕlah ada dalam doenia, tĕtapi dĕngan tiada hoekoem maka dosa pon tiada ditanggoengkan.

14. Tĕtapi kamatian itoe kara- djaan djoega, daripada zaman Adam sampai kapada zaman nabi Moesa, atas orang pon jang tiada bĕrdosa dĕngan sama pĕri kasalahan Adam itoe, maka ijalah satoe toeladan bagai orang jang akan datang itoe.

15. Tĕtapi boekan sapĕrti kasa- lahan itoe bagitoelah pĕmberian karoenia. Karĕna djikalau olih kasalahan manoesia sa'orang ma- tilah banjak orang, istimewa poela karoenia Aliah dan pĕmbĕrian olih

karoenia, jang datang daripada manoesia sa'orang, ija-itoe Isa Almasih, soedah mĕlipoeti kapada orang banjak.

16. Maka boekan sapĕrti olih sa'orang jang berdosa itoe bagi- toelah karoenia pon, karĕna salah itoe tĕlah datang olih sa'orang dĕngan mĕmbawa pĕhoekoeman , tĕtapi pĕmbĕrian karoenia itoe da- tang sĕbab banjak kasalahan dĕ- ngan membawa kabĕnaran.

17. Karĕna djikalau sĕbab kasa- lahan satoe orang maka kamatian itoe karadjaanlah olih sĕbab satoe orang itoe, istimewa poela orang jang bĕrolih kalempahan karoenia dan pĕmbĕrian kabĕnaran itoe akan karadjaan dalam kahidoepan olih sĕbab satoe orang, ija-itoe Isa Almasih.

18. Sĕbab itoe, sapĕrti olih salah satoe itoe pĕhoekoeman tĕlah da- tang atas sĕgala manoesia, maka dĕmikian djoega olih kabĕnaran satoe itoe datanglah kabĕnaran atas sĕgala manoesia bagai kahi- doepan.

19. Karĕna sapĕrti manoesia jang banjak itoe tĕlah didjadikan bĕrdosa sĕbab doerhaka orang sa- toe itoe, maka dĕmikian djoega banjak orang akan didjadikan be- nar sĕbab kabaktian orang satoe djoega.

20. Maka tambahan poela hoe- koem itoe tĕlah datang, soepaja kasalahan itoe bĕrtambah-tambah ; maka barang dimana dosa itoe bĕrtambah, disanapon tĕrlĕbih lagi bĕrtambah-tambah karoenia itoe,

21. Soepaja saperti dosa tĕlah karadjaan sampai kapada kama- tian, dĕmikian poela karoenia itoe- pon bolih karadjaan olih kabe- naran sampai kapada hidoep jang kĕkal olih Isa Almasih, Toe- han kita.