Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/262

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

254 KISAH SĔGALA RASOEL XIX.


asingkannja moerid-moerid itoe daripadanja, laloe mĕngadjar ija sahari-hari dalam tĕmpat beladjar sa'orang jang bĕrnama Tiranoes.

10. Maka sĕlaloe dĕnganhal jang dĕmikian doewa tahoen lamanja, sahingga segala orang jang diam di-Asia pon mĕnĕngar pĕngadjaran Toehan Isa, baik orang Jahoedi, baik orang Grika.

11. Maka dengan tangan Pa'oel di-adakan Allah boekan barangbarang moĕdjizat.

12. Sahingga dibawa oranglah akan sapoe-tangan dan ikat-pinggang dari toeboeh Pa'oel, disĕntoehkannja kapada orang jang sakit, laloe tĕrbanglah pĕnjakitnja dan kaloewariah sĕgala sjaitan.

13. Kalakian, maka bĕbĕrapa orang Jahoedi, jang bĕranjoet lagi hobatan itoe sĕndiri mĕngambil koewasa akan mĕnjĕboet nama Toehan Isa atas orang jang kamasoekan sjaitan, katanja : Bahwa kami mĕnjoempahi kamoe dĕmi Isa, jang dichabarkan Pa'oel.

14. Adapon orang jang berboewat dĕmikian, ija-itoe toedjoeh orang anak Sekewa, sa'orang pĕnghoeloe imam Jahoedi.

15. Tĕtapi disahoet olih sjaitan itoe, katanja: Bahwa akan Isa itoe koekĕtahoei, dan akan Pa'oel pon koekĕtahoei, tĕtapi kamoe ini siapa?

16. Laloe orang jang kamasoekan sjaitan itoepon mĕnjerboekan dirinja kapada mareka-itoe, dialahkannja mareka-itoe, mĕnanglah ija, sahingga mareka-itoepon lari kaloewar dari dalam roemah itoe bĕrtĕlandjang lagi dĕngan loekanja.

17. Maka pĕtjahlah chabar itoe di-antara segala orang Jahoedi dan orang Grika, jang diam dinegari Efĕsoes, maka mareka-itoe sakalian pon katakoetanlah, dan dipĕrraoeliakan oranglah akan nama Toehan Isa,

18. Maka banjaklah orang jang pĕrtjaja itoe datang, sambil mĕngakoe dan mĕntjeritĕrakan segala pĕrboewatannja.

19. Maka adalah banjak orang jang dĕhoeloe mĕngĕrdjakan pĕrboewatan sia-sia, itoepon menghimpoenkan sĕgala poestakanja, dibakarnja habis dihadapan orang sakalian, maka pada kira-kira mareka-itoe adalah harganja sampai lima laksa kĕping perak.

20. Dĕmikian itoe makin masjhoerlah firman Toehan dĕngan koewasanja sĕrta dĕngan kamĕnangannja.

21. Hata, satĕlah selĕsai sĕgala pĕrkara ini, maka Pa'oel pon berniat dalam hatinja, apabila soedah dilaloeinja Makĕdoni dan Akaja, hĕndaklah ija pĕrgi ka-Jeroezalim poela, katanja: Djikalau akoe soedah sampai kasana kĕlak, maka akoe hĕndak pĕrgi kanĕgari Roem pon.

22. Satĕlah soedah disoeroehkan Pa'oel doewa orang, jang bĕrchidmat kapadanja pĕrgi ka-Makĕdoni, ija-itoe Timotioes dan Erastoes, maka tinggallah ija sĕndiri sĕdikit hari lagi di-Asia.

23. Maka pada masa itoe djoega djadilah soeatoe gĕmpar boekannja kĕtjil, sĕbab haldjalan Toehan itoe.

24. Karĕna adalah sa'orang toekang perak, bernama Demĕtrioes, pĕntjĕhariannja mĕmperboewat roemah-roemahan brahala Diana daripada perak, maka pĕkĕrdjaannja itoe mĕndatangkan oentoeng boekan sĕdikit kapada sĕgala orang pandai itoe;

25. Maka olih Demĕtrioes itoe dihimpoenkanlah mareka-itoe sĕrta dĕngan sĕgala orang, jang makan opah dalam pĕkerdjaan itoe, laloe katanja: Hai toewan-toewan sakalian, bahwa tĕlah kamoe ketahoei, adapon daripada pĕrkĕrdjaan inilah kita mĕndapat oentoeng bĕsar.

26. Maka tĕlah kamoe lihat dan