Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/289

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

ROEM III, IV.

281

dilangkahkannja sĕgala dosa jang tĕlah laloe, jang tĕlah diboewat pada masa sabar Allah;

26. Dan dinjatakannja adalat pada masa ini, soepaja Allah itoe adil dan Ija mĕmbĕnarkan orang jang pĕrtjaja akan Isa.

27. Maka sakarang dimanakah kamĕgahan itoe? Ija-itoe tĕlah tĕrtoelak. Olih hoekoem mana? Olih hoekoem amalkah? Boekan, mĕlainkan ohh hoekoem iman.

28. Maka sĕbab itoe kami tĕn- toekan bahwa orarig dibĕnarkan olih iman, boekan olih amal torat.

29. Adapon AUah itoe Allah orang Jahoedi sĕhadjakah? boe- kankah Allah orang kafir pon? Behkan, Allah orang kafir pon.

30. Karĕna Allah itoe asa djoea, jang akan mĕmbenarkan orang bĕrsoenat itoe dari sĕbab iman, dan orang jang tiada bersoenat itoepon olih sĕbab iman.

31. Maka djikalau dĕmikian ada- kah kami mĕniadakan torat itoe olih sĕbab iman ? Didjaoehkan Allah! mĕlainkan kami membĕ- narkan torat itoe.

FASAL IV.

Maka apakah jang hĕndak kami katakan, akan Ibrahim, bapa kami itoe, tĕlah bĕrolih tjara manoesia?

2. Karĕna djikalau Ibrahim dibĕnarkan olih amal, adalah pa- danja kapoedjian, tĕtapi boekan dihadapan AUah.

3. Karĕna bagaimana boenji al- Kitab? Bahwa Ibrahim pĕr- tjaja akan Allah, maka sĕ- bab itoelah ija dibilangkan b ĕ n a r.

4. Adapon orang jang bĕkĕr- dja itoe maka opahnja boekan dibilang kapadanja sapĕrti karoe- nia, mĕlainkan saperti pembajar hoetang djoega adanja.

5. Tĕtapi kapada orang jang tiada bĕkerdja itoe, mĕlainkan ija pĕrtjaja akan Dia, jang mĕmbĕ- narkan orang djahat, maka iman orang itoe dibilangkan kapadanja akan kabenaran.

6. Ija-itoe sapĕrti jang dikata- kan olih nabi Da'oed pon akan hal salamat orang jang dibilang Allah bĕnar dĕngan tiada amal,

7. Sabdanja : Bahwa bĕr- bĕhagialah orang jang di-ampoeni Allah sĕgala salahnja dan jang di- toedoengkannja sĕgala d s a n j a.

8. Bĕrbĕh agialah orang jang tiada ditanggoeng- kan dosa atasnja olih T e han.

9. Adapon pĕrkataan salamat ini hanja kapada orang jang di- soenatkankah, ataw kapada orang jang tiada disoenatkan pon? ka- rĕna telah kami katakan bahwa iman djoega dibilangkan kapada Ibrahim akan kabĕnaran.

40. Maka bagaimanakah tĕlah dibilangkan itoe? Satĕlah soedah Ibrahim itoe disoenatkankah, ataw sabĕlomnja? Maka ija-itoe boekan satĕlah soedah ija bĕrsoenat, mĕ- lainkan sabelomnja.

11. Maka tanda soenat itoe di- pĕrolihnja akan soeatoe metĕrai pada kabĕnaran iman, jang tĕlah ada padanja sabelom ija disoenat- kan, soepaja ija mĕndjadi bapa bagai sĕgala orang jang pĕrtjaja dĕngan tiada bĕrsoenat, dan soe- paja kabĕnaran itoe boUh dibi- langkan kapada mareka-itoepon.

12. Dan lagi soepaja ija men- djadi bapa orang bersoenat pon, ija-itoe boekan kapada orang jang bĕrsoenat sĕhadja, mĕlainkan ka- pada barang-siapa jang mĕnoeroet kĕsan iman bapa kita Ibrahim itoe, sabĕlom lagi ija disoenatkan.

13. Karĕna adapon akan pĕr- djandjian ini, bahwa Ibrahim akan