Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/232

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca

224 KISAH SĔGALA RASOEL V, VL


mĕnanggoeng maloe karĕna sĕbab nama Isa.

42. Maka tiada mareka-itoe bĕrhĕnti daripada mĕngadjar saharihari dalam kaabah dan dalam sĕgala roemah, serta dimasjhoerkannja chabar bahwa Isa itoe Almasih adanja.

Fasal VI.


Sabĕrmoela, pada masa bertambah-tambah banjak moeriditoe, maka bĕrsoengoet-soengoetlah orang Grika kapada orang Ibĕrani, sĕbab djandanja perampoean dilalaikan daripada pĕmĕliharaan sahari-hari.

2. Maka olih kadoewa-bĕlas rasoel dihimpoenkan segala moerid jang banjak itoe, laloe katanja: Bahwa tiada patoet kami meninggalkan pĕkĕrdjaan mĕngadjarkan Brman Allah karĕna sĕbab melajani medja.

3. Sĕbab itoe, hai sĕgala saoedara, hĕndaklah kamoe mĕntjĕhari di-antara kamoe akan toedjoeh orang jang tĕrpoedji, lagi pon pĕnoeh hatinja dĕngan Rohoe'lkoedoes dan akal-boedi, jang bolih kami wakilkan pĕkĕrdjaan ini;

4. Maka ta'dapat tiada kami ini hĕndak tĕtap djoega dalam meminta-doa dan dalam mengadjarkan firman Allah.

5. Maka orang sakalian itoe-pon bĕrkĕnanlah akan kata ini; laloe dipilih olih mareka-itoe akan Istĕfanoes, ija-itoe sa'orang jang penoeh hatinja dengan iman dan Rohoe'lkoedoes, dan lagi Filipoes dan Prokoroes dan Nikanoer dan Timoen dan Parmenas dan Nikolaoes, ija-itoe sa'orang moealaf asal dari negari Antioki.

6. Maka segala orang ini dihadapkannja kapada sĕgala rasoel; satĕlah soedah mareka-ini mĕminta-doa, ditoempangkannja tangannja pada segala orang itoe,

7. Maka makin masjhoerlah firman Allah dan amat bertambahtambahlah bilangan segala moerid di-Jeroezalim, dan bĕbĕrapa imam pon taaloklah kapada iman itoe.

8. Sjahadan, maka Istĕfanoes pon pĕnoehlah hatinja dĕngan iman dan koewasa, di-adakannja bĕbĕrapa tanda dan mdĕdjizat jang bĕsar di-antara orang banjak itoe.

9. Maka bĕrbangkitlah bĕbĕrapa orang daripada masdjid, jang bĕrnama Libertina dan Kireni dan Iskandria dan Kilikia dan Asia, maka bĕrbantah-bantahlah mareka-itoe dĕngan lstĕfanoes.

10. Tĕtapi tiada dapat marekaitoe mĕlawan boedi dan koewasa pĕrkataannja. IL Laloe di-adjaklah olih mareka-itoe bĕbĕrapa orang mengatakan: Bahwa tĕlah kami mĕnĕngar ija ini bĕrkata dĕngan hoedjat akan Moesa dan akan Allah.

11. Maka olih mareka-itoe diasoet akan orang banjak dan akan sĕgala toewa-toewa dan chatibchatib, laloe disĕrboenja dan ditangkapnja akan lstĕfanoes, dibawanja akan dia kahadapan madjĕlis bitjara.

12. Lagipon dihadapkannja poela bĕbĕrapa orang saksi doesta, jang mĕngatakan : Bahwa ija-ini tiada bĕrhĕnti daripada mengatakan pĕrkataan hoedjat akan tempat jang soetji ini dan akan torat pon.

13. Karĕna tĕlah kami dĕngar bahwa orang ini mĕngatakan Isa orang Nazaret itoe akan mĕrombak tĕmpat ini dan menoekarkan segala adat, jang diberikan Moesakapada kita.

14. Maka sĕgala orang jang doedoek dalam madjĕlis itoepon mĕrĕnoenglah akandia, dilihatnja moekanja sapĕrti moeka malaikat roepanja.