Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/264

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

256 KISAH SĔGALA RASOEL XX.

Fasal XX.


Arakian, satĕlah soedah bĕrhĕnti pĕrgadoehan itoe, maka dipanggil Pa'oel akan sĕgala moerid itoe datang kapadanja, diberinja salamat-tinggal kapada marekaitoe, laloe kaloewarlah ija hendak pĕrgi ka-Makĕdoni.

2. Satĕlah soedah dilaloeinja sĕgala djadjahan itoe sambil mĕmbĕri bĕbĕrapa nasihat kapada mareka-itoe, maka sampailah ija katanah Grika.

3. Satĕlah ija tinggal disana tiga boelan lamanja maka di-adang olih orang Jahoedi akandia, tatkala ija hendak bĕrlajar kabenoea Sjam, sĕbab itoe bĕrpikirlah ija hĕndak kĕmbali melaloei Makĕdoni.

4. Maka Sopater, orang nĕgari Berĕa, dan Aristarkoes, dan Sekoendoes, orang Tesalonika, dan Gajoes, orang Derbi, dan Timotioes, dan Tichikoes, dan Trofimoes, orang Asia, sakaliannja itoe mĕngiringkan dia sampai kabĕnoea Asia,

5. Maka sĕgala orang itoepon bĕrdjalanlah dĕhoeloe mĕnantikan kami dinĕgari Troas.

6. Maka kĕmoedian daripada hari-raja roti jang tiada bĕragi kami pon berlajarlah dari Filipi, dalam lima hari djoega sampailah kami kapada mareka-itoe di-Troas, maka disanalah kami tinggal toedjoeh hari lamanja.

7. Maka pada hari ahad sĕgala moerid pon telah bĕrhimpoen akan mĕmĕtjahkan roti, maka di-adjar Pa'oel akan mareka-itoe, niatnja hĕndak bĕrdjalan pada esoek hari, maka dilandjoetkannja pĕrkataannja sampai tĕngah malam.

8. Maka adalah banjak pĕlita dalam bilik loteng, tĕmpat mareka-itoe bĕrhimpoen.

9. Maka adalah sa'orang orang moeda, bĕrnama Eitikos, doedoek didjĕndela, maka tĕrtidoerlah ija lĕlap, sĕmantara lambat di-adjar Pa'oel itoe, maka dengan lĕlapnja djatohlah ija dari tingkat roemah jang katiga sampai kabawah, laloe didapati orang akandia soedah mati.

10. Tĕtapi toeroenlah Pa'oel mĕrĕbahkan dirinja padanja sĕrta didakapnja akandia, katanja: Djanganlah kamoe boewat gadoeh, karĕna ada lagi njawanja.

11. Satĕlah ija naik kĕmbali dipĕtjahkaniija roti, laloe makan sĕrta mĕngadjar poela bĕberapa lamanja, sahingga tĕrbit padjar, laloe l3ĕrdjalanlah ija.

12. Maka dibawa oranglah akan orang moeda itoe dĕngan hidoepnja, ija-itoe bagai mareka-itoe soeatoe pĕnghiboeran boekannja kĕtjil.

13. Maka kami pon naiklah dĕhoeloe kakapal, laloe bĕrlajar kanĕgari Asos, disanalah kami hĕndak mĕngambil Pa'oel, karĕna dĕmikianlah pĕsannja, ija sĕndiri hĕndak bĕrdjalan darat.

14. Satĕlah bĕrtĕmoe dengan kami di-Asos, maka kami mĕngambil akandia, laloe sampai kanĕgari Mitileni.

15. Maka darisana bĕrlajarlah kami, laloe pada esoeknja sampai tĕntang poelau Kios dan pada loesanja singgahlah kami di-Samos dan tinggal dinĕgari Trogilioen, dan pada kaĕsoekan harinja sampailah kami ka-Mileti;

16. Karĕna Pa'oel berniat hĕndak bĕrlajar mĕlaloei Efĕsoes, sĕbab tiada ija maoe kĕtjewa waktoenja di-Asia ; maka bĕrsigeralah ija soepaja dĕngan sabolih-bolihnja ija mĕndapati Jeroezalim pada hariraja Pantekosta.

17. Tĕtapi disoeroehnja orang dari Mileti pĕrgi ka-Efĕsoes mĕmanggil sĕgala toewa-toewa sidang itoe.

18. Satĕlah sĕgala orang itoe