Halaman:Wasiat Jang Beharoe.djvu/21

Dari Wikisumber bahasa Indonesia, perpustakaan bebas
Loncat ke navigasi Loncat ke pencarian
Halaman ini telah diuji baca

INDJIL MATTIOES VIII.


FAṢAL VIII.

Bĕrmoela, satĕlah Isa toeroen dari atas boekit maka mĕngikoetlah akandia tĕrlaloe banjaḳ orang.

 2. Maka sasoenggoehnja datanglah saʼorang bĕrkoesta laloe soedjoed dihadapannja sĕrta katanja: Ja Toehan! djikalau kiranja Toehan maoe, Toehanlah bĕrkoewasa mĕnjoetjikan hamba.

 3. Maka Isa pon mĕngandjoerkan tangannja, laloe didjamahnya akandia, katanja: Bahwa Akoe maoe; soetjilah engkau. Maka dĕngan sakoetika itoe djoega soetjilah ija daripada koestanja.

 4. Maka kata Isa kapadanja: Ingatlah ĕngkau baïk-baïk, djangan bĕri tahoe saʼorang djoea pon; mĕlaïnkan pĕrgilah toendjoeḳkan dirimoe kapada imam, dan pĕrsĕmbahkanlah pĕrsĕmbahan, jang dipĕsan olih nabi Moesa akan soeatoe tanda bagai mareka-itoe.

 5. Maka apabila Isa masoeḳ kadalam nĕgari Kapernaoem, datanglah kapadanja saʼorang pĕnghoeloe orang saratoes, mĕminta kapadanja,

 6. Katanja: Ja Toehan! diroemah ada hamba sĕhaja tĕrhantar ditĕmpat tidoer dĕngan sakit tepoeḳ sĕrta tĕrialoe bĕsar sangsaranja.

 7. Maka kata Toehan kapadanja: Bolihlah akoe datang mĕnjĕmboehkan dia.

 8. Maka sahoet pĕnghoeloe itoe, katanja: Ja Toehan! bahwa sĕhaja tiada patoet Toehan masoeḳ kabawah atap roemah sĕhaja, mĕlaïnkan katakanlah kiranja sapatah kata djoega, nistjaja hamba sĕhaja akan sĕmboeh,

 9. Karĕna sĕhaja ini pon saʼorang jang dibawah pĕrentah, dan dibawah sĕhaja adalah poela orang lasjkar; djikalau sĕhaja mĕnjoeroeh saʼorang pĕrgi, maka pĕrgilah ija, dan kapada saʼorang: mari, maka datanglah ija, dan kapada hamba sĕhaja: boewatlah ini, laloe diboewatnja.

 10. Dĕmi didĕngar Isa pĕrkataän ini, maka hairanlah ija, sambil katanja kapada sĕgala orang jang mĕngikoet: Bahwa sasoenggoehnja akoe bĕrkata kapadamoe, di-antara orang Israïl djoega bĕlom pĕrnah koedapat iman sategoh ini.

 11. Tĕtapi katakoe kapadamoe, bahwa banjaḳ orang akan datang dari sabĕlah timoer dari barat, laloe doedoeḳ bĕrsama-sama dĕngan Ibráhim dan Isḥaḳ dan Jāḳoeb dalam karadjaän sorga,

 12. Tĕtapi anaḳ-anaḳ karadjaän itoe akan ditoelaḳ kadalam gĕlap jang amat goelita; disana adalah ratap dan kĕrĕtaḳ gigi.

 13. Laloe kata Isa kapada pĕnghoeloe itoe: Poelanglah ĕngkau, djadilah bagaimoe sĕbagimana ĕngkau pĕrtjaja. Maka hambanja pon sĕmboehlah pada waktoe itoe djoega.

 14. Bĕrmoela, maka apabila Isa masoeḳ kadalam roemah Petroes, dilihatnja mĕntoewa Petroes pĕrampoewan bĕrbaring dĕngan sakit dĕmam.

 15. Maka olih Isa didjamah tangannja, laloe dĕmamnja pon tĕrbanglah, dan pĕrampoewan itoepon bangoenlah, laloe mĕlajani mareka-itoe.

 16. Satĕlah pĕtang hari maka dibawa oranglah kapadanja bĕbĕrapa orang jang kamasoeḳan sjaitan, maka diboewangkannja sĕgala sjaiṭan itoe dĕngan katanja djoega, dan sĕgala orang jang sakit itoepon disĕmboehkannjalah.

 17. Soepaja genaplah barang jang tĕlah dikatakan olih nabi Jesaja, sabdanja: Bahwa tĕlah ditanggoengnja sĕgala kalĕmahan kita dan di-angkoetnja sĕgala pĕnjakit kita.

 18. Maka apabila dilihat Isa