Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/272

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

264 KISAH SĔGALA RASOEL XXIII.


akan hal moeafakat ini, datanglah ija laloe masoek kadalam kota mĕmbĕri tahoe hal itoe kapada Pa'oel.

17. Maka olih Pa'oel dipanggil sa'orang pĕnghoeloenja orang saratoes, laloe katanja : Bawalah akan orang moeda ini kapada pĕnghoeloenja orang sariboe, karĕna adalah padanja soeatoe chabar hĕndak disampaikannja kapadanja.

18. Maka di-ambilnja dan dibawanja akandia kapada pĕnghoeloenja orang sariboe, katanja: Bahwa olih Pa'oel, orang jang tĕrbĕloenggoe itoe, dipanggil akan dakoe, dipintanja akoe mĕnghantar akan orang moeda ini kapada toewan, karĕna ada padanja soeatoe chabar hendak dikatakannja kapada toewan.

19. Maka olih penghoeloenja orang sariboe itoe dipĕgang tangannja, dibawanja akandia katĕmpat jang soenji, laloe bĕrtanja akandia: Apa chabar jang hĕndak kausampaikan kapadakoe itoe?

20. Maka sahoetnja: Bahwa segala orang Jahoedi tĕlah bermoeafakat hĕndak mĕminta kapada toewan, soepaja esoek hari Pa'oel itoe toewan bawatoeroen katempat bitjara, sa'olah-olah mareka-itoe hĕndak mĕmĕriksai dĕngan lebih saksama akan perkaranja;

21. Tĕtapi djangan toewan loeloeskan kahĕndak mareka-itoe, karĕna lĕbih daripada empat poeloeh orang mengadang akandia, dan mareka-itoe tĕlah satakat dan bersoempah atas dirinja, tiada maoe makan ataw minoem, kalau sabĕlom mareka-itoe memlDoenoeh akan dia; maka sakarang pon adalah mareka-itoe mĕnantikan idzin daripada toewan.

22. Hata, maka olih pĕnghoeloe dilĕpaskan orang moeda itoe poelang sĕrta ija bĕrpĕsan, katanja: Djangan ĕngkau katakan kapada sa'orang djoea pon, bahwa tĕlah kaunjatakan pĕrkara ini kapadakoe.

23. Satĕlah itoe maka dipanggilnja doewa orang penghoeloenja orang saratoes, katanja: sijapkanlah doewa ratoes orang lasjkar dan toedjoeh poeloeh orang berkandaraan sĕrta dengan doewa ratoes orang pemanah pada djam poekoel sambilan malam ini, soepaja mareka-itoe pĕrgi ka-Kesaria.

24. Dan lagi hĕndaklah marekaitoe mĕlangkapkan bĕbĕrapa kandaraan akan dinaikkannja Pa'oel ka-atasnja, sĕrta bawalah akandia dĕngan sadjahtranja kapada wali Felik.

25. Maka ditoelisnja sapoetjoek soerat, dĕmikian boenjinja:

26. Bahwa salam daripada patik Klaoedioes Lisias datang apalah kabawah doeli sĕri padoeka wali Felik jang amat moelia adanja.

27. Kĕmoedian daripada itoe adapon orang ini tĕlah ditangkap olih orang Jahoedi hendak diboenoehnja, maka patik telah datang dĕngan pasoekan lasjkar mĕreboet akandia, sĕbab tĕlah patik tahoe bahwa ija-ini orang Roem adanja.

28. Maka sĕbab hĕndak mĕngĕtahoei pĕrkaranja, jang ditoedoeh orang akandia, maka patik bawa akandia katĕmpat bitjara marekaitoe.

29. Maka tĕlah patik dapati akandia ditoedoeh orang atas bebĕrapa soeal dari hal toratnja, tĕtapi boekannja salah, jang patoet ija dibĕloenggoe ataw diboenoeh.

30. Maka satelah patik dibĕri tahoe oranglah, bahwa orang Jahoedi hĕndak mĕngadang akan orang ini, maka dĕngan sigĕranja patik tĕlah mĕnjoeroeh orang mĕnghantar akandia kapada Toewankoe, dan lagi patik bĕrpesan kapada sĕgala lawannja pon mĕmbawa dawanja kahadapan Toe