Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/221

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini belum diuji baca


KISAH SEGALA RASOEL


JANG KOEDOES, TERSOERAT


OLIH


LOEKAS.


~~~~~~~~~


FASAL I.

  Sabĕrmoela, adapon soerat jang pĕrtama itoe tĕlah koekarangkan , hai Teofiloes, akan hal sĕgala sasoeatoe, jang moela-moela dipĕrboewat dan di-adjar olih Isa.

  2. Sampai kapada hari ija dinaikkan, satĕlah soedah ija bĕrpĕsan olih Rohoe'lkoedoes kapada sĕgala rasoel jang telah dipilihnja.

  3. Maka dengan bebĕrapa-bĕrapa tanda jang njata ditoendjoeknja dirinja dengan hidoepnja kapada mareka-itoe , ija-itoe kemoedian daripada sangsaranja, dan kalihatanlah ija kapada mareka-itoe ĕmpat-poeloeh hari lamanja, sĕrta ija bĕrkata-kata dĕngan mareka-itoe akan hal sĕgala pĕrkara karadjaan Allah.

  4. Maka tatkala ija lagi bĕrhimpoen dĕngan mareka-itoe dipĕsankannja djangan mĕninggalkan Jeroezalim, melainkan hendaklah kamoe mĕnantikan perdjandjian Bapa, jang tĕlah kamoe dengar daripadakoe itoe:

  5. Karĕna sasoenggoehnja Jahja tĕlah mĕmbaptisakan orang dĕngan ajar, tetapi kamoe ini akan dibaptisakan dĕngan Rohoe'lkoedoes, tiada bĕrapa hari kemoedian.

  6. Maka olih mareka-itoe, jang ada bĕrhimpoen itoe, ditanja akan dia, katanja: ja Toehan, pada masa inikah Toehan hĕndak mĕmoelangkan kembali karadjaan kapada orang Isjrail?

  7. Maka sahoetnja kapada mareka-itoe : Bahwa tiada patoet kamoe mĕngetahoei sĕgala waktoe ataw koetika, jang tĕlah tĕrsimpan olih Bapa dalam koewasanja sĕndiri.

  8. Tĕtapi kamoe kĕlak akan bĕrolih koewasa, apabila datang Rohoe']koedoes itoe kapadamoe, dan kamoe pon akan mĕndjadi saksikoe, baik di-Jeroezalim, baik dalam saloeroeh tanah Joedea dan Samaria sampai kahoedjoeng boemi.

  9. Satĕlah soedah bĕrkata dĕmikian, maka ijapon di-angkat naik sĕmantara dilihat olih mareka-itoe kapadanja, serta ija dikeloeboengi olih saboewah awan, sahingga lĕnnjaplah ija daripada pĕmandangan mareka-itoe.

  10. Maka sĕdang mareka-itoe mĕnĕngadah kalangit antara ija naik itoe, sasoenggoehnja adalah doewa orang jang bĕrpakaikan pakaijan poetih, berdiri pada sisi mareka-itoe,

  11. Katanja: Hai kamoe orang Galilea, mĕngapa kamoe berdiri mĕnĕngadah kalangit? Adapon Isa, jang tĕlah di-angkat naik daripadamoe kasorga itoe, maka demikian djoega ija akan datang kĕm