Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/22

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

14 IND.IIL MA.TTIOES VIII, TX.

soeatoe pĕrhimpoenan orang amat banjaḳ mĕngoelilingi dia, disoeroehnja bĕrlajar kasabĕrang.

 19. Maka datanglah saʼorang chaṭib mĕngatakan kapadanja: ja Goeroe, akoe hĕndaḳ mĕngikoet ĕngkau, barang kamana pon engkau pĕrgi.

 20. Maka kata Isa kapadanja: Bagai srigala ada lobang dan bagai sĕgala boeroeng di-oedara pon ada sarangnja, tĕtapi anaḳ-manoesia ini tiada bĕrtĕmpat akan mĕmbaringkan kapalanja.

 21. Maka ada poela saʼorang moeridnja jang laïn, ija-itoe bĕrkata kapadanja: ja Toehan! bĕrilah hamba pĕrgi mĕnanamkan bapa hamba dĕhoeloe.

 22. Maka kata Isa kapadanja: Ikoetlah akoe dan biarlah orang mati itoe mĕnanamkan orangnja jang mati.

 23. Maka apabila Isa naïk kadalam pĕrahoe adalah moerid-moeridnja pon mĕngiringkan dia.

 24. Maka sasoenggoehnja bĕrgaloralah tasiḳ itoe amat sangat, sahingga pĕrahoe itoe ditimboes ombaḳ, akan tĕtapi Isa lagi tĕngah tidoer.

 25. Maka datanglah moerid-moeridnja mĕmbangoenkan dia, katanja: ja Toehan! toeloenglah akan kami; bahwa binasalah kami kĕlaḳ.

 26. Maka kata Isa kapada mareka-itoe: Mĕngapa maka kamoe takoet, hai orang jang koerang pĕrtjaja? Maka bangoenlah Isa, ditĕgornja akan angin dan ombaḳ itoe, laloe tedoehlah sakali.

 27. Maka hairanlah orang itoe sakalian, katanja: Siapakah orang ini, maka angin dan ombaḳ pon mĕnoeroet pĕrentahnja?

 28. Ḥata, satelah sampai ija disabĕrang, dinegari orang Gadari, maka bĕrtĕmoelah dĕngan dia doewa orang jang dirasoeḳ sjaiṭan, ija-itoe datang dari pĕkoeboeran dĕngan sangat gĕrangnja, sahingga saʼorang pon tiada bolih laloe didjalan itoe lagi.

 29. Maka sasoenggoehnja, bĕrsĕroelah orang itoe, katanja: Apakah pĕrkara kami dĕngan dikau, hai Isa, anaḳ-Allah. Datang kamari ĕngkau hĕndaḳ mĕnjiksakan kamikah dĕhoeloe daripada masanja?

 30. Arakian, maka djaoeh sĕdikit daripada mareka-itoe adalah babi sakawan mĕntjĕhari makan.

 31. Maka sĕgala sjaiṭan itoepon mĕminta kapada Isa, katanja: Djikalau ĕngkau hĕndaḳ mĕmboewangkan kami, biarkanlah kiranja kami masoeḳ kadalam kawan babi itoe.

 32. Maka kata Isa kapadanja: Pĕrgilah. Maka sĕgala sjaiṭan itoepon kaloewarlah, laloe masoeḳ kadalam kawan babi itoe; maka sasoenggoehnja sagĕnap kawan babi itoepon tĕrdjoenlah dari atas tĕbing kadalam tasiḳ, laloe mati dalam ajar,

 33. Maka sĕgala gombalanja pon larilah masoeḳ kadalam negari, laloe dichabarkannja sĕgala pĕrkara ini dan barang jang telah bĕrlakoe atas orang jang kamasoeḳan sjaiṭan itoe.

 34. Maka sasoenggoehnja kaloewarlah sakalian orang isi negari itoe datang mĕndapatkan Isa, sĕrta dilihatnja akandia, mareka-itoe pon mĕminta, soepaja oendoerlah ija daripada djadjahan nĕgarinja.

FAṢAL IX.

Bĕrmoela, maka Isapon naïklah kadalam pĕrahoe, maka mĕnjaberanglah ija laloe sampai kanegarinja,

 2. Maka sasoenggoehnja, dibawa oranglah kapadanja akan saʼorang tepoeḳ, bĕrbaring di-atas katilnja;