Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/261

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL XVIII, XlX.


jang datang ini, di-Jeroezalim, kĕmoedian akoe hĕndak balik kapada kamoe, insja' Allah. Hata, maka bĕrlajarlah ija dari Efĕsoes.

22. Satĕlah sampai ka-Kesaria, maka naiklah ija ka-Jeroezalim sĕrta mĕlawat sĕgala sidang jang disana, laloe toeroenlah ija kaAntioki.

23. Satĕlah soedah bebĕrapa lamanja ija disana bĕrdjalanlah ija mĕlaloei benoea (jralati dan Erigia bĕrtoeroet-toeroet, sambil mĕnĕtapkan hati sĕgala moerid itoe.

24. Alkisah, maka datanglah ka-Efĕsoes sa'orang orang Jahoedi, bĕrnama Apollos, jang asal dari nĕgari Iskandria, maka ijalah sa'orang jang fasih lidahnja, lagipon fahamlah ija akan alKitab,

25. Dan ijapon telah di-adjari akan djalan Toehan; maka sĕbab radjinlah hatinja dichabarkannja dan di-adjarkannja baik-baik akan hal Toehan, tĕtapi dikĕtahoeinja hanja akan baptisan Jahja sehadja.

26. Maka dimoelainja mĕngadjar orang dalam masdjid dĕngan bebasnja; maka apabila ija-itoe didĕngar olih Akila dan Priskila, dipanggilnja akandia laloe di-ĕrtikannja kapadanja djalan Allah dĕngan lebih tĕrang.

27. Maka apabila ija hĕndak bĕrdjalan kanĕgari Akaja, dibĕrilah nasihat olih sĕgala saoedara akandia, sĕrta dikirimnja soerat kapada sĕgala moerid jang disana, soepaja disamboetnja akandia; satelah sampai ija disana banjak toeloengan dibĕrinja kapada sĕgala orangjang pĕrtjaja olih karoenia;

28. Karĕna ditĕmpelaknja orang Jahoedi dĕngan njata dan banjak oesaha, sĕrta ditoendjoeknja daripada alKitab bahwa Isa itoe Almasih adanja.

Fasal XIX.


Sabĕrmoela, maka adalah pada masa Apolos lagi di-Korinti, dan satĕlah Pa'oel mĕlaloei tanah dihoeloe nĕgari itoe, sampailah ija ka-Efĕsoes, dan didapatinja akan bĕbĕrapa orang moerid disana.

2. Laloe bertanjalah ija akan mareka-itoe: Soedahkah kamoe bĕrolih Rohoe'lkoedoes, sĕdang kamoe pĕrtjaja itoe ? Maka sahoet marekaitoe: Bahwa bĕlom pĕrriah kami dĕngar ada Rohoe'lkoedoes.

3. Maka bertanjalah ija poela akan mareka-itoe : Atas djalan manakah kamoe dibaptisakan? Maka sahoet mareka-itoe: Atas djalan baptisan Jahja.

4. Maka kata Pa'oel: Bahwasanja Jahja telah mĕmbaptisakan orang dĕngan baptisan tobat, disoeroehnja mareka-itoe pĕrtjaja akan orang jang datang kĕlak kĕmoedian daripadanja, ija-itoe akan Isa Almasih.

5. Satĕlah didengar olih marekaitoe akan hal jang demikian, maka mareka-itoepon dibaptisakan dĕmi nama Toehan Isa.

6. Maka serta ditoempangkan Pa'oel tangannja pada mareka-itoe, toeroenlah Rohoe'lkoedoes kapadanja, sahingga mareka-itoe bĕrkatakata dĕngan bĕhasa lain-lain sĕrta bĕrnoeboeat.

7. Maka adalah banjak marekaitoe kira-kira doewa-bĕlas orang.

8. Maka Pa'oel pon masoeklah kadalam masdjid sĕrta bĕrkata-kata dĕngan bebasnja, sambil mĕngadjar dan menjatakan kapada mareka-itoe tiga boelan lamanja akan hal pĕrkara karadjaan AUah.

9. Tĕtapi apabila bebĕrapa orang mĕngĕraskan hatinja dan tiada maoe pĕrtjaja, mĕlainkan di-oempatnja djalan Toehan dihadapan orang banjak, maka oendoerlah Pa'oel daripada mareka-itoe di