Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/233

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

KISAH SĔGALA RASOEL VII.

Fasal VII.


Arakian maka kata Jmam-bĕsar: Ijakah sĕgala perkara itoe dĕmikian?

2. Maka sahoet Istĕfanoes: Hai kamoe sakalian, saoedara-saoedara dan bapa-bapa, dengarlah kiranja olihmoe ini, bahwa Allah jang mĕmpoenjai sĕgala kamoeliaan itoe tĕlah kahhatan kapada mojang kita, ija-itoe kapada Ibrahim, tatkala lagi ija dinĕgari Mesopotami, ija-itoe dĕhoeloe daripada ija mĕngĕdiami nĕgari Haran,

3. Maka firman Allah kapadanja : Kaloewarlah ĕngkau dari dalam nĕgarimoe dan dari kaoem koelawargamoe, pĕrgilah ĕngkau kanĕgari, jang akan koetoendjoek kapadamoe. Maka kaloewarlah ija dari dalam nĕgari orang Kasdim, laloe doedoek di-Haran. Hata maka kemoedian daripada mati bapanja, dipindahkan Allah akan dia dari sana kanĕgari ini, katĕmpat kamoe ada doedoek sakarang ini.

4. Maka tiada diberikannja bĕhagian poesaka dalam nĕgari ini, djikalau sapĕlangkah kaki djoea pon tidak ; akan tĕtapi didjandjinja kapadanja hĕndak diberikannja itoe akan miliknja kĕmoedian dan kapada bĕnihnja kĕlak, maka ija-itoe sabĕlom lagi Ibrahim mĕngadakan anak.

5. Maka firman Allah dĕmikian: Bahwa anak tjoetjoenja kĕlak akan menoempang dalam nĕgari jang lain, dan dipĕrhambakan orang akandia, sĕrta mareka-itoe pon akan di-aniajakan empat ratoes tahoen lamanja d i s a n a.

6. Dan lagi firman Allah : B a hwa akoe akan mĕnghoekoemkan bangsa orang, jang mĕmpĕrhambakan mareka-itoe, kĕmoedian daripada itoe mareka-itoe akan kaloewar daripada nĕgari itoe dan bĕrboewat bakti kapadakoe ditĕmpat ini.

7. Maka diberikannja kapadanja pĕrdjandjian soenat. Hata, maka Ibrahim pon beranaklah Ishak, laloe disoenatkannja pada kadoelapan hari oĕmoernja; maka Ishak bĕranak Jakoeb dan Jakoeb pon bĕranak kadoewa-bĕlas asal bangsa ini.

8. Maka asal-asal bangsa inipon datanglah dĕngkinja akan Joesoef, laloe didjoewalnja Joesoef kanĕgari Masir; tetapi disertai Allah akandia,

9. Dan dilĕpaskan Allah akandia daripada sĕgala kasoesahannja, dan dikaroeniakannja kapadanja rahmat dan akal-boedi dihadapan Firaoen, radja Masir, didjadikannja ija pĕnghoeloe dalam nĕgari Masir dan dalam sĕgala astana baginda.

10. Kalakian, maka datanglah bĕla kalaparan atas saloeroeh nĕgari Masir dan Kanaan sĕrta dĕngan kapitjikan jang bĕsar, dan nenek-mojang kita pon tiada mĕndapat makan.

11. Tĕtapi apabila didĕngar olih Jakoeb, bahwa adalah gandoem di Masir, maka moela-moela disoeroehkannja nenek-mojang kita kasana.

12. Maka pada kadoewa kalinja kakĕnalanlah Joesoef kapada kakak-adiknja, dan katahoeanlah koelawarga Joesoef pon kapada Firaoen.

13. Kĕmoedian disoeroeh olih Joesoef akan orang pĕrgi mĕndjempoet bapanja, ija-itoe Jakoeb, dĕngan segala anak-boewahnja, toedjoeh-poeloeh-lima orang banjaknja.

14. Hata, maka toeroenlah Jakoeb ka-Masir laloe matilah ija