Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/265

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XX.


datang kapadanja, maka katanja kapada mareka-itoe: Bahwa tĕlah kamoe tahoe daripada moela-raoela hari akoe datang kanĕgari Asia ini, bagaimana tĕlah akoe mĕlakoekan dirikoe di-antara kamoe salamanja itoe,

19. Dalam bĕribadat kapada Toehan dĕngan sĕgala rendah hatikoe dan banjak ajar-matakoe dan bĕbĕrapa pĕrtjobaan jang tĕlah bĕrlakoe ataskoe sĕbab di-adang olih orang Jahoedi,

20. Dan bagaimana tiada akoe mĕnjĕmboenikan barang soeatoe jang bĕrgoena kapada kamoe, mĕlainkan tĕlah koe-toendjoek kapadamoe serta koe-adjarkan kamoe diloewar-loewar daripada saboewah roemah kapada saboewah roemah.

21. Sambil koe-saksikan baik kapada orang Jahoedi, baik kapada orang Grika akan hal bĕrtobat kapada Allah dan pĕrtjaja akan Toehan Isa Aimasih.

22. Maka sakarang kĕtahoeilah olihmoe bahwa akoe telah di-adjak olih Roh akan pĕrgi kanĕgari Jeroezalim, dan tiada koekĕtahoei apa jang akan bĕrtĕmoe dengan akoe disana;

23. Mĕlainkan daripada saboewah nĕgari kapada saboewah nĕgari disaksikan olih Rohoe'lkoedoes kapadakoe, katanja, bahwa ada bĕloenggoe dan kasoekaran mĕnantikan akoe.

24. Tĕtapi tiada akoe fadloelikan barang-soeatoe djoea pon daripada sĕgala pĕrkara ini, dan tiada poela koe-endahkan njawakoe, soepaja akoe mĕnjampaikan pĕrdjalanankoe dĕngan soeka-tjita, dan djawatan jang tĕlah koepĕrolih daripada Toehan Isa itoe, akan mĕnjatakan indjil karoenia Allah itoe.

25. Maka sasoenggoehnja tahoelah akoe bahwa ditĕmpat, jang tĕlah koedjalani, kamoe, jang tĕlah koe-adjarkan hal karadjaan AUah itoe, tiada akan dapat mĕmandang moekakoe lagi.

26. Sĕbab itoe pada hari ini akoe mĕndjadikan kamoe sakaiian saksi akan hal akoe ini soetji daripada darah kamoe sakalian.

27. Rarĕna tiada koe-sĕmboenikan apa-apa, mĕlainkan tĕlah koe-chabarkan kapadamoe sĕgala kahĕndak Allah.

28. Maka sĕbab itoe hĕndaklah kamoe mĕndjaga akan dirimoe sĕndiri dan akan sĕgala kawan, atasnja djoega kamoe tĕlah diangkat olih Rohoe'lkoedoes akan pĕmĕrentahnja dan akan mĕnggombalakan sidang Toehan, jang tĕlah ditĕboesnja dĕngan darahnja sĕndiri.

29. Karĕna tahoelah akoe bahwa kĕmoedian daripada pĕninggalkoe ini kĕlak, tadapat tiada akan masoek di-antara kamoe bĕbĕrapa harimau jang garang, jang tiada sajang akan kawan itoe.

30. Maka dari antara kamoe djoega akan bangkit bĕbĕrapa orang jang mĕngatakan beberapa pĕrkara poetar-balik, hĕndak mĕmbalikkan sĕgala moerid, soepaja mareka-itoe mĕngikoet akan dia.

31. Sĕbab itoe djagalah dan hĕndaklah kamoe ingat, bahwa tiga tahoen lamanja pada siang dan malam tiada bĕrhĕnti akoe daripada mĕmbĕri nasihat kapada masing-masing orang, sĕrta dengan bĕrtjoetjoeran ajar-matakoe.

32. Maka sakarang, hai sĕgala saoedara, kamoe koe-sĕrahkan kapada Allah dan kapada pĕrkataan karoenianja, jang bĕrkoewasa mempĕrtĕtapkan kamoe, dan mĕmbĕrikan kamoe soeatoe bĕhagian poesaka di-antara sĕgala orang, jang tĕlah disoetjikannja.

33. Maka tiada pernah akoe loba akan ĕmas, ataw perak, ataw pakaijan barang sa'orang djoea pon.

34. Maka kamoe sĕndiri pon tahoe bahwa kadoewa bĕlah tangan